Aktualijos

Balsuodami pareikšime savo valią

Written by admin · 1 min read

Neseniai pasibaigusiame Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seime buvo priimta nemažai įvairių rezoliucijų. Keletą iš jų, kurias JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę” priėmė  Politiniame savaitgalyje š. m. sausio 28-29 d., Lemont, IL,  pateikiau PLB Seimui ir jos buvo patvirtinos:

,,PLB Seimas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos pilietybė turėtų būti išsaugoma, įgijus kitos šalies pilietybę, asmenims (taip pat jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki TSRS okupacijos pradžios 1940 m. birželio 15 d.”

Jau šiandien skaitome Lietuvos spaudoje, jog į šią rezoliuciją atkreipė dėmesį seimūnas Arminas Lydeka, kurio pastangomis laikinai galiojo dvigubos pilietybės įstatymas (iki 2006 m. lapkričio 13 d.). Deja, dėl jo užklausimo ar teisingas galiojantis toks dvigubos pilietybės įstatymas,  LR Konstitucinio Teismo pirmininkas E.Kūris ,,pasistengė“ taip išaiškinti, kad įstatymas buvo atšauktas, kai negaliojantis… Taigi, kai kada žmonės bando taisyti klaidas ir  ar neįvyks stebukla s- dar šis Seimas priims mūsų pasiūlytą įstatymo papildymą (papildymui ar pataisai nereikia jokio referendumo) ir taip ,,pamalonindamas“ tikėsis mūsų, gyvenančių už Lietuvos ribų,  balsų rinkimuose į Seimą.

Nesusigundykime pigiais pažadais – jau ne kartą buvo žadėta. Deja, žinome kaip yra. Šių metų rinkimams į Seima,  Liberalai net į savo programą įtraukė dvigubos pilietybės klausimą – jie pasisako ,,už“. Apgailestauju, kad paskutiniuose ir lemiamuose balsavimuose jie nebuvo ,,už“, – tai įrodo balsavimo lentelė: iš 12 Liberalų sąjūdžio frakcijos narių galutiniame  balsavime už Prezidentės pataisas tas pats Arminas Lydeka ,,susilaikė“ kartu su kitais penkiais bendraminčiais, keturi  balsavo ,,prieš“, du  nedalyvavo. Taigi, tik keturi iš 12 seimūnų buvo ,,už” dvigubos pilietybės įteisinimą. Darbo partija vieningai balsavo ,,prieš”. Tvaka ir teisingumo frakcija iš 18 narių  5 – ,,už” dvigubos pilietybės įteisinimą, 2 – prieš, o  11 – susilaikė. Socdemokratų frakcijos 23 nariai balsavo ,,prieš”, keturi nedalyvavo. Tėvynės Sąjungos – LKD frakcijos iš 45  tik 6 buvo ,, už”, 17 ,,prieš” ir 15 susilaikė. Susilaikymas, kaip žinia, pritaria balsavusiems,,prieš”.

Taigi, balsuoti būtinai reikia. Už ką – turime rinktis. Ar norime, kad tie patys sėdėtų Seime, valgytų skalsią seimūno duoną, o į rinkėjus-mokesčių mokėtojus žiūrėtų iš aukšto – runkeliams ne viskas aiškinama ir kam jiems žinoti?  Ar norime, kad Lietuvoje ir toliau klestėtų teisinis nihilizmas, korupcija, klanai? Rinkimės, skaitykime rinkimines programas, lyginkime ką žadėjo  ir ko netesėjo Seimo senbūviai ir mąstykime – gal geriau kelią atverti naujoms partijoms – ,,Drąsos kelio”, ,,Tautos vienybės sąjungai” ir kt. Tai šviežesnės, korupcijos, klanų nesugadintos galvos, ieškančios teisingumo, doros valstybės valdyme.

Nelikime abejingi tiems procesams, kurie vyksta Lietuvoje, nestovėkime po medžiu ir nelaukime kas bus poryt, nes, kaip teigia Valdas Vasiliauskas, ilgametis ,,Lietuvos žinių“ redaktorius, neseniai atleistas už Prezidentės kritiką, artėjantys rinkimai gali būti ,,paskutiniai laisvi rinkimai“. Naudokimės savo teise ir  pasirinkime ką rinkti į aukščiausiąją Lietuvos valdžią. Dabar svarbiausia – užpildyti rinkimų anketą ir išsiųsti į LR generalinį konsulatą Čikagoje. Tokių jau atspausdintų anketų galite rasti Marquette Parko parapijos klebonijoje ir Lemonte, pal. Jurgio Matulaičio misijoje.

JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” vardu
Ligija Tautkuvienė, pirmininko pavaduotoja