Aktualijos

Balsuokime!

Written by admin · 1 min read

Rinkimams artėjant

Neseniai pasibaigusiame Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seime buvo priimta nemažai įvairių rezoliucijų. Keletą iš jų, kurias priėmė JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę” (Politinis savaitgalis, 2012 m. sausio 28-29 d., Lemont, IL) pateikiau ir jas patvirtino PLB Seimas:
1. PLB Seimas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos pilietybė turėtų būti išsaugoma, įgijus kitos šalies pilietybę, asmenims (taip pat jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki TSRS okupacijos pradžios 1940 m. birželio 15 d.;

2. Artėjant rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą, labai svarbu, kad ambasados, konsulatai padėtų žmonėms, ypač vyresnio amžiaus, neturintiems ir nemokantiems naudotis internetu, kompiuteriu ar tiems, kurie nedalyvavo paskutiniuose rinkimuose (skurdus pavyzdys – renkant LR Prezidentą, kartu su kolege Stefa Tamoševičiene Čikagos generalinio konsulato buvome pakviestos rinkimų, balsavimo stebėtojomis Čikagos Jaunimo centro rinkiminėje apylinkėje,-  per visą dieną gyvai balsavo tik vienuolika asmenų!), priimta rezoliucija: ,, PLB Seimas prašo Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių atspausdinti rinkėjo anketas ir išdalyti bažnyčiose ar kultūros centruose, mokyklose, darželiuose, kur renkasi lietuvių bendruomenių nariai,  jas atiduoti ir/ar padėti užpildyti.

Nesitikėdama greitos diplomatinių atstovybių reakcijos, jau praeitą sekmadienį (08.26.) Marquette Park‘o parapijos Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje dalinau anketas, skirtas balsuotojo registracijai. Iš sakyklos  parapijiečiams buvo paaiškinta, kad Ligija Tautkuvienė padės užpildyti rinkėjo anketą, jei kam reikės tokios pagalbos.
Nuvykau ir į Pasaulio lietuvių centrą, Lemont‘e, kur, deja, ilgai turėjau paaiškinti apylinkės valdybos narei, jog turime tokią teisę dalinti registracijos anketas.

Laiko liko nedaug, todėl visos priemonės, skatinančios dalyvauti artėjančiuose rinkimuose yra pateisinamos. Ypač žinant konsulatų ir ambasadų ,,lėtą skubėjimą“.

Balsavimo anketos paliktos Marquette Park‘o parapijos klebonijoje ir PLC.
Ir artėjantį  sekmadienį  (rugsėjo 2 d.) Marquette Park‘o parapijiečiams padėsiu, jei kam to prireiks, užpildyti registracijos anketas. Tikiuosi, kad Violeta Valaitytė,  LB Lemont‘o apylinkės pirmininkė, padės pagalbos reikalingiems.

Dalyvaukime rinkimuose, nes, kaip teigia Valdas Vasiliauskas, ilgametis ,,Lietuvos žinių“ redaktorius, neseniai atleistas už Prezidentės kritiką, artėjantys rinkimai gali būti ,,paskutiniai laisvi rinkimai“. Naudokimės savo teise ir  pasirinkime ką rinkti į aukščiausiąją Lietuvos valdžią.

JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” vardu
Ligija Tautkuvienė, pirmininko pavaduotoja

PLB XIV Seimo rezoliucijas galite rasti tinklalapyje: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8198&p_k=1