Aktualijos

Elona Švipienė. Peticija dėl žemės saugiklių

Written by Redakcija · 3 min read

https://www.peticijos.com/dl_statymu_tvirtint_saugikli_neparduoti_em_usienieiams_isaugojimo

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Seimo nariams, parlamentinėms politinėms partijoms

Mes, geros valios Lietuvos Respublikos piliečiai, 

remdamiesi LR Konstitucijos 1, 2, 3, 4 straipsniais ir LR Konstitucijos priimtos 1992 m. spalio 25 d. referendume 47-ojo straipsnio pirmine redakcija, kad:

„Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.“

pasisakome už Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą, prieš žemės pardavimą užsienio šalių piliečiams ir įstatymu įtvirtintų saugiklių dėl tokio pardavimo išsaugojimą.

Žemės referendumo iniciatyvinės grupės “Dėl referendumo dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo” nariai ir savanoriai

ŠTAI DURELĖS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS ĮSIGYTI LIETUVOS ŽEMĘ

DĖL Konst įstat 47 str. 3 dalies įgyv  4 ir 6  str. pakeitimo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/903a02309dbd11e796fec328fe7809de

susiję dok:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=1254904

VAKARINIS POSĖDIS, nuo 13:55 iki 28:30 :

https://www.youtube.com/watch?v=tU3MXcO00Cg

SIŪLOMA SVARSTYTI GRUODŽIO 8 dieną!

Pagooglinau:

“Lietuvos narystės EBPO nauda

EBPO – tai forumas, kuriame sėkmingos bendramintės valstybės diskutuoja ir dalijasi gerąja patirtimi. Bendradarbiavimas EBPO prisideda prie Lietuvos ekonomikos stiprinimo, tvaraus augimo, galimybių ir visų piliečių gerovės vystymo. EBPO kaupia patirtį ir atlieka išsamius įvairių sričių tyrimus, kurie yra vertinami ir laikomi autoritetingais visame pasaulyje. Remdamiesi šiais tyrimais, EBPO ekspertai kuria novatoriškas įvairių sričių politikos tobulinimo koncepcijas. Organizacija savo veikloje remiasi aukščiausių standartų taikymo ir maksimalaus skaidrumo principais, skirdama daug dėmesio įvairių ekonomikos sričių integralumui ir politikos skaidrumui.

Narystė EBPO suteiks Lietuvai lygiateisį vaidmenį kuriant ir priimant tarptautines taisykles įvairiose politikos srityse, kurios turi tiesioginės įtakos Lietuvos raidai. Narystė EBPO vertinama kaip geras valstybės ekonomikos stabilumo ir patikimumo rodiklis bei instrumentas priimti šiuolaikinės aplinkos iššūkius. Lietuvos narystė EBPO turės teigiamą įtaką investicijų pritraukimui, tarptautinio skolinimosi kaštams, socialinių ir ekonominių atskirčių mažinimui ir tvariam augimui užtikrinti.  Būdama EBPO nare Lietuva galės naudotis naujausiais EBPO tyrimais ir taikyti gerąją EBPO šalių narių patirtį, gerindama valstybės valdymo kokybę. EBPO periodiškai ir įvairiais pjūviais atlieka kiekvienos šalies narės ekonomikos analizę bei teikia konkrečias rekomendacijas, padedančias gerinti ekonomikos valdymo efektyvumą. 

Iš čia: https://www.urm.lt/default/lt/ekonomine-diplomatija/lietuva-tarptautinese-ekonominese-organizacijose/ebpo

Ir dar iš ten pat: 

2016 gruodžio 13 d. naujai paskirtos Lietuvos Vyriausybės Ministras pirmininkas S. Skvernelis nusiuntė EBPO Generaliniam sekretoriui laišką, patvirtinantį Lietuvos politinius siekius tapti Organizacijos nare. Atsakydamas į šį laišką EBPO generalinis sekretorius Angel Gurria pažymėjo, kad EBPO yra patenkinta artimu bendradarbiavimu su Lietuva jai siekiant narystės.

Lietuvos atitikimas EBPO standartams yra vertinamas 21 EBPO komitete. Komitetai, kurie pagal Stojimo veiksmų planą atlieka detalias peržiūras, apima įvairias ūkio sritis, tarp jų – investicijos, kova su korupcija, bendrovių valdymas, finansinės rinkos, draudimas, konkurencija, mokesčiai, aplinka, chemikalai, viešasis valdymas, reguliavimo politika, statistika, ekonomika, švietimas, darbas ir socialiniai reikalai, sveikatos apsauga, prekyba, eksporto kreditai, žuvininkystė, mokslas ir technologijos, skaitmeninė ekonomika, vartotojų politika. Visiems EBPO komitetams pritarus Lietuvos narystei galutinis sprendimas bus priimtas EBPO Taryboje.

Reformos, kurios būtinos įgyvendinti pagal EBPO rekomendacijas, apima veiksmus dėl valstybės valdomų įmonių, žemės nuosavybės, atvirumo investicijoms ir nacionalinio saugumo suderinamumo, paslaugų rinkos atvėrimo srityse bei itin svarbų progresą dėl papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose. Narystės EBPO procesas yra svarbių reformų katalizatorius ir efektyvi parama nacionalinei politinei darbotvarkei.

Pirmas pritarimas dėl narystės komitete gautas 2016 m. balandžio 22 d. EBPO Prekybos komitete. Per 2017 metus tikimasi užbaigti Lietuvos vertinimo procesą 19-oje komitetų.                   

2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą dėl Lietuvos Respublikos Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ratifikavimo. Konvencija Lietuvai įsigalios 2017 m. liepos 16 d.

Užbaigus technines peržiūras Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateiks Galutinę poziciją (angl. Final Statement), kuri taps stojimo sutarties neatskiriama dalimi. Tuomet EBPO Taryba pakvies Lietuvą prisijungti prie EBPO Konvencijos ir bus pasirašyta tarpusavio sutartis.”
2017 m. spalio 6 d. 08:09, Antanas Andziulis <antanasandziulis@gmail.com> rašė:

Darbotvarkė, 11:10, 15:00:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_darbotvarke&p_moment=20170926#pos-501177

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą Nr. IX-1314 ir jį išdėstyti taip:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99e06b809f9311e7a65c90dfe4655c64

susiję dok:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.susije_l?p_id=1255628

RYTINIS POSĖDIS:

1:03:20-1:21:20 Dėl žemės saugiklių įstatymo pakeitimo. Balsavo – 88, už – 70, prieš – 4, susilaikė – 14.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4236&v=hw_y7gh9tQQ

DĖL Konst įstat 47 str3 dalies įgyv  4 ir 6  str. pakeitimo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/903a02309dbd11e796fec328fe7809de

susiję dok:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=1254904

VAKARINIS POSĖDIS, nuo 13:55:

https://www.youtube.com/watch?v=tU3MXcO00Cg


Pagarbiai,
Elona Švipienė
Norint sugriauti valstybę tereikia dviejų dalykų – bausti nekaltus ir nebausti kaltųjų. F. Engelsas

Piktadarių valdžia- tai bausmė už pilietinį p a s y v u m ą. Platonas

Kuo didesnė tamsa,  tuo labiau šviesa joje  spindi. Valerijus Rudzinskas

Preview YouTube video 2017-09-26 Seimo vakarinis posėdis Nr. 102

Preview YouTube video 2017-09-26 Seimo rytinis posėdis Nr. 101