Aktualijos

  ĮSLAPTINTIEJI

Written by Redakcija · 3 min read

2023-06-23 Seimo Kovo 11-osios Akto salėje gausiai susirinkusiems Nepriklausomybės gynėjams, vadovaujantis LR Seimo 2021-06-10 priimtu Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymu, buvo įteikinėjami pagarbos ženklai ir pažymėjimai. Iškilmingoje aplinkoje Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis sveikino Laisvės gynėjus ir įteikinėjo apdovanojimus ir pažymėjimus. Susirinkusiuosius taip pat sveikino ir įteikinėjo regalijas brigados generolas Česlovas Jezerskas, generolas leitenantas Arvydas Pocius, Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas ir kiti.  Antanas Kliunka atsisakė priimti regalijas atkreipdamas dėmesį kol nebus suteikti apdovanojimai jo būrio draugams. Jis pasiūlė rezoliuciją, kad nedelsiant būtų atstatytas Vilniuje Kazio Škirpos alėjos pavadinimas – dalyvavusieji pritarė. Nebuvo aišku kodėl regalijų negavo Č. Jezerskas ir A. Pocius. Turbūt dalyviams kilo klausimai kodėl renginyje nedalyvavo pagrindiniai anų laikų krašto gynybos organzatoriai – Krašto apsaugos departamento generalinis direktorius (vėliau Krašto apsaugos ministras) Audrius Butkevičius ir Aukščiausiosios Tarybos gynimo štabo viršininkas atsargos pulkininkas Jonas Gečas, Prezidentūros ir Vyriausybės atstovai. Gal kai kam kilo klausimai kodėl nesuteikiamas statusas  sovietų nužudytiems Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui apie 1000 sužeistųjų prie  Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto ir  gynusius svarbius objektus,   budėjusiems  prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams,  atidavusiems ginklus.

Knygos „PARLAMENTO BARIKADOS“ (sudarytojai Leonas Kerosierius, Stanislovas Žilinskas, 2014 m. Vilnius) 175 lape rašoma: „Sausio 13-osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė Lietuvos DIDŽIAVYRIAI. Šie KARŽYGIAI nepriklausomai nuo to kokią misiją atliko, pasauliui ir ateinančioms kartoms parodė, kad mylintys ir  gerbiantys savo Tėvynę ir Bažnyčią moka  aukotis ir nugalėti“. 

Panašios mintys daugeliui Lietuvos žmonių ateina  į galvą prisimenant svarbiausius Lietuvos istorijos tarpsnius:  sukilėlius prieš Rusijos imperiją, knygnešius, Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdininkus, kovotojus prieš Lenkijos okupantus 1920-1939 metais, 1941 metų  politkalinius ir tremtinius, 1941 m Birželio 22-28 d d sukilėlius, 1944-1953 neturinčio analogo pasaulyje partizaninio karo dalyvius, Lietuvos Bažnyčios kronikos leidėjus, kovotojus dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo ir jos apgynimo 1991 metų sausyje. 

PRISIMINTINA, kad 2023-07-12  JAV Prezidentas  Joe  Bidenas kalbėjo Vilniaus  universitete: „Būtent Baltijos kelias, o ne Berlyno siena tapo Europos ateities simboliu. Jūs iškovojote  savo Nepriklausomybę ir, kai sovietai norėjo ją iš Jūsų atimti, Jūs pasakėte:  „Ne! To niekada nebus“.  1991 metais, Sausio 13-ąją, Jūs vieningai  gynėte savo televizijos bokštą.  Jūs gynėte savo Laisvę. Už savo laisvę 14 didvyrių paaukojo savo gyvybę ir tai įrodė, kad niekas negali užgesinti šitos šalies Laisvės liepsnos. Telaimina Jus Dievas ir teapsaugo Jūsų Laisvę“.  ATKREIPKITE DĖMESĮ, kad JAV Prezidentas ypatingą dėmesį skyrė sovietų nužudytiems prie televizijos bokšto. Tai reiškia, kad didžiausios šlovės nusipelnė sovietų nužudyti Laisvės gynėjai. PARADOKSAS – tačiau Lietuvą valdantieji pagal A. Pociaus iniciatyvas ir pageidavimus priėmė įstatymą tik buvusiems statutiniams pareigūnams suteikti Laisvės gynėjo statusą.  

Išaiškėjo kad oficialios informacijos apie pagerbtus Laisvės gynėjus nėra. Todėl 2023-07-10 kreipiausi į Seimo pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen prašydamas gauti apdovanotojų sąrašą. Seimas mano laišką persiuntė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. LGGRTC atsakyme 2023-07-31 rašo: „Informuojame, kad pateikti Jūsų prašomo sąrašo negalime, nes jame yra asmens duomenys (vardai, pavardės), kuriems taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų  apsaugos dokumentas) reikalavimai“. Net visagalis Googlis negalės Jums pateikti informacijos apie Lietuvos didžiavyrius.

Primenu, kad Lietuvoje yra žinomi atvejai kai žmonių pavardės buvo įslaptinamos:   

1987 vasarį Lietuva buvo sukrėsta kai vežusio iš Sverdlovsko į Leningrado kraštą kalinių ešalono sargybinis Artūras Sakalauskas neiškentęs tarnybos draugų nuolatinių kankinimų ir žiauraus elgesio su juo griebėsi drastiško žingsnio – nušovė 7 sargybinius –  skriaudėjus ir vagono palydovą,   ir ginkluotas  pabėgo.  Po kelių dienų Artūrą autobuse sulaikė Leningrade milicininkai. Sulaikant Artūras nesipriešino ir atidavė ginklus milicijai. Artūrą stojo ginti daugybė Lietuvos gyventojų ir organizacijų. Teismas Artūrą pripažino nepakaltinamu ir  nutraukė bylą.  Po teismo Artūras apsigyveno inkognito Lietuvoje su svetima pavarde. 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. Landsbergio nurodymu 1991 metų sovietų agresijos metu slapta svetima pavarde su išgalvota liga vienoje Vilniaus ligoninėje buvo laikomas moksleivis Gabrielius Landsbergis.

2012-05-17 šaukiančią pagalbos  DEIMANTĘ Kedytę iš Klonio gatvės  senelių ir globėjos  atėmė šturmo metu 240 kaukėtų ir ginkluotų policininkų. Iki šiol nežinoma kur ir ar dar gyva yra Deimantė.  

Remiantis išlikusia KGB dokumentine medžiaga daroma prielaida, kad 1940–1991 metais su LTSR KGB slapta bendradarbiavo apie 118 tūkst. asmenų.  Paskelbta, kad po Nepriklausomybės paskelbimo apie 1589 asmenys prisipažino bendradarbiavę su slaptosiomis SSRS tarnybomis. Seimas 75 metams įslaptino KGB agentus.

Gal nepraeis 75 metai ir bus išviešinti 1991 metų karžygiai ir didžiavyriai įvertinti Laisvės gynėjo teisiniu statusu.

Gal ateis diena, kai prie ligoninės sienos, kurioje buvo slepiamas jaunasis Gabrielius bus pritvirtinta speciali lenta, o gal palatoje, kurioje buvo Gabrielius bus įrengtas muziejus bylojantis apie senelio, patriarcho nuveiktus darbus, kai anūkas visuomenėje ir partijoje buvęs ABSOLIUČIU NULIU pateko į Europos Parlamentą, kai senelis jam padovanojo TS-LKD partiją, kaip jis tapo turtingiausiu milijonieriumi Seime, kaip jis naikino Lietuvos raidyną ir kaip auklėjo partiečius pedofilą Kristijoną Bartoševičių ir girtuoklį Užsienio reikalų viceministrą Mantą Adomėną.  

TIKIU, KAD ATEIS DIENA IR BUS PAKEISTAS ĮSTATYMAS NUMATANTIS PAGERBTI NE TIK STATUTINIUS PAREIGŪNUS.

Leonas Kerosierius

Parlamento gynėjas

Tel. 867 438 465     el. paštas   leonaslabora@gmail.com