Aktualijos

Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų perlaidojimo Lietuvoje

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų     

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos

pulkininkui Jonui Čeponiui

LR Krašto apsaugos ministrui  Raimundui Karobliui

LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jansson

LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Remigijui Motuzui

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Piliečių sambūrio „Taikioji būtis“ vadovui Klemensui Buškevičiui

LIETUVOS  ŽMONĖMS

Žiniasklaidai                                               

P R A Š Y M A S

Perlaidokime LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus  Lietuvoje

                                                            Vilnius,  2017-08-16 

            2017-07-05 ATGIMIMO BANGA kreipėsi į Jus laišku „Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje“ (laišką pridedame), žiūr. www.sajudis.com 2017 07 05 Dėl 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS ir su ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti google surinkus Atgimimo banga 5

            Per praėjusį laikotarpį gavome atsakymų iš institucijų. Labai dėmesingą laišką atsiuntė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, laikinai vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas Vytas Lukšys, siūlydamas suvienyti visų suinteresuotų institucijų pastangas bendram tikslui pasiekti (laišką pridedame). Susipažinus su šiuo laišku daugeliui kyla klausimų kodėl niekas nepasiūlė kaip spręsti LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paiešką Butyrkų kalėjimo kapinyne ir jų perlaidojimo Lietuvoje klausimų ir nepateikė pasiūlymų, kaip reikėtų finansuoti šią kilnią misiją įgyvendinti. Sąjūdininkai, Laisvės kovotojai yra sunerimę.

            Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius 2017-08-05 Ariogaloje politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir Laisvės kovotojų SĄSKRYDYJE bendraudamas siūlė pargabenti LR Prezidento Jono Žemaičio–Vytauto palaikus iš Butyrkų kapinyno Maskvoje ir palaidoti Lietuvoje (foto pridedame). Sąskrydžio dalyviams jis išdalino apie 200 egz. 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS kreipimusi (pridedame). Jis prašė sąskrydžio programos vedėjų leisti pasisakyti ta tema iš sąskrydžio tribūnos. ŽODŽIO NEGAVO. Pastebime, kad jau kuris laikas Ariogaloje Sąskrydžio organizatoriai neleidžia kitiems  svarbiais klausimais kreiptis į dalyvius. Susidaro nuomonė, kad yra gautas nurodymas  IŠ AUKŠČIAU gražiai priimti svečius, užliūliuoti keliais gražiais pasisakymais ir meno kolektyvų pasirodymais, NESUTEIKTI KITIEMS GALIMYBĖS PASISAKYTI.

            Daugeliui žinoma, kad apie 4,5 milijardų eurų Lietuvoje naudojami su dideliais įtarimais. Kyla klausimas kodėl atsakingiausi Lietuvos vadovai, politikai ir profesionalios vyriausybės atstovai negali iš milžiniško Lietuvos ir institucijų biudžeto surasti kelių dešimčių tūkstančių eurų nužudyto Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko  Lietuvos Respublikos Prezidento generolo Jono Žemaičio–Vytauto palaikų perlaidojimui Lietuvoje.

            Dar kartą prašome Jūsų  spręsti Lietuvos Respublikos Prezidento  Jono Žemaičio–Vytauto palaikų perlaidojimo klausimus Lietuvoje.

 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius 

Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

 

Pirmininko pavaduotojas P. Dirsė

 

Tarybos narys J. Česnavičius

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius + 370  674 38465,    Adresas korespondencijai:  L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,  el. p. vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com

           

PRIEDAS

 

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų                                 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

           

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos

pulkininkui Jonui Čeponiui

LR Krašto apsaugos ministrui  Raimundui Karobliui

LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jansson

LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Remigijui Motuzui

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS  ŽMONĖMS

Žiniasklaidai 

                                                ATGIMIMO BANGA 

                                                 K R E I P I M A S I S

                   Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų

                   paieškos ir perlaidojimo  Lietuvoje

                               Vilnius, Nepriklausomybės aikštė, 2017-07-05

Iš Jono Žemaičio – Vytauto paskutiniojo žodžio teisme: „… Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“  

             1944-1953 m. vykęs partizaninis karas neturi analogų pasaulyje. Partizaninio karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų. Daugybė buvo suimti, nuteisti, įkalinti, ištremti. 1954-11-26 Butyrkų kalėjime Maskvoje  buvo sušaudytas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas  Jonas Žemaitis – Vytautas.

            Daugiau kaip prieš metus  eilė organizacijų pradėjo  LR Prezidento (1949.02.16 – 1954.11.26) Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškas, kad perlaidoti Lietuvoje.  LR vyriausybė, kreipdamasi į įvairias institucijas dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų perlaidojimo, skyrė reikiamą dėmesį.

            Artėja Lietuvos Šimtmečio jubiliejus. Šiai iškilmingai datai paminėti atliekama labai daug svarbių darbų. Kad šį jubiliejų galėtume iškilmingai švęsti labai daug pasitarnavo partizaninio karo dalyviai ir jų vadas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas  Lietuvos Respublikos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis – Vytautas.

            Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų surasti LR Prezidento  Jono Žemaičio – Vytauto palaikai ir perlaidoti Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto vardą įamžinti  Butyrkų kalėjime.

            Dėkojame visiems skatinusiems ir padedantiems vykdyti šią kilnią misiją.

            Prašome Gerbiamą  Prezidentę globoti šią kilnią misiją, kad LR Prezidento  Jono Žemaičio – Vytauto palaikai būtų  perkelti į Lietuvą.

            Informuojame, kad su 2017-07-05 dienos ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti surinkus google  Atgimimo banga 5  2017 07 05    JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt
ELTA pranešimuose spaudai, individualiuose ir visuomeninėse svetainėse. Dėkojame už viešinimą, nes tik JŪS suprantate Tėvynės meilę, kovą, auką ir pagarbą Bažnyčiai.

ATGIMIMO BANGOS  vardu:

Leonas Kerosierius

Dr. Klemensas Buškevičius

Romualdas Aksomaitis

Regina Jakučiūnienė

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius + 370  674 38465,     K. Buškevičius  + 370 683 08790,  Adresas korespondencijai:  K. Buškevičius  Eglyno g. 60,  Šiauliai,      

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com