Aktualijos

LYGIAI PRIEŠ 70 METŲ! ŠVĘSKIME!

Written by Redakcija · 41 sec read

JAV 70 SVEIKINIMAS 1951 m. lapkričio 18 d. New York buvo suorganizuota JAV lietuvių šventė, kur buvo paskelbtas ir jos dalyvių iškilmingai pasirašytas JAV Lietuvių Bendruomenės aktas Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt pirmaisiais nuo Kristaus gimimo, septyni šimtai pirmaisiais nuo Lietuvos krikšto, šimtas septyniasdešimt šeštaisiais nuo Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės paskelbimo, trisdešimt ketvirtaisiais nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, dvyliktaisiais Lietuvos okupacijos ir vienuoliktaisiais Lietuvių Tautos genocido metais Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai, džiaugdamiesi žmonišku ir laisvu gyvenimu šiame krašte ir, kaip lietuviai bei lietuvių kilmės amerikiečiai, norėdami:
a. aktyviai dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstybių gyvenime ir įsijungti į jų kova prieš internacionalinį komunizma;
b. veikliai prie to gyvenimo prisidėti savo kultūrinėmis ir tautinėmis savybėmis bei lietuviškaisiais papročiais;
c. bičiuliškai palaikyti giminingumo simpatijas su lietuviais už Jungtinių Amerikos Valstybiu ribų ir
d. pareigingi remti Lietuvos laisvinimo kovą ir Lietuvių Tautos gelbėjimo pastangas, nuoširdiiai išreiškia savo tautinį solidarumą JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
New Yorkas, N.Y. – 1951 metų lapkričio mėnesio 18 diena

JAV LB XXII Tarybos Prezidiumas