Aktualijos

DĖL LIETUVOS TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO IR APKALTOS

Written by Redakcija · 3 min read

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila ir buvęs Seimo narys Audrius Nakas (adresas korespondencijai – Lizdeikos g. 29, Vilnius)

LR Seimo valdybai                                                            2018-10-31 Vilnius

DĖL LIETUVOS TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO IR APKALTOS

Lietuvos Respublika jau nevykdo Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų Organizacijos sprendimų ne tik dėl Prezidento Rolando Pakso, bet ir kitų.Nevykdomi ir Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto 2018-07-26 Baigiamųjų išvadų Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 (priedas 1) dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje nurodymai Lietuvai, net nurodymas šį dokumentą išversti į lietuvių kalbą ir supažindinti su juo teisėjus bei prokurorus.

Šio JTO ŽTK sprendimo 27 ir 28 dalyse nustatyta, kad asmenų ir organizacijų įrašymas į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“ dėl jų nuomonės reiškimo ir dargi be įrodymų šiurkščiai pažeidžia jų teises. Lietuvai nurodyta, kad privalu pašalinti iš šių viešai skelbiamų specialiųjų tarnybų vertinimų asmenų pavardes ir organizacijas.

A. Nakas ir Z. Vaišvila buvo ir tebėra įrašyti į LR Seimo spaudos konferencijoje 2016-03-30 viešai paskelbtą LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, nors 2017-09-29 LR VSD raštu (priedas 2) patvirtinta, kad mes nesame grėsmės nacionaliniam saugumui.

2018-05-18 LR VSD raštu (priedas 3) Generalinei prokuratūrai patvirtinta, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ sudarytas remiantis vieša informacija. Todėl 2018-08-03 ir 2018-08-28 Z. Vaišvilos raštais (priedai 4) LR VSD paprašytas pateikti šią viešą informaciją. 2018-08-20 ir 2018-09-17 LR VSD atsakymais (priedai 5) atsisakyta pateikti šią viešą informaciją.

2018-08-14 A. Nako prašymu (priedas 6) LR VSD pateiktas šis 2018-07-28 JTO ŽTK sprendimas ir vadovaujantis Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsniu (minties laisvė) ir 21 straipsniu (susirinkimų laisvė), kuriais remiantis Lietuva įpareigota pašalinti asmenų dėl jų viešai skelbiamos nuomonės įrašytų į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“, paprašyta pašalinti iš jų A. Nako pavardę ir vardą. 2018-09-06 LR VSD atsakymu (priedas 7) atsisakyta tai padaryti.

Manydami, kad toks LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų elgesys užtraukia jų baudžiamąją atsakomybę, 2018-07-28 JTO ŽTK sprendimą ir LR VSD bei AOTD prie LR KAM atsakymus į mūsų raštus pateikėme Generalinei prokuratūrai (priedas 8 – 2018-10-01 Z. Vaišvilos ir A. Nako prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo), tačiau gavome siurpizinį 2018-10-16 Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (priedas 9), kuriuo šis aukštas teisėsaugos pareigūnas pasisako, kad Lietuva neprivalo vykdyti JTO ŽTK sprendimų.

BPK nustatyta tvarka mes teismui pateikėme 2018-10-25 Z. Vaišvilos ir A. Nako skundą (priedas 10) dėl šio prokuroro nutarimo ir neprašome Jus kištis į šį teisminį ginčą.

Tačiau mes prašome LR Seimo neatidėliotinai užtikrinti Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto 2018-07-28 Baigiamųjų išvadų Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje nurodymų įgyvendinimą.

Pateikiame ir tarptautinę tokių JTO ŽTK sprendimų privalomumą šalims-narėms patvirtinančią praktiką:

a) Bradshaw prieš Barbadosą Nr. 489/1992, § 5.3 parašyta, kad visi JTŽTK sprendimai privalomi;

b) Roberts prieš Barbadosą Nr. 504/1992, § 6.3 parašyta, kad visi JTŽTK sprendimai privalomi;

c) Baigiamųjų pastabų Nr. CCPR/C/LBN/CO/3 §§ 5 ir 6 parašyta, kad net Konstitucija turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Paktui;

d) Baigiamųjų pastabų Nr. CCPR//LTU/CO/4 §§ 5 ir 6 (dalis apie R. Paksą) taip pat parašyta, kad jos privalomos. Viešai žinomas faktas, kad Lietuvai dėl šio nevykdymo gręsia sankcijos.

Nei Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovams, nei prokurorams, nei Seimo nariams nesuteikta teisė aptarinėti JTO ŽTK sprendimų vykdymą ar nevykdymą, diplomatines formuluotes ir tuo dangstyti savo neveikimą. Tuose pačiuose JTO ŽTK sprendimuose ispanų kalba panaudotas žodis “privalo” (“debe”).

Tai, kad LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovai, piktnaudžiaudami jiems įstatymo leidėjo suteiktais įgaliojimais, į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“ įrašo asmenis, kuriuos šios specialiosios tarnybos pačios pripažįsta nesant grėsmėmis nacionaliniam saugumui ir kuriuos po to atsisako iš šių viešai skelbiamų dokumentų pašalinti, o aukšti Generalinės prokuratūros pareigūnai toleruoja tokią padėtį ir net teigia, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto sprendimus Lietuva nebūtina įgyvendinti, sudaro labai pavojingą teisinį precedentą ignoruoti ne tik Lietuvos Respublikos įstatymus, bet ir tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus.

Seimo nario Arvydo Anušausko elgesys š.m. spalio 25 d., t.y. LR Konstitucijos priėmimo dieną, LR Seimo plenariniame posėdyje kompromituoja mūsų valstybę. A. Anušauskas, pasisakydamas dėl įstatymo projekto dėl LR Konstitucijos keitimo, viešai Lietuvos piliečiams paskelbė LR Seimo nario nuomonę, kad JTO ir šios organizacijos komitetų sprendimus nebūtina vykdyti. Manome, kad tai yra šiurkštus LR Seimo nario priesaikos sulaužymas, nes LR Konstitucija prisiekęs šis LR Seimo narys ją ir pažeidė, viešai pareiškęs, kad nereikia vykdyti LR Konstitucijos 138 straipsnio reikalavimą, kad Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.

Mums nežinoma, kad Lietuvos stojimo į JTO sutartis būtų denonsuota. Todėl Lietuvos Respublika privalo vykdyti šiuos ir kitus prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus.

Dėl šio priesaikos sulaužymo mes prašome Jus Seime pradėti Seimo nario Arvydo Anušausko apkaltą. 

Priedai: 1. 2018-07-28 JTO ŽTK Baigiamosios išvados Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 (anglų kalba); 2. 2017-09-29 LR VSD raštas; 3. 2018-05-18 LR VSD raštas; 4. 2018-08-03 ir 2018-08-28 Z. Vaišvilos raštai; 5. 2018-08-20 ir 2018-09-17 LR VSD atsakymai; 6. 2018-08-14 A. Nako prašymas; 7. 2018-09-06 LR VSD atsakymas; 8. 2018-10-01 Z. Vaišvilos ir A. Nako prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo; 9. 2018-10-16 Generalinės prokuratūros ONKTD vyr. prokuroro M. Jovaišos nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą; 10. 2018-10-25 Z. Vaišvilos ir A. Nako skundas

Pagarbiai,

 Zigmas Vaišvila                  Audrius Nakas