Aktualijos

PRAŠYMAS dėl piliečių referendumo iniciatyvos reglamentavimo

Written by Redakcija · 19 min read

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai

Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius

Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, 2022 m. vasario 14 d. Vilnius
įregistruotos 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170,
koordinatoriai Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis ir Zigmas Vaišvila
el.p. nendrec@yahoo.com ; tauras.jakelaitis@hotmail.com ; zigmas.vaisvila@lrs.lt
PRAŠYMAS dėl piliečių referendumo iniciatyvos reglamentavimo

 1. Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė (toliau – Grupė), įregistruota 2021-06-29 LR VRK sprendimu
  Nr.Sp-170, vykdo referendumo iniciatyvą dėl LR Konstitucijos 9 str. ir 147 str. pakeitimo. 2022-01-11 LR VRK
  raštu Nr.2-13(2.6) ir kitais savo raštais LR VRK patvirtino savo nuomonę, kad „šiuo metu“ (t.y. nuo 2021-07-
  01 d.) Lietuvoje „nėra galiojančio referendumo įstatymo, numatančio atitinkamus reikalavimus (tvarką,
  sąlygas) referendumo organizavimui ir vykdymui, o taip pat VRK suteikiančio atitinkamus įgaliojimus
  referendumo tinkamo vykdymo užtikrinimui“. 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimu Nr. KT135-
  N11/2020 taip pat nustatyta, kad nuo 2020-07-01 negalioja jokios redakcijos LR referendumo įstatymas.
 2. Tačiau priešingai teismų dėl šios referendumo iniciatyvos vykdymo nustatytiems teisiniams
  reikalavimams bei jūsų nuomonei, pareikštai 2022-01-11 LR VRK raštu Nr.2-13(2.6) ir kituose jūsų raštuose,
  mums pateikėte 2022-01-12 LR VRK elektroninį laišką, kuriuo pateikėte LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr.
  Sp-33 patvirtintą „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašą“ (toliau –
  Aprašas) ir jo priedus Nr.1 (Parašus renkančių asmenų registracijos žurnalas), Nr.7 ir Nr.8 (Bylos su parašų
  rinkimo lapais aprašai), nurodėte, kad laikantis šios tvarkos, iki 2022-01-21 d. turime priduoti jums parašų
  rinkimo lapus su šią referendumo iniciatyvą remiančių piliečių parašais.
 3. Kadangi ši referendumo inicityva vykdoma pagal teismo sprendimus, ką pripažįsta ir LR VRK, todėl
  visapusiškas jos reglamentavimas yra būtinas ne tik dalyje dėl parašų lapų grąžinimo LR VRK, bet ir dėl kitų
  nesureglamentuotų ar tinkamai nesureglamentuotų jos vykdymo procedūrų.
 4. 2021-10-20 nutartimi byloje Nr.R-14-1062/2021 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau –
  LVAT) nutartimi nurodyta ir tai, kad LR vyriausiosios rinkimų komisijos istatyme (2021-04-30 redakcija)
  nustatyti ne tik LR VRK uždaviniai organizuoti ir vykdyti referendumus, užtikrinti, kad rinkimai ir
  referendumai vyktų remiantis Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais (3
  str. 1 d. 1-2 p.), bet ir spręsti referendumo vykdymo metu techninius klausimus. Pagal LR vyriausiosios
  rinkimų komisijos įstatymą LR VRK yra Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir
  referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija (2 str. 1 d.). Nurodyto įstatymo 3 str.
  ,,Vyriausiosios rinkimų komisijos uždaviniai ir įgaliojimai” nustatyta, kad VRK, įgyvendindama nurodytus
  uždavinius (be kita ko, organizuoti ir vykdyti referendumus; užtikrinti, kad rinkimai ir referendumai vyktų
  remiantis Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais) nustato rinkimų bei
  referendumo biuletenių, kitų rinkimuose bei referendume naudojamų dokumentų, antspaudų pavyzdžius ir
  formas, biuletenių ir dokumentų pildymo pavyzdžius, jų antspaudavimo tvarką (3 str. 2 d. 6 p.).
  Vykdydama referendumus arba kai realizuojama piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, LR VRK, be
  kita ko, registruoja piliečių iniciatyvinę grupę referendumui surengti, išduoda piliečių parašų rinkimo lapus;
  registruoja piliečių iniciatyvinę grupę dėl siūlymo Seimui priimti, pakeisti ar papildyti Konstituciją ar kitą
  įstatymą, išduoda piliečių parašų rinkimo lapus, teikia Seimui išvadą, kad piliečių parašai surinkti pagal
  įstatymų reikalavimus (3 str. 6 d. 1, 3 p.). VRK narys turi teisę tikrinti, ar laikomasi rinkimų, Referendumo bei
  kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių rinkimų ir referendumo organizavimą ir vykdymą,
  reikalavimų (16 str. 1 d. 5 p.). Šios nuostatos įsigaliojo 2002-08-01 ir galioja šiuo metu.
 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į tai, kad šios referendumo iniciatyvos vykdymas pratęstas iki 2022-04-20 d., prašome jus reglamentuoti šios referendumo iniciatyvos vykdymą, esant neaiškumui ar neapibrėžtumui, atsižvelgiant į jos vykdymo ne pagal LR referendumo įstatymą, bet pagal teismo sprendimus sąlygas. Renkant piliečių parašus dėl šios referendumo iniciatyvos, atsiranda daug neaiškumų, dviprasmybių net ir neoficialiuose LR VRK atstovų paaiškinimuose skirtingiems asmenims, kurie nėra net Grupės nariai ir koordinatoriai. Todėl prašome sureglamentuoti žemiau išvardintas situacijas dėl piliečiųparašų rinkimo. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 tvirtintas Aprašas dėl aukščiau nurodytų teismų sprendimais nustatytų aplinkybių negalioja, o ir jame dalis reikalavimų yra pertekliniai ir/ar neatitinkantys teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principų.
 1. 2020-04-02 LR VRK sprendimu Nr. Sp-33 patvirtintas Aprašas dalyse dėl referendumo iniciatyvų vykdymo priimtas, vadovaujantis šio sprendimo priėmimo metu galiojusios LR referendumo įstatymo redakcijos 11 str., kuris, kaip nustatyta aukščiau nurodytais teismų sprendimais, nuo 2021-07-01 d. negalioja. LVAT 2021-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 nustačius, kad ši referendumo iniciatyva vykdoma ne pagal LR referendumo įstatymą, bet tiesiogiai taikant Konstitucijos reikalavimus ir įstatymo analogiją dėl piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo. Šiuo prašymu prašome pateikti jūsų nuomonę ar nurodytas Aprašas dalyse dėl referendumo iniciatyvų vykdymo yra galiojantis. Jei, LR VRK nuomone, Aprašas dalyse dėl referendumo iniciatvos vykdymo yra galiojantis, prašome pakeisti jį pagal šį mūsų prašymą, grindžiamą šios referendumo iniciatyvos vykdymo patirtimi, ir/arba sureglamentuoti atitinkamai šios referendumo iniciatyvos vykdymą atskiru LR VRK priimtu teisės aktu arba nauju bendru, t.y. ne tik šiai referendumo iniciatyvai, bet ir kitoms, t.y. būsimoms, referendumo iniciatyvoms.
  Priimant sprendimą dėl šio Grupės prašymo, prašome atsižvelgti į šios referendumo iniciatyvos vykdymo aplinkybes ir į tai, kad Grupė ir LR piliečiai nėra atsakingi dėl to, kad LR Seimas neįvykdė 2020-07- 30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT135-N11/2020 priimti konstitucinį LR referendumo įstatymą.
 2. Aprašo 3. punkto reikalavimas pildyti Parašus renkančių asmenų žurnalą su šių asmenų duomenimis ir jų parašais yra perteklinis, nes šie asmenys tuos pačius savo asmens duomenis surašo ir pasirašo kiekviename parašų rinkimo lape. LR VRK atsisakė priimti sprendimą dėl Grupės prašymo dėl LR diplomatinių tarnybų dalyvavimo šioje LR VRK įregistruotoje politinėje kampanijoje, nepaaiškinus ir nenurodžius teisinio pagrindo, kodėl kitose politinėse kampanijose LR diplomatinės tarnybos dalyvauja, o šioje nedalyvauja, taip pat pačioms diplomatinėms tarnyboms atsisakius tai daryti neįvardinto „neutralumo“ (nenurodyta kam) principu (įrodymai dėl šių atsisakymų jums pateikti administracinėje byloje Nr.R- 3-442/2022), vien parašų rinkimo lapų siuntimas pirmenybine registruota AB Lietuvos pašto siunta į JAV trunka apie 50 dienų (žr. administracinę bylą Nr.R-3-442/2022). Todėl gauti parašų rinkėjo originalų parašą Parašus renkančių asmenų žurnale yra ne tik sudėtinga, bet ir beprasmiška, nes toks asmuo pasirašo ir pateikia visus tuos pačius savo duomenis parašų rinkimo lape.
  Kadangi ši politinė kampanija pradėta vykdyti be reglamentavimo ir/ar į tai, kad jos reglamentavimas Aprašu nėra tinkamas, taip pat į nurodytus sunkumus renkant parašus, prašome parašų rinkimo lapuose surinktus piliečių parašus pripažinti tinkamais, nepriklausomai nuo to, ar parašus renkantis asmuo savo asmens duomenis pateikė Parašus renkančių asmenų žurnale ar Piliečių parašų rinkimo lapo pabaigoje.
 3. Aprašo reikalavimas Parašus renkančių asmenų žurnale nurodyti parašų rinkėjo „teritoriją“, kurioje jis renka parašus, yra beprasmis, nes jokie teisės aktai nedraudžia asmeniui parašus rinkti visoje Lietuvoje ir bet kur užsienyje. Todėl toks dirbtinai Pareiškėjos veiklą apsunkinantis reikalavimas naikintinas. Toks reikalavimas turi prasmę tik dėl piliečių parašų rinkimo konkrečioje vienmandatėje rinkimų apygardoje pagal LR Seimo rinkimų reikalavimus dėl kandidato į Seimo narius išsikėlimo parėmimo.
  Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais, prašome pakeisti Aprašo 3. punkto perteklinius reikalavimus dėl parašų rinkėjo pasirašymo Parašus renkančių asmenų žurnale ir parašų rinkimo „teritorijos“ nurodymo šiame žurnale arba nustatyti atitinkamą reglamentavimą šiai referendumo iniciatyvai.
 4. Aprašo 13. punkto reikalavimas, kad popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamuosius parašų rinkėjų duomenis reikia pildyti pagal Aprašo 13. punto 3-io puslapio pabaigoje pateiktą pavyzdį, ne tik fiziškai neįgyvendintinas, bet ir neatitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų, nes lapo pabaigoje fiziškai nėra vietos surašyti parašus renkančio asmens visus reikalaujamus duomenis spausdintomis raidėmis. Parašų rinkėjui identifikuoti pakanka jo pateiktų duomenų, jei aiškiai įrašyti asmens vardas, pavardė, asmens dokumento numeris ir yra asmens parašas, t.y. duomenys, pagal kuriuos valstybė gali identifikuoti p asirašiusį asmenį. Kiti reikalaujami duomenys, taip pat ir reikalavimas būtinai įrašyti vardą ir pavardę spausdintomis raidėmis, yra pertekliniai. Dažniausiai neįmanoma šiuos duomenis sutalpinti į labai mažą vietą, paliktą gyvenamajai vietai nurodyti. Šie įrašai turi būti įrašyti nebūtinai spausdintomis raidėmis, kurios dažniausiai net fiziškai netelpa, atsižvelgiant ir į tai, kad asmenų rašysena ir jos smulkumas ar stambumas yra individualūs. Svarbu, kad šie įrašai būtų aiškiai įskaitomi. Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais, prašome pripažinti negaliojančiu Aprašo 13. punkto perteklinius reikalavimus dėl popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenų pildymo būtinumo pagal Aprašo 13. punkto 3-io puslapio pabaigoje pateiktą pavyzdį ir pakeisti šį reikalavimą, nustatant, kad šie duomenys pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale. Arba šios referendumo iniciatyvos vykdymui prašome nustatyti, kad popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenys būtų pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale.
 1. Aprašo 14. punktu nustatyta, kad „Suėjus… Referendumo… iniciatyvos įstatymuose nustatytam terminui… piliečių iniciatyvinės grupės gražina popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus juos išdavusiai rinkimų komisijai kartu su Parašus rinkusių asmenų žurnalu, kaip tai yra numatyta Aprašo 3. punkte, ir surašomas Rinkėjų parašų rinkimo grąžinimo aktas (3 priedas).“
  2022-01-12 LR VRK elektroniniu laišku (Skundo priedas 1) Grupei nurodyta iki 2022-01-21 d. grąžinti LR VRK piliečių parašų rinkimo lapus su rinkimų teisę turinčių ir šią referendumo inciatyvą remiančių piliečių parašais. Toks nurodymas pažeidžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 nustatytą 6 mėnesių terminą šių parašų rinkimui, nes pagal šį teismo sprendimą parašai gali būti renkami, o piliečiai turi teisę pasirašyti ir paskutiniąją šios referendumo
  inciatyvos vykdymui teismo nustatytą dieną iki 24.00 val. Todėl visų piliečių parašų rinkimo lapų, nepažeidžiant nurodyto teismo sprendimo, grąžinti LR VRK nustatyta tvarka fiziškai neįmanoma, juos dar reikia sutvarkyti ir paruošti grąžinimui LR VRK ar teismo nustatyta tvarka.
  LVAT 2022-01-20 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-4-415/2022 nustatyta, kad šią referendumo inicityvą remiančių piliečių parašai renkami iki 2022-04-20, t.y. ir 2022-04-20 d. iki 24.00 val. piliečiai turi teisę pasirašyti dėl šios referendumo iniciatyvs rėmimo. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Aprašo 7. punktą popierinius parašų rinkimo lapus LR VRK išduoda Grupei per 5 darbo dienas po piliečių referendumo iniciatyvinės grupės įregistravimo, taip pat į tai, kad 5 darbo dienų terminą šių lapų išdavimui Grupei nustatė ir teismas, taip pat į tai, kad LR VRK parašų lapus Grupei išdavė per 5 darbo dienas po 2021-07-14 teismo sprendimo paskelbimo, todėl nustatytinas protingas, teisingas, sąžiningas terminas ir parašų rinkimo lapų grąžinimui po parašų rinkimo pabaigos. Pagrįstai
  manome, kad šis terminas taip pat turi būti mažiausiai 5 darbo dienos po paskutinės teismo nustatytos dienos šios referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimui.
  Parašus renkantys ir tai organizuojantys asmenys yra labai įvairūs, todėl jie tyčia ar netyčia skirtingai interpretuoja ir parašų lapų grąžinimą. Štai Vaidas Lekstutis, vykdantis sklaidą per www.musutv.lt ir www.bukimevieningi.lt, viešai skelbia, kad neatiduos parašų rinkimo lapų Grupės koordinatoriams, o atiduos tiesiogiai LR VRK ar kitiems asmenims (pvz. Ar referendumas jau parduotas? ( musutv.lt )
  https://youtu.be/jRAfk2JCoxE – 11.03, nuo 4:00 sako, kad patys veš parašus į LRVRK; „Labai svarbus pranešimas“ (video) ( musutv.lt ) https://youtu.be/qHdplmHSQhw – 11.04, nuo 10:45 sakoma, kad neatiduos lapų; “Ar jiems pavyks mus apgauti?” ( musutv.lt ) https://youtu.be/0hYg_VBXIk0 – 11.08, nuo 2:50 sakoma apie panaudos sutartis). Grupei nėra žinoma, ar V. Lekstutis yra provokatorius, sąmoningai siekiantis sužlugdyti šią referendumo iniciatyvą, ar tik savaip interpretuojantis LR VRK atstovų paaiškinimus ir bandantis įvesti savo tvarką. Tai – dar viena priežastis tam, kad būtina aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoti visą šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymą, nustatant, kad parašų rinkimo lapus
  per nustatytą laiką po parašų rinkimo pabaigos LR VRK grąžina Grupės koordinatoriai.
  Dėl šių priežasčių ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismo prašome papildyti Aprašo 14. punktą, nustatant, kad referendumo iniciatyvos atveju piliečių parašų rinkimo lapus
  Pareiškėjos koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos. Šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymui prašome nustatyti, kad šios referendumo iniciatyvos atveju piliečių parašų rinkimo lapus Grupės koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po teismo (ar įstatymo, nes tikimės, kad kada nors LR Seimas priims konstitucinį LR referendumo įstatymą) nustatytos paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos.
 1. Aprašo 15.4 punktu nustatyta, kad kiekvienai piliečių parašų rinkimo lapų bylai, Grupės grąžinamai LR VRK, pildomas ir Aprašo 7. priedas – bylos su parašų rinkimo lapais aprašas, kuriame pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo parašus rinkęs asmuo. Tai ne tik fiziškai neįmanoma padaryti, ypač su paskutinėmis parašų rinkimo dienomis baigtais pildyti lapais, bet ir dėl to, kad parašus rinkęs asmuo, įvertinęs surinktus piliečių parašus, savo pastabas surašo pačiame parašų rinkimo lape, specialiuose laukeliuose įrašydamas, jo nuomone, tinkamų ir netinkamų parašų skaičių, pasirašydamas tame pačiame lape dėl jo pateiktų duomenų tikrumo. Todėl Aprašo 7. priede – bylos su parašų rinkimo lapais apraše –
  pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašyti gali ir galimybę tai padaryti bei pasirašyti turi tik Grupės atstovas, vadovaudamasis parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo pastarasis pasirašo parašų rinkimo lapuose.
  Dėl šių priežasčių ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, prašome pakeisti Aprašo 7 priedą, nustatant, kad bylos su parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Grupės atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.
  Šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymui prašome nustatyti, bylos su parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Grupės atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.
 2. Aprašo 22. punktu nustatyta, kad piliečių iniciatyvas portale „Rinkėjo puslapis“ registruoja ir šį registravimą sustabdo VRK. 2021-11-12 LR VRK atsakymu LR VRK abstrakčiai paaiškino, kad VRKIS portalo „Rinkėjopuslapis.lt“ išorės vartotojams viešųjų elektroninių paslaugų teikimas buvo apribotas Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų metu, 2021-10-10 d. ir 2021-10-24 d., remiantis LR kibernetinio saugumo įstatymo 11 str. 1 d.; LR informacinių išteklių valdymo įstatymo 43 str.; Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2018-12-05 nutarimu Nr.1209. Tačiau nurodytos teisės normos riboja tik
  informacijos, kurios sudaro valstybės ar tarnybinę paslaptį atskleidimo ribojimą.
  Tokiu būdu LR VRK pažeidė LVAT 2021-07-14 sprendimą administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 dalyje dėl 6 mėnesių laiko piliečių parašams rinkti nustatymo, 6 dienas neleisdama piliečiams pasirašyti už šios referendumo iniciatyvos rėmimą elektroniniu būdu. LR VRK nepaaiškino Grupei, kaip piliečių balsavimas dviejuose rajonuose popieriniais balsavimo biuleteniais gali įtakoti pasirašymą už šios referendumo iniciatyvos rėmimą visoje Lietuvoje bei užsienyje, todėl prašome papildyti Aprašo 6. punktą, nurodant, kad LR VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik įstatymo ar teismo sprendimais nustatytais atvejais.
  Šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymui prašome nustatyti, kad LR VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik teismo sprendimu.
 3. Aprašo 25. punktu nustatyta, kad LR VRK, gavusi popierinius rinkėjų parašų lapus, per įstatymo nustatytą terminą juos patikrina ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių. Kadangi ši referendumo iniciatyva vykdoma teismo sprendimu ir negaliojant LR referendumo įstatymui, todėl prašome nustatyti protingą terminą rinkėjų parašų skaičiavimui, pvz. 10 darbo dienų, kad tai nesitęstų labai ilgai.
  Atsižvelgiant į tai, kad: a) LR VRK veiksmus ir neveikimą šis referendumo iniciatyvos vykdymo metu bei sprendimų priėmimą tik po to, kai teismai įpareigoja LR VRK priimti atitinkamus sprendimus; b) tik 2022-01- 12 d. pateiktą nurodymą Grupei vadovautis Aprašu, dėl aukščiau nurodytų priežasčių negaliojančiu nuo 2021-07-01; c) 2022-01-24 LR VRK prašymą Nr.2-48(1.4) LVAT administracinėje byloje Nr.4-415/2022 dėl išaiškinimo ar papildomo sprendimo priėmimo dėl LR VRK diskriminacinio siekio neįskaityti piliečių, iki
  2021-10-20 d. pasirašiusių už šią referendumo iniciatyvą, parašų; d) 2013-2014 m. rezonansinės, kaip ir šios referendumo iniciatyvos, taip vadinamo Žemės referendumo iniciatyvos rėmimo piliečių parašų tikrinimą LR
  VRK vykdė viešai drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais; e) 2021-10-20 LVAT nutartimi administracinėje byloje Nr.R-14-1062/2021 nustatytą reikalavimą laikytis 30 metų trunkančios referendumo teisinės tradicijos Lietuvos Respublikoje; taip pat atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ir siekiant nesupriešinti visuomenės dėl šio klausimo, prašome pakeisti Aprašo 25. punktą, nustatant, kad LR VRK drauge su Grupės atstovais per įstatymo ar teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių. Šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymui prašome nustatyti, kad LR VRK drauge su Grupės atstovais per teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių, taip pat nustatyti 10 darbo dienų terminą šiam tikrinimui ir skaičiavimui.
 1. Aprašo 29. punktu nustatyta, kokie piliečių parašai neįskaičiuojami.
  14.1 Aprašo 29.5 punktu nustatyta, kad neįskaitomi visi parašai rinkėjo, kuris už iniciatyvą pasirašė
  daugiau negu vieną kartą, o 29.6 punktu nustatyta, kad neįskaitomi parašai, jei rinkėjas parašė daugiau nei
  vieną kartą: elektroniniu būdu ir popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape. Tokie reikalavimai, ypač esant
  aibei nusiskundimų dėl pasirašymo elektroniniu būdu, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
  principų. Dalis rinkėjų gali pasirašyti keletą kartų ne tik dėl užmiršimo apie ankstesnį pasirašymą, bet ir dėl
  to, kad jis galėjo pasirašyti elektroniniu būdu ar atvirkščiai (popieriuje) dėl įvairių nesusipratimų pasirašant
  priešingu būdu, LR VRK ir kitų asmenų viešai skelbiamą prieštaringą informaciją apie reikalavimus
  pasirašymui, pvz. gyvenamosios ar deklaruotos gyvenamosios vietos nurodymą.
  Todėl teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitiktų reikalavimas įskaityti vieną asmens
  parašą, jei jis pasirašė kelis kartus, nepriklausomai nuo pasirašymo būdo, bet ne pašalinti visus, t.y.
  neįskaityti nė vieno pasirašiusio asmens parašo.
  Atsižvelgiant į išdėstytą, prašome pakeisti Aprašo 29.5 ir 29.6 punktus, nustatant, kad tuo atveju, jei
  rinkėjas pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu.
  Šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymui prašome nustatyti, kad tuo atveju, jei rinkėjas
  pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas jo pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu. 14.2 Aprašo 29.3 punktu nustatyta, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie nėra įrašę visų įstatymuose
  nustatytų duomenų. Šis LR VRK nustatytas reikalavimas yra abstraktus, nenurodyti jokie įstatymai, kurių
  reikalavimus, anot LR VRK, turi atitikti pasirašančio asmens parašų rinkimo lapuose įrašyti duomenys. LR
  VRK nepateikė Grupei jokių išaiškinimų ir nurodymų dėl duomenų įrašymo į popierinius parašų rinkimo
  lapus, tik 2021-07-21 d. perdavė Grupei pirmuosius parašų rinkimo lapus ir pateikė Parašus renkančių
  asmenų žurnalą, nurodė, kad jį reikia pildyti. Kitų nurodymų ar reikalavimų pasirašymui popieriniuose
  lapuose Grupei nepateikė.
  Dalis Piliečių parašų rinkimo lapuose nurodytų už referendumo iniciatyvą pasirašančio asmens
  duomenų yra pertekliniai ir beprasmiški, dėl ko tik dirbtinai apsunkina pilieičių parašų rinkimą ir yra
  nebūtini. Todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principais šie
  reikalavimai pripažintini pertekliniais ir nebūtinais pasirašiusi asmens identifikavimui:
  14.2.1 Pasirašančio asmens prašoma įrašyti pirmiau jo pavardę ir vardą. Tai – iš esmės klaidinantis LR
  VRK prašymas, nes didžioji dauguma Lietuvos piliečių gerai žino lietuvių kalbos ir oficialių dokumentų
  reikalavimus lietuvių kalboje – pirmiau rašomas asmens vardas, o po to – asmens pavardė. Tai – ir
  nesąžiningas reikalavimas, siekiant, kad kuo daugiau asmenų parašų nebūtų įskaityti, jei asmuo pirmiau,
  pagal lietuvių kalbos reikalavimus ir praktiką oficialiuose Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamuose
  asmens tapatybę nustatančiuose dokumentuose, asmuo pirmiau įrašo įprastą asmens vardą, o po to –
  pavardę. Pasirašančių asmenų, gerbiančių lietuvių kalbos rašymo reikalavimus, inercija yra didžiulė – parašų
  rinkėjas jų prašo pagal LR prašymą pirmiau rašyti savo pavardę, o po to – vardą, tačiau pasirašantis asmuo
  labai dažnai įrašo priešingai, nes taip yra įprasta ir reikalaujama valstybinėje lietuvių kalboje. Todėl parašai
  įskaičiuotini nepriklausomai nuo to, kas pirmiau įrašyta – asmens vardas ar pavardė.
  Didelė dalis pasirašančių asmenų dėl jų rašysenos ir vardo bei pavardės ilgumo jų įrašymui skirtame
  langelyje nesutalpina vardo ir pavardės vienoje eilutėje – įrašo arba dviejose eilutėse arba vienoje eilutėje
  vieną virš kito (vardą ir pavardę). Šios aplinkybės, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
  principais, negali būti pagrįsta priežastimi neįskaityti pasirašiusio asmens parašo.
  14.2.2 Pasirašančio asmens vardo ir pavardės įrašymas nespausdintomis raidėmis. Teisingumo,
  protingumo ir sąžiningumo principus atitinka asmens vardo ir pavardės įrašymas aiškiai, bet nebūtinai spausdintomis raidėmis. Priklausomai nuo asmens rašysenos, ir spausdintomis raidėmis įrašytas vardas ir/ar pavardė gali būti sunkiai įskaitomi. 14.2.3 Ligija Tautkuvienė atsiuntė paaiškinimus dėl Lietuvos piliečių parašų rinkimo JAV (priedas 1), kas patvirtina aplinkybes skunde nurodytas aplinkybes dėl Piliečių parašų rinkimo lapuose pasirašančių asmenų pasirašymo svarbių detalių, kurios netrukdo identifikuoti pasirašiusį asmenį, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos nurodymo aplinkybių, taip pat ir vardo ar pavardės rašymo JAV ar kitose valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių. Į tai taip pat prašome atsižvelgti. 14.2.4 Perskaičius aiškiai įrašytus asmens vardą ir pavardę, gimimo datą ir asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) numerį, atsižvelgiant į tai, kad šiuose asmens dokumentuose yra ir
  asmens parašas, žinomas valstybei, todėl pagal šiuos duomenis LR VRK, atstovaujanti valstybę, gali identifikuoti pasirašiusį asmenį ir jo parašo tikrumą. 14.2.5 Kiti piliečių parašų rinkimo lapuose nurodyti asmens duomenys apie jo gyvenamąją vietą yra pertekliniai ir netgi klaidinantys. Apraše ir parašų rinkimo lapuose nenurodyta, kokią gyvenamąją vietą reikia įrašyti – deklaruotą gyvenamąją vietą, tikrąją gyvenamąją vietą ar laikino buvimo gyvenamąją vietą. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, kuri nėra būtinai susijusi su asmens tapatybės nustatymu, o dažniausiai skirtingai suprantama, pasirašiusio asmens tapatybės nustatymui LR VRK atstovaujamai valstybei pakanka asmens vardo, pavardės, asmens dokumento numerio ir parašo, kuris turi būti toks, kaip ir Atsakovės prašomame asmens dokumente. 2021-07-21 d. LRVRK atstovė Reda Daniškevičiūtė, išduodama Grupei piliečių parašų rinkimo lapus, paaiškino, kad juose nurodyta asmens gyvenamoji vieta yra ne jo deklaruota, o reali gyvenamoji vieta. Tuo tarpu jau antroje šios politinės kampanijos dalyje buvo pradėta plačiai viešai skelbti kita neįvardinamų LR VRK atstovų nuomonė, kad reikia nurodyti deklaruotą gyvenamąją vietą Referendumo apžvalga ( musutv.lt ) https://youtu.be/GHoi6-vUsmw – 11.17, nuo 3:00 – dėl deklaruotos gyvenamos vietos; “Referendumo parašų rinkimo grafikas ir skambutis į VRK ( musutv.lt ) – 11.25 https://youtu.be/J0E4FUBf7oA – 11.25, vėl aiškintasi apie gyvenamosios vietos įrašymą. Pagrįstai manome, kad kitos nuomonės LR VRK atstovai ir nepateikė, tačiau asmenys, norintys sutrukdyti šiai refrendumo iniciatyvai, viešai skelbia galimai skirtingas LR VRK nuomones dėl pasirašiusio asmens gyvenamosios vietos adreso, klaidina pasirašančius piliečius. Pačiuose piliečių parašų rinkimo lapuose įrašas „Gyvenamoji vieta“ nieko nepaaiškina, kaip ir Apraše nieko apie tai nėra nurodyta. Todėl šis duomuo yra ir klaidinantis, ir perteklinis. 14.2.6 Atsižvelgiant į išdėstytą šio prašymo dalyse 14.2.1-14.2.5, prašome pakeisti Aprašo 29.3 punktą, nurodant jame, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinkimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos. Šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymui prašome nustatyti, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinkimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos. 14.3 Aprašo 30. punktu nustatyta, kad „Rinkimų komisija, patikrinusi parašus, surašo Rinkėjų parašų tikrinimo aktą.“ Atsižvelgiant į šio prašymo dalyje Nr.13 pateiktus argumentus dėl reikalavimo, kad surinktus parašus LR VRK tikrintų drauge su Grupės atstovais, prašome pakeisti Aprašo 30. punktą, nustatant, kad ir Rinkėjų parašų tikrinimo aktą pasirašytų LR VRK ir Grupės koordinatoriai, tą patį nustatyti ir šios ir kitų būsimų referendumo iniciatyvų vykdymui. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nurodytais teismų sprendimais ir teismų precedento praktika dėl šios referendumo iniciatyvos vykdymo nuo 2021-07-01 d., išimtinai tik pagal teismo sprendimus, prašome, kad LR VRK, manydama, jog LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtintas „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašas“ dalyse dėl piliečių referendumo vykdymo yra galiojantis, pakeistų jį pagal žemiau pateiktus mūsų prašymo reikalavimus, taip pat pagal šiuos mūsų reikalavimus reglamentuotų šios ir kitų piliečių referendumo iniciatyvų vykdymą:
 1. Nustatyti, kad šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad LR VRK reikalavimas dėl parašų rinkėjo pasirašymo Parašus renkančių asmenų žurnale ir parašų rinkimo „teritorijos“ nurodymas šiame žurnale yra pertekliniai.
  2.1 Pripažinti negaliojančiu nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 13. punkto perteklinius reikalavimus dėl popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenų pildymo būtinumo pagal 13. punkto 3-io puslapio pabaigoje pateiktą pavyzdį ir pakeisti šį reikalavimą, nustatant, kad šie duomenys pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale.
  2.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenys būtų pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale.
  3.1 Papildyti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 14. punktą, nustatant, kad referendumo iniciatyvos atveju piliečių parašų rinkimo lapus Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos.
  3.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad piliečių parašų rinkimo lapus Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po teismo nustatytos paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos.
  4.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 7 priedą, nustatant, kad bylos su piliečių parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.
  4.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, bylos su parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.
  5.1 Papildyti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 6. punktą, nurodant, kad LR VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik įstatymo ar teismo sprendimais nustatytais atvejais.
  5.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad LR VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik teismo sprendimu.
  6.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 25. punktą, nustatant, kad LR VRK drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais per įstatymo ar teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių.
  6.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad LR VRK drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais per teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių, taip pat nustatyti 10 darbo dienų terminą šiam tikrinimui ir skaičiavimui.
  7.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 29.5 ir 29.6 punktus, nustatant, kad tuo atveju, jei rinkėjas pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu.
  7.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad tuo atveju, jei rinkėjas pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas jo pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu.
  8.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 29.3 punktą, nurodant jame, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinikimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos.
  8.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinkimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės
  rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos. 9.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 30. punktą, nustatant, kad Rinkėjų parašų tikrinimo aktą pasirašo LR VRK ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai. 9.2 Šios ir kitų referendumo iniciatyvų vykdymui nustatyti, kad Rinkėjų parašų tikrinimo aktą pasirašo LR VRK ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai.

Priedas – Ligijos Tautkuvienės paaiškinimai dėl Lietuvos piliečių parašų rinkimo JAV

Pagarbiai,
Koordinatoriai:

Nendrė Černiauskienė Zigmas Vaišvila Tauras Jakelaitis