Aktualijos

Nugalėk blogį gerumu

Written by admin · 1 min read

Nugalėk blogį gerumu – Palaimintasis Jurgis Matulaitis

Prieš 25 metus popiežius pal. Jonas Paulius II mūsų tautietį arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju, tai buvo neeilinis įvykis Lietuvai, tada šventusiai 600 metų Krikšto jubiliejų. 2012- eji Viešpaties metai  Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais.

Šį sekmadienį, lapkričio 18 d., 10:30 v.r.,  Marquette Park‘o Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje iškilmingomis Šv. Mišiomis, kurias celebruos kun. Jaunius Kelpšas ir JAV kunigų marijonų vienuolijos provincijolas kun. Kazimierz Chwalek, MIC,  bus baigti Palaimintojo  Jurgio Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos Jubiliejaus šventimai.

Po  šv. Mišių visi tikintieji kviečiami pabendravimui į parapijos salę. Didžiai gerbiamas  marijonų provincijolas kun. Kazimierz Chvalek, MIC,  trumpai primins  Palaimintojo nuopelnus ir reikšmę katalikybei JAV ir Lietuvoje.
Dr. Augustinas Idzelis, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro valdybos pirmininkas, šią vasarą lankėsi Lietuvoje, keliavo po Žemaitiją. Jis  papasakos apie 2013 m. rugpjūčio 4-ąją rengiamą Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventę. Beje, Telšiškiai į kitais metais planuojamas žemaičių krikšto minėjimo iškilmes pakvietė popiežių Benediktą XVI…

Dr. Linas Sidrys supažindis su susiklosčiusia situacija dėl Šv. Kazimiero seselių valdomos  šv. Kryžiaus (Holy Cross) Čikagoje ligoninės su 274 lovomis,  perdavimo NEMOKAMAI (!) Sinajaus (Sinai Health) ligoninių susivienijimui.

Joe Kulio nuotr.: įmūryta lenta aiškiai byloja kas pastatė šią igoninę.

Šv. Kryžiaus ligoninės pastatymo idėja gimė Lietuvių Romos katalikų labdaros sąjungos Amerikoje nariams, kurie jau 1914 m. turėjo savo sąskaitoje 165 225, 75  dolerius. Šiuos pinigus suaukojo  lietuvių emigrantai. Iš paskolų ir aukų  1928 m. ligoninė buvo pastatyta, perdavus jos valdyma lietuvėms seselėms kazimierietėms.
Ligoninės pamatiniame akmenyje lietuvių kalba išrašytas savotiškas testamentas, jog ligoninė visiems laikams priklauso lietuviams.  Nežinia kodėl šį, per 82 mln. kainuojantį ligoninės  kompleksą, visiškai neatsižvelgus,  svarbiausia,  pamynus, lietuvių, aukojusių ligoninės pastatymui savo varganus pinigus,  nuostatą, kad  ligoninė – palikimas tautiečiams, nutarta padovanoti  ne lietuviams, bet kažkam… Turime bendromis pastangomis pasipriešinti tokiam brutaliam aktui ir, kaip teigė Palaimintasis Jurgis Matulaitis – nugalėti blogį gerumu.
Parapijos salėje bus galima apžiūrėti  Arvydo Zabulionio fotografijų parodą ,,Bažnytinis pasaulis”, pasivaišinti cepelinais, kava ir spurgomis.

Visi gausiai kviečiami dalyvauti iškilmingose Mišiose ir pabendravime.

Parapijos komiteto vardu-
Ligija Tautkuvienė