Aktualijos

LIETUVOJE  (Grūto miške)  TAUTOS  BUDELIŲ  MUZIEJUS

Written by Redakcija · 5 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

Seimo nariams

Pasaulio  Lietuvių  Bendruomenės Seimo nariams

Žiniasklaidai

1990-03-11 Sąjūdis atstatęs Lietuvos Nepriklausomybę ėmėsi veiksmų sugrįžti į demokratinių valstybių bendriją. Visa Lietuva tarytum didžiulis skruzdėlynas pasišventusiai darbavosi Tėvynės gerovei.

DAUGELIUI  ŽINOMA, kad socialistinės, bolševikinės ir komunistinės  ideologijos pasekmėje buvo išžudyta daugybė žmonių. Lenino valdymo laikais – apie 13 mln, Stalino – apie 30 mln, Maodzedūno – apie 65 mln. Vykdant nacionalnacistinės fašistinės diktatūros  ideologijos užmojus hitlerininkai  išžudė apie 12 mln žmonių. ŽINOTINA, kad hitlerininkai kankinimo ir žudynių mokėsi iš leniniečių ir staliniečių  kai po 1917 metų revoliucijos siautėjo čekistai, o valdžios nutarimais buvo naikinami šviesiausi protai, pažangiausi ūkininkai ir verslininkai, bažnyčių dvasininkai ir specialiai buvo organizuotas golodomoras Ukrainoje sunaikinęs apie 10 milijonų žmonių. 

PRISIMINTINA, kad  po 1939-08-23 Maskvoje Ribentropo ir Molotovo pasirašytos nepuolimo sutarties ir slaptų papildomų protokolų  pradedamas Antrasis Pasaulinis karas siekiant užvaldyti pasaulį. 1939-09-01 Vokietija iš vakarų, o SSSR 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję 1939-09-28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste) bendru paradu atšventė pergalę. Nugalėtojai savo vadams ir parankiniams statė paminklus ir įvairiausiai garbino.

    PASKELBUS Nepriklausomybę nuo Lietuvos iškankinto kūno buvo nuimami sovietiniai bolševikinės komunistinės ideologijos reliktai,  komunizmo vadų ir jų parankinių paminklai. 

    PRISIMINKIME kai Lietuvos Prezidentu buvo Valdas Adamkus, kai Seimo Pirmininku buvo Vytautas Landsbergis 1998-12-31 d. Gedimino Vagnoriaus vyriausybė nutarimu „Dėl demontuotų tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų perdavimo“ Nr. 1532 nutarė perduoti viešajai įstaigai „Hesonos“ klubui (vadovas V. Malinauskas) laikinai neatlygintinai naudoti – eksponuoti Grūto miško parke 42 demontuotas tarybinio laikotarpio paminklines skulptūras ir įgaliojo Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorę Dianą Varnaitę pasirašyti su viešaja įstaiga „Hesonos“ klubu skulptūrų panaudos sutartis, kuriuose būtų nustatyta, kad skulptūrų naudotojas įsipareigoja saugoti perimtas skulptūras kaip Kultūros paminklus ir įkurs jų ekspoziciją visuomenei lankytis.  

    Visuomenė sužinojusi apie vyriausybės dovaną pradėjo pasipriešinimo akcijas. Laiškais Prezidentui,  Seimo Pirmininkui ir Vyriausybės vadovui kreipėsi Laisvės kovotojų organizacijų  atstovai, politinių kalinių ir tremtinių organizacijų atstovai, Sąjūdžio atstovai, dvasininkų atstovai tarp kurių kardinolas Vincentas Sladkevičius, vyskupai, kunigai, mokslo atstovai,   Dailės akademijos profesoriai, docentai ir darbuotojai, įvairių visuomeninių organizacijų atstovai. Protestavo 36 organizacijų atstovai. Buvo organizuojamos konferencijos, mitingai, piketai ir kitos pasipriešinimo akcijos. Atsakingoms organizacijoms buvo platinami du tomai parengtos medžiagos „Grūto byla“.   Prieš protestuotojus buvo mestos milžiniškos žiniasklaidos pajėgos, kurios masiškai tiražavo G. Vagnoriaus vyriausybės ir politikų protegavimą bandant įrodinėti sovietinio laikotarpio skulptūrų ekspozicijos naudą mokant moksleivius ir aiškinant suaugusiems ir užsienio turistams komunizmo vadų ir jų parankinių skulptūrų ekspozicijos naudą. Protestuotojai buvo niekinami, įžeidinėjami. 

2000-06-13 Vilniaus Sąjūdžio grupių susivienijimo „ Labora“ tarybos pirmininkas  Leonas Kerosierius, turintis  nukentėjusio nuo 1939-1990 metų  okupacijų asmens  statusą, liudijo Vilniaus visuomeniniame tribunole, vėliau pavadintame Tribulonas Niurnbergas-2, apie komunizmo žalą ir pateikė  protestuojančių organizacijų 34 dokumentus (96 lapai) apie Lietuvos vyriausybės įsteigtą komunizmo vadų paminklų parką Grūto miške  (žiūr. Antikomunistinis kongresas ir  tribunolo procesas. 2002, Vilnius  540, 541, 754, 755, 756 puslapiai).  

    1999-05-27 Seime buvo įregistruotas  Seimo nutarimo “Dėl sovietinio okupacinio režimo ideologų ir veikėjų paminklų atstatymo  ir eksponavimo Varėnos rajone”  projektas Nr. P-1846. Seimo komitetai svarstė projektą ir  vyko daug diskusijų.  1999-07-07 Seimo posėdžių salėje    pirmininkaujant Seimo vicepirmininkui A. Kubiliui projektas buvo labai karštai svarstomas. Balsuojant projektui nebuvo pritarta ir jis buvo grąžintas pagrindiniam komitetui.  Po Seimo posėdžio laikraštis  „Lietuvos žinios“ rašė: „Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis subtiliai įrodinėjo ekspozicijos  Grūte naudą“.  Seimas prie šio projekto daugiau nebegrįžo.

    Protestai tęsėsi toliau. Valdantieji nereagavo. Į Grūtą buvo pristatoma daugiau eksponatų.   

    2022-04-19 Seimas priėmė nutarimą dėl baudų taikymo dėl nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių, atvaizdų platinimo ar demonstravimo. 

    Rusijai kariaujant Ukrainoje politikai, visuomenininkai, pareigūnai pradėjo naikinti  komunistinės ideologijos  atributus. Valdančiųjų iniciatyva paminklų naikinimas buvo pristabdomas.

    Po šio Seimo nutarimo  pasigirdo kalbos, kad reikėtų priimti DESOVIETIZACIJOS ĮSTATYMĄ ir juo reglamentuoti sovietinio laikotarpio komunistinės ideologijos demonstruojamų ir propaguojamų paminklų naudojimą.

    ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad 2022-04-19 dėl komunizmo vadų ir parankinių skulptūrų įstatymo projekte nebuvo kalbama ir svarstant niekas neatkreipė dėmesio į Grūte sutelktą komunizmo ideologijos arsenalą.  Kasdienėje veikloje apie Grūtą SPENGIANTI TYLA. Susidaro nuomonė, kad Tėvynės sąjungos – Lietuvos konservatorių iniciatyva įkurtas,  įteisintas ir nuo VISUOMENĖS APGINTAS Lietuvos budelių paminklų parkas Grūte ir toliau turės atlikti mokamąją, edukacinę pareigą. Turbūt siekiant, kad į budelių parką neįsiveržtų kokie nors fašistai, jedinstvininkai arba niekadiejai, manytina, kad Grūtas gali būti aptvertas koncertina ir sustiprinta apsauga. Tikėtina, kad mokymams Grūte bus pakviesti  turintys marksizmo-leninizmo ir komunistinės ideologijos dėstymo pagrindus ir patirtis. 

    KONSTATUOJAME, kad Lietuva yra vienintelė pasaulio valstybė, kur saugomi ir propaguojami tautoa budelių ir jų parankinių paminklai. Viso pasaulio komunistai dėkingi Lietuvos valdantiesiems už komunizmo muziejų po atviru dangumi ir  ypatingai dėkingi G. Vagnoriaus vyriausybei ir 1999 metų Seimui supriešinusiems Lietuvą.

    Politiniai kaliniai, tremtiniai, Laisvės kovotojai, sąjūdininkai siūlė nuimtus paminklus sunaikinti arba dalį jų pastatyti buvusių KGB rūmų Vilniuje kieme kur lankytojai susipažinę su  Genocido muziejaus ekspozicija galėtų pamatyti 50 metų Lietuvos genocidą vykdžiusių komunizmo vadų ir jų parankinių skulptūras.

    Paminklai statomi karžygiams, didžiavyriams ir nusipelniusiems valstybei.

 Komunizmo vadų ir kolaborantų paminklų ekspopzicija Grūte yra uždelsto veikimo bomba. Tai akmuo ant SĄJŪDŽIO LIETUVOS kaklo. Tai Lietuvos žmonių paniekinimas.

PRISIMINKIME, kad valdant Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatoriams 1999-02-11 Seimo Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė nutarimą, kad Lukiškių aikštė būtų pagrindine reprezentacine Lietuvos aikšte su Laisvės kovų memorialiniais akcentais. Praėjo 23 metai – vėl valdo TS-LKDP,   o  dėl LAISVĖS  KOVŲ  MEMORIALO   visuomenė daug metų kovoja su Lietuvą ir Vilnių valdančiaisiais. 

PARADOKSAS – 1999 metais valdant dešiniesiems buvo priimti sprendimai Vilniuje  įkurti Laisvės kovų memorialą, o Grūte –  komunizmo vadų paminklų ekspoziciją.  PASTEBĖTINA,  kad  Grūtui įsteigti ir metų nereikėjo, o dėl Lukiškių aikštės tebevyksta visuomenės nuožmi kova prieš valdančiuosius. Valdantieji visiškai nereaguoja į protestus. Ar  reikalingi komentarai? SUSIDARO NUOMONĖ, kad Lietuvą valdę ir valdantys labai gerbia ir puoselėja komunizmo vadų ir jų parankinių „žygdarbius“ išnaikinusius apie 1 milijoną Lietuvos gyventojų ir padariusių žalos maždaug už 800 milijardų JAV dolerių. 

PRAŠOME  NEATIDĖLIOJANT VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS SKULPTŪRAS SUSIGRĄŽINTI IŠ GRŪTO IR SUNAIKINTI, o gal tai bus numatyta Desovietizacijos įstatyme.  

REIKĖTŲ  KREIPTIS  Į  UKRAINOS  METALURGUS, KAD ATLIETŲ VYČIO SKULPTŪRĄ KAIP TAI BUVO  PADARĘ PRIEŠ 3 METUS IR PASTATYTI  LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE.

Tarybos pirmininkas                                                                                  L. Kerosierius 

Pirmininko pavaduotoja                                                                            R. Jakučiūnienė  

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas    

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com