Aktualijos

“Drąsos kelias” frakcijos PRAŠYMAS

Written by admin · 4 min read

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, Seimo frakcijoms ir Seimo nariams
Lietuvos žmogaus teisių centrui
Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai
Lietuvos žmogaus teisių ir socialinių garantijų gynimo organizacijai
Žmogaus teisių stebėjimo institutui
Lietuvos Helsinkio grupei

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijai
Lietuvos žmogaus teisių asociacijai
Europos žmogaus teisių fondui
NVO informacijos ir paramos centrui
Piliečių gynimo paramos fondui
Asociacijai Nepartinis demokratinis judėjimas
Asociacijai Jungtinis demokratinis judėjimas
Seimo narių grupės „Už teisingumą“ suburtos visuomeninės komisijos nariams
Lietuvos žiniasklaidai
Kopijos žiniai:
Užsienio šalių ambasadoms Lietuvos Respublikoje
European Association for the Defence of Human Rights
Amnesty International
Human Rights Watch
Human Rights Campaign
 
PRAŠYMAS
 2013 m. sausio 8 d.
 
2013 m. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra kreipėsi į LR Seimą  prašydama sutikimo leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narę, politinės  partijos „Drąsos kelias“ frakcijos seniūnę Neringą Venckienę.
 Generalinė prokuratūra teigia, kad yra surinkusi pakankamai duomenų, jog  N.Venckienė 2010 m. lapkričio 17 d. viešai užgauliai pažemino teisingumą vykdantį teismą. 

Taip pat neva nevykdė Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 12 16 sprendimo, kuriuo  buvo įpareigota skubiai perduoti globojamą mergaitę jos motinai L.Stankūnaitei. Seimo narė  įtariama 2012 05 17 trukdžiusi antstolei vykdyti teismo sprendimą, psichiškai gniuždė vaiką,  panaudojo fizinį smurtą prieš policijos pareigūną.
 Tačiau LR Seimo „Drąsos kelio“ frakcija mano, jog su N.Venckiene siekiama  susidoroti teisinėmis priemonėmis selektyviai taikant įstatymus už jos ne kartą išsakytą  kritišką požiūrį į Lietuvos teismų sistemą ir teisėtvarkos institucijų darbą.

Generalinė prokuratūra teigia, jog N.Venckienė viešai užgauliojo ir  pažemino teisingumą vykdantį teismą.
Tačiau minėtos institucijos negalima pažeminti, jeigu jos nežemintų patys  institucijos vykdytojai. 

Teisėjų tarybos duomenimis, per pustrečių metų už teisėjo vardo pažeminimą  Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu buvo atleista per dešimt teisėjų. Pvz., Prezidento  dekretu buvo atleisti Vilniaus apygardos teismo teisėjas G.Braziulis, Vilniaus miesto 3  apylinkės teismo teisėja A.Šimaitienė, Kauno teismo teisėjas A.Lisauskas, Šiaulių miesto  apylinkės teismo teisėja V.Pilitauskienė, Kauno m. apylinkės teismo teisėja D.Mekšraitienė,  Vilniaus apygardos teismo teisėjas R.Skirtunas, Vilniaus apygardos teismo teisėjas  Z.Birštonas, Panevėžio apylinkės teismo teisėja V.Savickienė bei Panevėžio apylinkės teismo  teisėjas R.Savickas, Kauno teisėjas R.Lincevičius, Radviliškio rajono apylinkės teismo  teisėjas V.Butvilas ir kt. Be to, padarę nusižengimus ir pažeminę teisėjo vardą jiems patiems  prašant Prezidento dekretu buvo atleisti Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko  pavaduotojas K.Gudynas, Kauno miesto apylinkės teismo teisėjai R.Bučma, V.Račiūnaitė ir  G.Varanauskas. 

Teismų vardą diskredituoja ir Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos Reginos  Agrbos sūnų vadovaujamos Alytaus nusikalstamos grupuotės baudžiamoji byla. 

Nepaisant to, kad dauguma Prezidento dekretu atleistų teisėjų yra kaltinami  kyšininkavimu, girtavimu, korupcija, dokumentų klastojimu ar kitais nusikaltimais, nei  Generalinei prokuratūrai, nei Teisėjų tarybai nekilo mintis šių exteisėjų kaltinti už teismų  institucijos vardo pažeminimą. Tuo tarpu N.Venckienei, viešai išsakiusiai savo kritišką  nuomonę apie teismų sistemoje dirbusius ar tebedirbančius susikompromitavusius teisėjus,
 inkriminuojamas baudžiamasis nusikaltimas dėl teismų institucijos pažeminimo. Tai  tik patvirtina, jog Generalinė prokuratūra ir teismų savivaldos institucijos nemano, kad  N.Venckienės atžvilgiu turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (29 str.)  įtvirtintų garantijų, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams  visi asmenys lygūs, kad asmenys negali būti persekiojami už savo pažiūras ir įsitikinimus (25 str.). 

Generalinė prokuratūra teigia, jog Seimo narė N.Venckienė įtariama 2012  05 17 trukdžiusi antstolei vykdyti teismo sprendimą, psichiškai gniuždžiusi vaiką ir  panaudojusi fizinį smurtą prieš policijos pareigūną. 

Tačiau LR Seimo narių grupės „UŽ teisingumą“ suburtos visuomeninės  komisijos nariai, atliko Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo perduoti mažametę  mergaitę motinai įvykdymo 2012 05 17 aplinkybių nepriklausomą tyrimą. Ši komisija tyrė  žodinius ir raštiškus liudijimus, taip pat gausią vaizdo ir garso medžiagą, visą Kėdainių  rajono apylinkės teismo 2011 gruodžio mėnesio 16 d. sprendimo vykdymo eigą. Minėta
 komisija nustatė, kad vykdant 2011 gruodžio mėnesio 16 d. teismo sprendimą valstybės  vardu buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 33,  36 ir 114 straipsnių nuostatos. Komisijos išvadose nustatyta, kad valstybės ir teisėtvarkos  institucijos šiurkščiai pažeidė JT Vaiko teisių konvencijos 12, 19 straipsnius ir su jų taikymu  susijusius nacionalinės teisės aktus bei 2012 m. kovo 22 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo  nutartį, kuria Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 22 d. plečiamai išaiškindamas  LR Konstitucijos 114 str. nuostatas, pats šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Komisija nustatė,  kad policijos pareigūnai 2012 05 17 vykdydami Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą
 perduoti mažametę mergaitę motinai, viršijo savo įgaliojimus, nesilaikė Lietuvos Respublikos  Teismų įstatymo 47 str. nuostatų, šiurkščiai pažeidė Policijos veiklos įstatymo 4 straipsnio 2  dalį, 5 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnio 1 bei 3 dalį, 23 straipsnio 1, 5 bei 8 dalį ir 24 straipsnį. 

Komisijos tyrimų rezultatai prieš kelis mėnesius buvo perduoti LR Prezidentei,  o ši juos perdavusi Generalinei prokuratūrai, kuri iki šiol nei LR Seimui, nei visuomenei  nepateikė jokių savo išvadų. 

Pažymėtina, kad Generalinė prokuratūra neleido ir neleidžia nei Seimo nariams,  nei visuomenei susipažinti su vaizdo ir garso medžiaga, kurioje yra fiksuota, kaip teisėtvarkos  pareigūnai ir antstolė 2012 05 17 vykdo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 gruodžio  mėnesio 16 d. sprendimą. Todėl esame įsitikinę, kad vien dėl kaltintojo (Generalinės  prokuratūros) mėginimų nuslėpti pagrindinius įrodymus apie teisėtvarkos institucijų ir jų  pareigūnų antikonstitucinius veiksmus, pats bylos nagrinėjimas teisme negali būti objektyvus.  Jos nagrinėjimas be pagrindinių inkriminuojamo nusikaltimo įrodymų savaime paneigtų  teismų bešališkumo principą bei patvirtintų, kad tiek N.Venckienės, tiek ir daugelio piliečių  (liudytojų) atžvilgiu šioje byloje negalioja LR Konstitucijos nuostatos, užtikrinančios visų  piliečių lygybę prieš įstatymą bei piliečių teisę į teisingą ir bešališką teismą. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nesiliaujantys teisėtvarkos institucijų ir  pareigūnų išpuoliai prieš N.Venckienę, jos persekiojimas teismuose bei selektyvus įstatymų  taikymas jos atžvilgiu, patvirtina didelės dalies visuomenės nuomonę, jog N.Venckienė yra  persekiojama už savo politinius įsitikinimus ir už viešą valstybės valdžios kritiką, nors teisę  kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą piliečiams laiduoja LR Konstitucija. Už kritiką  draudžiama piliečius persekioti (33 str.). 

Seimas artimiausiu metu turi spręsti N.Venckienės teisinės neliečiamybės  panaikinimo klausimą. Seimas neatlieka teismo funkcijų, tačiau priimdami sprendimą dėl  Seimo nario neliečiamybės panaikinimo, Seimo nariai privalo bent minimaliai susipažinti  ne tik su prašančiosios pusės (Generalinės prokuratūros) motyvais, bet ir su Seimo nario  (N.Venckienės) argumentais, kurie paneigtų arba patvirtintų  prokuratūros prašymo  pagrindus.

Seimas gali ir turi pareigą išsireikalauti informaciją – nuo visuomenės ir Seimo  narių slepiamą policijos filmuotą medžiagą, patvirtinančią Visuomeninės komisijos išvadas  dėl 2012 m. gegužės 17 d. teisėtvarkos pareigūnų antikonstitucinių veiksmų ir įvykdyto  smurto Garliavoje. 

Kadangi iš neteisės negali atsirasti teisė, siekdami apginti Lietuvos piliečių ir  N.Venckienės konstitucines teises, prašome Jus: 

1. Pareikalauti, įtakoti, tarpininkauti ar paraginti Generalinę prokuratūrą pateikti  Seimo nariams policijos filmuotą medžiagą apie Kėdainių rajono apylinkės teismo  sprendimo perduoti mažametę mergaitę motinai 2012 05 17 įvykdymo aplinkybes.
 2. Pareikalauti ir paraginti Generalinę prokuratūrą pateikti Seimo nariams atsakymą į  visuomeninės komisijos išvadas dėl teisėtvarkos pareigūnų ir valstybės institucijų  įvykdytų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 36 ir  114 straipsnių, JT Vaiko teisių konvencijos 12, 19 straipsnių ir su jų taikymu susijusių  nacionalinės teisės aktų, Teismų įstatymo 47 str., Policijos veiklos įstatymo 4, 5, 23 ir  24 straipsnių pažeidimų. 

LR Seimo „Drąsos kelio“ frakcijos nariai: 

Neringa Venckienė
Povilas Gylys
Vytautas Antanas Matulevičius
Algirdas Vaclovas Patackas
Aurelija Stancikienė
Jonas Varkala
Valdas Vasiliauskas