Aktualijos

Daugkartiniai PRAŠYMAI arba – Atviras laiškas branginantiems Tautos istoriją

Written by Redakcija · 2 min read

Gerbiamasis p. docente KĘSTUTI GIRNIAU,

Labai gerai supratau LIETUVOS IŠEIVIJOS nuoskaudas, pareikštas paskutiniane Jūsų straipsnyje dėl Poeto J. Marcinkevičiaus paminklo DISKUSIJŲ.  1962-1990 m. Lietuvoje dirbau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, ŽINAU, kad mokyklinėse režimo programose nebuvo nė vieno žodžio apie IŠEIVIJĄ.

Ištekėjusu už išeivio, pasilikau gyventi Ciuriche, jau 33 metai rašau dokumentines knygas, atsiminimus ir kt. apie IŠEIVIJĄ, reabilituodama išeivijos veiklą okupacijos metais tiklsu, kad apie IŠEIVIJOS patriotinę veiklą žinotų tie, kurie yra pergyvenę režimą ir nėra girdėję.

Paminėsiu dvi savo knygas, su kuriomis galite lengvai susipažinti:

JANINA SURVILAITĖ. «ALPIŲ LIETUVIAI. ALPENLITAUER», 2005, Solidarity leidykla;

JANINA SURVILAITĖ. «PARALELĖS», 2020; Homo liber leidykla;

PLB valdybos kultūrinį darbą reguliuojanti JABLONSKYTĖ- CASPERSEN nuolat rašo kritikos straipsnius apie išeiviją ir reikalauja dokumentines knygas apie išeiviją išmesti lauk.

Klausimas asmeniškai JUMS: Kodėl niekada neatsakote į mūsų klausimus, kodėl Jūsų visai nedomina dabartinės manipuliacijos PLB valdyboje, niekinant ir smerkiant išeiviją šiandien, o prisimenate tik režimo laiku gyvenusį J. Marcinkevičių????

Lauksime atsakymo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Janina Survilaitė – Vaitkevičius, 1999-2006m ŠLB valdybos
pirmininkė, už Lietuvos garbės Vardo garsinimą pasaulyje 2011m.
apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordno Riterio
kryžiumi, dešimtimi Garbės ir Pagyrimo Raštų.

Ciurichas, 2032-08-07.

***************************

I. Dėl 1952-02-17d. Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) įkūrimo faktų iškraipymo, apšmeižint išeiviją po mirties.
II. Dėl išeivijos reabilitavimo:
PLB-ės Valdybos kultūros komisijos pirmininkės ir ŠLB-nės valdybos
pirmininkės p. Jūratės Caspersen teisinė/konvencinė/statutinė 1952-
02-17d. CH įkurtos ŠLB-nės data, 60 metų įrašyta PLB-nės
dokumentuose ir LB išeivijos sudarytoje knygoje: “Alpių lietuviai.
Alpenlitauer”,2005, (5p. ir 25p.) neleistinai ištaisyta į nestatutinę
nekonvencinę datą (1950-08-20).
Sukūrusi Šveicarijos konfederacijos įstatymais patvirtintą karo
pabėgėlių lietuvių ŠLB-nę, ir perėmusi tęsti sovietų sunaikintos LR
diplomatijos išsivadojamąją veiklą, ŠLB Vakarų Europoje 50 metų
vykdė Lietuvos išsivaduojamąją nuo okupacijos veiklą.
(ŠLB-nės kasmet kreipdavosi į JT organizaciją, 1982 m. organizavo reikšmingą
Europos Žmogaus teisių ir laisvo apsisprendimo konferenciją Liucernoje:
“Rusifikacija ir kolonizacija Sovietų Sąjungoje”, 1985-11-26d. ŠLB-nės valdyba
oficialiai įteiktė RAŠTĄ Reigano-Garbačiovo susitikime Ženevoje, ir gavo CH
politinio biuro atsakymą:”…
Šveicarija nepripažįsta Lietuvos inkorporacijos į
Sovietų Sąjungą… (žr “Aplių lietuviai.Alpenlitauer” 168 psl.)”

Nepasidomėjusi Šveicarijoje nelegaliai (1948-1953m.) veikusia
fašistine holohausto aktyvistus ir Wermachto karininkus vienijusia
“Lietuvių sąjungos” pabėgėlių organizacija, J. Caspersen aklai
naudojo propagandinius faktus, juos platindama pasaulio spaudoje.

Dėl išeivijos istorijos piktybiško iškraipymo kelis kartus kreipėmės į
LR Prezidenus: D. Grybauskaitę ir G. Nausėdą, į buvusią ir esamą
vyriausybę, tačiau jokio atsakymo niekada negavome.

1.Kas leido J.Caspersen įgnoruoti: 1952-02-17d. protokolo statutinį
istorinį įrašą?

Kodėl iki šiol ignuoruojami: LR Istorijos instituto mokslininkų, Lietuvių chartijos konstitucijos(1949), Šveicarijos konfederacjos civilinio kodekso (ZGB), t.p. CH valstybės advokato p. J. Bollag, pažymos?

2. Kodėl J. Caspersen paneigia ŠLB visuotiniame susirinkime 1952-
02-17d.patvirtintų ĮSTATŲ punktus, o ypač 1-mąjį, kad: “ŠLB laikosi
Šveicarijos konfederacijos civilinio kodekso ( ZGB, Art. 54;
str.69/70) įstatymų”?

3. Kodėl Iš ŠLB-nės istorijos išbrauktas išeivijos veiklos aprašymas,
paskelbtas 2002-02-17d. ŠLB-nės 50-mečio minėjime, ir iš ŠLB
internetinės svetainės išmesti LB įkūrėjų mokslininkų vardai…?

4. Kodėl atvykusiems emigantams nepaaiškinama lietuvių karo
pabėgėlių diasporos istorija, LR VU archivarių (N. Šulgienės, V.
Bagdonavičienės, B. Butkevičienės) sutvarkyta ir 1995/1999m. į VU
RS sugrąžintų dokumentų istoriniai faktai; Kodėl nutylima apie CH
Kantonaliniame banke 1952-02-18d įregistruotus ŠLB ĮSTATUS,
įrašytus CH Kantonalinio banko sąskaitoje? Kodėl šiai banko
sąskaitai J. Caspersen uždėtas VETO! ( www.OIKOS 2014.Nr.2.)

Kodėl LR vyriausybė nesilaiko konvencinių ŠLB įkūrimo faktų???

5. Kodėl prieš išeiviją tebeveikia okupacinės propagandos sistema – išeivius palikti buvusioje tėvynės išdavikų/nelegalų pozicijoje?
PLB-nės valdybos kultūros komisijos pirmininkė J. Caspersen, tebėra
ištikima režimui. Knygoje “Alpių lietuviai” 145/146 psl. ji prisipažįsta,
kaip aktyviai aukojosi savo komjaunimo sekretorės veiklai:

Turtingiausią praeitį susikūriau tarybinėje Tėvynėje.(p. 146)
Kodėl J. Caspersen atvykimo į užsienį (1989/1990 m.) tikslai dar
vis paslėpti po KGB užuolaida?

Emigrantė, kurios komunistai tėvai statė tarybų valdžią, o senelis stribas
Juozapas Jablonskis su šautuvu varė į kolchozus ir deportavo į Sibirą Lietuvos
elitą, niekada nesupras Tėvynės sąvokos prasmės: neužteks vidinės kultūros
pažinti išeivijos veiklos kovų reikšmę. J. Caspersen tikslas tęsti režimo ideologinę
propagandą, įrodinėjant, kad: ” 1944m. Tėvynę palikę lietuviai (buvo ir yra!)
Tėvynės išdavikai, užsienyje veikė nelegaliose gaujose, siekėdami nuversti
Lietuvoje tarybų valdžią…”

J. Caspersen vadovaujama PLB-nės valdybos kultūros komisija
propaguoja tautai svetimą globalumo politiką, nepaiso jokių tautinės
etikos reikalavimų.

Janina Survilaitė – Vaitkevičius, 1999-2006m ŠLB valdybos
pirmininkė