Aktualijos

,,Lietuvos žemės niekas helikopteriu neišsiveš“, –

Written by admin · 5 min read

  tokio turinio laiškelį iš Kalifornijos (California) valstijoje gyvenančio JAV lietuvio gavau interneto paštu, kai praeitų metų rudenį kviečiau pasirašyti Tautos referendumui. Jam antrino visuomenės veikėjos, taip vadinamos ,,dypukės“ – Indrė T., R.R. ir kitos. Nevardinsiu. Tai tie žmonės, kurie, karui baigiantis, kartu su vyresniaisiais traukėsi, bėgo iš Lietuvos dar būdami paaugliais.

 1996 m. Kanadoje gyvenanti tautinių šokių mokytoja Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė parašė atsiminimų knygą ,,Mylėjome Lietuvą iš tolo“. Tikrai, Lietuva mylima iš tolo, nesigilinant, neimant į širdį to, kas vyksta jau atgavus nepriklausomybę. Misija baigta. Tai jie, antrabangiai. O mes – trečiabangiai. Ar mūsų misija baigta?

Kai Lietuva išrinko (ar kas patvirtins, kad tikrai išrinko, o ne suklastojo rinkimų rezultatus?!) Lietuvos komunistų partijos sekretorių Algirdą Brazauską pirmuoju Nepriklausomos valstybės prezidentu, nugalėjusiu Stasį Lozoraitį, ar kas galėjo patikėti, kad palaipsniui mūsų Tėvynėje įsigalės korupcija (berods, didžiausia Europos Sąjungoje), o valdžiažmogiai, šiltai įsitaisę Seimo kėdėse, iškovotą Laisvę pavers nežabota savivale. Siekis tapti NATO, ES nare virto realybe. Du euroderybininkai Petras Auštrevičius ir Dalia Grybauskaitė kažkokiu stebuklingu būdu sugebėjo rožiniu rūku aptraukti akis ir ausis, kad ES Konstitucija, jos NĖ NEIŠVERTUS Į LIETUVIŲ KALBĄ, būtų priimta besąlygiškai. Tuo tarpu Airija ją skaitė įdėmiai ir ne su viskuo sutiko. Paskelbtas stojimui į ES referendumas Lietuvoje vyko dvi dienas ir kiekvienas pasirašęs buvo „apdovanotas“ – kas buteliu, pramintu ,,bambaliniu“, o kas – skalbimo miltelių paku.

Buvo pakeisti LR Konstitucijos straipsniai be referendumo ir net be reikalaujamo balsuojančių seimūnų skaičiaus LR Seime, įtvirtino Lietuvos priklausomybę, stumiant į būsimą ES federaciją. Neseniai Vilniuje ES Prezidentas  Herman van Rompuy išdrįso tėkšti  –  nebus tautinių valstybių, nebus sostinių, prezidentų, o bus tik viena ES, kurią sudarys federalinės valstijos (kaip JAV), su viena sostine ir vienu prezidentu. Bus tik internacionalinė kultūra. Pamirškite savo tautinę …

LR Konstitucija skelbia:
1 str. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.
2.str. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 str. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Taigi, tas nedidelis žemės plotelis prie Baltijos jūros, mūsų Tėvynė Lietuva, palaipsniui nyks iš pasaulio žemėlapio. Sunaikinsime patys, rinktų seimūnų rankomis. Tų, kuriais patikėjome ir pasitikėjome.
Bet Tauta pakilo. Pakilo tam, kad išliktų prie Baltijos. Kad kvailėjančiame pasaulyje, kuriame trečioji lytis įgauna vis keistesnį pagreitį (ką tik pasibaigusiame Eurovizijos konkurse nugalėjo trečiosios lyties atstovas –  barzdota ir sijonuota asaba, nei vyras, nei moteris), išliktų tradicinė šeima, kad būtų puoselėjamos tautinės vertybės, kaip menas, kultūra, tradicijos, papročiai. Mums, mūsų vaikams ir vaikaičiams reikia ir reiks gyventi saugioje, krikščioniškas vertybes išpažįstančioje ir nuo niekieno nepriklausomoje, Lietuvoje, kaip lygiaverte Europos Sąjungos nare.

Dėkui ūkininkui Pranciškui Šliužui, pačiu laiku suvokusiam ir sugebėjusiam pažadinti snaudžiančią Tautą, kartu su tautininkais ir ištikimu būriu savanoriu, paskelbusiam Tautos referendumą, kuris, netikint seimūnams, surinko daugiau nei 300 tūkstančių parašų! Tautos referendumo reikalavimas buvo labai paprastas: sugrąžinti LR Konstitucijos 47 ir 147 str. (priimtus 1992 m. spalio 25 d. Visuotiniu privalomuoju referendumu), o 9 str. visuotinam privalomajam referendumui reikalaujamą 300 tūkst. parašų, keisti į 100 tūkst. parašų.

Nors ir kaip priešinosi LR Seimo ilgamečiai, į jį patekdami vis perrenkant juos pagal partijų sąrašus, tačiau dėka LR Konstitucijoje įteisinto Tautos suvereno teisių,  LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė  paskelbė (2014 m. balandžio 10 d. Nr. XII-816, Vilnius) LR SEIMO NUTARIMĄ DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO PASKELBIMO.
Tautos referendumo reikalavimu priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto tekstas:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 9 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.“
2. Pakeisti 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“
2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„47 straipsnis
Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.“ 
3 straipsnis. 147 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 147 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.“
***

Jei LR Seimas LR Prezidento teikimu nebūtų tyliai, ramiai, aklai sutikęs ir balsavęs už LR Konstitucijos str. pakeitimus (2003 m. sausio 23 d.), susijusius su ES, šiandien nereikėtų rengti naujo privalomojo referendumo. Priminsiu, kad pasirašant pirmąją sutartį su ES, nebuvo išdėstytos sąlygos dėl žemių pardavimo užsieniečiams. Vėliau atsirado sutarčių papildymai, įvairūs reikalavimai.
Kai žmonės tiki, kad Lietuvos žemių niekas neišsiveš su ,,helikopteriu”, tai noriu priminti  tiems, kurie gal pamiršo, kaip 1959 metais Havajai tapo JAV 50-ąją valstija (salos priklauso Polinezijos salynui). Havajuose įkuriama JAV karinė bazė, amerikiečiai perkasi žemes ir taip palaipsniui salos tampa JAV piliečių nuosavybe, JAV valstija. Palestiniečiai noriai pardavinėjo savo žemes žydams. Šiandien palestiniečiai verkia, kovoja, bet didesnė dalis žemių priklauso Izraelio piliečiams. Ne tik de facto, bet ir de jure.

Tikrai helikopteriu (malūnsparniu) žemių niekas neišsivežė.  Pasaulio istorija žino daug  išnykusių tautų. Paskutinė Europos šalis, tauta, išnykusi iš žemėlapių – Prūsija. Užkariavo jos žemes Vokietija, tauta sunyko. Ar mums reikia tokios baigties?!
Todėl šiandien privalu visiems, kuriems dar  rūpi mūsų Tėvynės rytdiena, balsuoti referendume birželio 29 d.

Kartais išgirstu – ką čia mes pakeisime, matai vėl komunistai sugrįžo į valdžią ir parduoda Lietuvą, atsakau – jei mes šiandien nieko nepadarysime, jei nesustabdysime Lietuvos išparceliavimo, ES iškrypusios moralės veržimosi – neturėsime jokios ateities. Stokime ir vėl, kaip Baltijos kelyje, kaip stovėjome Vilniuje prie TV bokšto ar Aukščiausiosios Tarybos rūmų tą gūdžią ir šaltoką Sausio 13-osios naktį, ranka rankoje, petys prie peties, balsuokime ir sakykime referendumui ,,TAIP”.

,,Lietuvių Tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisnius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją“, – įrašyta  LR Konstitucijos (1992 m. spalio 25 d.) preambulėje.
Balsavimo laikas ir vieta
LR piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje ar jose esantys laikinai ir pageidaujantys balsuoti referendume, registruojasi rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemoje http://www.vrk.lt/e-registracija
LR ambasada Vašingtone http://usa.mfa.lt/rinkimai; tel.:(202) 234-5860 ext.130, el.p. rinkimai.us@urm.lt
LRgeneralinis konsulatas Čikagoje http://chicago.mfa.lt/rinkimai; tel.:(312) 397-0382, el.p. kons.cikaga@urm.lt
LR generalinis konsulatas Niujorke http://ny.mfa.lt/rinkimai; tel.: (212) 354 7840, el.p. rinkimai.ny@urm.lt
PLC, Lemonte, nuo 7.00 val.r. iki 12 v.p.p vietos laiku (20.00 val. Lietuvos laiku).
Rinkėjai, pageidaujantys balsuoti paštu, užsiregistruoja iki birželio 22 d.
Generalinis konsulas M.Gudynas patvirtino, kad birželio 29 d. balsuoti galės ir iš anksto neužsiregistravę LR piliečiai, tik reikės luktelėti kol bus patikrintas paso galiojimas.

Ligija Tautkuvienė
JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” pirmininko pavaduotoja