Aktualijos

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos kreipimasis

Written by Redakcija · 2 min read

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos kreipimasis į Seimo narius ir Lietuvos visuomenę dėl Seimo daugumos atmestos rezoliucijos dėl Komunistų partijos

Siūlome susipažinti ir su Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos kreipimusi ir jame išsakytu rezoliucijos „Dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo“ svarstymo ir balsavimo rezultatų įvertinimu.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGA  Kreipimasis 

į Seimo narius ir Lietuvos visuomenę dėl 2016-06- 09 Seime svarstytos rezoliucijos2016 m. birželio 10 d.

2015 m. gegužės 22 d Seimo pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas Vytautas Saulis maloniai pakvietė į Kovo 11-osios Akto salę visuomeninių, patriotinių organizacijų konferenciją „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“. Konferencijoje, kurioje dalyvavo per 300 dalyvių, buvo vienbalsiai priimta rezoliucija dėl Lietuvos komunistų partijos (LKP) sovietinės okupacijos laikotarpiu nusikalstamos veiklos įvertinimo. Nedelsiant buvo kreiptasi į Seimo narius, kad LKP nusikalstama veikla būtų įvardinta Lietuvos Respublikos Įstatymu.

Iniciatyvos ėmėsi Seimo narys Audronius Ažubalis. Jis pateikė dokumentą, kad šis klausimas būtų apsvarstytas Seimo posėdyje.

Baigėsi metai nuo konferencijos pradžios, tačiau Seimas vis nesiryžo šio svarbaus klausimo svarstyti. Tik artėjant 1941 m. didžiosios tremties 75 metų sukakčiai ir surinkus 47 Seimo narių parašus, šis svarbus klausimas į Seimo darbotvarkę buvo įtrauktas priverstinai, skubos tvarka. Su nekantrumu laukėme, 2016 m. birželio 9 d. rytinio posėdžio tema „Dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo“ balsavimo rezultatų.

Iki posėdžio kreipėmės į visas parlamentinių partijų frakcijas kviesdami po 26 Nepriklausomybės metų ryžtis, kad LKP kaip Sovietų sąjungos komunistų partijos sudėtinė dalis būtų įvardinta kaip genocido Lietuvoje aktyvi vykdytoja.

Deja, nusivylėme. Viltis, kad Lietuva didžiosios tremties sukakties išvakarėse susivienys, nuvylė. Dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją be pataisų balsavo 37, prieš 24, susilaikė 33 Seimo nariai. Antruoju balsavimu už pasiūlymą atmesti šios rezoliucijos projektą balsavo 51, už pasiūlymą redaguoti rezoliucijos projektą – 40 Seimo narių.

Rezoliucijai nepritarta. Kaip ir tikėtasi, per 26 Nepriklausomybės metus savo pozicijos nepakeitė ir liko su tuo pačiu sovietiniu paveldu LKP atžvilgiu Lietuvos socialdemokratai ir jos satelitai Darbo partija, kurių 22 nariai balsavo prieš, o 27 susilaikė. Keistą poziciją užėmė Lietuvos lenkų rinkimų akcija – visi susilaikė, nors Lenkijoje vyksta įnirtinga kova prieš komunistinį paveldą ir teismus. Apie „rezistentą“ Petrą Gražulį, klaidinusį visus Seimo narius, turbūt ir neverta diskutuoti. Socialdemokratų pasisakymai, kad šios rezoliucijos svarstymas yra priešrinkiminė kompanija, yra nieku nepagrįsti.

Balsavimo rezultatai rodo, koks gyvastingas komunistinis raugas, socialdemokratai, Darbo partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija nuo Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos, pražudžiusios trečdalį lietuvių tautos, neatsiriboja ir toliau lieka kaip baisių darbų pripažintoja ir tęsėja.

LKP atsiskyrimas nuo SSKP neatperka padarytų nusikaltimų. Tai tik kosmetinis gestas, palikęs didelę kruvinos kilmės dėmę. Beje, buvusiesiems komunistinio raugo paveldėtojams, balsavusiems prieš rezoliuciją ir susilaikiusiems, dar lieka viltis patiems kruviną dėmę nusiplauti. Ne šiais, tai kitais metais nusikalstama Lietuvos komunistų partijos veikla vis vien bus įvertinta. Ateityje Komunistų partija kaip nusikalstama bus įvertinta ir pasauliniu mastu.

Konferencijos „Lietuvos gyventojų genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“ organizacinis komitetas, visus metus domėjęsis rezoliucijos svarstymo eiga ir vakar dienos balsavimo rezultatais, konstatuoja:

  1. 2016 m. birželio 9 d. LR Seime įvykęs balsavimas įvardino partijų ir atskirų Seimo narių poziciją Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos požiūriu. Tai išeities taškas dabarčiai ir ateičiai siekiant įvertinti Lietuvos komunistų partijos centro komitetą, visą vadovaujantį miestų ir rajonų komunistų partijos bei komjaunimo vadovų aparatą kaip nusikalstamas, represines organizacijas, vykdžiusias tautos genocidą ir nusikaltimus žmogiškumui. Tai prieš 16 metų tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo „Komunizmo nusikaltimų įvertinimo“ pradėto darbo tąsa.
  2. 2015 m. gegužės 22 d. Konferencijos organizacinis komitetas reiškia pasitenkinimą, kad Rezoliucija pasiekė Seimą ir buvo svarstoma skubos tvarka, dėkoja 47-iems Seimo nariams, pritarusiems rezoliucijai.
  3. Dėkingi TS-LKD, Liberalų sąjūdžio, Mišriai seimo narių frakcijai, balsavusiems už rezoliucijos priėmimą. Dėkingi Seimo nariui Audroniui Ažubaliui už paruošiamąjį darbą ir atkalumą, kad rezoliucija būtų svarstoma Seime.
  4. 1941 metų birželio 14 dienos tragiškos 75 metų sukakties išvakarėse reiškiame nepasitenkinimą balsavusiems prieš rezoliuciją ir susilaikiusiems socialdemokratų, Darbo, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir kitų frakcijų Seimo nariams. Tuo pačiu reiškiame prieš juos moralinį protestą dalyvaujant jiems iškilmingame Gedulo ir Vilties dienos minėjime ir vėliavos pakėlime Nepriklausomybės aikštėje pagerbiant mirusius ir žuvusius vardan Lietuvos laisvės.
  5. Tikimės ir turime viltį, kad šios kadencijos Seimo nariai dar pavasario sesijoje susivienys ir pripažins Lietuvos Respublikos įstatymu nusikalstamą Lietuvos komunistų partijos veiklą.

Pagarbiai,

Konferencijos „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, įvykusios 2015 m. gegužės 22 d. Seimo Kovo 11-osios Akto salėje, pirmininkas, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos garbės pirmininkas

Jonas Burokas