Aktualijos

Lietuvos visuomenės tarybos plėtra. Dėl JTO Visuotinių susitarimų kreipiamasi į teismą

Written by Redakcija · 1 min read

2018 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos visuomenės tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos, valdybos nario Zenono Andrulėno spaudos konferencijos Seime „Lietuvos visuomenės tarybos plėtra. Dėl JTO Visuotinių susitarimų kreipiamasi į teismą“

Pranešimas spaudai

Š.m. gruodžio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Lietuvos visuomenės taryba, įregistruoti ir nestandartiniai jos įstatai, prasideda organizacijos plėtra. Kviečiami telktis visi norintys veikti drauge. Prašome kreiptis į interneto svetainę www.lietuvosvisuomenestaryba.lt.Lietuvos visuomenės taryba įsteigta Lietuvos žmonių telkimuisi, pasisako prieš visuomenės skaldymą ir supriešinimą, kviečiant visus vadovautis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo Geros valios pareiškimu, kuriuo mes telkėmės, kad siekti taikos ten, kur rasime nesantaiką, tiesos ten, kur rasime klaidinimą, darnos ten, kur rasime netvarką, šviesos ten, kur rasime tamsą.

Tačiau Lietuvos valdžia ignoruoja Lietuvos Respublikos piliečius ir praktiškai su jais nebendrauja visais svarbiausiais mūsų gyvenimo klausimais.

Lietuvos visuomenės taryba tęsia konkretų darbą – teikia skundą teismui prieš Lietuvos Respubliką dėl vieno skaudžiausių Lietuvos piliečiams klausimų – Jungtinių Tautų Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių.

Lietuvos valdžia galimai pritarė šiems dviems JTO Visuotiniams susitarimams, neturėdami šių susitarimų oficialių vertimų į lietuvių kalbą ir galimai dėl to viršijo savo konstitucinius įgaliojimus. Todėl Pareiškėjas kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl to, kad Atsakovai (ar vienas jų pagal kompetenciją – LR Prezidentė, Seimas ar Vyriausybė) privalėjo oficialiai išversti šiuos du visuotinius susitarimus į lietuvių kalbą ir juos paskelbti. Nepadarius to buvo pažeisti nurodyti LR Konstitucijos reikalavimai dėl šių tarptautinių dokumentų priėmimo turėti oficialius šių susitarimų vertimus į lietuvių kalbą. Dėl šios priežasties, t.y. neturint oficilaių vertimų į lietuvių kalbą, nėra teisinio pagrindo spręsti, ar šie Atsakovai (formaliai – jų kanceliarijos) pažeidė ir Konstitucijos 9 str. reikalavimą, kad svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Be oficialių šių susitarimų vertimų į valstybinę lietuvių kalbą ir jų paskelbimo Pareiškėjas (Lietuvos visuomenės taryba) ir Lietuvos piliečiai negali spręsti, kieno konstitucinė kompetencija yra pritarti ar nepritarti šiems susitarimams Lietuvos Respublikos vardu.

Skundo reikalavimams užtikrinti Pareiškėjas teismo prašo taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones  – sustabdyti bet kokius atsakovų veiksmus, įgyvendinant šiuos du JTO Visuotinius susitarimus, nes jų nepritaikius Atsakovai gali vykdyti šiuos susitarimus, ir kaip viešai skelbiama šių susitarimų tekstuose anglų kalba, 2019 m. Lietuvos Respublikos vardu sudaryti įsipareigojančius susitarimus su Globaliu Pabėgėliu Forumu ir/ar kitomis virš vyriausybinėmis institucijomis.

Lietuvos visuomenės tarybos įregistruoti įstatai šiai organizcijai suteikia teisę teisėtais teisiniais veiksmais (taip pat ir kreipimusi į teismą) ginti Pareiškėjo ir jo steigėjų bei kitų LR piliečių teises ir teisėtus interesus – šiuo atveju dėl jų galimai privalomo dalyvavimo privalomame referendume dėl pritarimo ar nepritarimo šiems dviems tarptautiniams susitarimams.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 2 ir 3 d. valdžios galias riboja Konstitucija ir Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o pagal LR Konstitucijos 29 str. 1 d. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Linkime visiems ramių ir gražių Švenčių!