Aktualijos

70 years of Russia’s genocide in Chechenia (anglų ir lietuvių k.)

Written by admin · 7 min read

Attn:
Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General of the United Nations
Mr. Thomas Bach
President of the International Olympic Committee
Mr. Herman Van Rompuy
President of the European Council
Mr. Vladimir Putin
President of the Russian Federation
Mr. Barack Obama
President of the United States of America
Mrs. Dalia Grybauskaite
President of the Republic of Lithuania
HEADS OF STATE OF EUROPE
Members of the European Parliament
Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Members of the State Duma of the Russian Federation
Members of the Seimas of the Republic of Lithuania
CHECHEN PEOPLE
Mass media

APPEAL
of Vilnius City Board of Sąjūdis, the Lithuanian Freedom Movement
70 years of Russia’s genocide in Chechenia

    Vilnius                                12 February 2014
    During 23–25 February 1944, Stalinist regime of the USSR forcibly deported the entire Chechen people (520,000) to Kazakhstan, Siberia, and Central Asia. This military operation involved about 200,000 officers and soldiers of the Red Army and the People’s Commissariat of Internal Affairs (NKVD). As a result of the inhuman act carried out by the Stalinist regime, about 70% of the Chechens were killed. They died of hunger, cold, and diseases in the course of the operation and in exile.
    This deportation can be called the greatest state-conducted terrorist attack in the history of mankind.
11 December 1994 was the beginning day of the Russian military aggression against Chechenia, which continues up to this day.
On 21 April 1996, Russia brutally killed the first President of the Chechen Republic of Ichkeria Dzhokhar Dudayev. The following Presidents were also killed: 13 February 2004 – Zelimkhan Yandarbiyev; 8 March 2005 – Aslan Maskhadov; 17 June 2006 – Abdul-Halim Saydulaev.
On 12 May 1997, the Russian Federation and the Chechen Republic of Ichkeria concluded the Peace Treaty, which was signed by Russian President Boris Yeltsin and President of the Chechen Republic of Ichkeria Aslan Maskhadov.
On 17 July 1999, Russia, having violating the Treaty, started genocide in the Chechen Republic of Ichkeria and continues it until the present time. Since the beginning of the war (11 December 1994), Russia killed about 250,000 Chechens, including 42,000 children, and caused damage of about 300 billion U.S. dollars. More than 300,000 Chechens became refugees. Towns and villages were devastated, the economy and infrastructure were ruined, historical cultural heritage was destroyed, land was poisoned and became unusable. The Russian army of hundred thousand men turned Chechenia into a foothold of the actions of its colonial war. It was here where the latest Russian weapons and weapons banned by international conventions were tested. Chemical weapons were also used and became the cause of epidemics of various diseases that struck Chechenia now. These Russia’s actions against the Chechen people have all the hallmarks of state terrorism and genocide.
Russia began to fight its colonial, aggressive war in Chechenia and all over the North Caucasus 400 years ago. During all this time, the Chechen people have been struggling for its liberation and independence.
Russian Emperor Alexander II established the Medal for the Conquest of Chechnya and Dagestan and awarded it to 147,000 soldiers, doctors, officials, and priests who participated in military operations against Chechenia and Dagestan from 1857 to 1859. After Russia’s colonial war that lasted for nearly 100 years, when only about 116,000 out of 3 million Chechens survived, Chechenia was deprived of its independence in 1859. Nevertheless, the Chechens often rebelled against their oppressors.
Russian authorities have been telling the world that Chechenia is part of Russia’s lands. However, the inscription on the tsar’s medal reads: “For the Conquest of Chechnya and Dagestan”, so everyone should be clear that Russia conquered, warred down, occupied Chechenia.
During Russia’s war in Chechenia, since 11 December 1994, five summer Olympics were held in the world and the fifth winter Olympics, in Sochi, is going on currently. During the Olympic Games, the Russian authorities never, not for a single moment, ceased hostilities in Chechenia.
23 February is the day of the 70th anniversary of the barbaric and inhumane deportation of the whole Chechen people to Siberia, Kazakhstan, and Central Asia.

We believe that Russia:
– has been committing heavy crimes against the Chechen people for several centuries;
– grossly violated and continues to violate the norms and principles of international law in Chechenia;
– denies the right of the Chechen people to self-determination and national independence;
– as a result of the Caucasian War in 1785–1864 and military intervention in 1994–1999, the Chechen people was colonised by Russia.

We request the high international organisations and heads of states of Europe to carry out a comprehensive and objective international investigation of the Chechen issue from the perspective of the principles and universally recognised norms of international law.

Chairman of the Board  L. Kerosierius
Executive Secretary of the Board  A. Budriunas
Member of the Board, Member of Vilnius Committee
to Support the Independence of the Chechen Republic of Ichkeria  S. Makauskiene
    
    Members of the Board:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanaviciene, K. Balciunas, S. Boreika, A. Budriunas,  I. Buinickaite, J. Cesnavicius, P. Dirse, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakuciuniene, J. Jaramaitiene, J. Kaminskaite, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskiene, A. Markuniene, H. Martinkenas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskiene, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkeviciene, L. Velickaite, K. Vidziunas, R. Vilimiene, B. Zavisa, S. Zilinskas

    For information: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjudis, the Republic of Lithuania
    Phone: A. Budriunas: +370 673 95837; L. Kerosierius: +370 5 231 8111
    P. Rutkauskas: +370 699 37691; email: vilnius@sajudis.com  http://www.sajudis.com

Please watch the CHRONICLES DO NOT KILL and 70 years of genocide of Chechenia: http://www.sajudis.com

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Organizacijos
Generaliniam Sekretoriui  Pan Gi Mun

Jo Ekscelencijai Tarptautinio olimpinio komiteto Prezidentui Tomas Bach
Jo Ekscelencijai Europos Sąjungos Prezidentui Hermanui van Rompuy
Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui        
Jo Ekscelencijai Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui Barakui Obamai
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei        
EUROPOS VALSTYBIŲ VADOVAMS
Europos Parlamento nariams
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nariams
Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos nariams
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
ČEČĖNŲ TAUTAI
Žiniasklaidos institucijoms

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba  K R E I P I M A S I S

    70 metų Rusija vykdo genocidą  ČEČĖNIJOJE

2014 02 12
    1944 metų vasario 23 – 25 stalininis SSRS režimas  ištrėmė visą čečėnų tautą (520 tūkst. žmonių) į Kazachstaną, Sibirą ir Vidurinę Aziją. Šioje karinėje operacijoje dalyvavo apie 200 tūkst. Raudonosios armijos ir Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) karininkų ir kareivių. Šios nežmoniškos stalininio režimo akcijos metu nuo bado, šalčio,  ligų ir  tremiant žuvo apie 70 proc. čečėnų.
    Šią tremtį galima įvardyti kaip didžiausią valstybinio terorizmo aktą žmonijos istorijoje.
    1991 lapkričio 1 d. čečėnų tauta atkūrė valstybės Nepriklausomybę, išrinko Prezidentą, Parlamentą, patvirtino Vyriausybę.
1994 12 11 Rusija pradeda karinę agresiją prieš Čečėniją, kuri tęsiasi iki šiol.
1996 04 21 Rusija žvėriškai nužudo pirmąjį Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentą Džocharą Dudajevą. Taip pat buvo nužudyti Prezidentai: 2004 02 13 – Zelimchanas Jandarbijevas, 2005 03 08 – Aslanas Maschadovas, 2006 06 17 – Abdul-Chalim Sajdulajevas.
1997 05 12 Rusijos Federacija ir  Čečėnijos Respublika Ičkerija sudaro Taikos sutartį, kurią pasirašo Rusijos Federacijos Prezidentas Borisas Jelcinas ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentas Aslanas Maschadovas.
1999 07 17 Rusijos Federacija sulaužiusi šią Taikos sutartį iki šio laiko vykdo Čečėnijos Respublikos Ičkerijoje genocidą. Nuo karo pradžios (1994 12 11) Rusija nužudė apie 250 tūkst. čečėnų, tarp kurių 42 tūkst. vaikų ir padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių.  Apie 300 tūkst. čečėnų  tapo pabėgėliais. Sugriauti miestai ir kaimai, sunaikinta ekonomika ir infrastruktūra, sunaikintas istorinis kultūrinis paveldas, užnuodytos žemės, kurios nebetinkamos žemdirbystei. Šimtatūkstantinė Rusijos armija Čečėniją pavertė į kolonijinio karo karinių veiksmų placdarmą.  Čia buvo išmėginama naujausia rusiškoji  ginkluotė ir Tarptautinėmis konvencijomis draudžiami ginklai, buvo naudojami ir cheminiai ginklai. Dėl to Čečėnijoje siaučia įvairių ligų epidemijos. Šie Rusijos Federacijos veiksmai prieš čečėnų tautą turi valstybinio terorizmo ir genocido požymius.
Rusija kolonijinį, grobikiškąjį karą Čečėnijoje ir visame Šiaurės Kaukaze pradėjo prieš 400  metų. Visą šį laikotarpį čečėnų tauta kovoja dėl išsilaisvinimo ir Nepriklausomybės.   
Rusijos  imperatoriaus Aleksandro II įsteigtu medaliu „Už Čečėnijos ir Dagestano užkariavimą“ apdovanojo apie 147 tūkst. kariškių, medikų, valdininkai, dvasininkų,  dalyvavusių kariniuose veiksmuose 1857 – 1859 m.  prieš Čečėniją ir Dagestaną.  Beveik 100 metų trukusiame Rusijos kolonijiniame kare iš 3 mln. čečėnų liko apie 116 tūkst. 1859 metais. Čečėnija prarado Nepriklausomybę, tačiau iki šio laiko čečėnai dažnai sukyla prieš savo pavergėjus.
Rusijos valdžia visam pasauliui aiškina, kad Čečėnija yra Rusijos žemių dalis. Tačiau užrašas ant medalių skelbia „Už Čečėnijos ir Dagestano užkariavimą“, todėl kiekvienam turi būti aišku,  kad  Rusija Čečėniją  užkariavo, nugalėjo ir okupavo.  
Rusijos karo Čečėnijoje laiku nuo 1994 12 11  pasaulyje vyko 5 vasaros olimpinės žaidynės, o šiuo metu Sočyje vyksta 5-osios žiemos olimpinės žaidynės. Olimpiadų dienomis Rusijos valdžia nė vienai minutei nebuvo sustabdžiusi karinių veiksmų.
Vasario 23 dieną sukanka 70 metų kai Rusija barbariškai ištrėmė visą čečėnų tautą į Sibirą, Kazachstaną ir Vidurinę Aziją.

Mes manoma, kad Rusija:
–    daugelį amžių prieš čečėnų tautą vykdo sunkiausius nusikaltimus
–    neigia ir kovoja prieš čečėnų tautos iniciatyvas atkurti Čečėnijos  Nepriklausomybę
–    Kaukazo karo metu 1785-1864 metais ir karinio įsiveržimo 1994-1999 metais Rusija Čečėniją kolonizavo
Mes prašome, kad aukštos Tarptautinės organizacijos ir Europos valstybių vadovai, vadovaudamiesi tarptautinių teisės normų principais,  atliktų objektyvų tarptautinį Čečėnijos klausimų tyrimą.
 
         Tarybos pirmininkas                                                                            L. Kerosierius
         
         Atsakingasis sekretorius                                                                      A. Budriūnas

         Tarybos narė, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos
         Nepriklausomybės rėmimo komiteto narė                                          S. Makauskienė                                                                                     

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis, Lietuvos Respublika
 Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: + 370 699 37691,   el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com

Žiūrėk Kroniką “Nežudyk” ir 70 metų  genocidui  ČEČĖNIJOJE   http://www.sajudis.com