Aktualijos

Dėl 1941 metų Birželio 22-28 Sukilimo Deklaracijos įteisinimo

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA           

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui SkverneliuiPasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai  

P A R E I Š K I M A S

          Dėl 1941 metų Birželio 22-28 Sukilimo Deklaracijos įteisinimo                                                                Vilnius,  2018-01-03 

 LIETUVA į Valstybės Šimtmečio atkūrimo jubiliejų ateina iš amžių glūdumos  gynusi savo žmones: Iš caro priespaudos, iš knygnešių gadynės, iš 1917-1918 valstietiškų, politiškų ir Bažnytinių dialogų dėl Lietuvos valstybės atkūrimo, iš lenkų 1919-1939 metais pavergto Vilniaus krašto, iš 20 metų taikaus valstybės darbo, iš 1941 m. Birželio 22-28 sukilimo, iš tremčių, kalėjimų ir gulagų, iš 1944-1953 metų partizaninio karo – iš 50 metų sovietinio genocido. Iš Sąjūdžio susirinkimų ir mitingų, skambant dainoms ir giesmėms, gaudžiant Bažnyčių varpams, iš 1990-ųjų Kovo 11-osios, iš 1991 Sausio 13-osios.

            Tame laikmetyje ypatingą reikšmę turėjo 1941 m. Birželio 22-28  Sukilimas.

KONSTATUOJAME, kad pagal tarptautiniu mastu pasmerkto 1939 08 23 Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos arba Stalino ir Hitlerio sąmokslą prieš suverenias valstybes 1940 06 15 Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir pradėjo 50 metų trukusį Lietuvos sąmoningų piliečių naikinimą ir persekiojimą. Pagal suokalbio nusikaltėlių programas buvo sunaikinta maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų (apie 1 mln. žm.), padaryta milžiniška žala valstybei maždaug už 840 mlrd. JAV dolerių.

TVIRTINAME, kad 1941 metų birželio 22–28 dienų Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietinių okupantų.

1941 m. birželio 23 d. ginkluoto Lietuvos sukilimo vadovybė per Kauno radiją paskelbė Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 1941 Birželio 23 d. pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“. Tuo išreiškė tautos valią atmesti sovietų aneksiją ir atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pareiškime rašoma „Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.“ Pradėjo veikti Lietuvos Respublikos Konstitucija, o Laikinoji Vyriausybė pradėjo vykdyti Lietuvos valdymo funkcijas. Vokietijai nepripažinus Lietuvos Laikinosios Vyriausybės, patriotinės organizacijos ėmė veikti pogrindyje prieš nacių režimą. Patriotinės organizacijos ypatingai kovojo  prieš sovietinius okupantus.

1941 m. Birželio sukilime dalyvavo apie 20-30 tūkst. žmonių,  žuvo apie 2 tūkst. sukilėlių. Antrosios sovietinės okupacijos pirmaisiais metais daugelis sukilėlių įstojo į Lietuvos Vietinę rinktinę, į partizanų gretas. 1944–1953 metų neturintis pasaulyje analogų partizaninis karas parodė apie Lietuvos žmonių siekį išsivaduoti iš komunizmo jungo. Daugelis kovotojų žuvo, daugelis buvo nuteisti ir sušaudyti, daugelis buvo ištremti, įkalinti.

Vykę renginiai Lietuvos Mokslų Akademijoje, Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje, Kaune, Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje byloja apie Lietuvos žmonių pagarbą 1941 metų Birželio 22-28  sukilėliams, jų didvyriškumui, aukai ir siekiams išlaisvinti Lietuvą nuo bolševikinių  pavergėjų. Buvo siekiama  1941 m. Birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios  Vyriausybės Pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti LR teisės aktu – Įstatymu.

            APGAILESTAUJAME, kad 1941 m. BIRŽELIO 23 d. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės PAREIŠKIMAS „Nepriklausomybės atstatymo DEKLARAVIMAS“ nebuvo  pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu  –  ĮSTATYMU ir nesiimama ryžtingų žygių. 

 2013-03-07  Prezidentė D. Grybauskaitė  priėmė 1941 m. Birželio 22-28 dienų sukilimo, Vietinės rinktinės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų  Ramovės, Krašto apsaugos bičiulių klubo ir Sąjūdžio atstovų delegaciją. Susitikime buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Panašūs susitikimai 2013-04-10 d. vyko su Seimo Pirmininku V. Gedvilu ir 2013-05-07 su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi.     Dalyviai  Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui įteikė specialiai dedikuotas knygas „Lietuvių tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22 – 28 d.“ Ši knyga turėjo priminti apie sukilėlių pasišventusią tarnystę Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką Tėvynei.  Susitikimų dalyviai prašė Jų 1941 metų Birželio 23 d. Nepriklausomybės  atstatymo Deklaraciją įteisinti Įstatymu. Panašūs prašymai teikiami nuolatos. NEREAGUOJAMA.

Pastaraisiais metais Amžinybėn išėjo 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilėliai Pilypas Narutis Žukauskas, Rimantas  Eigelis, Kazimieras Gediminas Ruzgys, Viktoras Ašmenskas, Mindaugas Bloznelis, Aleksandras  Bendinskas, Antanas Kudzys, Bronius Nainys. .

 Kai kas bando niekinti ir teisti 1941 m. Birželio 22-28 sukilėlius. Prisiminkime, kad po birželio 28 dienos buvo Hitlerio ir Stalino milžiniškų kariuomenių ir svetimos ideologijos Lietuvos okupacija.

Tad pasakyki, ką Tu padarei, ką mes padarėme, kad Sąjūdžio ir Kovo  11-osios Lietuva būtų pasiekusi gerovės Lietuvą – jau Lietuva neteko apie 1 milijono gyventojų ir yra tarp skurdžiausių  Europos Sąjungos valstybių.  

 PAGERBDAMI 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių, rėmėjų ir Lietuvos siekio įgyvendinimą – Lietuvos išlaisvinimą nuo sovietinių okupantų ir Nepriklausomybės atstatymo DEKLARACIJOS paskelbimą,

NUSILENKDAMI sukilėliams, aukoms, jų kilniems siekiams ir žygdarbiams,

MINĖDAMI  Lietuvos Valstybės atkūrimo ŠIMTMEČIO jubiliejų ir 1949 m. Vasario 16 d. pasirašytą Lietuvos Laisvės  Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaraciją,

PRAŠOME 1941 m. BIRŽELIO 23 D. LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMĄ „NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS“   PRIPAŽINTI  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  TEISĖS  AKTU –  ĮSTATYMU. 

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

1941 m. Birželio 22-28 d. sukilimo dalyvis  J. Antanaitis

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė

Tarybos narys  K. Balčiūnas

Tarybos narys J. Parnarauskas

            Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

   Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com