Aktualijos

Karas

Written by admin · 5 min read

Tik pažvelki motinėle
Į galvelę vaiko,
Priešas kardą jau iškėlęs
Ties lovele laiko…

Ir toks kardas kybo dar nuo karo laikų, kai Prūsija (Kaliningrado sritis)s dar nuo Potsdamo susitarimų atiduota “laikinam” SSSR valdymui, tapo Sąjungos karine baze Europos vidury. Ir, praėjus 50 metų, baltų teritorija liko Rusijos sudėtyje dabar jau pagal bendrą susitarimą, bet be Lietuvos pritarimo.

 

Tiesa pasakius, Potsdamu ar Niurnbergu tie karai taip ir nesibaigė iki šiolei. Tai Afganistane 3 valstybės pasikeisdamos “įrodinėja” savo “progresyvinę” tvarką, tai Mažojoje Azijoje nesibaigia oro antskrydžiai ir bombardavimai, tai Kaukaze – Čečėnijoje, Pietų Osetijoje, Abchazijoje…

Tai dabar Ukrainoje – žingsnis po žingsnio svetimos tautos atstovai (okupantai ir kolonistai) plėšo po gabalėlį valstybę ir įvedinėja savo tvarką!!!

Beje, būtina pažymėti, kad Rusijos Federacijoje nėra nė pėdos rusiškos žemės. Tai federatyvinių respublikų gyventojų daugumos Tėvynės. Pagal pagrindinės gyventojų tautybės vardą vadinama ir ta federacijos dalis, o rusai visose jose sudaro mažumą, tačiau naudojasi visokeriopomis privilegijomis, būdingoms tik okupantams.

Iš kitos pusės, Žemėje šiandien kariaujama prieš musulmonus kaip prieš Pasaulinę “blogio ašį”, šitaip pakrikštytą JAV prezidento… O “blogio ašis” musulmonai todėl, kad tvirtai laikosi savo Korane įrašytų moralės normų, tai yra neatsisako savo savimonės, saviraiškos ir savigarbos, bei nesižavi nei komunistine raudona, nei liberalų vaivorykštine vėliava, bet tvirtai laiko žalios vėliavos kotą. Negeria, nerūko, o už narkotikus net užsienio turistus baudžia mirtimi.
Tai ar ne “blogio ašis”?

Kaip nutautinsi, numankurtinsi ir turtus atimsi iš tautos, kuri negeria, nesisvaigina ir besąlygiškai savo Tėvynę gina?!

Ir visai kitas reikalas, kai ant kiekvieno kampo karčiama ir alkoholis liejasi laisvai. Kai nelegalios narkotikų laboratorijos gamina kvaišalus, o parlamentarai svarsto jų įteisinimo projektus, “pakaitinės terapijos” vardu. Kai per “mažuosius” ekranus šeimos “vaišinamos” vaivorykštinėmis spalvomis, gaidomis bei striptizais su stringais ir be jų?

Tokiose tautose reikalai pasistūmėję labiau palankia globalinio liberalizmo linkme, praskolinusiose jau ne tik savo, savo vaikų, bet ir vaikaičių gyvenimus, tai yra tapusiomis skolų vergijos beviltiškomis įkaitėmis.

    Ir visa tai pavyksta ištrynus tautos savimonę, tradicijas ir įstatymus. Na kas iš lietuvių žino Lietuvos Didžiosios Kunigaikšystės (LDK) Statutuose įtvirtintą nuostatą, kad svetimtaučiai negali turėti Lietuvoje nekilnojamojo turto bei negali užimti jokių valstybinių pareigų?  (kai pas mus užsienietis net į Vilniaus savivaldybę pateko – red past)

Niekas nežino, nes per 50 sovietmečių LDK buvo ištrinta iš istorijos vadovėlių, per 24 nepriklausomybės metus Statutai nepaviešinti nei tautai nei Pasauliui.

Todėl į valdžią prasiveržė ir įsitvirtino “ne lietuviškos kilmės grafai”, tos pačios tautybės tarnai sukūrė svetimų tautų partijas ir koalicijas, todėl šiandien praskolinta Lietuva moka skolų palūkanas pensininkų skurdo sąskaita, o “tomaševskio sindromas” jau pasipuošė “georgijaus juostele” ir pasiūlė Lietuvai alternatyvą – Lietuvai integruotis į Lenkiją.

Kitaip Lenkija negins Lietuvos nuo Rusijos agresijos, nors ir NATO narės. Tai Rusija į tokį Lenkijos pasiūlymą Lietuvai pasiskubino aidu atsikartoti papildomu presingu – per infokaro kanalus paskelbti ne tik pretenzijas į Klaipėdos kraštą, bet ir pagrasinti nubausti dar Sąjūdžio laikų tarybinės armijos dezertyrus.

Šiaip toks pagrasinimas, tai tik juoką sukeltų, nes tie keli mūsų berniokėliai, atsisakę tarnauti okupantui, ginami tarptautinių įstatymų ir senai išsivaikščiojo po ES duoneliauti…

Rusijai daug didesnį rūpestį turėtų kelti 5 milijonai kareivių, II Pasaulinio karo metu pasidavusių į fašistų nelaisvę. Tai praktiškai taip pat atsisakymas tarnauti sovietinei armijai ir dar karo metu!!! Toks didžiulis (5 milijonai dezertyravusių) kareivių skaičius aiškiai rodė SSSR sudarymo prievartinę prigimtį. Tai yra ne sąjunga, o okupacija. Nereikėjo viešinti nei Ribentropo-Molotovo sutarties.

Prireikė dvigubo fronto – priešaky fašistų ir užnugary – enkavedistų, kad neturėdami kitos išeities, šauktiniai kareivėliai kariautų II Pasauliniame kare, vėliau garbingai įvardintu Didžiuoju Tėvynės karu!!!
Gryna istorijos mimikrija.

Ukrainoje, atvirkščiai – rusakalbiai veikia pagal Kremliaus 2 planus: arba grobia teritorijas (Krymą) arba reikalauja ypatingos padėties (privilegijų kaip pas mus lenkai) Ukrainos sudėty.

Ir Pasaulis negali atsistebėti, kodėl Kryme buvusi Ukrainos kariuomenė be jokio pasipriešinimo užleido teritoriją. Kodėl Prancūzija apginkluoja Rusiją, o ne Ukrainą superšiuolaikiniu ginklu – laivu “Mistral”? Nors Ukraina prašosi į ES, kad pabėgti nuo Rusijos agresijos! Kodėl Vokietijos vadovė Merkel taip švelniai ir minkštai kalba apie derybas su Rusija, lyg pratęsdama buvusio vadovo Kolio vamzdyno tiesimo į Vokietiją iš Rusijos sąlygas?!! Kodėl JAV taip drastiškai rengiasi įkurti priešraketinius objektus buvusiose sovietinių respublikų teritorijose, nors griaunant Berlyno sieną buvo sutarta kitaip?

Jei pažiūrėti į Planetos žemėlapį iš paukščio skrydžio aukščio, tai pamatysime Senąjį pasaulį – Europą ir Aziją, su per šimtmečius susiklosčiusiais geopolitiniais santykiais, bei Naująjį pasaulį – Amerikos žemynus, kur atkeliavę europiečiai, sunaikinę vietinius indėnus, įkūrę savo valstybes, pradėjo diktuoti Senajam pasauliui savo sąlygas.

Vien tik dolerio diktatas ką reiškia, kai galimos dirbtinės krizės ir jų reguliuojamos pasekmės? O kaip prasiplečia finansinės diktatūros galimybės, įvedus “virtualius” pinigus ir atsiskaitymą kompiuterinėmis sąskaitomis? Užtenka vieno mygtuko paspaudimo ir bankrotas garantuotas ne tik įmonės, koncerno, bet net ir mažos valstybės kaip Lietuva.

Už tokią “mygtukinę” galią pešasi du finansiniai bankų gigantai Europoje ir Amerikoje – tai Rotšildas ir Rokfeleris. Būtent šių mygtukų pagalba, tai yra finansinės prievartos priemonių pagalba šiuokart NATO narės (ES ir JAV) bando susidoroti su nepaklusniąja Rusija. O šioji – šmaukšt – ir susikūrė naują sąjungą visuose pasaulio žemynuose ir paliko išsižiojusius NATO vadovus su visomis finansinėmis sankcijomis be siekiamų pasekmių. Jau vien sąjunga su Kinija ką reiškia, kai tenlink pradėtas tiesti net “rusiškas vamzdis”….

Ir belieka karinė prievarta, kas ir kokio ne tik ginklo ir kareivių turi, kas daugiau ir greičiau gali, bet ir kiek rezervo manevrams teritorijų atžvilgiu bei gamtinių resursų ir gamybos srityje disponuoja? Štai šioms žvalgyboms ir pradėta kurti priešraketiniai punktai buvusiose sovietinėse respublikose, tuo pasmerkiant jas mirtinam pirmajam Rusijos smūgiui.
Visos “buvusios” sovietinės, automatiškai tampa “tankų mėsa”, tiek kaip revanšas už “išstojimą” iš SSSR, tiek kaip NATO priešakinių fronto linijų sunaikinimą. Kaip paprastai JAV mūšio lauką perkelia kitai valstybei su “geranoriškos” pagalbos priedanga.

Ir nebelieka Baltijos valstybių.

Kas “prakišo” mus į NATO? Ar tik “ne lietuviškos kilmės” Lietuvos vadovai? Kai neutralios valstybės gyvuoja ir nesibijo.
Kas ” lipdukų pagalba” įpiršo mus į ES? Ar tik “ne lietuviškos kilmės” Lietuvos vadovai? Kai net Anglija ruošia referendumą dėl išstojimo iš ES, o “Geležinė Ledi” dar prieš 15 metų teigė, jog ES kaip Europos košmarą reikia naikinti.
Kas suardė Lietuvos krašto apsaugos darną? Kas sumažino dotacijas, struktūrą ir apmokymą?

Tokių klausimų yra ir daugiau. Tačiau šiandien svarbiau – ką daryti III – jo Pasaulinio karo metu mums, pastatytiems į pirmąsias fronto linijas ir neturintiems šiuolaikinės ginkluotės, civilinės gynybos pagrindų ir ekstremalių situacijų gairių?!! O apie įrangą šiai veiklai nėra ir ką kalbėti. Visos dotacijos krašto gynybai išleidžiamos metalo laužo pirkimui, vaizduojant šiuolaikinės ginkluotės įsigijimą?

    Iš klausimyno “ką daryti”, pirmaeiliu darbu turėtų būti Islandijos gerosios patirties pakartojimas Lietuvoje. O būtent – visų bankinių skolų anuliavimas ir praskolinusių valstybę valdžios pareigūnų patraukimas atsakomybėn.

Toks žingsnis iš karto sumažintų NATO norą mus “ginti” nuo Rusijos, o tuo pačiu pas mus statyti priešraketinius NATO objektus. Taip Lietuva galbūt iškristų iš pirmųjų fronto linijų?

O jeigu ne?

Tada reikėtų gana plataus diapazono civilinės gynybos ir ekstremalių situacijų žinių bagažo. Tokios instrukcijos turėtų būti kuo skubiausiai paviešintos per visas valstybines ir privačias svetaines, per spaudos leidinius ir TV kanalus. Tik pasiruošus galime tikėtis mažesnių ir ne tokių skaudžių pasekmių, kurias mums planuoja tiek Rytai, tiek Vakarai.

Argi ne keista, kad priešiškų viena kitai valstybių planai taip sutampa – paaukoti Baltijos šalis mūšio laukui Europos viduryje?

sarmatai.lt