Aktualijos

SUKILIMAS

Pirmą kartą per 70 metų Lietuvoje paminėtas 1941 Birželio Sukilimas. Ir paminėtas iškilmingai, Mokslų Akademijos Dižiojoje konferencijų salėje, su žinomų mokslininkų pranešimais, istorinio-dokumentinio filmo „Pavergtųjų sukilimas“, skirtu įamžinti sukilimo prieš okupaciją ir terorą jubiliejui, demonstravimu, su sukilimo dalyvių prisiminimais ir planų šiam fenomenui įamžinti visuotinu patvirtinimu!

Pirmą kartą per 70 metų Sukilimas buvo įvardintas tikruoju savo vardu, o ne holokausto Lietuvoje pradžia, kurią mums įkyriai 20 metų kalė į galvas barzdas Briuselyje besiraunantys ir kompensacijų bereiklauajantys žydai. Šiuokart Sukilimo juodinimas nutilo. Ar dėl to, kad patys buvo sugauti Izraelyje, vykdantys eugeniką savo vaikams? Ar dėl to, kad ES, pagaliau, sulygino sovietinius nusikaltėlius su nacistiniais? Ar dėl to, kad Seimas patvirtino kompensacijų žydams sumą? Ar dėl to, kad buvo „užmiršti“ Mordochėjaus Levi kruvino marksizmo ideologijos vykdytojai Lietuvoje su visu lietuvių genocido įgyvendintojų 72 pavardžių sąrašu, vadovaujamo Nachnamo Dušanskio ir sėkmingai slepiamo Izraelyje?

Šįkart Sukilimas buvo ne tik teisingai įvardintas, bet ir visokeriopai nušviestas: ir iš bendros geopolitinės Europoje tuometinės padėties, ir iš lietuvių Tautos genetinių šaknų, ir iš netolimos ateities – partizaninio pasipriešinimo, – pasekmių, pristabdant šalies kolonizavimą.

Sukilimas pademonstravo Tautos tvirtybę, pasitikėjimą ir taurumą, nes sukilo prieš moralinę ir fizinę vergiją bei marksistinį melą visam Pasauliui. Sukilimo poveikis tęsėsi per visą partizaninio karo dešimtmetį, neužgeso per visą rezistencinį laikotarpį ir įspūdinga jėga prasiveržė Sąjūdžio laikotarpyje! Galime tvirtai sakyti, kad Sukilimas sudėjo tvirtus pilietiškumo ir valstybingumo pagrindus lietuvių Tautai, bei neblėstantį ryžtą atgauti laisvę ir Nepriklausomybę.

Pirmą kartą per 70 metų Sukilimas buvo įvardintas kaip vienintelis SSSR iš visų okupuotų šalių, ir ne kaip spontaniškas piliečių proveržis, bet kruopščiai parengtas, su visais Pasaulio įvykiais suderintas ir, nors jau rengimo stadijoje su žinomomis II Pasaulinio karo okupacijos pasekmėmis, tačiau tikslingai įvykdytas, viliantis rudojo okupanto pripažinimo Lietuvos Laikonosios vyriausybės „de jure“ ir bent dalinės savivaldos, kurią turėjo vakarų Europos okupuotos šalys.

Tačiau tokie Lietuvos sukilėlių tikslai nesutapo su fašistų „Barbarosos“ planais.
Pirmą kartą po 70 metų likę gyvi Sukilimo dalyviai, jų giminės ir artimieji iškilmingai, išdidžiai ir nepalaužti galėjo atšvęsti tokį neregėtą didvyriškumo SSSR faktą, kai mažutė Tauta ne tik sukilo prieš 100 kartų didesnę okupantę, bet ir laimėjo!!! Maža to, po antros okupacijos šią kovą pratęsė ilgus dešimtmečius partizanai, rezistentai ir pasišventėliai su tvirta viltimi atgauti laisvę.

Ne veltui dainoje skamba – kiek rovė – neišrovė, kiek trynė – neištrynė, nes tu esi tvirtovė, nes tu esi Tėvynė!

Pirmą kartą Mokslų Akademijos rūmuose skambėjo, atrodo, iš istorijos ištrinti faktai apie Sukilimo štabo Vilniuje kūrimą ir raudonųjų okupantų jo susekimą, narių suėmimą bei sušaudymą. Apie Sukilimo rengimo štabo perkėlimą į Kauną, jo vadovus, planus ir ryšius su Lietuvos pasiuntinybe Vokietijoje. Apie iš ten gaunamą informaciją bei koordinuojamus Sukilimo veiksmus valandų tikslumu, kurie padėjo sėkmingai įvykdyti siekius ir suspėjo tarp dviejų – rudų ir raudonų marksistinių bangų: tarp bėgančiųjų ir puolančiųjų frontų, užimti strateginius valstybės objektus ir po 19 valandų mūšių bei kovų, jau pristatyti Lietuvos ir Europos visuomenei 3 kalbomis apie Lietuvos valstybės atstatymą, Lietuvos Laikinosios Vyriausybės sudėtį ir šalies ateities viziją.

Ar dar kur nors taip buvo pakartota?
Pirmą kartą per 70 metų buvo įvertintas Sukilimo profesionalumas, kurį ir lydėjo istorijoje neregėta ir neįtikėtina sėkmė. Būtent dėl to taip kruopščiai jis buvo trinamas iš istorinės atminties, kad analogiškoje situacijoje jis nebūtų pakartotas!
Argi šiandien ne tokia pati pokrizinė situacija šalyje ir ne toks pats valdžios požiūris į Tautą?

Maža to – Sukilimas buvo išniekintas holokausto pradžios Lietuvoje kaltinimu! Todėl ypač vertinga buvo įtvirtinti Klimaičio, matomai, užsakytą vaidmenį šiame kaltinime, juo labiau, kai jis sėkmingai, be jokio persekiojimo 50 metų laimingai ir ramiai gyveno šalia Vizentalio!!!

Tuo tarpu Zurofas Lietuvoje provokavo teisminius procesus prieš Lileikį ir Dailidę.
Pirmą kartą konferencijoje nuskambėjo ir fašistinės mobilizacijos boikotas – ir vėlgi įvykdytas tik Lietuvoje! Maža to, Sukilimo tradicijos jau plito ir grandinine reakcija rutuliojosi vykstančiuose istorijos įvykiuose su ryškiu lietuviškumo antspaudu ir akivaizdžiu pavyzdžiu kitoms Tautoms bei šalims.

Šie vienatiniai istorijoje faktai ir būtent tik lietuvių Tautai būdingi, labai kruopščiai buvo slepiami ir iš istorinės atminties ne tik trinami, bet dar ir juodinami. Kad iškreipti lietuvių sąvimonę, sugniuždyti savigarbą ir užsmaugti saviraišką – trokštamą laisvos ir nepriklausomos valstybės atstatymo siekį.

Pirmą kartą ir mes, pokario karta, pamatėme juos, prieš 70 metų sukilusius, mūsų ateities vardan žūti pasiryžusius, žemintus ir niekintus, juodintus ir kaltintus, bet – nepalūžusius!

Pražilusiomis galvelėmis, spindinčiomis akelėmis ir džiaugsmo pilnomis širdimis, rinkosi mūsų patys Garbingiausieji Tautos Sūnūs ir Dukros į pirmąją savo gyvenimo šventę, kurioje buvo tariami tiesos žodžiai apie jų žygį, ryžtą ir pasiaukojimą, apie jų didvyriškumo atkartotą partizanų kovą, rezistentų viltį ir Sąjūdžio stebuklą.

Pasirodo, Tautos dydis ir jos indėlis į žmonijos pažangą visai netolygios dimensijos. Dažniausiai ryškiai nušvinta visai maža tautelė, kaip kad suspindėjo suomiai, kurie su savo Vyriausybe vieningai apgynė šalį. Lietuviai ir šioje srityje nukentėjo, nes būtent valdžios vyrai nusileido SSSR reikalavimams, o patys spruko, palikę Tautą kančioms.Todėl lietuviai turėjo dvigubą užduotį: ir susikurti vadovaujantį branduolį, ir įvykdyti sukilimą – tai yra išsiveržti iš vergijos, ir maža to, – Lietuva rodė pavyzdį kitoms pavergtoms tautoms, kaip atkurti savo valstybingumą.

50 metų nuo Sukilimo iki Sąjūdžio – juodos nežinios. Dar 20 metų iki pirmojo Jubiliejinio paminėjimo – neaiškios padėties. Daugelis sukilėlių taip ir nesulaukė šios šviesios dienos. Tik jų vaikai ir vaikaičiai atvyko į Teisingumo dieną, todėl itin reikšmingas visuotinai konferencijos priimtas sprendimas dėl Sukilimo dalyvių garbės įamžinimo visais valstybiniais lygiais!!!

Kad daugiau niekas nedrįstų žeminti, kreivinti ar trinti iš istorijos atminties vienatinį Sukilimo faktą sovietinėje istorijoje, sėkmingai įvykdytą mažutės Tautos! Šis Sukilimas padėjo lietuviams išlikti lietuviais, o Pasauliui – prikišamai parodė SSSR melagingą politiką. Ateities kartoms jis amžiams liks įrodymu, kad sukilėlio aukos yra nepriklausomos Lietuvos nesuardomas ir šlovingas pamatas.

Sukilėliai atstatė Tautos sąvimonę, savigarbą ir saviraišką.
17 nevyriausybinių organizacijų, pareikalavusių atstatyti Sukilimo istorinę, politinę ir moralinę reikšmę Tautai, pratęsė sukilėlio šventą misiją. Šį laisvės ir Tautos paveldo išsaugojimo fakelą į tvirtas rankas perėmė Lietuvos jaunimas, Kovo 11-ąją pražygiavęs Gedimino prospektu su šūkiu „Lietuva lietuviams – lietuviai Lietuvai!“
Juk lietuviais esame mes gimę – lietuviais norime ir būt.

Skaityti daugiau...

IŠTREMTŲJŲ MINĖJIMAS CANBERROJE

Nuotr.: (iš kairės) poetė Laima Žilinskienė, Gabrielius Žemkalnis su žmona

Australijos Federalinės Teritorijos Baltų Komitetas birželio 18 d. suruošė minėjimą pabaltiečių tremtinių prisiminimui. Sovietiniai okupantai žiauriomis sąlygomis trėmė pabaltiečius į tolimas Sibiro neapgyvendintas taigas, „nubausdami“ vien popieriuje sufabrikuotais kaltinimais.

Šį 70 metų sukaktuvinį minėjimą suruošti buvo lietuvių eilė. Minėjimas vyko Austrijos-Australų klube Mawson priemiestyje.

Sugiedojus Australijos himną, Rasa Mauragienė visų pirma paminėjo šio minėjimo prasmę, su įvadu apie žiauriuosius birželio trėmimus ir pristatė Gabrielių Žemkalnį, kaip ilgalaikį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovą Vilniuje, kuriam teko artimai susisieti su tremtiniais, ir lankyti dar iki šiol užsilikusius ištremtuosius Sibire. Savo ilgoje kalboje prelegentas papasakojo apie LR siunčiamas delegacijas į vietoves kur yra apleisti tremtinių kapai ir kaip dalis atkastų kankinių palaikų sugrįžo į tėvynę. Buvo parodyta fragmentai, liūdyjantys visa tą sovietinį nežmonišką, šiurpą keliantį žiaurumą,
Po paskaitos Rasa Daukus fortepijonu paskambino: M.Čiurlionio Preliudas Op 3 no 1 ir Noktiurnas Op 6 no 2.

Sugiedojus visus 3 himnus minėjimas užsibaigė prie kavutės, pyragaičių ir vyno taurių. O ta bitelė Barbra Šilins sukosi, kad visi atvykę neišeitų nepasivaišinę.

Nuotr. Tado Žilinsko

Skaityti daugiau...

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 22

Alfa.lt 2011-06-19 Nuostabios dar negimusių kūdikių nuotraukos. http://www.alfa.lt/straipsnis/11657687/   Nuostabios.dar.negimusiu.kudikiu.nuotraukos=2011-06-19_07-00/
***
ŽUDIKAI. Delfi.lt 2011 06 18 V.Landsbergis įvardino, kas žudo Lietuvą: savižudžiai, vaikžudžiai, plėšikai, gamtos teršėjai, kelių pabaisos, korumpuoti teisėjai, raginantys emigruoti ir būrys kitų. „Didysis Lietuvos uždavinys labai paprastas - išlikti. Neišliksime, jei neturėsime šeimų ir vaikų. O šeimų ir vaikų neturėsime, neužauginsime atžalyno, jei neturėsime meilės, kuri save dalija ir kitą glaudžia“, - sakė politikas. Jo tvirtinimu, išlikome tūkstančius metų, nes buvome kitokie ir „nenorėjome ištirpti pavirsdami jokiais“. TS-LKD patriarchas ragino suvokti, kad neleisdami gimti tam, kas jau galėjo gimti, dalyvaujame Lietuvos nykime. V. Landsbergis omenyje turėjo Seime svarstomą liberalų Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą.

„Ir tik Seimas priėmė nuostatą, kad jau galima neleisti gimti ir įstatymiškai, jeigu galinčių gimti yra daugiau negu vienas. Įdomu, kas tada parenka ir ką kada nors galvos tas, kuriam leido gimti, kad jo broliukui arba sesutei nebuvo leista“, - svarstė TS-LKD Politikos komiteto pirmininkas. išmiršta, nuo alkoholio krenta tiek jauni vyrai, tiek moterys, laimi kontrabandininkai, pilstukininkai, mirties kultūra. Pasak V. Landsbergio, ši problema palikta savieigai ir savibaigai.

EP narys Lietuvos žudikais laiko ir tikrus žudikus, ir paprastus plėšikus, finansinius sukčius, gamtos teršėjus, „girtus plentų pabaisas“. Visi jie, pasak V. Landsbergio, ne tik artimo, bet ir Lietuvos žudikai. „Ir savižudžiai, ir vaikžudžiai yra Lietuvos žudikai. Atsiprašau silpnadvasių savižudžių. Ir girdytojai, ir nusigeriantys, kad jų nusmukęs į butelį gyvenimas greičiau pasibaigtų, ir pilstuko procentus imantys policininkai, ir mirties pardavėjai – narkotikų platintojai, ir tinginystės bei pesimizmo skleidėjai, mirštančios motinos niekintojai, užuot ją gynę, gobšūs valdininkai, korumpuoti teisėjai, kurie vis dar stulbina, savanaudžiai gydytojai be atjautos, jei tokių yra - visi yra vienokie ar kitokie Lietuvos žudikai“, - teigė V. Landsbergis.

EP narys ragino kiekvienam pažvelgti į save ir pažiūrėti, ar jis prideda Lietuvai gyvybės, vilties, ar ją atima. V. Landsbergio teigimu, per mažai padarę dėl Lietuvos išlikimo, Paskutiniame teisme neišsiteisinsime. „Nuo kiekvieno veiksmų priklauso, ar Lietuva gyvens“, - perspėjo jis.

http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=46735731
***
MECHIKAS, 2011 06 17 (LSN) - Mechiko didžiausia Gyvybės organizacija Comité Nacional Provida išgelbsti kasmet tūkstančius negimusių vaikų. 2010 m. išgelbėjo 21000 vaikų. Į gelbėjimo programą įeina mobilios komandos su ultragarso įranga, internetu ir kt. dalykais. Iš viso nuo abortų buvo išgelbėta 149 000 vaikų.

http://www.comiteprovida.org/
***
VATIKANAS 2011 06 17 (LSN) Vatikanas investavo $1 milijoną jAV dolerių į JAV privačią kompaniją NeoStem, kuri pritaiko suaugusių žmonių kamienines ląsteles įvairioms ligoms gydyti.
***
NEW YORK, 2011 06 17 (LSN) Šią savaitę Vatikano atstovas JTO stipriais žodžiais išreiškė Bažnyčios poziciją dėl anksčiau paskelbtos JTO politinės ŽIV/AIDS deklaracijos. ,,Šv. Sostas atmeta tokius terminus, kaip ‘populations at risk’ ir ‘populations at higher risk’ kadangi jie traktuoja asmenis kaip objektus ir gali sudaryti klaidinga įspūdį, kad tam tikro tipo neatsakingas elgesys kažkaip moraliai priimtinas,“ sakė arkivyskupas Frances Chullikatt, nuolatinis Vatikano atstovas JTO. Šv. Sostas neriama prezervatyvų naudojimo kaip prevencinės ŽIV/AIDS programos ar lytinio švietimo. Skaistumas iki santuokos ir ištikimybė šeimoje yra vienintelis saugus ir realus metodas, sakė arkivyskupas. Šv. Sostas atmeta į prostituciją įsitraukusių asmenų charakterizavimą kaip ,,sekso darbuotojai“, nes tai gali sudaryti įspūdį, kad prostitucija gali būti kokiu tai būdu legali darbo forma. Vyriausybės ir visuomenė neturi priimti tokio asmenų nužmoginimo ir įvardinimo. Skaitom visą arkivyskupo kalbą: http://holyseemission.org/statements/statement.aspx?id=315
***
ŽENEVA, 2011 06 17 (LSN) - JTO Žmogaus Teisių Taryba, - komitetas, įsikūręs Ženevoje, patvirtino deklaraciją, smerkiančią homoseksualų `diskriminaciją` ir įsakė parengti globalų šio fenomeno tyrimą. Deklaracijoje pasmerkta genderių diskriminacija. Genderiai tai žmonės, kurie save priskiria priešingai lyčiai, patys fiziškai būdami sveikos biologinės lyties. Rezoliucija buvo priimta mažu balsų skirtumu 23-19. Neleista balsuoti Libijai. Nors Rusija ir musulmoniškos šalys balsavo prieš tokią deklaraciją, tradicinės krikščioniškos šalys balsavo už, t.y. priešingai katalikiškam mokymui.

http://www.lifesitenews.com/news/un-human-rights-council-passes-homosexualist-declaration-against-discrimina
***
Gaminiai vaikams: kodėl sauskelnėse naudojamos tamponuose uždraustos medžiagos?

http://www.grynas.lt/gyvenimas/gaminiai-vaikams-kodel-sauskelnese-naudojamos-tamponuose-uzdraustos-medziagos.d?id=46669991
***
Kaip Seimas svarsto – nesvarsto alkoholio reklamos draudimo atšaukimą. (...) Po to sekė „balsavimas“, kuris tebuvo formalus rankų kilstelėjimas ir sprendimas pritarti alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimui buvo priimtas bendru sutarimu. Už jį posėdyje balsavo Seimo nariai: Arūnas Valinskas, Ligitas Kernagis, Antanas Nedzinskas, Rūta Rutkelytė ir Irena Šiaulienė.

http://blaivus.blogspot.com/2011/06/kaip-seimas-svarsto-nesvarsto-alkoholio.html
***
NTAKK 2011 06 17. 23 milijonai europiečių yra priklausomi nuo alkoholio. Net 4 iš 10 nužudymų bei 1 iš 6 savižudybių Europos Sąjungoje įvyksta dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Kuo veiksmingesnė šalies alkoholio kontrolės politika – tuo mažiau traumų, daugiau saugumo ir pinigų. Europos Sąjunga yra daugiausiai alkoholio vartojantis pasaulio regionas. Dėl šios priežasties Europos gyventojai labiausiai kenčia nuo problemų, kurias sukelia alkoholio vartojimas. Apytiksliai 58 milijonai suaugusių europiečių alkoholį vartoja rizikingai, o 23 milijonai yra priklausomi nuo šios psichoaktyvios medžiagos. Be to, Europoje alkoholis yra pagrindinė nelaimingų atsitikimų, traumų ir smurto priežastis.
Ši rimta Europos regiono problema tapo pagrindine Europos traumų prevencijos konferencijos tema. Birželio 16-ąją Budapešte vykusią konferenciją organizavo Europos traumų prevencijos ir saugumo skatinimo asociacija Eurosafe bendradarbiaudama su Europos Tarybai pirmininkaujančia Vengrija.
Kaip pabrėžiama dar 2007 metais parengtose „Europos tarybos rekomendacijose dėl traumų prevencijos ir saugumo skatinimo”, kasmet dėl nelaimingų atsitikimų ar smurto žūva beveik 235 tūkst. europiečių . Vaikų, paauglių ir jauno amžiaus žmonių pagrindinė mirties priežastis yra nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai vartojant alkoholį. Daugiau nei penktadalis 15 metų ir vyresnių Europos gyventojų prisipažįsta nesaikingai vartojantys alkoholį; 16 proc. smurto prieš vaikus atvejų – dėl alkoholio vartojimo; 350 tūkst. 15-16 metų jaunuolių įsivelia į muštynes tik dėl to, kad yra apsvaigę. Dėl piktnaudžiavimo alkoholiu įvyksta 4 iš 10 nužudymų bei 1 iš 6 savižudybių Europos Sąjungos šalyse. Apmaudu, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis. Šios traumos - tai didžiulė finansinė našta sveikatos ir socialinio aprūpinimo sistemoms, kadangi jos nulemia apie 20 proc. nedarbingumo atvejų ir ryškiai sumenkina produktyvumą darbe.

Andrea Lavesson, organizacijos „Active – sobriety friendship and peace” prezidentė pažymi, kad tikrasis socialinės gerovės garantas yra saugumas, taigi – tai traumų prevencijos klausimai turi lemiamą įtaką Europos jaunuolių gyvenimo kokybei: „todėl mes reikalaujame, kad visų Europos šalių politikai įsiklausytų į Europos Tarybos rekomendaciją - veiksmingesnė alkoholio kontrolės politika sumažina alkoholio sukeliamą žalą, pagerina traumų prevenciją ir taip padaro Europą saugesniu bei finansiškai tvaresniu pasaulio regionu”.

Mariann Skar, Europos alkoholio politikos aljanso generalinė sekretorė, pabrėžia, kad „šiuo metu, kai visos Europos šalys susiduria su ekonominiais sunkumais, negalima leisti švaistyti visuomenės sveikatos biudžeto lėšų lengvai išvengiamų sužalojimų ir ligų gydymui. Geresnių visuomenės sveikatos rodiklių galima pasiekti sustiprinant alkoholio kontrolę: griežčiau kontroliuojant vairavimą išgėrus, mažinant leistiną alkoholio kraujyje vairuojant ribą, taikant vartojimo amžiaus ribojimą, draudžiant reklamuoti ir parduoti alkoholį masinių sporto ir muzikos renginių metu, jei šie skirti jaunų žmonių auditorijai”.

Faktai ir skaičiai apie alkoholį Europoje:
• Europa - daugiausiai alkoholio išgeriantis ir dėl to daugiausiai žalos patiriantis žemynas pasaulyje. Alkoholio vartojimas trečia svarbiausia lėtinių ligų priežastis. Savo ruožtu lėtinės ligos kelia ne menkesnį pavojų pasauliui nei visuotinė finansų krizė.
• Alkoholio sukelta žala Europos sąjungai kasmet kainuoja 125 milijardus eurų.
• Alkoholis svarbiausia nelaimingų atsitikimų priežastis: 1 iš 3 kelių eismo mirčių dėl alkoholio.
• Alkoholis Europos Sąjungoje sukelia beveik 195 000 mirčių per metus.
• 1 iš 4 15-29 metų vyrų Europoje miršta dėl alkoholio.
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas Aurelijus Veryga
*Pranešimas parengtas remiantis Europos alkoholio politikos aljanso ir Active – sobriety friendship and peace parengtu pranešimu spaudai „Better alcohol control policy means less injuries, more safety and money saved“
Nuoroda: http://www.eurocare.org/press/eurocare_press_releases/eurocare_and_active_press_release_better_alcohol_control_policy_means_less_injuries_more_safety_and_money_saved
***
Bernardinai.lt 2011-06-16 Andrius Navickas. Kas terorizuoja Seimo narius? http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-16-andrius-navickas-kas-terorizuoja-seimo-narius/64608
***
LEUVEN, Belgija, 2011 06 16 (LSN) - Belgijos daktarai padarė tyrimą, kuris buvo atspausdintas medicinos žurnale Applied Cardiopulmonary Pathology. Tyrime rasta, kad eutanaziją atliekant netoli ligoninės operacinės, kur persodinami organai, tai persodinimui toks artumas daug geriau, nei imant organus iš avarijose nukentėjusių ir vežant į ligoninę. Tyrimo “Initial Experience With Transplantation of Lungs Recovered From Donors After Euthanasia” ištrauką galima paskaityti čia:

http://www.applied-cardiopulmonary-pathophysiology.com/05_vanraemdonck.html?&no_cache=1&sword_list[]=Van&sword_list[]=Raemdonck http://www.lifesitenews.com/news/shock-study-organs-harvested-from-euthanized-patients-make-better-transplan
***
2011 06 15 (LSN) - Vengrijos vyriausybė sukėlė pasiutimo priepuolį Europos Sąjungos pro- abortiniam establišmentui, kai iš ES gautas lėšas pravedė nacionalinę Gyvybės kompaniją. Buvo pagaminti plakatai, kur negimęs vaikas prašo teisės į gyvenimą ir pakabinti metro ir kitose viešose vietose. Užrašas skamba taip: ,,Aš gerai suprantu, kad tu neesi pasirengusi, bet dukart pagalvok ir suteik man įvaikinimo galimybę. LEISK MAN GYVENTI!“ Kasmet tūkstančiai negimusių vengrų yra nužudomi abortų metodu. Vaikų gelbėjimo kompanija buvo dalinai apmokėta ES programa, žinoma, kaip “Progress.” Jos tikslas puoselėti užsėmimus ir solidarumą. Bet ES pareigūnai pareiškė, kad ,,solidarumas“ neapima negimusių vaikų ir liepė vykdomą kompaniją panaikinti. http://www.lifesitenews.com/news/hungary-sponsors-bold-pro-life-campaign-with-eu-money-eurocrats-enraged P.S. Mes susidūrėme su per ES veikiančiu baisiu MIRTIES drakonu, kuris nusitaikęs į mūsų negimusius vaikus.
***
NEW YORK, 2011 06 15 (LSN) Amerika ar Šiaurės Korėja?. Niujorko arkivyskupas sakė, kad komunistai pervardino žmogaus teises ir visuomenines institucijas kaip šeimos, taip ir Niujorko įstatymo leidėjai pasiskolino tokį mentalitetą įteisindami tos pačios lyties ,,vedybas“. http://blog.archny.org/?p=1247

ttp://www.lifesitenews.com/news/america-or-north-korea-

new-york-archbishop-issues-stinging-gay-marriage-reb
***
***
Šią savaitę ekonomikos ekspertai paskelbė nerimą keliančias prognozes apie nemažėjantį emigracijos iš Lietuvos srautą. Kokia išeitis? Jeigu emigracijos sustabdyti nepavyks, teliks atverti duris imigrantams. http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=46715745
***
Erikas Tamašauskas – melu grįstas liberalizmas.

http://www.sekmingatauta.lt/
***
MULKINTOJAI 15min. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė „Philip Morris Baltic“ atstovų skundą dėl 5000 Lt baudos, teigiama išplatintame pranešime spaudai.

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/uz-ikyru- siulyma-rukyti-bare-5000-lt-bauda-cigareciu-gamintojams-59-155786
***
MULKINTOJAI. Delfi.lt 2011 06 14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bendrovei „Stumbras” paliko galioti 5 tūkst. Lt baudą, kuri buvo skirta už „Šimtmečio“ degtinės reklamą. Reklamoje buvo nurodyta, kad ji yra „Rankų darbo šedevras“, tačiau nenustatyta, kad gamyboje buvo naudotas rankų darbas. Teismo nutartis neskundžiama. Alkoholio kontrolės įstatyme nurodyta, kad Lietuvoje draudžiama visų formų alkoholinių gėrimų reklama pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. http://verslas.delfi.lt/Media/teismas-stumbro-degtines-gamyboje-

nerado-ranku-darbo.d?id=46587145
***
***
PARYŽIUS, 2011 06 14 (LSN) - Prancūzijos įstatymo leidėjai (National Assembly) šiandien atmetė ,,homoseksualų vedybų“ įstatymo projektą 293 - 222 balsais. Jį buvo pasiūlę socialistai. Aukščiausias teismas sausio mėnesį buvo paskelbęs, kad homoseksualų ,,vedybos“ nėra konstitucinė teisė. Nors buvo skelbtos apklausos, kad dauguma prancūzų (58 proc.) palaiko tokias ,,vedybas“, bet Michel Difenbacher iš daugumos Union for a Popular Movement partijos sakė, kad nebūtina eiti pavėjui ar žiūrėti mados“.

http://www.lifesitenews.com/news/french-national-assembly-

rejects-homosexual-marriage-in-historic-vote
***
VATIKANAS, 2011 06 14 (LSN) L’Osservatore Romano italų kalba parašė straipsnį apie netvarką ES žmogaus embrionų tyrimo ir reguliavimo srityje.

http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FDetail&last=false=&path=/news/editoriali/2011/136q11-Con-le-

bugie-non-si-alimenta-la-speranza.html&title=Hope%20is%20not%

20helped%20%20by%20lies&locale=en
***
ČIKAGO, 2011 06 13 (LSN) - ,,Absoliučiai pakraupau, kai suvokiau, ką aš padariau,“ sakė žymus reproduktorius endokrinologias Anthony Caruso EWTN žinioms.

http://www.ewtnnews.com/catholic-news/US.php?id=3365
***
2011 06 13 (HLI.org) - Ignacio Barreiro-Carámbula. Asistuojanti savižudybė ir eutanazija yra legalios Oregono ir Vašingtono valstijose. Turime kovoti dėl pilno eutanazijos ir asistuojančių savižudybių uždraudimo. http://www.lifesitenews.com/news/we-must-fight-to-maintain-a-

total-ban-on-assisted-suicide-and-euthanasia
***
AUCKLAND, New Zealand, 2011-06-13 (LifeSiteNews.com) Gyvybės gynėjų grupė iškėlė teismo ieškinį Tarptautiniame Kriminaliniame teisme N. Zelandijos vyriausybei už Dauno sindromo vaikų genocidą ir nusikaltimą prieš žmoniją. Sveikatos ministras pradėjo naują programą, pagal kurią skanuojamos nėščios moterys ir ieškoma Dauno sindromu sergančių vaikų. Grupė sako, kad tai nauja eugenikos forma.

http://www.lifesitenews.com/news/new-zealand-govt-facing-charge

-of-genocide-for-downs-testing-scheme
***
Kaip Bostono arkivyskupija padėjo legalizuoti kontracepciją Masačūsetso gyventojams.

http://www.catholicculture.org/commentary/otn.cfm?id=812
***
Bernardinai.lt 2011-06-13 Rima: „Esu suaugęs alkoholiko vaikas, ir tai paliko žymę visam mano gyvenimui“

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-13-rima-esu-suauges-

alkoholiko-vaikas-ir-tai-paliko-zyme-visam-mano-gyvenimui/64184/print
***
lzinios.lt 2011 06 13 Tautos atsakas sovietams - sukilimas. Kai prasidėjo trėmimai, budeliai persigalvojo, nusprendė areštuoti ne tik šeimos galvą, bet ir kitus narius. Pirminis 230 tūkst. asmenų skaičius - tai vien šeimos galvos! Su kitais jų artimaisiais tas skaičius turėjo siekti apie 750 tūkstančių! Tiek žmonių planuota likviduoti! Birželis buvo tik pradžia. Tolesnę likvidaciją nutraukė karas. 1d.

http://www.lzinios.lt/lt/2011-06-13/pirmas_puslapis/tautos_atsakas_sovietams_sukilimas.html 2d. http://www.lzinios.lt/lt/2011-06-14/pirmas_puslapis/tautos_atsakas_sovietams_sukilimas.html
***
GIRDOMA LIETUVA 2011 06 13 Baikerių suvažiavimo juodoji kronika: žūtis, sulaikymai, neblaivūs vairuotojai.

http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=46535779
***
GIRDOMA LIETUVA Savaitgalį keliuose - girti vairuotojai ir kruvinų avarijų virtinė

http://www.lrytas.lt/-13078701991306583236-savaitgalį-keliuose-

girti-vairuotojai-ir-kruvinų-avarijų-virtinė-nuotraukos-video.htm
***
GIRDOMA LIETUVA Savaitgalį Lazdijų rajone prie vairo siautėjo girtas Varėnos policijos tyrėjas
http://www.lrytas.lt/-13079677291305808540-savaitgalį-lazdijų-rajone

-prie-vairo-siautėjo-girtas-varėnos-policijos-tyrėjas.htm
***
2011-06-13 Šiandien Vilniaus miesto taryba apribojo UAB „Kalnapilio Tauro grupė“ priklausančios firminės parduotuvės Dariaus ir Girėno g.13 ir UAB „Aramiso skrynia“ priklausančios kavinės „Basement“ prekybos alkoholiu laiką. Šios įstaigos galės prekiauti alkoholiu nuo 8 val. iki 22 val. “Girdyklų“ veikla ne tik kenkia miesto įvaizdžiui, bet ir stabdo verslininkų, kurie laikosi įstatymų ir tvarkingai vykdo alkoholio prekybą, veiklą,“ – teigė Vilniaus meras Artūras Zuokas. Vilniaus miesto savivaldybė papildomai kreipėsi į LR Ūkio ministerija su siūlymais dėl būtinų įstatymo pataisų, kurios padėtų reguliuoti „girdyklų“ veiklą ne tik Vilniaus mieste, bet ir Lietuvoje. http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/101/?itemID=93933
***
A. Veryga. Seimo narių - ,,gerų darbų sąrašas“. Seimo narys E.Tamašauskas buvo vienas iš tų Seimo narių, kurie viešai išreiškė pasipiktinimą vyskupų ketinimams viešinti už alkoholio prekybos liberalizaciją balsavusių Seimo narių pavardes. Skaitom:

http://blaivus.blogspot.com/2011/06/seimo-nariu-geru-darbu-

sarasas.html
***
lrytas.lt 2011 06 11 Kunigas Egidijus Arnašius, iš Airijos trumpam grįžęs į Lietuvą, kur tapo kaulų čiulpų donoru broliui. „Manau, verta turėti daug vaikų – tai suteikia vilties, kad vėliau jie galėtų išgelbėti vienas kitą”, – ištarė kunigas. http://www.lrytas.lt/print.asp?data=20110611&k=lr&id=akt11_a4110611
***
GIRDOMA LIETUVA lrytas.lt 2011 06 11 Jei naktį užsimanėte degtinės, tikrai nekils problemų gauti svaigalų. Nerimaujama, kad nežabojama naktinė prekyba alkoholiu per Europos krepšinio čempionatą gali sugadinti Kauno įvaizdį. Įstatymai, ribojantys prekybos alkoholiu laiką, sumaniems verslininkams kelia tik juoką. Kaune naktį svaigalų galima nusipirkti bet kuriuo paros laiku ir bet kuriame gyvenamajame rajone.

 http://www.lrytas.lt/print.asp?data=20110611&k=lr&id=lso11_a7110611
***
RESISTENCIA, Argentina, 2011 06 10 (LSN) - Argentinos Resistencia vyskupijos arkivyskupas Carmelo Juan Giaquinta neseniai pareiškė, kad Argentinai legalizavus homoseksualų ,,santuokas“ ji tapo misijų šalis.
***
OTTAWA, Ontario, 2011 06 10 (LSN) Health Canada paskelbė, kad peržiūrės kontraceptinių tablečių Yaz air Yasmin saugumą. Kraujo trombų susidarymas vartojant šias tabletes yra 2-3 kartus didesnis, nei naudojant kitų rūšių kontraceptines tabletes. Gegužės mėnesį JAV Food and Drug Administration buvo paskelbusi, kad peržiūrės kontraceptinių tablečių patikimumą. Drospirenone yra moteriško lytinio hormono progesterono (progestin) forma. Nors dauguma kontraceptinių tablečių turi progesterono ir estrogeno kombinaciją, kai kurios turi tik skirtingo tipo progesteroną. Kanadoje Yaz ir Yasmin, kuriuos gamina Bayer, yra kontraceptikai turintys tik drospirenone. Bayer jau turi 7000 ieškinių iš JAV moterų, susijusių su kontraceptiko Yaz naudojimu. Moterys patyrė infarktus, cardiaac arrest (neišverčiau), kraujo trombus ir tulžies pūslės problemas. Nuo Yaz eidama į paskaitas 2010 09 24 staiga mirė 18 m. studentė Michelle Pfleger, kai trombas užkimšo plaučius. Jos motina Joan Cummins prieš Bayer ieškinį padavė gegužės 10 d. Tuo tarpu Bayer pareiškė, kad Yaz ir Yasmin rizika tolygi kitų kontraceptikų rizikai.

http://www.lifesitenews.com/news/first-fda-now-health-canada-contraceptive-pills-may-signicantly-increase-bl
***
2011-06-10 Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, išankstiniais duomenimis, 2010 m. vienam gyventojui teko vidutiniškai 11,3 litro absoliutaus (100 %) alkoholio, o vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui - 13,3 litro, tai atitinkamai 0,4 ir 0,5 litro daugiau nei 2009 m. http://www.marketnews.lt/naujiena/2010_m_alkoholiniu_

gerimu_vartota_daugiau;itemid=24527
***
Delfi.lt 2011 06 09 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas sukėlė ne tik įprastas diskusijas, nuo kada embrioną galima vadinti žmogumi, bet ir ginčus dėl medicininių dirbtinio apvaisinimo metodikos subtilybių. http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=46442795
***
Alfa.lt 2011-06-09 Parlamente dėl dirbtinio apvaisinimo užvirė mūšis. Ketvirtadienį Seime parlamentarai svarstė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą. Kurį laiką tautos atstovų stalčiuose gulėjo du šio teisės akto variantai – liberalusis ir konservatyvusis. Parlamentarams niekaip neradus kompromiso buvo pateiktas patobulintas įstatymo projektas, tačiau aršūs ginčai ėmė kilti jau svarstant pirmuosius įstatymo straipsnius, todėl buvo nuspręsta įstatymo projekto svarstymą nukelti į kitą Seimo posėdį.
http://www.alfa.lt/print/11587682/
***
Balsas.lt 2011.06.09. 229 girti vairuotojai Šiaulių miesto keliuose ir beveik pusė tūkstančio apskrityje. Tiek jų per penkis šių metų mėnesius pavyko sustabdyti policijos pareigūnams. Penkių mėnesių statistika Šiaulių mieste:

Sustabdyti neblaivūs vairuotojai 229
Leistino greičio viršijimo atvejai 2065
Užfiksuoti saugos diržo neprisisegę keleiviai ir vairuotojai 463
Sužeista eismo dalyvių 42
Įskaitiniai eismo įvykiai 39
Paskirta baudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus 356606 litų
Išieškota baudų 591558,52 litų (pinigų suma, kuri nukeliavo į mokesčių inspekciją) http://www.balsas.lt/naujiena/541982/girtu-vairuotoju-simtais
***
BRIUSELIS, 2011 06 09 (LSN) ES komisijos pranešime sakoma, kad Vokietijos, Austrijos ir Danijos mamos, norinčios likti namuose, privalo eiti į darbą, kad padėtų susidoroti su Europos darbo problemomis. ES susiduria su demografine katastrofa, o abortai ir kontracepcija beveik visose šalyse prieinama. Ką daryti? Pasak José Manuel Barroso namuose sėdinčios mamos turi eiti į darbą. http://www.lifesitenews.com/news/stay-at-home-mothers-get-back-to-work-european-union
***
TORONTO, Ontario, 2011 06 09 (LSN) 12 metų vaikas Kanadoje negali be tėvų leidimo dalyvauti mokyklos išvykoje, gerti alkoholį be tėvų leidimo. Jie negali ilgus dar metus pirkti cigaretes, gėrimus, balsuoti. Bet jie gali darytis abortus nuo 12 metų be tėvų žinios. http://www.lifesitenews.com/news/12-year-olds-can-get-abortions-in-ontario-without-parental-knowledge
***
Bernardinai.lt Chris Aubert. Negimusių vaikų tėvas. Šiandien, kai vieni aktyviai kovoja prieš abortus, kiti, neva gindami moters teises, energingai juos gina, kartais pamirštama, jog ši problema liečia dar ir vyrus. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-05-chris-

aubert-negimusiu-vaiku-tevas/14598
***
Bernardinai.lt 2011-06-08 Holger Lahayne. Dirbtinis apvaisinimas ir teologų požiūris

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-08-holger-lahayne-

dirbtinis-apvaisinimas-ir-teologu-poziuris/64171

2011 m. birželio 19 d. © PRO VITA

Daugiau žinių: http://provita.vdu.lt/

Skaityti daugiau...

Lietuvos žmonių girdymo alkoholiu BUDELIŲ GALERIJA

Alkoholio reklamos draudimo panaikinimo užsakovai

2011 03 30 grupė įvairių organizacijų atstovų ( L. Blaževičiūtė – Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentė, E. Jakilaitis – Lietuvos skaitmeninės televizijos asociacijos atstovas, A. Žilinskienė – Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, R. Šimukauskaitė – Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos pirmininkė, D. Radzevičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, R. Šukys – Periodinės spaudos leidėjų asociacijos prezidentas, G. Šeputis – Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos valdybos pirmininkas, Ž. Fomova – Lauko reklamos asociacijos valdybos pirmininkė, M. Giržadas – Lietuvos reklamos biuro valdybos pirmininkas, S. Galadauskas – Lietuvos aludarių gildijos prezidentas, L. Vilimas – Alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių asociacijos prezidentas, R. Skyrienė – Investuotojų forumo vykdančioji direktorė, V. Sutkus – Verslo konfederacijos ICC Lietuva prezidentas, D. Arlauskas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius, G. Rainys – Lietuvos pramoninkų konfederacijos generalinis direktorius) kreipėsi į Seimo vadovybę ir į Seimo narius prašydami panaikinti 2008 04 18 priimtą alkoholio reklamos draudimą, kuris įsigalios nuo 2012 01 01.

Alkoholio reklamos Seime svarstymo iniciatoriai

2011 05 10 Seimo nariai V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, V. Mazuronis, P. Luomanas (jis atsisakė), K. Masiulis, E. Tamašauskas, S. Pečeliūnas, A. Butkevičius, A. Melianas, K. Daukšys, V. Bacevičius įregistravo LR Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektus, kuriais siekiama atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą.

Alkoholio reklamos „SKUBIAI“ svarstymo Seime organizatoriai

2010 05 20 Seimo nariai E. Tamašauskas, G. Navaitis, A. Lydeka, D. Kuodytė, K. Glaveckas, L. Dinius, A. Melianas, J. Liesys, K. Masiulis, V. Matuzas, J. Razma, V. M. Čigrijienė, A. Bilotaitė, K. Kuzminskas, A. Kazulėnas, E. Jurkevičius, P. Žeimys, S. Pečeliūnas, A. Anušauskas, A. Ažubalis, V. Stundys, A. Dumčius, G. Steponavičius, E. Masiulis, A. Stirblytė, V. Babilius, A. Valinskas, K. Komskis, V. Mazuronis, V. Galvonas, R. A. Ručys, O. Valiukevičiūtė, R. Žemaitaitis, A. Petkus, A. Butkevičius, A. Salamakinas, J. Sabatauskas, M. Bastys, E. Jonyla, R. Sinkevičius, J. Juozapaitis, M. Petrauskienė, A. Mitrulevičius, B. Bradauskas, J. Palionis, G. Kirkilas, M. Pavilionienė, K. Daukšys, V. Bukauskas, V. Baltraitienė paprašė, kad „SKUBIAI“ į gegužės 24 dienos Seimo posėdžio darbotvarkę būtų įtraukti alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektai.

Balsavusieji už alkoholio reklamos draudimo panaikinimą atliko blogą darbą

2011 05 24 Seimas, balsavus 60 Seimo nariams „už“, 23 „prieš“ ir 14 susilaikius, nusprendė patenkinti alkoholizmo industrijos atstovų prašymą – organizuoti alkoholio reklamos draudimo įstatymo naikinimo procedūras. Už šį nutarimą balsavo: P. Auštrevičius, V. Babilius, V. Baltraitienė, A. Bilotaitė, V. Bogušis, B. Bradauskas, D. Budrys, V. Bukauskas, A. Burba, A. Butkevičius, A. Čaplikas, K. Daukšys, L. Dinius, V. Galvonas, V. Gedvilas, S. Giedraitis, L. Graužinienė, P. Gražulis, E. Jonyla, J. Karosas, A. Kašėta, G. Kirkilas, J. Kondrotas, D. Kuodytė, A. Lydeka, J. Liesys, E. Masiulis, K. Masiulis, V. Matuzas, A. Mazuronis, V. Mazuronis, D. Meiželytė – Svilienė, A. Melianas, A. Mitrulevičius, A. Nedzinskas, J. Palionis, B. Pauža, S. Pečeliūnas, A. Petkus, J. Razma, R. A. Ručys, J. Sabatauskas, A. Salamakinas, V. Simulik, G. Songaila, J. Stanevičius, K. Starkevičius, A. Stirbytė, S. Stoma, I. Šiaulienė, E. Tamašauskas, D. Teišerskytė, A. Valinskas, I. Valinskienė, O. Valiukevičiūtė, M. Varaška, A. Vidžiūnas, M. Zasčiurinskas, R. Žemaitaitis, R. Žilinskas.

Alkoholizmo industrijos parankiniai, iniciavę, organizavę SKUBŲ Seimo posėdį ir balsavę už alkoholio reklamos įstatymo draudimo panaikinimo procedūras, pasmerkė Lietuvos žmones ir ypatingai vaikus pražūčiai.

Jie skatins alkoholio vartojimo plėtrą, apgavystes, avarijas, badmirystę, banditizmą, gaisrus, ištvirkavimus, nelaimingus atsitikimus, nusikaltimus, palaidą gyvenimą, plėšikavimus, vagystes, žudynes.

Jie įtrauks valstybę į alkoholio pasekmių likvidavimą, kurios 5 kartus brangesnės negu alkoholio pajamos biudžete.

Jie padės susikrauti milžiniškus turtus alkoholio industrijos ir žiniasklaidos atstovams bei alkoholizmą propaguojančioms partijoms, organizacijoms ir jų nariams.

ALKOHOLIO REKLAMA – LIETUVOS ŽMONIŲ NAIKINIMO ĮRANKIS !!!

L. Kerosierius

Skaityti daugiau...

LR ambasadorius JAV Ž. Pavilionis dalyvavo Komunizmo aukų memorialo fondo minėjime

Nuotraukoje iš dešinės: amb. Ž. Pavilionis ir  LR ambasados Vašingtone darbuotojai: R.Kačinskas, S. Šatūnas ir M. Matačiūnaitė-Boyce.

Birželio 9 d. Vašingtone Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis dalyvavo Komunizmo aukų memorialo fondo surengtame minėjime, kurio metu pagerbė daugiau nei 100 milijonų pasaulio komunizmo, tame tarpe prieš 70 metų į Sibirą pradėtą tremti Lietuvos žmonių atminimą, padėdamas vainiką prie paminklo komunizmo aukoms atminti.

Tremties į Sibirą 70-osios metinės taip pat bus prisimintos Lietuvos ambasadoje JAV birželio 14 d. rengiamoje diskusijoje apie istorinės atminties išsaugojimą.

Skaityti daugiau...

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 21

Vaikų gynėjai ar naujos ideologijos įrankiai. Psichologė Eglė Mirončikienė. Jūs esate įsitikinę, kad teisingai prižiūrite ir auklėjate savo vaikus, kad geriau už kitus žinote, kas jiems geriau? Manote, kad skiepydami tradicijas, kultūrines vertybes, siekdami išauginti juos dorais, darbščiais, atsakingais, galite panaudoti savo tėvišką valią? Galvojate, kad niekas niekada jų neatims, nes manote esą geri tėvai? Nebūkite tokie tikri, nes globalizmo vėjų atnešta sėkla, jau išskleidė žiedus Lietuvos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose. Didžiulė vaiko teisių apsaugos infrastruktūra jau paruošta ateiti pas jus į namus ir apginti vaikus nuo jūsų įsitikinimų.

http://www.sarmatas.lt/06/vaiku-gynejai-ar-naujos-ideologijos-irankiai/
***
TORONTO, Ontario, 2011 06 08 (LSN) – Tėvų teisės gniuždomos toliau. Toronto Apskrities mokyklos taryba uždraudė tėvams atsiimti vaikus iš homoseksualumo propagandos pamokų.

http://www.lifesitenews.com/news/toronto-school-board-parents-

cant-opt-kids-out-of-pro-homosexual-curriculum
***
Delfi.lt 2011 06 09 Pasaulio sveikatos organizacijos prognozėmis, pasaulyje kasmet užsikrėsti lytiškai plintančia liga rizikuoja 333 mln. žmonių. Populiariausia iš jų – chlamidioze – gali sirgti, patys to nežinodami, net 5-7 proc. lytiškai aktyvių žmonių. Po nesaugių lytinių santykių žmonės paprastai nelekia pasitikrinti pas specialistą, tačiau šios ligos, ypač moterims, gali pasireikšti besimptomėmis formomis. Simptomų nejaučia apie 60 proc. sergančių moterų, tačiau negydoma liga tampa lėtine ir 40 proc. atvejų gali baigtis nevaisingumu. Naujausiais ULAC duomenimis, registruotų LPI atvejų skaičius skiriasi tik keliomis dešimtimis: 2010 m. buvo užregistruoti 314 gonorėjos, 345 sifilio ir 367 chlamidiozės atvejai. Palyginus su 2009 m., sergamumas sifiliu ir chlamidioze padidėjo, o gonorėja – sumažėjo. Anot S. Čaplinsko, faktas, kad gonorėjos atvejų registruota mažiau nei sifilio prieštarauja šių bakterijų prigimčiai – iš tiesų gonorėjos turėtų būti 7-9 kartus daugiau nei sifilio. Taigi peršasi išvada, kad sifilis dažniau diagnozuojamas, kadangi jo simptomai labiau pastebimi. Tuo tarpu chlamidija ar gonorėja neretai persergama be pastebimų simptomų. Didžiausią užsikrėtusių sifiliu, gonorėja ar chlamidioze dalį sudaro jauni 20-34 metų asmenys (atitinkamai 58,5, 76 ir 74,4 proc.). Dažniau LPI sirgo miestų gyventojai. Daugiau nei pusę LPI atvejų, o gonorėjos atveju daugumą (90 proc.) sudarė vyrai, turintys tik vidurinį išsilavinimą. Paklausti, kas galėjo būti LPI šaltinis, vyrai paprastai nurodo atsitiktinį arba pažįstamą asmenį, moterys – sutuoktinį arba pažįstamą asmenį. Pavyzdžiui, 39,5 proc. vyrų teigė galėję užsikrėsti nuo atsitiktinio asmens, 23 proc. - nuo pažįstamo, 9,1 proc. - nuo sutuoktinės, 2,4 proc. - nuo prostitutės. Moterys 26,2 proc. atvejų įvardijo sutuoktinį, 32,8 proc. – pažįstamą žmogų. 24,8 proc. moterų teigė, kad šaltinis joms nežinomas.
33,4 proc. užsikrėtusių sifiliu asmenų nurodė, kad per paskutiniuosius 12 mėnesių turėjo vieną lytinį partnerį, beveik pusė (48,7 proc.) – du ar tris, 10,4 proc. – keturis ar daugiau. Analizuojant partnerių skaičiaus pasiskirstymą pagal lytį, 45,3 proc. moterų nurodė, kad turėjo vieną lytinį partnerį, 38,6 proc. – du ar tris, 6,6 proc. – keturis ar daugiau. Tuo tarpu daugiausiai (55,2 proc.) vyrų nurodė, kad turėjo dvi ar tris partneres, 25,7 proc. vyrų – tik vieną.

http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=46411789
***
TORONTO, 2011 06 07 (LSN) - Toronto vyskupas prisijungė prie gausaus būrio žmonių, kurie pasisako prieš neseniai patvirtintą Lygybės politiką Toronto katalikų mokykloje.

http://www.lifesitenews.com/resources/letter-from-bishop-lacey-

expressing-support-for-those-opposed-to-ontarios-e http://www.lifesitenews.com/news/toronto-bishop-emeritus-

supports-parental-opposition-to-gay-equity-policy
***
NORTH BAY, Ontario 2011 06 07 (LSN) Katalikiškos mokyklos mokiniams tenka kovoti su tikybos mokytoju, kuris neigia Kristaus prisikėlimą. http://www.lifesitenews.com/news/catholic-high-school-student-f

ights-teacher-on-truth-of-the-resurrection
***
NTAKK LR Prezidentė atvėrė akis. 2011 06 08 A. Veryga. Alkoholio gamintojai sugebėjo įtikinti daugumą politikų, kad jie yra vieni didžiausių mokesčių mokėtojų šalyje. Tačiau jų pačių teigimu, didžiausią dalį sumokamų mokesčių sudaro alkoholinių gėrimų akcizai. Būtina dar ir dar kartą akcentuoti, kad akcizą sumoka ne gamintojas, o vartotojas, perkantis alkoholinius gėrimus. Vadinasi, skirtingai nei teigia alkoholio gamintojai, vieni didžiausių mokesčių mokėtojų šiuo atveju yra ne jie, o Lietuvos žmonės. Alkoholio pramonė ilgai ir kruopščiai kūrė ryšius su visomis įmanomomis interesų grupėmis: žiniasklaida – užsakinėjant alkoholio reklamą ir mokant už užsakomuosius straipsnius, be to ne paslaptis, kad dalis žiniasklaidos savininkų yra ir alkoholio pramonės savininkai; Tai, kad Lietuvos didelė dalis Lietuvos žiniasklaidos gali padaryti viską vardan savo pajamų rodo ir ką tik paviešinta „WikiLeaks“ informacija apie Lietuvos žiniasklaidą. Nenuostabu, kad vos tik žiniasklaidai pagrūmojus, Lietuvos politikai puolė „taisyti klaidas“ dėl alkoholio reklamos. Prezidentę kritikavęs Alkoholiniais gėrimai prekiaujančių įmonių asociacijos prezidentas Laurynas Vilimas teigė „Girdėti kaltinimus verslui, kuris šiuo metu netgi nėra pelningas, o moka didelius mokesčius, kuris gina savo interesus, nežinau, ar tai sąžininga.“ Matyt tik Lietuvoje „nepelningas verslas“ gali leisti sau išmokėti 100 milijonų litų dividendų, samdyti nuolatinius „skalikus“ Seime, važinėti naujais automobiliais, apstatyti didžiulius miestus savo palapinėmis ir skėčiais ir t.t. Kaskart prakalbus apie tabako ar alkoholio kontrolę Seime pasigirsta darnus Seimo narių choras, kad visos legalų verslą ribojančios priemonės skatins nelegalią prekybą, kontrabandą ir pan. Tačiau pats Seimas jau ne kartą pademonstravo visišką nenorą spręsti kontrabandos, nelegalios prekybos ir korupcijos problemas. Tie patys dėl kontrabandos nuogąstaujantys Seimo nariai nepritaria visuotiniam turto ir pajamų deklaravimui, tie patys Seimo nariai balsuoja prieš Prezidentės siūlymus maksimaliai didinti baudas už kontrabandą, argumentuodami, kad kontrabandininkas neturės už ką susimokėti tokios didelės baudos. Visas tekstas:

http://blaivus.blogspot.com/2011/06/lr-prezidente-atvere-akis.html
***
STRASBŪRAS, 2011 06 07 (LifeSiteNews.com) Europos Žmogaus teisių teismas priėmė skundą 4 britų dėl jų, kaip krikščionių teisių užspaudimo ir užklausė Britanijos valdžią ar ,,lygybės“ įstatymai nepažeidžia krikščionių teisių, kurias garantuoja tarptautiniai sutarimai.

http://www.lifesitenews.com/news/do-equalities-laws-violate-rights

-of-christians-european-court-asks-british
***
2011 06 07 (LifeSiteNews.com) Nors rimčiausi duomenys pateikia 1- 4 proc.  homoseksualų skaičių JAV, bet Amerikos žmonės mano, kad tokių yra 25 proc., sako Gallup apklausų kompanija.

http://www.lifesitenews.com/news/poll-americans-massively-

overestimate-prevalence-of-homosexuality
***
PRINCIPINGAS MERAS. lrytas/lt 2011-06-08 „Sel” lyderio Egidijaus Dragūno elgesys praėjusį savaitgalį Kaune vykusios baikerių šventės „Bike Show Millennium 2011” koncerte atlikėjui netrukus atsirūgo Palangoje. Selas nuo scenos keiksmus laidė ne tik publikai, bet ir Lietuvos valstybei. Galiausiai E.Dragūnas metė mikrofoną į publiką ir nutraukė savo pasirodymą. Kitą rytą Selas prisipažino, kad per šventę buvo girtas. Selas buvo informuotas, kad už valstybę įžeidžiantį elgesį jam nebus leista koncertuoti Palangoje. Savo šalį viešai keikęs dainininkas, Palangos mero Šarūno Vaitkaus nuomone, koncertą galėtų perkelti į kaimyninę Latviją.

http://www.lrytas.lt/print.asp?data=20110608&k=lr&id=pra08_a4110608
***
lzinios.lt 2011 06 08 Rusai degtinę iškeitė į kur kas silpnesnį alkoholinį gėrimą. Per pastarąjį dešimtmetį Rusijoje prekyba alumi išaugo daugiau nei 40 proc., o prekyba degtine krito beveik 30 procentų. Alaus rinka Rusijoje dabar ketvirta pagal dydį pasaulyje po Kinijos, JAV ir Brazilijos. Daugiau nei 80 proc. Rusijos alaus rinkos kontroliuoja penkios kompanijos: ,,Baltica Breweries", ,,SUN InBev", ,,Heineken", ,,Efes" ir ,,SABMiller Rus". Didžiausios bendrovės ,,Baltica", kuri yra užėmusi 40 proc. rinkos, savininkas yra Danijos alaus gamintojas ,,Carlsberg". Danai pusę įmonės pelno ir susirenka iš Rytų Europos bei Rusijos vartotojų.

http://www.lzinios.lt/lt/2011-06-08/pasaulis/rusams_per_barzda

_varva_alus.html?print
***
,,Privalėjau užkardyti alkoholio verslo lobistų iniciatyvą, kuria siekta valstybės biudžeto sąskaita alkoholio industrijos magnatų kišenes papildyti šimtu milijonų litų. Lygiai tiek milijonų būtume praradę mes - visuomenė ir valstybė. Kiekvieną kartą, kai man bus pateiktas koks nors atskiros grupelės užsakytas, korupcija ar tiesiog kvailybe dvelkiantis įstatymas, asmeniškai domėsiuos jo kilmės istorija. Asmeniškai aiškinsiuos, kurioje teisėkūros grandyje atsirado tokių įtarimų keliančios nuostatos“, - sakė prezidentė per metinį pranešimą 2011 06 07.
***
lrytas.lt 2011 06 07 Antanas Matulas prisipažįsta susižavėjęs prezidentės pranešimu. „Prezidentė labai tinkamai pasisakė, nes bandymų kaitalioti įstatymų projektus – atpiginti alkoholį, legalizuoti pardavimus - yra masė. Parlamente vis atsiranda veikėjų, kurie kas trys mėnesiai bando šiuos dalykus daryti“, - lrytas.lt komentavo A.Matulas. Seimo nario teigimu, tikėtina, kad kai kurie jų šitaip elgiasi ne dėl to, kad patys taip mano, o veikiami išorės veiksnių, gal net ir pačių alkoholio gamintojų. „Man pačiam yra buvę siūlymų nesikišti ar nesiūlyti tam tikro sprendimo. Todėl esu sužavėtas, kad pirmą kartą per prezidento metinį pranešimą buvo pradėta kalbėti atkreipiant dėmesį į tai, jog prezidentė neleis girdyti tautos. Prezidentė labai gražiai savo pranešimą pradėjo atkreipdama dėmesį į svarbiausią šalies problemą – alkoholizmą“, - teigė A.Matulas.
***
LESOTO. Karalystė P. Afrikos valstybės teritorijoje, mirštanti valstybė. Jei anksčiau čia gyveno 2,5 milijonų gyventojų, tai dabar liko mažiau, nei 1,8 mln. Gyventojų ir toliau stabiliai mažėja. Kai kurios mažėjimo priežastys:
1. Vakarų anti-gyvybinė įtaka giliai įsišaknijo žmonių širdyse. Mažos šeimos modelis su 2 vaikais sukrėtė tradicinės šeimos struktūros pamatus.
2. Kontracepcijos lygis pasiekė 40 proc., o tarp miestų gyventojų ir didesnį. Tai sukūrė anti-prokreacinį mentalitetą tarp daugelio vyrų ir moterų.
3. Abortai. Jie reklamuojami net laikraščiuose.
4. Soto tradicinės ir kultūrinės vertybės, skleidžiančios gyvybę ir šeimyniškumą, nors dar tebeegzistuoja, bet radikaliai keičiamos į vertybes, priešingas gyvybei ir šeimai.
Arkivyskupas kalbėjo: laisvo sekso kompanijos pakeitė ilgaamžes skaistybės ir nekaltybės tradicijas; atvirumas gyvybei pakeistas kontraceptiniam - abortiniam bergždumui; seksualinės švietimo instrukcijos pakeitė tradicinį vaikų moralinį auklėjimą, kuris yra svarbiausias faktorius prieš vedybas. Iš Emil Hagamu pranešimo. HLI Mission Report, 2011` May.
Blaivybės žinios iš Rusijos:
Knyga alkoholikų reabilitacijai. Šičko metodas: http://narod.ru/disk/13984377001/Лапшичев%20Вадим%20метод

%20Шичко.doc.html
***
UGANDOS situacija. Brian Clowes. Šalis išgarsėjo tuo, kad prezidentas Yoweri Museveni sėkmingai susidorojo su AIDS išplitimu, pritaikęs elgesio keitimo modelį. Jo programa buvo pavadinta ABC. (Abstain before marriage. Be faithful after, and use Condoms only when absolutely necessary.) Programos esmė buvo atsisakyti prezervatyvų, nes jie labai nepatikimi. Ir 95 proc. šalies gyventojų jų atsisakė. 1992 m., kai ABC programa buvo įvesta, ŽIV-AIDS sirgo 30 proc. sostinės Kampalos ir kitų didesnių miestų gyventojų. Šalies gyventojų amžiaus vidurkis buvo 44 m. Per 10 metų po programos įvedimo ŽIV_AIDS susirgimų tarp suaugusių sumažėjo 80 proc., o 2002 m. teliko 6 proc.. Gyvenimo trukmė pailgėjo 8 metais. Padėtis pasikeitė po 2000 m., kai nevyriausybinės organizacijos ėmė agresyviai piršti prezervatyvus, nes Ugandos pavyzdys sudrebino jų pagrindinę dogmą: ,,Prezervatyvai pirmiausia (first), prezervatyvai vėliausiai (last) , prezervatyvai visada (always).“ Nuo 2000 m. Vakarų spaudžiama Uganda mokyklose įvedė ,,seksualinį švietimą“. ,,Užsiimti seksu yra žmogaus teisė,“ nepaisant dažnumo ir tipo, bet būtinai ,,atsakingai“ - t.y. vartojant prezervatyvus. Ugandoje homoseksualumas ir pornografija visada buvo blogis, bet Vakarų organizacijos ,,triūbino“ apie ,,gėjų“ sekso ir ,,seksualinės medžiagos“ teises. Per dvi dekadas iš Vakarų į Ugandą buvo persiųsta 2 milijardai korupcinių dolerių. Pasekmė tokio ,,kontraceptinio imperializmo“ - tradicines moralines vertybes žmonės ėmė laikyti pasenusiomis, ŽIV-AIDS nuo 6 proc. padidėjo iki 12 proc. dabar ir toliau didėja apsikrėtusiųjų skaičius. Tai reiškia, kad papildomai 120 000 ugandiečių mirs nuo tarptautinio populiacijos kontrolės kartelio veikimo. Gyventojų kontrolieriai akivaizdžiai demonstruoja, kad jiems visiškai nerūpi sumažinti ŽIV-AIDS sergamumą Ugandoje. Jų vienintelis troškimas- primesti žmonėms savo bedievišką pasaulėžiūrą, ir kaip jos rezultatas bus tūkstančių žmonių mirtys. HLI`s Front Lines, 2011, Spring.
***
Ar bus leista susilaukti vaikų mirusiems tėvams? http://healthland.time.com/2011/06/03/should-men-be-allowed-to-

father-children-after-theyre-dead/
***
Sulaukęs 83 m. Mičigano ligoninėje mirė Mirties daktaras Jack Kevorkian. Su jo pagalba mirė (buvo nužudyti?) 130 žmonių.

http://www.nytimes.com/2011/06/04/us/04kevorkian.html
***
Britanijoje pagyvenę pacientai taip blogai traktuojami, kad daktarai priversti jiems išrašyti vandens, kad turėtų ko atsigerti. http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9569/
***
Kaip organizuoti blaivybės draugiją parapijoje. Rusų k. http://narod.ru/disk/13984909001/Как%20организовать%20общество

%20трезвости%20на%20приходе.pdf.html
***
Dokumentinis filmas Конвейер смерти. Никотин. 32 min. http://narod.ru/disk/14474022001/Nikotin-short.mpg.html
***
Ždanovo paskaita ГД РФ jaunimui:
http://video.mail.ru/mail/polukevitch/39/114.html
http://video.mail.ru/mail/polukevitch/39/115.html
http://video.mail.ru/mail/polukevitch/39/116.html
http://video.mail.ru/mail/polukevitch/39/122.html
***
Išėjo naujas numeris laikraščio ,,Родник трезвости" http://www.alnepey.ru/
***
Interviu su V. Ždanovu.

http://narod.ru/disk/14478735001/Zhdanov_Usanin.pdf.html
***
Gyvybės kariai. 2011 06 01 Stačiatikių Bažnyčia daugelyje Rytų Europos šalių surengė akciją «Спасай взятых на смерть». Plačiau:

http://www.abortamnet.ru/fight.html
***
lzinios.lt/ 2011-06-07 340 vyrų tyrimas parodė: vitaminas D, kūno gaminamas veikiant saulės spinduliams, gerina spermos kokybę. Tai rašo ,,The Daily Mail". Būtent šis vitaminas gerina spermatozoidų sugebėjimą prasibrauti iki kiaušialąstės, nes padidėja jų greitis ir skvarbumas. Tokią išvadą paskelbė Kopenhagos universiteto mokslininkai, remdamiesi savanorių sėklos ir kraujo vertinimu. Vienas tyrėjų dr. Martinas Blombergas-Jansenas pabrėžė ir vitamino D svarbą spermatozoidų judrumui. Šis faktas gali paaiškinti, kodėl daugelis porų pradeda vaiką per atostogas.

http://www.lzinios.lt/lt/2011-06-07/sveikata_ir_vaistai/padeda_

tapti_tevais.html
***
lrt. 2011 06 06 Žmonės turėtų vengti alaus, vyno ir stipresnių gėrimų maždaug iki 25 metų. Dr. Aric Sigman, britų biologas ir Karališkosios medicinos visuomenės narys, kritikuoja britų tėvų europinį požiūrį į alkoholį. Pasak jo, „D. Britanijos viduriniosios klasės atstovų žavėjimasis prancūzų gėrimo įpročiais pakenkė mūsų vaikams“. ,,Alkoholio vartojimas net ir vidutiniškais kiekiais yra itin pavojimas jauno žmogaus smegenims, kūnui ir genams. Efektai ir ilgalaikės pasekmės pasireiškia ateinančius dešimtmečius po pirmojo gurkšnio". http://www.lrt.lt/news.php?strid=4348509&id=5788241
***
KVEBEKAS, 2011 06 06 Kvebeke birželio 4 d. įvyko ,,Krikščionių maršas“ (“La Marche chrétienne”) sutraukęs apie 1000 krikščioniško paveldo gynėjų.

http://www.lifesitenews.com/news/quebecs-christian-march-draws-

around-1000-in-defence-of-christian-heritage
***
IŠMIRŠTANTI LIETUVA. lzinios.lt 2011 06 06 Kauno technologijos universiteto (KTU) Aukštųjų technologijų plėtros instituto direktorius prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius įsitikinęs, kad demografinė problema yra svarbiausia visoms aukštosioms mokykloms. Šiemet abiturientų sumažėjo turbūt dešimčia tūkstančių ir dvigubai daugiau negu pernai pareiškė norą studijuoti užsienyje. Šiemet mokyklas baigia maždaug 45 250 abiturientų. Net 67 proc. stojančiųjų renkasi humanitarinius ir socialinius mokslus, 15 proc. - biomedicinos, 12 proc. - technologijos ir tik 6 proc. - fizinius mokslus.

http://www.lzinios.lt/lt/2011-06-06/mokslas_ir_mokslininkai/mirstanti_nokia_ir_lietuvos_

mokslo_prioritetai.html
***
Delfi.lt 2011 06 05 Docentas Alfredas Bagdonas – Kauno klinikinės ligoninės pulmonologas – naujienų agentūrai ELTA aiškino, jog pasirinkę šį žalingą įprotį – rūkymą, turi žinoti: tabako rūkymas 10-25 metais sutrumpina gyvenimo trukmę. - Nes..?
- Tabako rūkymas lemia 85 proc. lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL), 85 proc. plaučių vėžio, 70 proc. viršutinių kvėpavimo takų ir stemplės vėžio, apie 50 proc. širdies ir kraujagyslių ligų, skrandžio opaligės atvejų. Rūkymas skatina cukrinio diabeto komplikacijas, jis iki keturių kartų padidina riziką susirgti plaučių uždegimu. Nuo rūkymo sukeltų ligų Europoje kas 10 sekundžių miršta vienas žmogus. O ypač nerimą kelia tai, jog Lietuvoje nuolat rūko apie 25 proc. moksleivių. Be to, per pastaruosius 5 metus vis daugėja rūkančių jaunų (25-29 metų) moterų, šis rodiklis padidėjo nuo 5 proc. iki 18 proc. Rūkaliai vidutiniškai 20 kartų dažniau serga plaučių vėžiu, o tarp susirgusiųjų LOPL – 80-90 procentų rūkančiųjų.

http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=46277745
***
lrytas.lt Sigita Purytė 2011-06-01 Krikščionys Vilniuje eitynėse meldėsi už negimusius vaikus ir darytis abortus ketinančias motinas (nuotraukos). Eiseną organizavo Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupija. Dalyviai 10 val. 30 min. pasimeldę Šv. kankinės Paraskevos cerkvėje patraukė link rotušės aikštės ir Aušros Vartų. Nešini plakatais, per garsiakalbį giedodami rusiškas ir lietuviškas giesmes, kalbėdami maldas, žmonės pasiekė Šventosios Dvasios vienuolyną. Eisenoje dalyvavo apie dvidešimt stačiatikių kunigų, keli katalikų kunigai. Stačiatikės moterys buvo apsigaubusios skarelėmis, vedėsi po kelis įvairaus amžiaus vaikus. Eisenoje buvo ir vežimėliuose besimuistančių kūdikių. Plakatais eisenos dalyviai kalbėjo negimusių vaikų lūpomis: ,,Įsileisk mane į savo širdį", ,,Išsaugok man gyvybę"; taip pat kreipėsi į motinas: ,,Nutraukdama gyvybę kūdikiui, rizikuoji savo gyvybe".

 http://www.lrytas.lt/-13069164831304696312-krikščionys-vilniuje-

eitynėse-meldėsi-už-negimusius-vaikus-ir-darytis-abortus-ketinančias-

motinas-nuotraukos.

htm http://www.lrytas.lt/print.asp?data=&k=news&id=13069164831304696312
***
Ar gali abortuoti vaikai būti paskelbti kankiniais?

http://www.lifesitenews.com/news/imagine-if-aborted-babies

-were-declared-martyrs1
***
VALLETTA, Malta, 2011 05 30 (LifeSiteNews.com) – Per šeštadienio referendumą maltiečiai 52.6 proc. nubalsavo už skyrybų įteisinimą. Pasaulyje dar Filipinų ir Vatikano valstybėse santuoka neišardoma.
***
Apie krikščionių persekiojimą V. Europos sekuliaristinėse valstybėse: http://www.lifesitenews.com/news/n-ireland-mp-warnschristians

-being-persecuted-in-uk-by-secularist-state
***
Vedybos sumažina vaikų vargą 2/3. Tyrimas:

http://downloads.frc.org/EF/EF11E70.pdf
***
Iš NKAKK: Europos komisijos užsakymu buvo vertinama alkoholio kontrolė Europoje http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/

documents/alcohol_progress.pdf

51 puslapyje yra lentelė, kur nurodyta kur ir kokie draudimai ar ribojimai galioja.
***
Iš NKAKK: Konservatorių išdavystė ir dviveidiškumas. Ėmė siekti panaikinti reklamos draudimą nuo 2012 m. Čia nuoroda į rinkiminę programą: http://www.tsajunga.lt/uploads/files/dir37/dir1/13_0.php

O čia citata iš jos: ,,ligšiolinė valstybės alkoholio politika buvo pragaištinga, o didėjantis alkoholio vartojimas jau kelia tiesioginę grėsmę tautos saugumui." ,,Kita kovos prieš besaikį alkoholio vartojimą kryptis – alkoholio reklamos ir prieinamumo ribojimas. Remdamiesi tarptautine tabako kontrolės praktika ir patirtimi, taip pat kitų šalių pavyzdžiais, svarstysime visiško alkoholio, ypač silpnųjų alkoholinių gėrimų ir mišinių, reklamos uždraudimo galimybę. Sieksime apriboti laisvą pastarųjų gėrimų įsigijimo prieinamumą nepilnamečiams." 

 © PRO VITA Daugiau žinių: http://provita.vdu.lt/

Skaityti daugiau...

Jie nori sukurti teisę žudyti Lietuvą girdant jos žmones alkoholiu.

Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Valdybos Pirmininkei Reginai Narušienei
LR Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS


Skaityti daugiau...

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 20

VILNIUS. ŽYGIS UŽ GYVYBĘ. Visų Krikščionių eitynės. 2011 m. birželio 1 dieną (trečiadienį) Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupija kartu su kitomis konfesijomis Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga rengia sankcionuotas eitynes „Už gyvybę“. Renginys prasideda 10:30 Šv. kankinės Paraskevos cerkvėje (Didžioji g. 2), kur po maldos eitynių dalyviai praeis Senamiesčio gatvėmis link Aušros Vartų – prie Šventosios Dvasios vienuolyno, kur vyks pamaldos.
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI!

Dalyvius prašome ateiti į eitynes kartu su savo vaikais. Taip pat siūlome eitynių metu savo rankose laikyti vaikiškus žaislus.
Papildoma informacija tel. +37065548333, +37068950645.
Akcijos koordinatorius Vilniaus stačiatikių šv. Konstantino ir Mykolo parapijos kunigas Konstantin Lazukin
***
LRS narės Dalios Kuodytės siūlymu Lietuva žengia dar vieną žingsnį policinės valstybės link. ,,Didysis brolis" pradės kontroliuoti ir vidinį šeimos gyvenimą. Pasirodo neužtenka Baudžiamojo kodekso ir kitų įstatymų. Reikia dar vieno - prieš vyrų smurtą. Sekantis žingsnis bus juvenalinės justicijos įvedimas, kai ne tėvai valdys vaikus, bet atvirkščiai.
***
ROMA, 2011 05 25 (LSN) - Šimtai žmonių dalyvavo Italijos antrajame Marcia per la Vita 2011 (Žygyje Už Gyvybę). Gegužės 22 d. žmonės susirinko Šv. Petro aikštėje ir giedodami rožančių praėjo iki Senato. Suėjo 33 metai, kai buvo Italijoje legalizuotas negimusių vaikų žudymas. Popiežius Benediktas XVI šiltai pasveikino akcijos dalyvius.
***
respublika.lt 2011 05 25 Pedofilui Leonui Žukui Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas iš Lietuvos valstybės priteisė 7000 litų. Mat patyrė didžią dvasinę kančią, kai buvo įtartas išprievartavęs dar du berniukus. Tikrai dvasinė kančia. Pedofilui. Du praleisti papildomi šansai. Paradoksali situacija. Mokesčių mokėtojai užmokės pedofilui už jo patirtas dvasines kančias. Pedofilas paduoda į teismą valstybę ir ją nugali. Tai kas iš tiesų galingesnis? Iškrypėlis ar Lietuva http://www.respublika.lt/lt/naujienos/blogai/olava_strikuliene/gal_

pedofilai_turi_gauti_algas_ir_rentas/
***
VR 2011 05 25 Saleziečių kongregacija atsiprašė už Olandijos bendruomenės vienuolio laikyseną ir pasisakymus apie pedofiliją.

http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/Articolo.asp?c=489936
***
lrytas.lt 2011 05 25 Lietuviškos pažinčių svetainės – pedopasas iškrypėliams. Ištraukos: Lietuvos pažinčių ir bendravimo svetainės primena XIX a. laukinius vakarus. Dar daugiau. Kai kurios iš jų yra ne kas kita kaip virtualus pedofilų rojus ir jaunų mergaičių traumavimo fabrikai. Už 3 eurus per mėnesį bet kokia žmogiška būtybė po ranka turinti kreditinę kortelę gali įsigyti priėjimą prie bet kurio svetainės nario profilio ir nuotraukų galerijos, pati išlikdama visišku anonimu. Keista, kad svetainės vadovai šio įrankio nepavadino pedopasu, nes iš esmės tai yra ne kas kita, kaip visokio plauko iškrypėliams sukurtas prisijungimas prie tūkstančių vaikų profilių... už varganus 3 eurus per mėnesį. Kažkada save vadinome Šiaurės Atėnais, turbūt atėjo laikas persivadinti Šiaurės Tailandu. Pedofilų turizmas neabejotinai būtų pelningesnis už kaimo turizmą. Iš žaidimo aprašymo akivaizdu, kad ruošiame lietuves būti Vakarų Europos prostitutėmis.

http://www.lrytas.lt/print.asp?data=&k=news&id=13063476891304842366
***
NIGERIJA, 2011 05 25 (LSN) Prieš dvi savaites JTO pranašavo, kad spalio mėnesį gims 7 -milijardinis kūdikis. Ir kvietė imtis priemonių riboti gimstamumą. Kai kurie Nigeriečiai džiaugiasi savo šalies augimu kaip didžiausiu savo šalies pasiekimu. ,,Mes, nigeriečiai, džiaugiamės. Afrika myli savo vaikus,“ sakė elektrikas Chinwuba Iyizoba iš Enugu.

http://www.mercatornet.com/articles/view/where_an_ageing_

population_is_not_a_problem/
***
ROMA, 2011 05 25 (LSN) - Gegužės 24 d. L’Osservatore Romano išspausdino straipsnį, kuriame antrinama popiežiaus Benedikto XVI pasakymui 2009, kad prezervatyvai neišsprendžia AIDS problemos. Daugelis tyrimų rodo, kad prezervatyvai neša neigiamus dalykus, sako kun. Juan Perez-Soba iš Jono Pauliaus II Santuokos ir Šeimos studijų instituto Romoje. Prezervatyvai tik padidina infekcijų skaičių. http://www.nationalreview.com/articles/227110/saint-peters-square-harvard-square/kathryn-jean-lopez http://www.lifesitenews.com/news/losservatore-romano-condom-campaigns-not-a-solution-to-aids
***
Vatikano kardinolas įspėjo apie `tyliąją apostaziją`. Jis sako, kad katalikų labdaros brolijos turi evangelizuoti. Skaitom jo pranešimą:

http://www.lifesitenews.com/ldn/2011_docs/CardinalSarah.pdf
***
MASKVA, 2011 05 26 (LSN) - Maskva paskelbė, kad nepaisant Europos Žmogaus teisių sprendimo ir toliau draus ,,gėjų paradus“, nes jie neša ,,moralinius nuostolius“, kurie gali pakenkti jaunimui. http://www.lifesitenews.com/news/city-of-moscow-defies-court-order-to-

permit-gay-pride-parades
***
EDINBURGH, Škotija, 2011 05 25 (LSN) Škotijos Presbiteriu bažnyčios dvasininkas paskelbė, kad jis ketina atsistatydinti, nes presbiteriai šią savaitę žengė dar vieną žingsnį link atvirų homoseksualų šventimų į dvasininkus. ,,Mes pasidavėme visuomenei. Tai liūdna diena Škotijai, sakė Rev. Roddy MacCrae iš Glenelg ir Kintail. Denominacijos valdymo organas General Assembly 2009 m. paskelbė 2 metų moratoriumą tos pačios lyties santuokoms. Pirmadienį buvo 351 balsais prieš 294 nutarta nutraukti moratoriumą ir sukurti teologinę komisiją parengti raportą 2013 m. įvyksiančiai Generalinei Asamblėjai. http://www.christianstogether.net/Articles/262143/Christians_Together_

in/Christian_Life/Current_News/Kirk_minister_to.aspx

http://www.lifesitenews.com/news/scottish-presbyterian-church-

moves-toward-openly-gay-clergy-same-sex-blessi
***
FARGO, North Dakota, 2011 05 25 (LSN) Fargo katalikų vyskupija atidarė maldos koplyčią prie Š. Dakotos abortariumo, kurios tikslas melstis, kad būtų nutrauktas vaikų žudymas. http://www.fargodiocese.org/News/May2011/VisitationChapel.pdf

http://www.lifesitenews.com/news/chapel-to-open-opposite-north-dakotas

-only-abortion-clinic-devoted-to-praye
***
Marijos radijo laida su Aurelijumi Veryga apie alkoholio reklamą, kurią perša konservatoriai: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-24-

marijos-radijas-kodel-siekiama-palikti-svaigalu-reklama/63303
***
NJU DELI 2011 05 24 (LifeSiteNews.com) - Tyrimas parodė, kad selektyvinių abortų skaičius Indijoje auga. Buvo palyginti statistikos duomenys 0-6 amžiaus vaikų iš 1991, 2001 ir 2011 m. Taip pat buvo analizuota informacija apie abortus tarp 1980 ir 2010 m. Pagal 1991m. statistiką 0-6 vaikų amžiaus lyties santykis buvo 934 mergaitės 1000 berniukų. 2001 m. buvo 927 mergaitės 1000 berniukų ir 2011 m. 914 mergaitės 1000 berniukų. Per tris dekadas buvo nužudyta, tyrėjų nuomone, 12 milijonų mergaičių. Tyrimo ,,Trends in selective abortions of girls in India” ištrauka:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60649-1/abstract
***
VALLETTA, Malta, 2011 05 24 (LifeSiteNews.com) – Šeštadienį Maltoje vyks referendumas dėl skyrybų legalizavimo. Vyskupai pakvietė žmones išsaugoti vedybų šventumą ir atmesti skyrybas, nes nuolatinis santuokinis ryšys yra žmogaus orumo pagrindas. Maltoje gyvena apie 412 000 žmonių, iš kurių 95% yra katalikai. Skyrybos draudžiamos ir Filipinuose.

http://www.lifesitenews.com/news/permanent-marriage-essential-

to-human-dignity-say-malta-bishops-before-divo
***
PHOENIX, Arizona, 2011 05 24 (LifeSiteNews.com) 27 m. Nicollete Soto atsisakė daryti abortą dėl negimdinio nėštumo ir išnešiojusii iki 32 savaitės, pagimdė sveiką berniuką Azelan Cruz, sveriantį 2 poundus ir 14 uncijų. Smulkiau skaityk Arizona Republic. http://www.azcentral.com/community/phoenix/articles/2011/05/23/20110523

phoenix-baby-born-from-abdomen-not-womb.html
***
Airijoje abortų skaičius mažėja. Duomenis pateikė Britanijos Sveikatos Departamentas. 2010 m. 4 402 airės važiavo į Britaniją darytis abortų. O užpernai - 4 422. Nuo 2001 m., kai buvo padaryti 6 673 abortų, jų skaičius sumažėjo 34 proc. Šiuo metu Airijoje abortų santykis yra toks: 1000 moterų tenka 4.4 abortai. Anglijoje- 17.5.
***
lrytas.lt 2011-05-23 Mindaugas Kubilius Gyvybės pavojus. Tai yra bendras ir vieningas apaštalinę Tradiciją išpažįstančių ir ją menančių krikščionių požiūris į gyvybę. Jeigu šis požiūris nebus Seimui priimtinas, tai liudys krikščioniškos tapatybės Lietuvoje išsižadėjimą. Tuomet tikrai žinosime, kad Lietuvos visuomenė pasirinko buko išsilaisvinimo nuo žmogaus prigimties, o ne sutapimo su Kūrėjo valia ir jo gyvasties raiškos mūsų Tėvynėje kelią.

http://www.lrytas.lt/print.asp?data=&k=news&id=13061583861305045880
***
Alkoholio reklamos atšaukimo pateikimas Seime. Posėdžio vaizdo įrašas
http://www3.lrs.lt/pls/inter/media.show_asx?rng_tip_id=1&id=-500494
Balsavimo rezultatai
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-9749
***
Seimas apsiėmė svarstyti alkoholio reklamos ribojimo pratęsimą

http://verslas.delfi.lt/Media/seimas-apsieme-svarstyti-alkoholio-

reklamos-ribojimo-pratesima.d?id=45870773
***
Seime vyks konferencija „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijose“ Dėl gausaus dalyvių skaičiaus tie patys konferencijos pranešimai bus skaitomi dvi dienas – gegužės 23 d. ir gegužės 27 d.. Abiejų dienų konferencijos vyks Seimo Kovo 11-osios salėje 10.00–15.00
Gegužės 23 d. konferencija bus tiesiogiai transliuojama Seimo internetiniame tinklalapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime bei programa ,,Seimas-tiesiogiai".
***
Dr. A.Veryga: „Tai gerai suplanuotas sąmokslas“

http://www.vlmedicina.lt/2011/05/dr-a-veryga-tai-gerai-suplanuotas-samokslas/
***
Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje komunikatas „Krikščioniškųjų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“ Kaunas, 2011 m. gegužės 17 d.
Tęsdami ekumeninį bendradarbiavimą ir įgyvendindami 2011 m. sausio 10 d. Kaune vykusios konferencijos „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ nuostatas, mes, Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje vyskupai, norime išsakyti savo nuomonę dėl dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo Lietuvoje.

Įvertindami nevaisingumo problemą, norime pareikšti savo solidarumą su nevaisingais sutuoktiniais. Tačiau pagalba nevaisingumo atveju negali peržengti pagarbos žmogaus gyvybei, orumui bei šeimai ribų. Žmogiškasis orumas reikalauja, kad žmogaus gyvybė būtų perduodama asmenišku ir sąmoningu veiksmu šeimoje per santuokinį aktą. Todėl krikščioniškoji etika niekada nepritars gyvybės pradėjimui mėgintuvėlyje (in vitro). Taip pat nepriimtinas trečiųjų asmenų lytinių ląstelių naudojimas apvaisinimui, paminant ir Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ginamą prigimtinę vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus.

Krikščioniškoji etika atliepia šiandienos medicinos mokslo įrodytą tiesą, kad žmogaus gyvybė atsiranda nuo prasidėjimo momento. Todėl jau nuo zigotos susidarymo savo egzistavimą pradeda unikalus asmuo, kuriam turi būti užtikrinta prigimtinė teisė į gyvybę. Netoleruotina, kai yra manipuliuojama sąvokomis, siekiant embrioną pavadinti „conceptus“ arba teigiant, kad žmogaus gyvybė atsiranda nuo įsitvirtinimo gimdoje ar net nuo širdies veiklos pradžios. Taip sudaromos sąlygos paminti prigimtinę teisę į gyvybę ir su embrionu siekiama elgtis tik kaip su paprasta biologine medžiaga. Krikščioniškajai etikai visiškai nepriimtinas perteklinių embrionų kūrimas, jų šaldymas ir naikinimas pasibaigus „galiojimo terminui“. Juo labiau kad egzistuoja moterį nuo papildomo hormoninio stimuliavimo apsauganti alternatyva – kiaušialąsčių šaldymas. Atsisakymas kurti perteklinius embrionus apsaugotų sutuoktinius nuo didelių moralinių dilemų ir dvasinių kančių tais atvejais, kai dėl gyvenimiškų aplinkybių embrionų panaudojimas tampa neįmanomas.

Ypač krikščioniškajai etikai yra nepriimtini selektyvūs abortai (vadinamoji embrionų redukcija), kurie būtų atliekami iki pat vaiko gimimo. Embrionų redukcijos įteisinimas Dirbtinio apvaisinimo įstatyme Lietuvoje įstatymo lygmeniu įteisintų abortą ir prasilenktų tiek su Valstybės deklaruojama šeimos politika, tiek ir su Dirbtinio apvaisinimo įstatymo tikslu – kurti gyvybę.

Socialiai neatsakinga būtų skirti finansavimą tokioms prieštaringoms praktikoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, apeinant šalyje galiojančią kompensavimo tvarką, kai yra daug ligonių ir netgi vaikų, sergančių gyvybei pavojingomis ligomis ir gydymui negaunančių pakankamo finansavimo.
Tikinčiuosius mūsų Bažnyčių narius Seime, ypač tas politines jėgas, kurios savo programose deklaruoja krikščioniškąsias vertybes, raginame išlikti ištikimiems savo rinkėjams bei sau patiems priimant sprendimus dėl dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo Lietuvoje.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius , Vyskupas Mindaugas Sabutis, Kunigas Vitalijus Mockus http://www.katalikai.lt/index.php?id=9&nid=5708

© PRO VITA Daugiau žinių: http://provita.vdu.lt/

Skaityti daugiau...

LR delegacija susitiko su JAV Kongreso nariais. Aptartas JAV krovinių gabenimas iš Afganistano per Lietuvą

LIETUVOS DELEGACIJA SUSITIKO SU ĮTAKINGAIS JAV KONGRESO NARIAIS DURBINU, ROS-LEHTINEN

 

Nuotraukoje:  susitikimas su Senatoriumi R. Durbinu (iškairės į dešinę): Seimo URK pirmininkas E. Zingeris, Europos parlamento narys Vyt. Landsbergis, JAV Senatorius R. Durbin, URM viceministras E. Meilūnas ir Seimo narys M. Adomėnas.

2011-05-25. Lietuvos parlamentarų ir diplomatų delegacija gegužės 24 dieną Vašingtone susitiko su demokratų daugumos JAV Senate vadovo pavaduotoju, lietuvių kilmės senatoriumi Ričardu Durbinu (Richard J. Durbin), kuriam padėkojo už ilgametę paramą Lietuvai. Susitikime dalyvavę Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris, Seimo narys Mantas Adomėnas ir užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas pakvietė senatorių toliau bendradarbiauti stiprinant Lietuvos ir JAV ryšius.Lietuvos ir JAV politikai bei diplomatai taip pat aptarė padėtį Baltarusijoje ir Lietuvos kaimynystėje planuojamų statyti atominių elektrinių saugumo klausimas.

Lietuvos atstovai paprašė JAV, kad įgyvendinamų energetinių projektų saugumas taptų JAV dialogo su Rusija dalimi.
Tą pačią dieną Lietuvos delegacija šalies ambasadoje Vašingtone susitiko su JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininke Ileana Ros-Lehtinen.

Ambasadoje surengtame renginyje dalyvavo JAV Kongreso narys Mario Diaz-Balartas, valstybės sekretorės padėjėjas Michaelas Posneris, kiti JAV administracijos ir Kongreso pareigūnai, Nacionalinio demokratijos fondo (National Endowement for Democracy) prezidentas Carlas Gershmanas, nevyriausybinių politikos institutų Atlanto taryba (Atlantic Council) ir Paveldo fondas (The Heritage Foundation) atstovai, užsienio valstybių ambasadoriai, žurnalistai, verslo ir Vašingtono lietuvių bendruomenės nariai.

„Džiaugiamės galėdami pasveikinti Atstovų Rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkę Lietuvos ambasadoje, kuri simbolizuoja Lietuvos laisvę ir JAV vykdytos Lietuvos aneksijos nepripažinimo politiką“, – sakė užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas.

Nuotraukoje:  Seimo URK pirmininkas E. Zingeris, EP narys Vyt. Landsbergis, NED prezidentas C. Gershman, JAV Valstybės sekretorės H. Clinton vyriausiasis patarėjas T. Tillemann, JAV Atstovų rūmų URK pirmininkė I. Ros-Lehtinen, LR ambasadorius JAV Ž. Pavilionis ir URM viceministras E. Meilūnas.

Susitikime Ros-Lehtinen įvertino Lietuvos pirmininkavimą Demokratijos bendrijai, pažymėjusi, kad laukia dienos, kai visos tautos bus laisvos.

Europos parlamento narys V.Landsbergis palinkėjo, kad ši diena ateitų greičiau, nei vėliau ir pakvietė demokratiškas vertybes išpažįstančias tautas priešintis manipuliuojamos demokratijos virusui.

Ros-Lehtinen Lietuvos ambasadoje įvykusio jos pagerbimo proga išplatino pareiškimą, kuriame ji patvirtino savo pasiryžimą dirbti kartu su Lietuva ir kitomis atsakingomis šalimis pavergtų žmonių labui.

*********************************

LIETUVA IR JAV PASIRENGUSIOS PLĖSTI BENDRADARBIAVIMĄ VYKDANT NATO KROVINIŲ GABENIMĄ Į IR IŠ AFGANISTANO

2011-05-25. Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas su JAV pareigūnais ir įmonėmis gegužės 24 dieną Vašingtone aptarė tolesnį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą tiekiant NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (International Security Assistance Force, ISAF) krovinius JAV administracijos reikmėms Afganistane.
E.Meilūnas susitiko su JAV valstybės sekretorės padėjėju Vidurinės Azijos klausimais ambasadoriumi Robertu Blake’u ir JAV logistikos įmonių, tiekiančių krovinius į Afganistaną Šiauriniu aprūpinimo keliu (Northern Distribution Network), einančiu per Klaipėdos uostą ir Lietuvos teritoriją, atstovais.

Susitikime aptarta galimybė plėsti ISAF krovinių tranzitą per Klaipėdos uostą, taip pat aktyviai dirbti teikiant krovinių gabenimo iš Afganistano alternatyvas per Lietuvą.

„Lietuva gali pasiūlyti ypač greitai, saugiai ir konkurencingomis kainomis nugabenti JAV administracijai reikalingus krovinius į Afganistaną ir atgal. Krovinių tiekimas per Klaipėdos uostą ir Lietuvos teritoriją į Afganistaną sėkmingai vyksta jau dabar nuo 2010 metų gruodžio mėnesio. Mes ir mūsų JAV partneriai esame patenkinti paslaugų kokybe“, – sakė E.Meilūnas.

Jis taip pat susitiko su JAV Senato nariu Richardu Durbinu, kuriam pristatė veikiantį ISAF krovinių tranzito per Lietuvą modelį ir išreiškė viltį, kad Lietuvos pastangos dirbti kartu su JAV įmonėmis ir kariuomene ISAF krovinių tranzito srityje bus ir toliau sėkmingai plėtojamos.

E.Meilūnas taip pat aptarė inovatyvius Lietuvos bendradarbiavimo su Vidurinės Azijos šalimis projektus, kurie būtų svarbūs joms ir Afganistanui.

„Lietuva kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pirmininkė yra pasirengusi dirbti su Vidurinės Azijos šalių vyriausybėmis stiprinant bendradarbiavimą sienų kontrolės ir energetinio saugumo srityse“, – sakė viceministras.

Su JAV logistikos įmonių atstovais Lietuvos pareigūnas aptarė naujas multimodalines ISAF krovinių tiekimo schemas.

Tęsdamas vizitą Vašingtone, E.Meilūnas taip pat susitiks su JAV verslo atstovais, besidominčiais verslo plėtros galimybėmis Lietuvoje, pristatys teisinę ir mokestinę aplinką investavimui Lietuvoje.

Skaityti daugiau...

Vašingtone lankosi grupė Lietuvos politikų

NUOSEKLIAI STIPRINAMAS LIETUVOS IR JAV ENERGETINIS BENDRADARBIAVIMAS

2011-05-24 Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas su JAV valstybės sekretorės specialiuoju įgaliotiniu energetikai ambasadoriumi Richardu Morningstaru gegužės 23 dieną Vašingtone aptarė Baltijos regione vystomus energetikos projektus, kuriuose svarbus lyderės vaidmuo tenka Lietuvai. Susitikime R.Morningstaras pabrėžė Lietuvos vykdomų energetikos projektų svarbą visoms Baltijos valstybėms. Pokalbio metu sutarta toliau plėsti ir intensyvinti Lietuvos ir JAV valstybės institucijų bendradarbiavimą skalūninių dujų gavybos srityje.
„Turime puikias galimybes atverti naujus bendradarbiavimo su JAV administracija ir privačiomis JAV energetikos įmonėmis puslapius. Todėl kviečiame JAV administraciją aktyviau su mumis bendradarbiauti“, – sakė viceministras.
Jis pakvietė JAV administraciją kartu su Lietuvos ekspertais surengti regioninę konferenciją skalūninių dujų išgavimo Baltijos baseine tema.

R.Morningstaras informavo E.Meilūną, kad gegužės 20 dieną JAV Energetikos departamentas išdavė leidimą JAV energetikos įmonei „Cheniere“ eksportuoti suskystintas dujas iš JAV ir tiekti jas „Cheniere“ partneriams ir klientams visame pasaulyje. Tokia eksporto licencija išduota JAV pirmą kartą per pastaruosius 40 metų.

„Suskystintų dujų eksportas iš JAV į Europos ir viso pasaulio rinkas labai įtakos dujų kainas ir Lietuvoje. Dujas šiuo metu gauname iš Rusijos, ir jų kaina yra gerokai didesnė nei JAV vidaus rinkoje. Labai svarbu, kad Lietuvos įmonė „Klaipėdos nafta“ jau pradėjo pokalbius su šia JAV kompanija“, – sakė E.Meilūnas.

Anot jo, JAV energetikos departamento sprendimas suteikti eksporto licenziją „Cheniere“ – svarbus ženklas ir Lietuvai.

Lietuvos energetikos ministro Arvydo Sekmoko vizito JAV gegužės 9-13 dienomis metu „Klaipėdos Nafta“ ir „Cheniere“ pasirašė ketinimų protokolą dėl galimybės ateityje tiekti Lietuvos įmonei suskystintas gamtines dujas.
E.Meilūnas taip pat supažindino R.Morningstarą su Lietuvos reiškiamomis pretenzijomis dėl Rusijos ketinamos statyti atominės elektrinės Baltarusijoje ir tarptautinių skaidrumo įsipareigojimų plėtojant atominę energetiką nesilaikymo.

2011-05-23 UŽSIENIO REIKALŲ VICEMINISTRAS JAV APTARS SVARBIUS LIETUVAI ENERGETINIUS PROJETKUS

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas gegužės 23-27 dienomis lankosi Vašingtone, kur su JAV pareigūnais aptaria svarbius Lietuvai energetinius projektus.


2011-05-23 VAŠINGTONE LANKOSI GRUPĖ LIETUVOS POLITIKŲ

Šią savaitę Vašingtone lankosi Europos Parlamento narys, buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris ir Seimo narys Mantas Adomėnas. Vizito metu Lietuvos politikai susitiks su JAV Kongreso ir administracijos nariais bei nevyriausybinių politikos institutų vadovais, dalyvaus buvusio JAV Prezidento Ronaldo Reigano 100-jų gimimo metinių minėjimo renginiuose ir lietuvių autorės Rūtos Šepetys knygos apie tremtį „Tarp pilkų debesų“ pristatyme.


LIETUVOS POLITIKŲ SUSITIKIMUOSE VAŠINGTONE – DĖMESYS LAISVEI

Gegužės 23 d. Vašingtone grupė Lietuvos politikų ir diplomatų dalyvavo JAV Prezidento Ronaldo Reigano 100-osioms gimimo metinėms pažymėti skirtoje konferencijoje. Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, Seimo narys Mantas Adomėnas ir Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas drauge su kitų Vidurio ir Rytų Europos parlamentų ir vyriausybių atstovais ir JAV politikais įvertino Ronaldo Reigano indėlį išlaisvinant Europą iš sovietinio komunizmo.

Konferencijoje kalbėjęs V.Landsbergis pažymėjo, kad laisvės idėja buvusio JAV prezidento R.Reigano vykdomoje politikoje buvo pamatinė vertybė, kuri priešinosi SSRS užgrobimams ir tokiu būdu daug prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

„Prezidentas Reiganas buvo tvirtų įsitikinimų žmogus, nuosekliai trupinęs komunizmo kalėjimo sieną“, - sakė V.Landsbergis.

Pasak Europos Parlamento nario, tvirtų R.Reigano įsitikinimų labai reikėtų ir šiandien – tiek skiriant demokratijas nuo nedemokratijų, tiek sveikinant nedemokratiškų rėžimų griūtį Šiaurės Afrikoje, tiek sąžiningai įvertinant „perkrovimo“ su Rusija politiką, tiek stabdant agresiją prieš Gruziją.

Laisvės temą Lietuvos politikai ir diplomatai aptarė ir kitame tos pačios dienos susitikime – su nevyriausybinio tarptautinio politikos instituto „Freedom House“ direktoriumi David Kramer. Susitikime D.Kramer pristatė „Freedom House“ atliktą tyrimą „ Laisvė pasaulyje 2011 metais: autoritarizmo iššūkis demokratijai“, kuris atskleidžia politinių teisių ir pilietinių laisvių raidą. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius penkerius metus didėjo laisvių suvaržymai pasaulyje, o ypatingą nerimą kelią padėtis ES Rytų kaimynystėje.

,,Vakarų demokratijos negali į tai žiūrėti pasyviai ir stovėti nuošalyje. Todėl ,,Freeedom House” veikla viešinant šiuos laisvės suvaržymus bei nusikaltimus žmoniškumui turi ypatingą reikšmę", -- susitikime sakė Seimo narys Mantas Adomėnas .Nuotraukoje: gegužės 23 d. Vašingtone grupė Lietuvos politikų ir diplomatų susitiko su ,,Freedom House" direktoriumi David Kramer. Nuotraukoje iš kairės: Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, ,,Freedom House" direktorius David Kramer, Seimo narys Mantas Adomėnas ir Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ FESTIVALĮ APLANKĖ V.LANDSBERGIS, Ž.PAVILIONIS

2011-05-23
Europos Parlamento narys, buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis gegužės 22 d. Katonsvilyje (Catonsville) pasveikino Baltimorės lietuvių festivalio dalyvius.

V.Landsbergis paragino JAV lietuvius didžiuotis savo tėvyne, kuri per ilgus šimtmečius sugebėjo išlikti pasaulio žemėlapyje ir skleisti pasauliui lietuvybės žinią. Jis taip pat pažymėjo Amerikos lietuvių indelį kuriant JAV ir įtvirtinat jos pasiekimus.

Ž.Pavilionis atkreipė dėmesį, kad Baltimorės lietuviai buvo vieni pirmųjų lietuvių, įsikūrusių JAV, o jų pavyzdžiu kitose JAV vietose buvo kuriamos lietuviškos parapijos, statomos bažnyčios, steigiamos mokyklos ir bendruomenės.
„Todėl simboliška, kad vienų ankstyviausiųjų lietuvių JAV palikuonių pasveikinti atvyko pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, sugebėjęs mesti iššūkį Sovietų Sąjungai ir atkovoti atimtą Lietuvos laisvę“, - sake ambasadorius

Skaityti daugiau...