Aktualijos

Leonas Kerosierius. MES VĖL SUSITIKSIME

Written by Redakcija · 2 min read

PRISIMINDAMI, kad Lietuvoje buvo dislokuota apie 35 tūkst. sovietų kariškių. Tai sudarė apie 295 atskirus kovinius dalinius (motošaulių, artilerijos, tankų, raketų, torpedų, naikintuvų-bombonešių, sraigtasparnių, nepilotuojamų skraidymo aparatų, pakrančių apsaugos ir kt.)  bei juos aptarnaujančius junginiuis. Paminėtina, kad tarp jų buvo apie 6000 desantininkų. SSRS karo vadovybė specialioms užduotims vykdyti į Lietuvą atsiuntė KGB specialios paskirties grupę Alfa ir Pskovo 76-osios oro desanto divizijos 234 pulko kareivius. 1991 m sausio 10 d M. Gorbačiovas ultimatyviai pareikalavo Lietuvoje atkurti sovietų režimą.  

PRISIMINDAMI kai 1991 metų sausio mėnesyje sovietų kariniai daliniai užpuldinėjo svarbius valstybinius objektus.

PRISIMINDAMI, kai 1991 metų sausio 13-tąją sovietinė kariuomenė puolė Televizijos  bokštą  Radijo ir televizijos komiteto pastatą.  

PATYRĘ DAUG NUOSTOLIŲ IR AUKŲ MES NUGALĖJOME. 

UŽJAUSDAMI AUKAS ir didžiuodamiesi Lietuvos gynėjų pariotiškumu ir didvyriškumu 32 metus gyvename Laisvėje.

ŽINODAMI,  kad Rusijos karinės pajėgos 2013 pradėjo karą prieš Ukrainą ir nuo 

2022-02-24 tęsia šį karą. PRIVALOME BŪTI PASIRENGĘ. 

 LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą pagal kurį Laisvės gynėjo statusą gali gauti: 

  1. kariai savanoriai;
  2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai; 
  3. Valstybės saugumo departamento pareigūnai; 
  4. Muitinės departamento pareigūnai;
  5. policijos pareigūnai;

6)  šauliai.

Sausio 12-ąją mes susirinksime Seime į Nepriklausomybės gynėjų rikiuotę, konfefenciją. Dalyvausime laužų uždegimo ceremonijoje ir bendrausime su bendraminčiais ir bendražygiais bei jaunimu atėjusiais į  Nepriklausomybės gynimo šventę.  

Mes džiaugsimės, kai aukščiau paminėtėms  Laisvės gynėjams bus įteikti pagarbos ženklai.

 Mes didžiuosimės, kad mes su apdovanotaisiais buvome Parlamente, Sitkūnuose, barikadose, pasienio užkardose, prie svarbiausių objektų.

Širdį skaudės, kankins nerimas, susirūpinimas, kils klausimai ir dvejonės, kad  per 18 mėnesių  niekas įstatymdavystės teisę turintys nesiėmė iniciatyvų. kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laisvės gyunėjo statusą sovietų nužudytiems Laisvės gynėjams Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie  Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto ir  gynusius svarbius objektus,   budėjusiems  prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams,  atidavusiems ginklus. 

Turbūt niekas pasaulyje nesupras LR Seimo 2021-06-10 priimto įstatymo “Dėl Laisvės gynėjo statuso  TEISĖKŪROS SUBTILYBIŲ kai sovietų nužudyti pasieniečiai  gali gauti  Laisvės gynėjo statusą, o sovietų nužudytieji prie Televizijos bokšto negali gauti Laisvės gynėjo statuso.

Daugelis Laisvės gynėjų suprato, kad Seimo valdančioji dauguma (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija) yra   labai užimti strateginių susitarimų įgyvendinimu: į Lietuvos abėcėlę įrašyti lenkiškas raides, įteisinti  vienalyčių santuokas, įteisinti psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimą, nestatyti Laisvės monumento su amžinąja ugnimi Lukiškių aiktėje Vilniuje, Sausio 13-ąją apkabinėti visus konservatorių herbais-neužmirštuolėmis, įteisinti samagono gamybą, visokeriopai dergti ir niekinti 1941 m. Birželio Sukilėlius, neminėti sovietų raudonųjų partizanų 1944 sausio 29-os   Kaniūkų žudynių.  

Leonas Kerosierius

Parlamento gynėjas, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas