Aktualijos

Janina Survilaitė. Didžiojo globalizmo gniaužtuose

Written by Redakcija · 3 min read

2022-jų rugpjūčio pabaigoje, buvęs LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius spaudoje rašė: 

…Apie tai rašyti nemalonu, nes į paviršių iškeliamas bjauriausios, purviniausios žmogaus prigimties savybės, apie kurias kalbėdamas ir pats pasijunti tarsi prisilietęs prie kažko slidaus, nešvaraus, dvokiančio…”

Visos politinės bjaurastys normaliam žmogui sukelia pasišlykštėjimą, kai tenka prabilti apie vakarykščius, o į šiandieną persislinkusius Tautai pavojingus išdavikus – socrežimo kolaborantus. Tikrieji lietuviai  ir po 33-jų metų nepasikeitė: nori būti Tėvynei reikalingi, sąžiningi laukia to pačio ir iš Tautos lyderių, kuriuos kiek sugeba išsirenka. Tos pačios taisyklės galioja ir lietuvių naujai kartai, išvykusiai gyventi į užsienį. Blogiausia, kad piktadarystės Tautai ir Valstybei skaudžiai įsispaus ir pasiliks tautos istorijoje lyg neužgyjančios žaizdos. 

Reikės atsakyti ir už rafinuotus Šveicarijos LB (ŠLP) pirmininkės p. J. Caspersen-Jablonskytės sugebėjimus dešimtį metų nuodyti pasaulio lietuvių išeivijos istoriją melagingais naratyvais dėl Šveicarijos karo pabėgėlių lietuvių pokaryje (1952) teisingo/teisiško konvencinio įsikūrimo Šveicarijos konfederacijoje datos teisėtumo, o ne palikti Šveicarijos (CH) išeivius toliau vadinti “nelegalais”, kaip PLB valdybos Kultūros komisijos pirmininkės Caspersen visame pasaulyje raštu įtvirtinama. Tam net piktybiškai 2014 m. rugsėjo mėnesį surengtas pseudo jubiliejus buvusios profašistinės pokario nelegalios lietuvių organizacijos prisiminimams paminėti, apgaudinėjant jokia pokario politika nepasidomėjusius, o patikėjusius tik turtingai spindinčiomis naujos lietuvaitės – milijonierės J. Jablonskytės Caspersen akimis…

Mano visi Kreipimaisi į LR Prezidentą ir vyriausybę, pateikiant išeivijos išsaugotus unikalius archyvinius dokumentus, parodė, kad LR Valstybėje veikia antikonstitucinė apsišaukėlių grupė (politiko Ž.P. pavadnta “šaika”), vyksta nesibaigiantys skandalai su LR URM-ja, kuri aiškiai pataikauja buvusių kolaborantų propagandiniams politiniams istoriniams išeivijos archyvinių dokumentų klastojimams. 

Prisiminkime – juk dvi kadencijas URM-jos diplomatinėms tarnyboms vadovavo buvęs TSRS Komjaunimo komiteto centro sekretorius, susirinkęs į ministeriją visą buvusių komjaunuoliškų piktžolių darželį. Komunistiniais kolaborantiniais  idealais šeimoje auklėta net ir pati, PLB valdybos pirmininkė p. Dalia Henkė, išimties tvarka gavusi savo kišenėje laikyti ir dvigubą LR pilietybę. Kodėl būtent p. Daliai galima, o iš kitų atimama?

Pataikūniški p. Prezidentės, “partijos ir vyriausybės” pašlovinimų svertai, kaip Brežnevo laikais, tuo pačiu stiliumi iki šiol tvirtai teblaikomi  kolaborantų rankose. Prisipažinsiu, kad tikrai neprideda jėgų ir man, kai aiškiai kasdieną buvusios komjaunuoliškos  šaikos pataikūnų prie kryžiaus kalamai, atstumtai, apmeluotai pasmerktai kartu su savo tautiniais patriotiniais darbais ir Lietuvai reikšminga kūryba. 

Ne visi atsilaiko, juo labiau kad visi turime genetinę atmintį, ką reiškia ginant TIESĄ ne laiku išsižioti prieš stribo anūkę, užlipusią aukštoje valdžios lentynoje.

2006m. pagal seną kolaborantišką planą, įsiveržusi į ŠLB vadoves ir PLB valdybos aukščiausiuosius postus, pasitelkusi  žemo išprusimo savo padų laižytojas – p. J. Caspersen pareiškė, kad Bendruomenei ims vadovauti  “moderniai  globaliai“, o mirusius išeivius iš karto nušluos, nes jie jai kliūdys siekti ” karieros”.

Iš ŠLB-nės internetinio puslapio buvo panaikintas Lietuvai nusipelniusių žymių Šveicarijos išeivijos mokslininkų, 50 okupacijos metų dėl Tėvynės išsivadavimo atkakliai veikusių ir  tarptautines antikomunistnes organizacijas Vakarų Europoje organizavusių ir rėmusių visuomeninių veikėjų pavardės, išmestas senosios išeivijos ŠLB 50-mečio 2002 metų Jubiliejui parengtas detalus jų 50 metų įvykdytų reikšmingiausių darbų pranešimas/ataskaita.  Išeivijos   istorinės veiklos puslapyje atsirado pačios Caspersen ir jos patikėtinių išrinkti nauji besišypsantys PLB iš Lietuvos tik atvykusių naujų valdybos emigrantų narių veidai, ir primityviai sukurti globalių, pasaulį užkariaujančių, niekam nevertų idėjų paistalai ateičiai.

Šveicarijos išeivijos veiklos nušlavimu nuo žemės paviršiaus susižavėjo vis jaunėjantys Lietuvą laisvai paliekantys nauji PLB emigrantai, ir kas keturi metai LR seimą papildantys nesąžiningi,  nesubrendę būsimi politikai. 

Atkaklioji Šveicarijos emigrantų vadovė, nors pati su savo pagimdytais vaikais kalba tik angliškai, dvi kadencijas “sėkmingai vadovavo” pasaulio emigrantų vaikų lietuviškam švietimui, vėliau, nepasvarsčiusi, ar turi  bent minimalų išprusimą, ėmėsi vadovauti pasaulio lietuvių tautinei kultūrai, iki šiol nuo savo posto nesitraukia…

ŠLB išeivijos parengtoje knygoje “Alpių lietuviai” (2005m.), pagarsinusi savo sovietinę/enkavedistinę biografinę kilmę ( senelis aktyvus kolchozų kūrėjas – stribas; tėvas – idėjinis komunistas/enkavėdistas), p. Casersen iš visų reikalauja pagarbos jos protėviams, jos “aukštos inteligencijos” visose srityse  pripažinimui, be gėdos  iš Lietuvos biudžeto šluoja finansines lėšas, savo menkaverčių užgaidų vykdymui ir nieko nevertam “globaliam” savo menkumo išgarsėjimui.

Esu išėjusi nuožmią okupacinio režimo mokyklą, pripratusi prie ribinių išgyvenimų: nuolatinių baimių kūdikystėje – su mama naktimis slapstymosi nuo ištrėminų į Sibirą, tardymų, skaudžių šeimos netekčių: dar negimus netekau prieš okupaciją kovojusio ir Orienburgo kalėjime sušaudyto, Lietuvos Šaulių Sąjungos vadovo Laisvės kovotojo – Mokytojo Tėvo, palaidojusi ant rusiškų minų žuvusius du broliukus, kaip pavojinga tarybų valdžios priešų palikuonė pagaliau pasilieku be švento pasirinkimo susikurti sau, net neutraliausioje pasaulio šalyje, kolaborantų  neapspjaudytą ateitį…

Tėvynės priešų iškankinta mano dvasia niekada nesugebės atleisti kolaborantui, vagiui, politiniam prievartautojui, pasibaisėtinos kolaborantinės   korupcijos nuskriaustam senam ar ligotam.

NĖRA tokio kolaboranto, kuris užsidengęs 75 metų KGB  nusikaltimų, Tėvynės priešų nuausta  skraiste, galėtų riboti mano ĮSITIKINIMUS.

Niekada nenorėčiau, kaip teigiagerb. Algimantas Matulevičius, vis iš naujo liesti “prie kažko nešvaraus ir dvokiančio”.