Aktualijos

Laiškelis poniai Konstitucijai

Written by admin · 4 min read

Vietoj Konstitucinio Teismo – Konstitucinė Taryba

Ponia Konstitucija, referendume nuoširdžiai sveikinau Tamstos gimimą.

Tą dieną Sąjūdžio žmonės kalbėjo: gavome laisvos Lietuvos ir laisvos Tautos gyvenimo knygą. Pagal ją ir gyvensime.

Šiandien, ponia Konstitucija, pagal Tamstos tiesas nebegyvenu. Šiandien, ponia Konstitucija, esu verčiamas gyventi pagal Tautos nerinktų, prezidentės teiktų, Seimo paskirtų buvusių ir esamų 9 Konstitucinio Teismo narių Konstitucijos aiškinimų tiesas*.

 

* KT įstatymo 19 str. nurodo, kad nutarimus gali priimti 9 KT nariai, bet gali ir 2/3 susirinkusių, vadinasi, 6, o iš 6 susirinkusių du trečdalius sudarytų 4. Labai patogi 9-6-4 formulė, bet ši formulė, kaip pamatysime, grėsminga valstybei ir Tautai.

Tamstos tiesas pripažino ir referendumu patvirtino Tauta. Tautos nerinkti, prezidentės teikti, Seimo paskirti 9-6-4 KT tarnautojai Konstitucijos aiškinimo tiesas susikuria patys ir patys nutarimu jas pasitvirtina!

Ir jų tiesos skelbiamos kaip galutinės ir neskundžiamos!

Ir jų tiesas galima atšaukti tik pakeitus Konstituciją (Rolando Pakso nušalinimo atvejis).

Tai reiškia, kad Tautos nerinktų, prezidentės teiktų, partinio Seimo paskirtų KT narių išaiškinimų tiesos iškeliamos virš konstitucinių Tamstos, ponia Konstitucija, tiesų. Tai reiškia, kad uždaro 9-6-4 KT asmenų ratelio skelbiamų tiesų teisingumu kaip ir Dievo buvimu niekam nevalia abejoti.

Ponia Konstitucija, Tauta, pasirinkdama prezidentą (-ę), partijas, savivaldybių tarybų, Seimo narius, dabar ir merus, gali klysti ir klysta.

Tautos nerinktų, prezidentės teiktų, Seimo paskirtų 9-6-4 KT narių tiesos skelbiamos kaip neklystančio Absoliuto tiesos!

Ponia Konstitucija, neklystančio Absoliuto tiesos monopolį buvo pasigrobę tik Romos laikų imperatoriai, inkvizitoriai – Šventojo Rašto aiškintojai-interpretatoriai, porevoliucinių Rusijos laikų politinė-partinė „trojka“, didieji praeities ir dabarties diktatoriai.

Ponia Konstitucija, neklystančio Absoliuto galia ypač sumaniai naudojosi Tautos nerinktas, Seimo paskirtas buvęs KT pirmininkas Egidijus Kūris. Kazachstano kolegoms jis atviravo: „…iki Konstitucinio Teismo pasirodymo Konstitucija buvo suprantama kaip „Pagrindinis įstatymas“…Li

etuvos politikams, premjerui, Seimo pirmininkei, prezidentei, žurnalistams, visuomenei E.K. įtaigavo: „Konstitucijos realiai yra tiek, kiek yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas“.

Ponia Konstitucija, garsusis Liudvikas XIV, apsiskelbęs Karaliumi Saule, vieną rytą, žiūrėdamas į vaiskų, aukštą dangų, tarnams sušuko: „Valstybė – tai aš!“

Pritrūko laiko, kuomet virš Tautos, valstybės ir Konstitucijos pasikėlęs ponas E.K. būtų riktelėjęs: „Lietuvos Konstitucija – tai aš!“

Konstitucijos Saulės skelbiamų doktrinų apsvaigintas, jo pareigų perėmėjas buvęs KT pirmininkas Kęstutis Urbaitis 2014 m. vasario mėnesį Konstitucijos narių susirinkime Seime pranašo veidu, kas antrame sakinyje vartodamas žodelius „inter alia“ („tarp kitų požymių yra ir toks požymis“), skelbė: „Konstitucinio Teismo narių išaiškinimai tampa Konstitucijos dalimi, tiesa, neformaliąja, ne konstitucinių tekstų papildymo, bet realiąja dalimi, kuria valstybė (suprask – politikai, Seimo pirmininkė, premjeras, ministrai, prezidentė ir net teismai) pri-va-lo vadovautis lygiai taip pat kaip ir referendume priimtomis konstitucinėmis normomis!“

Tauta Seimui suteikė tik dalį valdymo pareigų, tik dalį, ministre, tik dalį. Subjektas, kuriam Tauta perleido dalį valdymo, negali nurodinėti Tautai kaip hegemonui, kada valstybės valdymo sistemos tobulinimo klausimu gali šaukti referendumą, o kada negali…

Viena iškiliausių Konstitucijos kūrėjų, signatarė, garsi advokatė, mokslų daktarė Zita Sličytė tvirtino, kad Konstitucijoje suvis neparašyta, jog „Konstituciją aiškina Konstitucinis Teismas. Konstitucinis Teismas nustato, ar teisės aktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.“ Ir taškas.

Ponia Konstitucija, Tautos referendume patvirtintos Tamstos tiesos nurodo, kokiu keliu turi eiti valstybė ir Tauta.

Tautos nerinkti, prezidentės teikti, Seimo paskirti 9-6-4 KT tarnautojai nurodo, kokiu keliu pri-va-lo eiti Vyriausybė, Seimas, Prezidentūra ir net protingai suręsta trikojė teismų sistema.

Tai du valstybę, Tautą ir valdžią priešinantys, skirtingomis kryptimis vedantys keliai.

Deja, šiandien, ponia Konstitucija, visa valdininkija, Seimo valdančioji dauguma, opozicija, Seimo pirmininkė, premjeras, ministrai, prezidentė, teismai pasodinti ant Tautos nerinktų, Seimo paskirtų 9-6-4 Konstitucijos aiškintojų-interpretatorių doktrinų adatos!

Šiandien, ponia Konstitucija, politinė ir vykdomoji valdžios, savo žinioje turėdamos Teisingumo ministeriją, Seimo Teisės departamentą, šimtus gerai mokamų konsultantų-patarėjų, savarankiškai permanyti ir vadovautis kiekvienam tautiečiui aiškiomis Konstitucijos tiesomis ne-be-su-ge-ba.

Aiškintojų-interpretatorių narkotizuoti, sudrumsti protai nebesuvokia, kad Tautos nerinkti, prezidentės teikti, pačių lengvapėdiškai (o gal apgalvotai?) paskirti 9-6-4 KT tarnautojai pamažu perima valstybės valdymą. Maža to, aiškintojai-interpretatoriai it inkvizitoriai ima skverbtis ten, kur pagal jų kompetenciją skverbtis ne jų nosiai.

Ponia Konstitucija, suaugusieji ir vaikai žino, kad Dangaus ir Žemės Kūrėjas šventame Rojuje apgyvendino Adomą ir jo šonkaulio Ievą. Ne du Adomus ir ne dvi Ievas, nes iš dviejų Adomų, kaip ir iš dviejų Ievų, negali rastis trečias Adomėlis ar trečia Ievutė.

Tautos nerinkti, prezidentės teikti, Seimo lengvapėdiški (o gal sąmoningai?) paskirti svarbiausio Konstitucijos aiškintojo – Saulės apšviesti 9-6-4 KT tarnautojai savo specialiame nutarime „Dėl šeimos sąvokos“ (tarsi šeima būtų vien teisinė kategorija) iškilmingai skelbia, kad Dievas, sukūręs Adomo ir Ievos šeimą ir paliepęs veistis ir daugintis, klydo! Pagal Konstitucijos aiškintojų-interpretatorių europinę išmintį, šiuolaikinę šeimą jau gali sudaryti ne tik Adomas ir Ieva…

Pasipiktino Tauta! Pasipiktino Bažnyčia, padorūs mokslo, meno, bendruomenių žmonės. Vienas šokiruotas, bet konservatorių greit nusodintas Seimo narys sušuko: „Tokį bedievišką nutarimą galėjo priimti tik chunta!“

Deja, ponia Konstitucija, staiga suputojusi protestų banga atsimušė į Konstitucijos aiškintojų išmūrytą uolą – Tautos nerinktų, prezidentės teiktų, Seimo paskirtų tarnautojų nutarimus galima atšaukti tik… pakeitus Tautos priimtą Konstituciją!

Šiandien, ponia Konstitucija, bangai subliūškus, mažai ką piktina, kodėl:

a) Tautos nerinkti, prezidentės teikti, Seimo lengvapėdiškai paskirti KT tarnautojai, nepaisydami valstybės ir Tautos interesų, patys savavališkai pasiskyrė 18 tūkst. litų mėnesio algas? (KT teisėjo pensija – 10 tūkst. litų),

b) Pirmieji, aplenkdami varguomenę, atsiėmė per krizę apkarpytas algas ir apmažintas pensijas,

c) nepaisydami peticijų ir protestų drastiškai ėmė riboti konstitucines piliečių teises svarbiais valstybės klausimais šaukti referendumus,

d) neturėdami kompetencijos (pakartosiu, šeima nėra vien teisinė kategorija) inkviziciškai įsikišo į šeimos namus ir ėmė įrodinėti, kad jaukų santuokos židinį gali kurstyti ir du Adomai, ir dvi Ievos…

Pašiurpęs laukiu to momento, kai Tautos nerinkti, prezidentės teikti, Seimo paskirti 9-6-4 KT tarnautojai paskelbs, kad ir sąvokos „Tauta“, „Tėvynė“ privalo atsidurti istorijos šiukšlyne. Juk apie tai taip vaizdžiai kalbėjo buvęs Europos Sąjungos Tarybos pirmininkas, ES valstybių tautų nerinktas ponas Hermanas van Rompėjus (Herman Van Rompuy)! Jis sakė: „Europos Sąjungoje nacionalinė kultūra turi išnykti, kad būtų galima ugdyti globalinį, internacionalų žmogų – Homo Europaens.“ (Šio ES valstybių tautų nerinkto pono išverstas kalbas gali atsiųsti Lietuvos europarlamentarai.)

Tautos nerinktų KT narių ausys lyg skaitmeninės antenos kaip tik ir nustatytos Briuselio kryptimi!

Ponia Konstitucija, signatarė Zita Sličytė sielvartingai kalbėjo: „Kurdami Konstituciją turėjome didžiulę viltį, kad Konstitucinis Teismas bus demokratijos garantas, bet štai kuo jis per 20 savo egzistavimo metų tapo.“

Ponia Konstitucija, šventas Tamstos tiesas kūrė iškiliausi Sąjūdžio žmonės – ekonomistai, rašytojai, poetai, filosofai, kultūrologai, politikai, finansininkai, pagarbos verti teisininkai.

Atėjo laikas vėl susivienyti ir per ateinančius Seimo ar prezidento rinkimus pasiūlyti Tautai išsirinkti Konstitucinę Tarybą, kuri kompetentingai aptartų referendumų šaukimo, valstybės valdymo sistemos pertvarkymo ir demokratizavimo, Tautos atkūrimo, valstybingumo, piliečių teisių ir pareigų atkūrimo problemas, o Seimas priimtų atitinkamus įstatymus. Konstitucinio Teismo funkcijas be vargo gali perimti Aukščiausiasis Teismas.

Ponia Konstitucija, Tautos išrinkta Konstitucinė Taryba galėtų turėti išlaikomą tarybos pirmininką (-ę), keletą profesionalių sekretoriato darbuotojų. Visi kiti garbingos tarybos nariai, tikiu, nuoširdžiai darbuotųsi valstybės ir Tautos labui tik prakilnių pareigų vedami.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“