Aktualijos

Janina Survilaitė. Didžiojo globalizmo gniaužtuose

Written by Redakcija · 3 min read

2022-jų rugpjūčio pabaigoje Algimantas Matulevičius spaudoje rašė: 

” …Apie tai rašyti nemalonu, nes į paviršių iškeliamas bjauriausios, purviniausios žmogaus prigimties savybės, apie kurias kalbėdamas ir pats pasijunti tarsi prisilietęs prie kažko slidaus, nešvaraus, dvokiančio…”

Visos politinės bjaurastys normaliam žmogui sukelia pasišlykštėjimą, kai tenka prabilti apie vakarykščius, o į šiandieną persislinkusius Tautai pavojingus išdavikus – socrežimo kolaborantus. Tikrieji lietuviai  ir po 33-jų metų nepasikeitė: nori būti Tėvynei reikalingi, sąžiningi laukia to pačio ir iš Tautos lyderių, kuriuos kiek sugeba išsirenka. Tos pačios taisyklės galioja ir lietuvių naujai kartai, išvykusiai gyventi į užsienį. Blogiausia, kad piktadarystės Tautai ir Valstybei skaudžiai įsispaus ir pasiliks tautos istorijoje lyg neužgyjančios žaizdos. 

Reikės atsakyti ir už rafinuotus Šveicarijos LB pirmininkės p. J. Caspersen-Jablonskytės sugebėjimus dešimtį metų nuodyti pasaulio lietuvių išeivijos istoriją melagingais naratyvais dėl Šveicarijos karo pabėgėlių lietuvių pokaryje (1952) teisingo/teisiško įsikūrimo Šveicarijos konfederacijoje datos teisėtumo, o ne palikti CH išeivius toliu vadinti “nelegalais”, kaip PLB valdybos Kultūros komisijos pirmininkės Caspersen visur raštu įtvirtinta…

Mano visi Kreipimęsi į LR Prezidentą ir vyriausybę, pateikiant išeivijos išsaugotus unikalius archyvinius dokumentus parodė, kad LR Valstybėje veikia antikonstitucinė apsišaukėlių grupė (politiko Ž.P. pavadnta “šaika”), vyksta nesibaigiantys skandalai su LR URM-ja, kuri aiškiai pataikauja buvusių kolaborantų/priešų politiniams istoriniams klastojimams. Juk dvi kadencijas URM-jos diplomatinėms tarnyboms vadovavo buvęs Tarybų sąjungos Komjaunimo komiteto centro sekretorius, susirinkęs į ministeriją visą buvusių komjaunuoliškų piktžolių darželį. Komunistiniais kolaborantiniais  įdealais šeimoje buvo auklėta ir PLB valdybos pirmininkė p. Dalia Henkė.

Pataikūniški p. Prezidentės, “partijos ir vyriausybės” pašlovinimų svertai, kaip Brežnevo laikais, tuo pačiu stiliumi iki šiol tvirtai teblaikomi  kolaborantų rankose. Prisipažinsiu, kad tikrai neprideda jėgų, kai aiškiai kasdieną buvusios kolaborantės ir jos naujos komjaunuoliškos  šaikos pataikūnų tau kalama, kad esi atstumta, pasmerkt kartu su savo partiotiniais, darbais ir kūryba. 

Ne visi atsilaiko, juo labiau kad visi turime genetinę atmintį, ką reiškia ginant TIESĄ ne laiku išsižiojus prieš stribo anūkę, užlipusią aukštoje valdžios lentynoje.

2006m. atsiskiau vadovauti ŠLB valdybai, todėl pagal seną kolaborantės planą, įsiveržusi į ŠLB-nės vadoves, pasitelkusi slidžias pataikūnes, žemo išprusimo savo padų laižytojas – p. J. Caspersen pareiškė, kad Bendruomenei ims vadovauti  “moderniai  globaliai“, o mirusius išeivius iš karto nušluos, nes išeivijos veiklos istorija jai ne tik nereikalinga, bet ir kliudo siekti ” karjieros”.

Iš ŠLB-nės internetinio puslapio buvo panaikintas Lietuvai nusipelniusių žymių Šveicarijos išeivijos mokslininkų, 50-tį okupacijos metų dėl Tėvynės išsivadavimo atkakliai veikusių ir  tarptautines antikomunistnes organizacijas Vakarų Europoje rėmusių visuomeninių veikėjų pavardės, išmestas senosios išeivijos ŠLB 50-mečio 2002 metų Jubiliejui parengtas detalus jų 50 metų įvykdytų reikšmingiausių darbų pranešimas/ataskaita.  Išeivijos   istorinės veiklos puslapyje atsirado jauni besišypsantys PLB naujų valdybos emigrantų narių veidai, ir primityviai sukurti globalių pasaulį užkariaujančių niekam nevertų idėjų paistalai ateičiai.

Šveicarijos išeivijos veiklos nušlavimu nuo žemės paviršiaus susižavėjo vis jaunėjantys Lietuvą laisvai paliekantys nauji PLB-nių emigrantai, ir kas keturi metai LR seimą papildantys nesąžiningi,  nesubrendę politikai. 

Atkaklioji Šveicarijos emigrantų vadovė, nors pati su savo pagimdytais vaikais kalba tik angliškai, dvi kadencijas įsiveržė vadovauti pasaulio emigrantų vaikų lietuviškam švietimui, vėliau, nepasvarsčiusi, ar turi  bent minimalų tam išprusimą, pasišovė vadovauti viso pasaulio lietuviškai tautinei kultūrai…

ŠLB išeivijos parentoje knygoje “Alpių lietuviai” (2005m.) pagarsinusi savo sovietinę/enkavedistinę biografinę kilmę ( senelis aktyvus kolchozų kūrėjas – stribas; tėvas – idėjinis komunistas/enkavėdistas) p. Casersen iš visų reikalauja pagarbos jos protėviams, jos “aukštos inteligencijos” visose srityse  pripažinimui, o nepalankius kritikuoja, ir moraliai baudžia. Nesiskaito su jokiais autoritetais, turėdama danų milijonieriaus šeimą, iš Lietuvos biudžeto reikauja kuo svaresnių finansinių lėšų, savo menkaverčių užgaidų vykdymui ir nieko nevertam išgarsėjimui.

Brangindama iškovotos Laisvės vertę ir pareigą kovoti prieš  skaudų okupacinį palikimą – 10 metų J. Caspersen klastojimams prieštaravau, ko pasekoje jos kuriamų insinuacijų liko sugadinta sveikata : iki mirties turiu įvaryto insulto paralyžiaus pasekmes.

Esu išėjusi nuožmią okupacinio režimo mokyklą, pripratusi prie ribinių išgyvenimų: nuolatinių baimių kudikystėje su mama naktimis slapstymosi nuo ištrėminų į Sibirą, tardymų, skaudžių šeimos netekčių: dar negimus netekau prieš okupaciją kovojusio Orienburgo kalėjime sušaudyto Lietuvos Laisvės kovotojo – Mokytojo Tėvo, palaidojusi ant rusiškų minų žuvusius du broliukus, kaip pavojinga tarybų valdžios priešų palikuonė visam gyvenimui  likau be pasirinkimo susikurti sau norimą ateitį. 

Tėvynės priešų iškankinta mano dvasia niekada negalės atleisti kolaborantui, vagiui, politiniam prievartautojui, pasibaisėtinos kolaborantinės   korupcijos nuskriaustam senam ar ligotam.

NĖRA tokio kolaboranto, kuris užsidengęs 75 metų KGB  nusikaltimų, Tėvynės priešų skraistę galėtų riboti mano ĮSITIKINIMUS, nes niekada nenorėčiau iš naujo prisiliesti “prie kažko nešvaraus ir dvokiančio”.