Aktualijos

Leonas Kerosierius. DĖMĖS  LIETUVOS  KARŪNOJE

Written by Redakcija · 7 min read

Kai žvaigždės blaškos po visatą,

Riaumuoja žemės branduoliai.

Dieną, naktį pasaulių begalybėj

Mes garbę Lietuvos ginam. 

Jūsų Ekscelencijos valstybių vadovai ir Jūsų Antrosios pusės,

Gerbiamieji diplomatai,

Mielieji sveteliai,

Gerbiami žiniasklaidos atstovai,

Jūs prieš atvykdami į Vilnių į aukščiausią pasaulio valstybių stiprybių NATO Vilniuje misiją turbūt domėjotės ir daug girdėjote apie Lietuvą.

Istoriniai šaltiniai byloja, kad gilioje senovėje prie Baltijos jūros apsigyvenusios lietuvių gentys  išliko iki šių laikų. Tik Lietuvoje ir Latvijoje išliko gyvos BALTŲ KALBOS.

Eil.Nr.Lietuvos istoriniai tarpsniaiTeritorija tūkst kv km.Gyventojų sk. tūkst.  

1.   Lietuvos valstybė 1263 metais valdant karaliui 

      Mindaugui                                                                 200                      400

2.   Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė valdant

      Vytautui Didžiajam 1392-1430                                   930                    2480

3.    Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po Liublino 

       unijos  1569 m                                                          294                    1700

4.    1797 metais Rusijai,  Prūsijai ir Austrijai  pasidalinus Lietuvos Didžiąją   Kunigaikštystę ir Lenkiją Lietuva atiteko Rusijos imperijai. 

5.    Po Pirmojo Pasaulinio karo žlugus Rusijos, Prūsijos ir Austrijos imperijoms Europoje susikūrė eilė tautinių valstybių, o tarp jų ir Lietuva.

6.    Po 120 metų  carinės Rusijos priespaudos Lietuva atsikūrė etninėse žemėse        

7.     Lietuvos Respublika 1918 m                                 

8.     1920-1939 Lenkija okupavo ir aneksavo Vilniaus kraštą.

9.     Prasidėjus Antrajam Pasauliniam karui Lietuvai buvo sugrąžintas Vilniaus kraštas

10.    Pagal Molotovo-Ribentropo  1939-08-23  paktą 1940-06-15 Lietuvą okupavo             SSSR. Per 50 sovietinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 mln gyventojų (apie 30    proc.) ir patyrė žalos maždaug  už 800 milijardų JAV dolerių.     

11.   1944-1953 Lietuvoje vyko pasaulyje analogo neturintis partizaninis karas, kurio metu žuvo apie 20 tūkst partizanų ir rėmėjų, daugelis buvo nuteisti, įkalinti, išsiųsti į lagerius.

12.   1972-1989 Lietuvos Katalikų Bažnyčios  Kronika įveikdama kagebistų barjerus viešino sovietų nusikaltimus. 

13.   1998-06-03 susikūrė Sąjūdis, kuris pakėlė Lietuvą išsivaduojamai kovai iš Sovietų     sąjungos. 

14.   1990-03-11 buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Demokratinis pasaulis džiūgavo  Lietuvos žygdarbiu ir sugebėjimu atsiskirti nuo sovietų sąjungos 50 metų vykdžiusios Lietuvos genocidą.

15.    Lietuvos Respublika    1990 metai                          65,3   3700

16.    Lietuvos Respublika   2023 metai                           65,3           2863                  

1990-05-31  Moldova pirmoji pasaulyje pripažino Lietuvos Nepriklausomybę. Nuoširdžiai dėkojome Moldovos žmonėms.

1991 metų sausio mėnesyje sovietų kariniai daliniai užpuldinėjo svarbius valstybinius objektus.

1991 m sausio 10 d SSSR prezidentas M. Gorbačiovas ultimatyviai pareikalavo Lietuvoje atkurti sovietų režimą.  

Lietuvoje buvo dislokuota apie 35 tūkst. sovietų kariškių. Tai sudarė apie 295 atskirus kovinius dalinius (motošaulių, artilerijos, tankų, raketų, torpedų, naikintuvų-bombonešių, sraigtasparnių, nepilotuojamų skraidymo aparatų, pakrančių apsaugos ir kt.)  bei juos aptarnaujančius junginiuis. Paminėtina, kad tarp jų buvo apie 6000 desantininkų. SSRS karo vadovybė specialioms užduotims vykdyti į Lietuvą atsiuntė KGB specialios paskirties grupę Alfa ir Pskovo 76-osios oro desanto divizijos 234 pulko kareivius. 

PRISIMINKIME, kai 1991 metų sausio 13-tąją sovietinė kariuomenė puolė Televizijos  bokštą  ir Radijo ir televizijos komiteto pastatą, žudė ir žalojo žmones.  

PATYRĘ DAUG AUKŲ IR  NUOSTOLIŲ MES NUGALĖJOME. 

UŽJAUSDAMI AUKAS ir didžiuodamiesi Lietuvos gynėjų patriotiškumu ir didvyriškumu pasukome demokratinio pasaulio keliu. 

1991-02-11 Lietuvos Nepriklausomyubę pripažino Islandija, Danija 1991-02-28, Slovėnija 1991-05-16, Rusija 1991-07-29 ir kitos valstybės. 

Po to kai Sąjūdis pakvietė Lietuvą atkurti Nepriklausomybę. Po to kai  1990-03-11 Lietuva tapo Nepriklausoma valstybe pasaulyje buvo kalbama, kad Lietuva sugriovė sovietinę imperiją. Po to kai 1991-01-13 Lietuva patyrusi daug aukų apsigynė nuo sovietinių agresorių, pasaulio akys dar labiau nukrypo į Lietuvą. Pasaulio valstybės sveikino Lietuvą. Pasaulio sveikinimai ir palinkėjimai tarytum brangakmeniai žėri Lietuvos karūnoje  ir su kiekvienu Lietuvos žygdarbiu didėja brangakmenių spiečius karūnoje.   

ŽINODAMI,  kad Rusijos karinės pajėgos 2014 m  pradėjo karą prieš Ukrainą ir nuo  2022-02-24 tęsia šį karą TODĖL PRIVALOME BŪTI PASIRENGĘ IR VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS PRIVALOME PADĖTI UKRAINAI.  

Pagal LR Seimo 2021-06-10 dieną priimtą įstatymą Laisvės gynėjo statusas bus suteikiamas: kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnams, Valstybės saugumo departamento pareigūnams, Muitinės departamento pareigūnams, policijos pareigūnams, šauliams – tai yra buvusiems statutiniams pareigūnams. STATUSAS NEBUS SUTEIKIAMAS sovietų  nužudytiems prie Televizijos bokšto  Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui ir TŪKSTANČIUI sužeistųjų prie  Televizijos bokšto  ir prie Radijo ir televizijos komiteto, gynusiems svarbiausius objektus,  budėjusiems prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, atidavusiems ginklus žiniasklaidos atstovams. Tik Televizijos bokšto gintis ir aukos LĖMĖ pergalę prieš sovietinę kariuomenę, nes tada pasaulis sužinojęs apie žudynes  atėjo į pagalbą. O dabartiniai valdininkai ir politikai atsisako DIDŽIAVYRIAMS suteikti Laisvės gynėjo statusą.  

Po Nepriklausomybės atstatymo Lietuva prarado apie 1 milijoną gyventojų. Susidaro įspūdis, kad Seimas ir Vyriausybė tapo tarptautine darbo birža lietuvių perkėlimui į kitas valstybes.   

25 proc žmonių gyvena žemiau skurdo ribos.

Kelia susirūpinimą, kad 2021 metais minint Lietuvos netekčių AŠTUONIASDEŠIMTMETĮ Lietuvą valdantieji ir politikai ignoravo valstybiniu mastu paminėti 1941 m BIRŽELIO SIKILIMO 80-ties metų minėjimo jubiliejų, kai sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų, žuvo apie 2 000 sukilėlių. Valdantieji ir politikai ignoravo pagerbti SUKILĖLIUS – jie  yra sukėlę politinį maištą prieš sukilėlius. 

Lietuvos vadovai ir politikai Valstybės mastu nepagerbia KANIŪKŲ kaimo ŽUDYNIŲ AUKAS, kai 1944-01-29 apie 150 sovietinių raudonųjų partizanų užpuolė ir sudegino Kaniūkų  kaimą  – sudegino, sušaudė  ir  sužeidė daug žmonių. Tame kaime aukoms atminti Lenkija pasirūpino pastatyti kryžių, o Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2017 m.  Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanojo skerdynių dalyvę Fanią Brancovskają (Fania Jocheles), nė vienas nusikaltėlis iki šiol nėra patrauktas atsakomybėn. 

Lietuvos valdininkai ir politikai moka milžiniškus pinigus žemdirbiams, kad nedirbtų žemės, neaugintų derliaus  kai pasaulyje milijonai badauja. LIETUVA BENT PUSĘ MAISTO PRODUKTŲ ĮSIVEŽA IŠ KITŲ VALSTYBIŲ, kai prieškaryje Lietuva tiekė kitoms valstybėms daug grūdų, mėsos, pieno produktų. 

Prieš Antrąjį Pasaulinį karą žemdirbių valstybė Lietuva buvo sukaupusi apie 9,3 tonas aukso luitų ir juos laikė užsienio bankuose. Dabar Lietuva pasaulio bankams SKOLINGA apie 25 milijardus eurų. 

Mokytojų, policininkų, gaisrininkų, transportininkų, žemdirbių streikai ne vieną kartą sudrebino valdančiuosius ir politikus.

Dėl Lietuvos Seimo  iniciatyvos leisti pardavinėti žemę užsieniečiams sukilo didelė dalis Lietuvos gyventojų ir organizavo pasipriešinimus. Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis su Sąjūdžio pirmininku V. Žiliumi ir Sąjūdžio tarybos pirmininku A. Tučkumi  pašalino iš Lietuvos Sąjūdžio tarybos garbės nario Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių monsinjorą Alfonsą Svarinską 22 metus kalėjusį sovietiniuose lageriuose, kurį iš sovietinės vergovės išlaisvino  JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas.  Taip pat didelių nemalonių susilaukė  tarybos nariai akademikas Eugenijus Jovaiša, profesorius Vladas Vilimas,  Rytas Kupčinskas, Nijolė Balčiūnienė, daktaras Tomas Baranauskas ir kiti.  ŽINOTINA, kad  Lietuvos didieji kunigaikščiai nesiėmė iniciatyvų atidavinėti žemių svetimšaliams ir  Lietuvos Statutas tai draudė. 

UŽ TEISYBĖS SAKYMĄ 2021 sausyje Seimo valdančiosios daugumos iniciatyva iš Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties  komisijos pirmininko pareigų buvo pašalintas profesorius Valdas Rakutis, o 2021 balandyje iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigų buvo pašalintas profesorius Adas Jakubauskas.

  2020-12-11 Seimas  priėmė nutarimą UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. Tuo tarpu  viso pasaulio valstybės skatina ir remia verslinę  žuvininkystę. Šis nutarimas priimtas siekiant rinkimuose iš žvejų mėgėjų gauti daugiau balsų negu iš žvejų verslininkų. ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad Seimas iki šiol nėra priėmęs jokio nutarimo draudžiantĮ alkoholizmą,  psichotropines ir narkotines medžiagas, vagystes, korupciją, prostituciją, žudynes. Seimas drausdamas verslinę žvejybą pasitarnauja Rusijai, nes bendruose vandens telkiniuose daugiau žuvų galės sugauti Rusijos žvejai.

Seimas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktus tyrimus tarp svarbiausių ir atsakingiausių Lietuvos institucijų pagal korupcijos lygį yra trečioje vietoje. 

Lietuvos Seimas ir Vyriausybė žmonių vertinimu yra paskutinėje vietoje. 

Žmonių nekenčiamiausia institucija yra Seimas

Seimo dauguma propaguoja  alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas. 

Lietuva pagal GIRTUOKLYSTĘ ir SAVIŽUDYBES PASAULYJE PIRMAUJA, dabartinis Seimas leido Seime prekiauti alkoholiu kas anksčiau buvo uždrausta.  

Gal svečiai pasidomės kur dingo, ar dar gyva yra DEIMANTĖ Kedytė, kurią šaukiančią pagalbos iš Klonio gatvės  senelių ir globėjos  atėmė šturmo metu 240 policininkų.  

PRISIMINKIME, kai Seimo Pirmininku buvo V. Landsbergis 1998-12-31 d. Gedimino Vagnoriaus vyriausybė  perdavė privačiam verslininkui sąjūdininkų nugriautas 42 komunizmo vadų ir jų parankinių skulptūras.  Lietuva yra vienintelė pasaulio valstybė, kur saugomi ir propaguojami tautos budelių ir jų parankinių paminklai. Viso pasaulio komunistai dėkingi Lietuvos valdantiesiems už komunizmo muziejų po atviru dangumi ir  ypatingai V. Landsbergiui ir  G. Vagnoriui.  PAMINKLAI STATOMI KARŽYGIAMS, DIDŽIAVYRIAMS IR NUSIPELNIUSIEMS VALSTYBEI.  Komunizmo vadų ir kolaborantų paminklų ekspopzicija Grūte yra uždelsto veikimo bomba. Tai akmuo ant SĄJŪDŽIO LIETUVOS kaklo. Tai Lietuvos žmonių paniekinimas.

PRISIMINKIME, kad valdant Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatoriams 1999-02-11 Seimo Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė nutarimą, kad Lukiškių aikštė Vilniuje būtų pagrindine reprezentacine Lietuvos aikšte su Laisvės kovų memorialiniais akcentais. Praėjo 23 metai – vėl valdo TS-LKDP,   o  dėl LAISVĖS  KOVŲ  MEMORIALO   visuomenė daug metų kovoja su Lietuvą ir Vilnių valdančiaisiais. 

PARADOKSAS – kaip aukščiau parašyta  valdant dešiniesiems 1999 buvo priimti sprendimai Vilniuje Lukiškių aikštėje įkurti Laisvės kovų MONUMENTĄ, o 1998 Grūte įkurti  komunizmo vadų paminklų ekspoziciją.  PASTEBĖTINA,  kad  Grūtui įsteigti ir metų nereikėjo, o dėl Lukiškių aikštės tebevyksta visuomenės nuožmi kova prieš valdančiuosius. Valdantieji visiškai nereaguoja į protestus. Ar  reikalingi komentarai? SUSIDARO NUOMONĖ, kad Lietuvą valdę ir valdantys labai gerbia ir puoselėja komunizmo vadų ir jų parankinių „ŽYGDARBIUS“ išnaikinusius apie 1 milijoną Lietuvos gyventojų ir padariusių žalos maždaug už 800 milijardų JAV dolerių. 

2020 metais kai Vilnių valdė Laisvės ir  konservatorių partijos Lukiškių aikštė privežus smėlio buvo paversta pliažu.   

Pagal  TS-LKD partijos vadovų A. Kubiliaus ir G. Landsbergio INICIATYVAS Seimas į lietuvišką raidyną įteisino 3 lenkiškas raides ir dar RENGIAMASI ĮMONTUOTI į raidyną virš 100 įvairiausių ženklų. 

Už valdiškus pinigus M. Ivaškevičius išleido knygą  „Žali“, už kurią jam  buvo suteikta Nacionalinė kultūros ir meno 2018 metų premija.  Knygoje jis niekina ir dergia partizaninį judėjimą, partizanus ir Maskvoje sušaudytą partizanų vadą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio  Prezidiumo Pirmininką, Lietuvos Prezidentą generolą Joną Žemaitį – Vytautą. Jo negynė nei Prezidentūra, nei Seimo ir Vyriausybės vadovybės, nei politikai. Tik Laisvės kovotojai ir sąjūdininkai tebegina Joną Žemaitį – Vytautą.

Buvęs ministras pirmininkas A. Kubilius iš Lietuvos partizano Albino Kentros atėmė  „Miško brolių“ muziejų. 

Užsienio reikalų ministras  G. Landsbergis pareikalavo pašalinti iš Ukmergės parko partizano pulkininko Juozo Kasperavičiaus paminklą. 

O SIURBĖLĖS, NIEKŠAI …  !!!

. Tokios dėmės Lietuvos karūnoje virsta kraujosruvomis ir daugybę žmonių varo į neviltį.

Tokiais kliūčių ruožais žmonės eina į Prezidento skelbiamą GEROVĖS VALSTYBĘ

Gal ir pasikartodamas priminiau kai kuriuos  Lietuvos skaudulius, grėsmes  ir nelaimes. 

Ypatinga žvaigžde Lietuvos karūnoje žėrės 2023 metų liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyksiantis NATO viršūnių susitikimas.

Tad laimės ir svekatos, dorovės ir Aukščiausiojo palaimos mums visiems.

Kas pastatys barikadas ir kokios tvirtos jos bus prieš politinį veidmainiavimą, ekonomines grėsmes, girtavimą, korupciją, prostituciją, bedarbystę, narkomaniją, juodają rinką, vokelius, vagystes, sukčiavimą, žmonių emigraciją, žudynes, globalizaciją, nepagarbą žmogui, istorijai, gimtajai kalbai ir Bažnyčiai, teisinį nihilizmą, netikusį valdymą ir valdančiųjų sustabarėjimą?

Leonas Kerosierius

Parlamento gynėjas 

Tel. 8674 38465  el. p. leonaslabora@gmail.com