Aktualijos

Janina Survilaitė. Kokiu tikslu Jūratė Caspersen klastoja Šveicarijos LB įsikūrimo istoriją?

Written by Redakcija · 1 min read

Trečiasis raštas LR URM                   Janina Survilaitė 2018 -04-13 PAREIŠKIMAS                                    vjanina@bluewin.CH

Dėl ŠLB istorinės teisiškos įkūrimo datos(1952-02-17) pakeitimo:

1. J. Caspersen iniciatyva iškreiptas istorinės ŠLB veiklos faktas: pakeista LR ir CH įstatymais pagrįsta ir 50 metų išeivių išsaugota įkūrimo data; 2. Neteisėtą 1950-08-20(nėra statutų!) datą J. Caspersen visą dešimtmetį rašė ir skelbė : „Šveicarijos lietuvių žiniose“, „Pasaulio lietuvyje“, interviu, viešino iš PLB tribūnos ir straipsniuose spaudoje bei internete. (1950 data ŠLB istorijoje minima, kaip pirmoji reali karo pabėgėlių diskusija aptarti ŠLB įkūrimą, bet ne kaip ĮKŪRIMO data! Ji neminima LR Istorijos instituto  pažymoje nei Bostono enciklopedijoje!!!)

3. Tik 1952-02-17d. teisiškai įkurta ŠLB galėjo atlikti Vakarų Europoje tautinės /politinės bendruomenės vaidmenį Lietuvos byloje.( Rengė politines  konferencijas, platino „Katalikų kroniką“, palaikė   ryšius su CH veikusiomis Tarptautinėmis organizacijomis ir  1985-11-26 iš Šveicarijos vyriausybės 1-jo Politinio skyriaus gavo  ypač svarbų politinį dokumentą ( jis įdėtas „Alpių lietuviai“, p.168!) patvirtinantį, kad: „… Šveicarija niekada nepripažino Baltijos respublikų inkorporacijos į Sovietų sąjungą…“).

4. PLB valdyba nesirūpino, išgelbėti mirusios išeivijos išsaugotą teisinį  paveldą. Neteisėtą (1950-08-20) datą J. Caspersen skelbė neatsižvelgdama į Chartos, PLB konstitucijas, išeivijos sudaryto Statuto 1-jo paragrafo įsipareigoją vykdyti CH civilinio kodekso(ZGB) reikalavimus bei  pažeidinėjo visuotinai pripažintos tarptautinės  teisės aktus. PLB  vykdė akivaizdų teisinių sampratų ignoravimo bei trukdymo teisingumui faktą, plėtojo propagandinį santykį su sovietinio režimo praeitimi. Pažeidinėjo Šveicarijos išeivių žmogaus teises po jų mirties!

PRAŠAU: 1.Savavališką archyvinių duomenų iškreipimą pripažinti kaip  nusikaltimą, išsaugant istorinį tautos paveldą, 2. J. Caspersen, kaip ŠLB pirmininkės, grubų savo kompetencijų peržengimą.

PRIEDE Trečią kartą pateikiu tiesą įrodančius dokumentus kuriais privalu remtis:

  1. LR Istorijos instituto pažymą:
  2. Šveicarijos valstybės advokato J. Bollag patvirtinimą kaip įstatymiškai kuriamos ir įregistruojamos visuomeninės ne vyriausybės organizacijos- Verein. (CH jos vadinamos ne verslo organizacijomis ir jų visuotiname susirinkime patvirtinti statutai privalomi įregistruoti Banke. Verslo organizacijos privalo būti įregistruotos banke ir valstybiniame verslo registre.)

TIKIUOSI: J.C. vedama dramatiškai niekinanti kova prieš teisybę bus baigta.

Janina Survilaitė, ŠLB valdybos pirmininkė 1999-2006.