Aktualijos

PAREIŠKIMAS DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ VALDYMO

Written by Redakcija · 4 min read

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBAI

LR Seimo nariams – Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyviams:

Mindaugui Puidokui

Nagliui Puteikiui

Sauliui Skverneliui

Ingridai Šimonytei

PAREIŠKIMAS DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ VALDYMOKauno miesto savivaldybės pavyzdys dėl jos valdomų įmonių parodo, kaip neturi būti valdomos savivaldybės ir valstybės įmonės.Dėl šios problemos ir kreipiamės į Jus. Iš dalies, tačiau toli gražu ne visiškai, į šią problemą atkreipė www.alfa.lt žurnalistė Ingrida Žirlienė 2018-03-28 straipsnyje „Kauno savivaldybės įmonės suauga su V. Matijošaičio įkurta „Vičiūnų“ grupe?“: „Artimų pavaldinių ir bendražygių bastionas bei prieglobstis koalicijos partneriams, užmerkiant akis prieš nešvarią kai kurių reputaciją, – ryškėja vaizdas, kad taip suformuotos Kauno savivaldybės įmonių valdybos“ ir pateikiama konkreti, bet toli gražu, ne visa informacija. Į pateiktus klausimus V. Matijošaitis atsakė: „Tokios kokybės valdybų Kauno savivaldybės įmonėse dar nėra buvę. Jos dalykiškos, konkrečios, siekiančios rezultatų, tarpusavyje susikalbančios. Į valdybas paskirti žmonės iš įvairių sričių verslo, kurie supranta, kas yra įmonių valdymas ir optimizavimas. Aišku, visada galima dirbti dar geriau. Dėl to toliau spausime valdybas.“ Tačiau faktai perša priešingą išvadą, visų pirma, dėl „žmonių iš įvairių verslo sričių“ tose valdybose atsiradimo.

2015-12-31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinti nauji VšĮ „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas“ įstatai ir 4 metų laikotarpiui išrinkta aerodromo valdyba, kurios pirmininkas yra Šarūnas Matijošaitis, kuriam, kaip teigia verslą palikęs meras V. Matijošaitis, ir perduotas valdymas visam jo verslui.

V. Matijošaičio pavaldinys jo versle, UAB „Vičiūnai“ direktorius Petras Ganiprauskas, tapo UAB „Kauno autobusai“ valdybos nariu, UAB „Kauno švara“ valdybos pirmininku, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) valdybos pirmininku. Šios viešosios įstaigos, kurios vienas steigėjų yra UAB „Kauno švara“, gavusi beveik 35 mln. Eur investicijų, veikl1 apibūdina šie faktai: KRATC 2015 m. veiklos ataskaitoje nurodytas 1`433`843 Eur pelnas, 2016 m. – 537`262,00 Eur nuostolis, 2017 m. – 435`976 nuostolis. 2018 metų veiklos ataskaitos dar nėra. Analogiškai Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius išrinko „žmones iš įvairių sričių verslo, kurie supranta, kas yra įmonių valdymas ir optimizavimas“, kurie kaip aprašoma straipsnyje yra tiesiogiai susiję su V. Matijošaičio verslu, ir į kitas Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas.

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitoje nurodyta: „Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis Savivaldybės administracija per 2011-2017 metų laikotarpį yra sudariusi vidaus sandorių, kurių bendra vertė yra 214 441,49 tūkst Eur, ir užima antrąją vietą Lietuvoje pagal sudarytų vidaus sandorių vertę. Pastebime, kad šie duomenys nėra tikslūs, nes Savivaldybės administracija ne apie visus vidaus sandorius Viešųjų pirkimų tarnybai pateikusi informaciją.“

Didelę dalį vidaus sandorių ši savivaldybė tarybos sprendimais sudarė su UAB „Kauno švara“, suprantama, be konkursų ir kai kada verslo sąskaita. Dėl tokių savivaldybės sprendimų vyksta teisminiai ginčai. Pvz., Lietuvos apeliacinis teismas 2017-10-04 nutartimi panaikino Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-05-03 sprendimą Nr T-207, o 2016-05-19 Kauno savivaldybės ir UAB „Kauno švara“ sudarytą Vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-0436 pripažino negaliojančia. Ši informacija Kauno miesto savivaldybėje nėra viešinama, o paslaugos ir toliau galimai perkamos jau pagal teismo nutartimi pripažintą negaliojančią sutartį.

Viešieji pirkimai be konkursų, t.y. vidaus sandoriai, vykdomi it toliau. 2018 m. gruodžio 18 d. Kauno miesto taryba priėmė sprendimus sudaryti dar 3 vidaus sandorius su UAB :Kauno švara“, 2 vidaus sandorius su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“.

Dar viena mero V. Matijošaičio naujovė valdant bendrovę „Kauno švara“ yra savivaldybės įsigyto ir nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto, gatvių priežiūros ir valymo mašinų perdavimo bendrovei valdyti ir naudoti pagal patikėjimo sutartis. Pvz., pagal Kauno miesto tarybos sprendimus 2017 metais šiai bendrovei buvo perduota patikėjimo teise valdyti iki 2023 metų gatvių priežiūros ir valymo mašina „Cleango 500“, kurios vertė- 154880 Eur, dvi gatvių priežiūros ir valymo mašinos „Jonston VT801“, kurių bendra vertė – 459800 Eur.  Tai tik keli tokie pavyzdžiai.

Minimos uždarosios akcinės bendrovės (UAB) savo laiku turėjo savivaldybės įmonių statusą (SĮ) ir jos buvo valdomos pagal LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, todėl toks jų „modernus“ valdymas buvo neįmanomas.

2015-05-25 LR Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė išvadą „Dėl Kauno miesto savivaldybės korupcijos rizikos analizės“ ir pateikė konkrečias  kritines pastabas „Dėl Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų  dėl įmonių kolegialių valdymo organų (valdybų) formavimo“. Tačiau matome, kad Kauno miesto meras V. Matijošaitis ir Taryba šias STT tyrimo išvadas ir dėl savivaldybės lėšų naudojimo, ir dėl įmonių kolegialių valdymo organų (valdybų) formavimo ignoruoja.

Analogišką padėtį Vilniaus mieste patvirtina viešai skelbiama informacija, pavyzdžių netrūksta ir kitų miestų bei rajonų savivaldybių veikloje.

Tam, kad užtikrinti didelės vertės savivaldybių turto valdymą, būtina užtikrinti skaidrų, viešą ir atsakingą valdymo mechanizmą. Tai galima padaryti tik tada, kai šios įmonės bus valdomos tiesiogiai savivaldybių, bet ne per suinteresuotų asmenų, kurie yra akivaizdžiame interesų konflikte, valdymą ir dar moėkimą jiems už šią veiklą. Retas tokių įmonių valdymo organų narių net deklaruoja savo interesus, nors įstatymas juos įpareigoja tai daryti.

Dėl Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo prašome neatidėliotinai skirti parlamentinį tyrimą, juolab, kad tai niekada nebuvo daroma. Tikimės, kad po šios informacijos paviešinimo dėmesį į šią problemą atkreips ir Kauno miesto meras V. Matijošaitis ir nedelsdamas pašalins iš Kauno miesto savivaldybės įmonių su juo ir su Kauno miesto tarybos nariais susijusius asmenis.

Manome, kad nepagrįstai ir be jokio pagrindimo valstybės ir savivaldybės įmonės Lietuvoje buvo pertvarkytos į akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves, o nuo 2017-10-25 ir į viešąsias įstaigas. Paskutinis tai leidžiantis daryti įstatymų pakeitimas argumentuotas tik tuo, kad galima taip pertvarkyti valstybės ir savivaldybės įmonės į viešąsias įstaigas, jei šį gali vykdyti savo įsipareigojimus. Tai visiškai nepagrįsta, bet tai sudarė formalias galimybes į valstybės ir savivaldybių įmonių valdymo organus paskirti konjunktūriškai su savivaldybės narių privačiais intesais susijusius asmenis.

Manome, kad atsakyti už šių įmonių valdymą turi tie, kas yra išrinkti žmonių, t.y. savivaldybių tarybos ir jų administracija, bet ne žmonės iš pašalies ir su atvirais, dažnai net nedeklaruojamais interesų konfliktais. Valstybės įmonių atvejais situacija yra analogiška.

Atsižvelgiant į tai, kad:

– LR Akcinių bendrovių įstatymas ir LR Viešųjų įstaigų įstatymas net nenumato formalių ribojimų šio pobūdžio valstybės ir savivaldybės įmonėms skirti jų valdymo organų nariais asmenis, turinčius akivaizdžius interesų konfliktus;

– tai bent iš dalies nustatyta LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 3 punkte, nustatančiame, kad valdybos nariais gali būti skiriamas tik fizinis asmuo, nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas;

manome, kad būtina užkardinti šį savavaldžiavimą skiriant valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse valdymo organų narius.

siūlome kompleksinį ir sisteminį šių įmonių valdymo sprendimą, dėl ko prašome Jus skubos tvarka svarstyti Seime:

  1. Seimo nutarimą dėl Kauno miesto savivaldybės įmonių parlamentinio patikrinimo.
  2. Įstatymo projektą dėl LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio papildymo 4 punktu, nustatant, kad šių įmonių valdybos nariais gali būti tik asmenys, nesusiję su savivaldybių merais, tarybų nariais, administracija, taip pat atitinkamos valstybės valdymo institucijos vadovais ir darbuotojais, jų visų giminaičiais.
  3. Įstatymo projektą dėl LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 6 punktų pripažinimo netekusiais galios, t.y. dėl galimybės pertvarkyti valstybės ir savivaldybės įmones į viešąsias įstaigas, akcines bendroves ir uždąrąsias bendroves panaikinimo, nustatant terminą valstybės ir savivaldybės viešosioms įstaigoms, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms atitinkamai pertvarkyti į valstybės ir savivaldybės įmones.

Priedas – 2015-05-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1525

Pagarbiai,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras               Zigmas Vaišvila

zigmas.vaisvila@lrs.lt

 Karolis Bruder

karolisbruder@gmail.com