Aktualijos

Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. Vargšė VRK. II dalis  (Pasimetusi VRK)

Written by Redakcija · 2 min read

Straipsnio I-oje dalyje aptarėme VRK savavaldžiavimą, galvotrūkčiais tenkinus I. Šimonytės 2024-02-19 prašymą ir 2024-02-20 sprendimu Nr. Sp-33 sudarius jai galimybę 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimuose būti paremtai tik elektroniškai bei tenkinus I. Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų. Pirmiau padarė, o po to apsižiūrėjo, kad pažeidė Rinkimų kodekso 79 str. 1 d., nustatančią tik popierinių parašų rinkimo lapų išdavimą, ir pačios VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90cd1b1174f211eaa38ed97835ec4df6) patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 20. punktą: „Pretendentai į kandidatus… piliečių iniciatyvos portale „Rinkėjo puslapis“ registruojami popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo dieną.“ T.y. be popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo prisijungimas prie elektroninio parėmimo nesuteikiamas.

Ingridai Šimonytei paprašius VRK sustabdyti jos elektroninį parėmimą, VRK įklimpo dar giliau – www.lrk.lt paskelbė, kad I. Šimonytei 2024-02-21 d. buvo išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, kurie 2024-02-26 d. buvo grąžinti VRK (https://rdm.rinkejopuslapis.lt/kandidatu-paremimas/1786/78390/pretend). Tačiau nėra jokio VRK sprendimo dėl popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo I. Šimonytei.