Aktualijos

PARTIJAI PALIEPUS – KONTROLIERIAI POLITINIAIS SUMETIMAIS

Written by Redakcija · 4 min read

 2019-07-22 Europos komisijos vardu pirmininkas Jean-Claude Juncker  poaskelbė ES Reglamentą  Nr. 2011/1248 kuriuo rytinėje Baltijos jūros dalyje  nuo 2019-07-22 d. iki 2019-12-31 d. uždraudžiama menkių žvejyba. Šis  Europos Komisijos vadovo dokumentas žaibu apskriejo Lietuvos žvejų flotiles ir žvejus mėgėjus, kurie  iškart pradėjo vykdyti šį nutarimą. Dėl galimų finansinių nuostolių kompensavimo žvejai kreipėsi į Lietuvos vadovus, institucijas ir politikus.             AIŠKĖJA, kad panašus draudimas gali būti įvestas ir 2020 metais ir gal 2021 metais.  
            ŽINOMA, kad su žvejyba yra susaistyta daug valstybinių ir privačių institucijų, tarp kurių egzistuoja ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS.
            POLITINIAIS  SUMETIMAIS buvęs ŽŪM ministras B. Markauskas įvykdė Žuvininkystės tarnybos reorganizaciją ir perkėlė iš Vilniaus į Klaipėdą. Pagrindiniais reorganizatoriais   ministras paskyrė  Žemės ūkio viceministrą A. Bogdanovą,  ir  ŽŪM skyriaus vedėjos T. Tuzovaitės – Markūnienės  vadovaujamą komisiją,  kurie neatlikę analizės, neparengę jokių ekonominių-finansinių skaičiavimų, nepateikę socialinių ir teisinių argumentų įvykdė reorganizaciją, kurioje pagrindiniu motyvu buvo sustiprinti ŽVEJYBOS  KONTROLĘ.
              Kad greičiau įvykdytų reorganizaciją A. Bogdanovas  organizuoja Žuvininkystės tarnybos direktorės I. Šidlauskienės labai skubų atleidimą iš darbo,  skubiai organizuoja naujo direktoriaus rinkimus, kuriuos laimi A. Bogdanovui  labai gerai įtikęs T. Kazlauskas.

PASTEBIME, kad buvusią direktorę I. Šidlauskienę  dėl  neteisėto atleidimo teismas sugrąžino į darbą ir įpareigojo Žemės ūkio ministeriją išmokėti apie 14 tūkst. eurų kompensaciją.

Iki reorganizacijos žvejybos kontrole užsiiminėjo 14 darbuotojų, o po reorganizacijos 23 darbuotojai, perkama kontrolės įranga ir laivai. Beveik dvigubai padidintam kontrolierių kiekiui  ima vadovauti T. Kazlauskas, o A. Bogdanovas su  T. Tuzovaite – Markūniene    padeda įgyvendinti  partinius įpareigojimus ir siekius.

B.Markauskui ne savo noru pasitraukus iš ministro pareigų naujasis ŽŪM ministras G. Surplys išmeta už borto  profesionaliausią   viceministrą A. Bogdanovą, o profesionalioji reorganizatorė  T. Tuzovaitė –  Markūnienė  pati iššoka už borto. 

  1.  TIKĖTINA, kad  direktorius T. Kazlauskas bendraudamas su A. Bogdanovu   ir kitais reorganizatoriais tobulina kontrolierių įgūdžius, veiklos principus, nes reikės partijai atsikaityti už atliktus darbus ir pateisinti partijos lūkesčius. 

            PATEIKIAME   Žuvininkystės tarnybos metines veiklos ataskaitas, kurios lyginant  2017 (iki reorganizacijos) ir 2018 metais beveik nesikeitė; kad net padidėjus žvejybos kontrolierių skaičiui beveik dvigubai ir juos sukoncentravus Klaipėdoje darbų kiekis neišaugo , t.y.:

            Patikrinta Iškrovimų iš Baltijos jūroje žvejojančių žvejybos laivų:
2017 metais– 101
2018 metais  – 91
             Patikrinta Baltijos jūroje žvejojančių laivų menkių iškrovimų:
2017 metais – 86
2018 metais – 64
             Patikrinta Priekrantės žvejų  menkių iškrovimų
2017 metais – 31 proc
2018 metais  – 21,9 proc.
             Nors 2018 metais pranešimų apie iškrovimą iš priekrantės  laivų (8-15 metrų) gauta trečdaliu daugiau nei 2017 metais, patikrinimų skaičius padidėjo tik ketvirtadaliu.
             2017 metais Tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnai patikrino 28 mėgėjų laivais daugiau nei 2018 metais:
2017 metais – 184 laivai
2018 metais – 156 laivai
           2018 metais, nors ir padidėjo kontrolės pareigūnų skaičius, žvejybos kontrolės reidų skaičius praktiškai nepatiko:
           2017 metais laivu „Vakaris“ ir žvejybos kontrolei naudojama valtimi su pakabinamuoju varikliu Baltijos jūroje buvo organizuoti 31 žvejybos kontrolės reidai; priekrantėje žvejojančių įmonių žuvų iškrovimo vietose  – 32 reidai
           2018 metais – Baltijos jūroje 32 reidai; priekrantėje – 32 reidai
          Tiek 2017 metais, tiek 2018 metais patikrintos 29 transporto priemonės, kuriomis buvo gabenti iš žvejybos laivų iškrauti žvejybos produktai.
           Žvejybos laivų skaičius 2017 ir 2018 metais nesikeitė: 2017 metais Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemoje, kuri yra sudedamoji ES žvejybos laivyno registro dalis, buvo 144 aktyvūs su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojantys laivai, iš jų: 103 laivai, turintys teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, 31 laivas, turintis teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir 9 laivai, turintys teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Atitinkamai 2018 metais: 143 aktyvūs su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojantys laivai, iš jų: priekrantėje 104, Baltijos jūroje 31, tolimuosiuose žvejybos rajonuose 9.
            2017 metais patikrinta daugiau nei 2018 metais žvejybos laivų  NAFO reguliuojamame rajone ir NEAFC rajone:
2017 metais NAFO – 11; NEAFC – 18;
2018 metais NAFO – 9; NEAFC – 12
              Įgyvendinant 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/20089 straipsnio nuostatas per 2017 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste patikrinti 3, o 2018 metais tik 2 konteineriniai refrižeratoriai, kurie į Lietuvą atgabeno šaldytų žvejybos produktų ir juos išsikrovė uoste (t.y. 6,5proc. (2018 metais – 5 proc) nuo visų trečiųjų šalių laivų, iškraunančių žuvininkystės produktus paskirtajame uoste).

PAŽYMĖTINA, kad  iki reorganizacijos VAJAUS PRADŽIOS buvo žinoma, kad  Žuvininkystės tarnyba vykdydama reglamento (EB) Nr. 1224/2009 5 straipsnyje ir 2015-11-26 Europos komisijos rekomendacijas buvo atlikusi daug darbų ir pasiekė gerų rezultatų.    SUSIDARO NUOMONĘ, kad žymiai padidėjus  žvejybos kontrolės pareigūnų skaičiui darbuose 2018 metais jokių patikrinimų padidėjimo ar rezultatų pagerėjimo nėra.

 2019-07-22 paskelbus ES reglamentą dėl menkių žvejybos nutraukimo Žuvininkystės tarnybos vadovaujamos T. Kazlausko KONTROLIERIŲ skaičius nesikeitė, manytina todėl, kad KONTROLIERIŲ skaičius buvo didinamas pagal principą „partijai paliepus“, o negavus partijos nurodymų žmonių mažinti nevalia. Turbūt dalis kontrolierių budi pasyviu grafiku, kiti darbuojasi nuotoliniu būdu, dar kiti ir pats direktorius už nemažus valdiškus  pinigus tobulinasi užsieniuose, nes partijos iškelta labai sustiprinta KONTROLIERIŲ KASTA turi mokėti dar geriau dirbti ir tapti pavyzdžiu  Kinijos, Didžiosios Britanijos, Japonijos, JAV, Rusijos, Norvegijos, Brazilijos žvejybos laivynams.
               ŽINOMA,  kad paskelbus ES Direktyvą turėjo suveikti  FORCE MAJEURE  aplinkybės  ir turėjo būti kuriama sistema mažiausiems valstybės ir jos piliečių nuostoliams patirti. Tą visi darė tik ne direktorius T. Kazlauskas. MANYTINA, kad dargiai, arlauskai, vainienės nubėgtų dirbi statybininkais nors už minimumą tik ne partijos palaimintieji kontrolieriai vadovaujami  T. Kazlausko ir šefuojami Klaipėdos rajono mero B. Markausko, Klaipėdos rajono administracijos direktoriaus A. Bogdanovo ir  Klaipėdos rajono mero patarėjos T. Tuzovaitės – Morkūnienės, o  pats ŽŪM ministras A. Palionis bijo prisiliesti prie reorganizatorių veiklos, kad išvengtų nemalonumų perkeliant  ministeriją  Kauno mero V. Matijošaičio žinion.
               ŠAUNU , KAD ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS ŠAUNIOJI REORGANIZATORIŲ TRIJULĖ VADOVAUJA KLAIPĖDOS RAJONUI – apie tai žino  rajono gyventojai. Greičiausiai ŠAUNIAJAI TRIJULEI  gali tekti kompensuoti   VALSTYBEI PADARYTĄ ŽALĄ (14 tūkst.  eurų) dėl neteisėto I. Šidlauskienės atleidimo iš darbo.  
               KALBANT apie menkių  (kurių problematika dabar itin išryškėjo ES uždraudus jų žvejybą)  žvejybos patikrinimus REIKĖJO VYKDYTI ŽYMIAI MAŽIAU, NES LAIVAI STOVĖJO UOSTUOSE. Tačiau direktorius T. Kazlauskas mokėjo, moka ir žada mokėti ateityje algas ir priedus visiems kontrolieriams ir sau.
              Prezidentūra, Seimas, vyriausybė, visuomenė ir interesų grupės ieško pinigų, vaikams, medikams, nukentėjusiems, mokytojams, bibliotekininkams, Alytaus gaisrininkams IR 2020 METŲ BIUDŽETUI. Seime vyksta įnirtingos kovos dėl kiekvienos programos, dėl kiekvieno euro.

POST  SCIPTUM   Nr. 1
            Anksčiau panašius laiškus rašydavau Lietuvos vadovams, ministrams, Seimo komitetams, Prokuratūrai, Valstybės kontrolei, politikams. Šį kartą narašau, nes jie žino, kad partijos valią reikia vykdyti. Jeigu nepavyktų pagal partijos valią ŽŪM ministeriją tinkamai perduoti V. Matijošaičiui, TAI ŽVEJYBOS KONTROLIERIUS GALIMA BUS VISAM PASAULIUI DEMONSTRUOTI IR PASAKYTI VISIEMS, kad partija viską gali ir partijos reikia klausyti.          

POST  SCIPTUM   Nr. 2
             Net mažytė privati įmonėlė esant ilgalaikei prastovai reorganizuotų darbą, kad tik nesubankrutuotų. Tačiau VALSTYBĖS išlaikoma Žuvininkystės tarnyba vadovaujama T. Kazlausko siekia gauti PIULNĄ VALSTYBINĮ IŠLAIKYMĄ, nes jos sustiprinimo ir perkėlimo į Klaipėdą pasirūpino PARTIJA.
  Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas  L. Kerosierius
Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com