Aktualijos

Dėl 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO paminėjimo

Written by Redakcija · 5 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Seimo Pirmininkės pavaduotojui Pauliui Saudargui
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams
LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkui
Valdui Rakučiui
LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo Pirmininkui Giedriui GataveckuiLietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos garbės Pirminikui Jonui Burokui
Lietuvos Laisvės kovotojams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai 

Dėl 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO paminėjimo
Vilnius, 2021-01-03 2020-08-02 kreipėmės į Lietuvos vadovus ir atsakingas institucijas laišku “PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMĄ” (pridedame) .
Esame gavę kai kurių atsakymų dėl mūsų prašymo. Tačiau iki šiol neteko gauti jokio galutinio atsakymo dėl 1941 metų paskelbimo Birželio sukilimo metais ir 1941 metų birželio 23 dienos DEKLARACIJOS paskelbkimo teisės aktu.

ŽINOMA, kad su panašiais prašymais daugelis organzacijų į Jus kreipėsi daug kartų – tačiau prašymai nebuvo tenkinami.
PRIMENAME, kad 1939-08-23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų sferai. 

1939-09-01 pradedamas Antrasis Pasaulinis karas siekiant užvaldyti pasaulį.
1939-09-01 Vokietija iš vakarų, o SSSR 1939 09 17 iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję 1939 09 28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste ) bendru paradu atšventė pergalę. Pažymėtina, kad tą pačią dieną Ribentropas ir Molotovas pasirašo slaptą papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį“.
1939 m. spalio pradžioje sovietai su vokiečiais pradeda derybas, kad SSSR atiduosianti Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti Vokietijai pietinę Suvalkiją.  

1940-06-15 SSSR okupuoja Lietuvą. 

1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą, pagal kurį Vokietija pardavė Sovietų sąjungai Suvalkiją už 7,5 mln. JAV dolerių.  1940-06-15 sovietai okupavę ir aneksavę Lietuvą prieš Lietuvos gyventojus pradėjo masinius terorus: sovietinės valdžios įvedimas, partijų uždraudimas, žmonių šnipinėjimas, supriešinimas ir persekiojimas, teismai, įkalinimai, žudynės, tremtys.1940.06.15-1941-06-22 buvo įkalinta, nužudyta, ištremta 23000 žmonių. Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941 m. birželio 22 dieną įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą. 

Birželio 23 d., per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji
Deklaracija, skelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.
Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietų. Išsivadavimo kovose žuvo daugiau nei du tūkstančiai Lietuvos žmonių. Sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius. 

Nacių Vokietijos okupacijos metu 1941.06.22-1944.07. buvo įkalinta, išvežta į
koncentracijos stovyklas 29500 žmonių, nužudyta 240 000 žmonių (iš jų apie 200 tūkst. žydų), išvežta priverstiniams darbams į Vokietiją 60 tūkst. žmonių.
Stalino-Hitlerio suokalbio pasekmėje išnaikinta trečdalis tautos, padaryta žalos maždaug už 830 milijardų JAV dolerių. 

SUKILĖLIAI, ATLIKĘ PRIESAIKĄ TĖVYNEI, IŠĖJO AMŽINYBĖN. TEGUL JŲ
TEISĖJU BUS AUKŠČIAUSIAS. Lietuvos vadovai ir politikai per 30 metų neįvykdė SUKILĖLIŲ paskutinio prašymo teisiniu aktu įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. 

TODĖL DAR KARTĄ visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu PRAŠOME:
2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais

1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą
„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R.
Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S.
Žilinskas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
LR Vyriausybės nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

P A R E I Š K I M A S

PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMĄ
Vilnius, 2020-09-02

1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavus ir tų pačių metų rugpjūčio 3d. aneksavus
Lietuvą, prasidėjo masinis krašto gyventojų terorizavimas bei naikinimas. 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos į tolimuosius SSRS regionus buvo ištremta daugiau, nei 18000 šalies žmonių, masiškai buvo teisiami, niekinami ir žudomi žmonės.
Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941 m. birželio 22 dieną įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą.
Birželio 23 d., per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji Deklaracija, skelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.
Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietų. Išsivadavimo kovose žuvo daugiau, nei du tūkstančiai Lietuvos žmonių.
Sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius.
Mūsų pareiga tai prisiminti ir gerbti!
PRISIMINKIME, kad LR Seimas 2000 metų rugsėjo 12 d. 11:21:47 NUTARĖ „Priimti
1941 m. birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo
„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas „Pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymą“.
Tačiau LR Seimas nebaigė šio priimto įstatymo įforminimo procedūrų.
Per pastaruosius 29 atkurtos Nepriklausomybės metus daugelis patriotinių bei
visuomeninių organizacijų ne kartą kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas reikalaudamos, kad šis tautos valią išreiškęs dokumentas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu.
KONSTATUOJAME, kad 2013-03-07 Prezidentė D. Grybauskaitė priėmė 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilimo, Vietinės rinktinės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos,
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės, Krašto apsaugos bičiulių klubo ir Sąjūdžio atstovų delegaciją. Susitikime buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Panašūs susitikimai 2013-04-10 d. vyko su Seimo Pirmininku V. Gedvilu ir
2013-05-07 su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi. Dalyviai Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui įteikė specialiai dedikuotas knygas „Lietuvių tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22–28 d.

Ši knyga turėjo priminti apie sukilėlių tarnystę Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką  Tėvynei. Susitikimų dalyviai prašė jų 1941 metų Birželio 23 d. Nepriklausomybės atstatymo  Deklaraciją įteisinti Įstatymu. Panašūs prašymai teikiami nuolat, tačiau NEREAGUOJAMA.ŽINOMA, kad pastaraisiais metais birželio 23 dieną prie Seimo vyksta mitingai, kuriuose prašoma įteisinti 1941 metų Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo deklaraciją. 2020 metais šią iškilmingą datą pagerbti ir pažymėti Vilniuje birželio 23 dieną buvo suorganizuoti 2 renginiai: 16 val. Nepriklausomybės aikštėje – iniciatorius Kęstutis Balčiūnas Lietuvos Laisvės
kovotojų sąjungos valdybos narys.

18 val. T. Kosciuškos g. Nr. 1, kur 1941 metais prasidėjo
sukilimas – organizatorius Sakalas Gorodeckis 1941 Biržėlio sukilėlių kuopos vado Stasio Gorodeckio sūnus.
Visuose organizuojamuose renginiuose prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos
Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.
Deja, mūsų išrinktoji valdžia į tai nereaguoja. Dar daugiau – tyliai pritardama, leidžia tyčiotis iš tautai šventų dalykų!
2021 Birželio 22 dieną sukanka 80 metų, kai prasidėjo Birželio Sukilimas.
PRAŠOME:
2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais.
Visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu prašome 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J.Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L.Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė,
G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L.Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com