Aktualijos

RUSIJA PRIVALO ATLYGINTI PADARYTĄ ŽALĄ LIETUVAI 

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Seimo nariams

Žiniasklaidai

     K R E I P I M A S I S

RUSIJA PRIVALO ATLYGINTI PADARYTĄ ŽALĄ LIETUVAI         

                         Vilnius,   2022 -12- 07

1939-08-23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą papildomą  protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų sferai. 

1939-09-01 pradedamas Antrasis Pasaulinis karas siekiant užvaldyti pasaulį.

1939-09-01 Vokietija iš vakarų, o SSRS 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją  ir nugalėję 1939-09-28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai  Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste ) bendru paradu atšventė pergalę. Pažymėtina, kad tą pačią dieną Ribentropas ir Molotovas pasirašo slaptą papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį“. 

1939 m. spalio pradžioje sovietai su vokiečiais pradeda derybas, kad SSRS atiduosianti Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti Vokietijai pietinę Suvalkiją. 

1939-11-28 SSRS užpuola Suomiją ir atplėšusi teritorijos dalį 1940-03-12 pasirašo priverstinę taikos sutartį. 1940-06-15 SSRS okupuoja Lietuvą ir birželyje pavergia Latviją ir Estiją.. 1940-06-27 Kremliaus spaudžiama ir Berlyno patariama Rumunija sovietams perleidžia Besarabiją ir šiaurės Bukoviną. 

1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą, pagal kurį Vokietija PARDAVĖ Sovietų sąjungai Suvalkiją už 7 milijonus 500 tūkstančių dolerių.

Budeliai, užkariaudami Europos valstybes ir tenkindami savo siekius, užsiėmė net mainais ir prekyba valstybėmis bei teritorijomis.

NKVD ir gestapas dėjo grandines tautoms – krematoriumai dirbo be pertraukos, duobėse alsavo priešmirtinėse agonijose aukos, tardymų ir mirtininkų kamerose vyko egzekucijos, stepėse, ledjūriuose, šachtose, įmonėse, kirtavietėse nuo nepakeliamų darbų žmonės masiškai mirdavo.

Rugpjūčio 23–oji –  juodžiausias lietuvių tautos istorijos puslapis. Pasaulinių nusikaltėlių suokalbio pasekmėje išnaikinta trečdalis tautos, padaryta žalos maždaug už  800 milijardų JAV dolerių. 

1941-06-22 Berlynas davė komandą:  „Drang nach Osten“ – pulti karui besiruošiančią SSRS.  Žūtbūtinėje kovoje susidūrė fašizmas su komunizmu. Karo frontuose ir vykdant genocidą buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astronominis. Fašizmas buvo teisiamas Niurnberge ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizmas, padaręs pasauliui žymiai daugiau žalos, liko teisiškai neįvertintas. Jo  nusikaltimai Žmonijai daugelį metų buvo slepiami ir neviešinami. 

PRISIMINKIME, kad 1991-07-29 d Maskvoje įvyko pirmas Rusijos Prezidento Boriso Jelcino ir Lietuvos Aukščiausios tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio oficialus susitikimas. Susitikimo metu buvo pasirašyti susitarimai: Sutartis dėl valstybinių santykių tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos, Susitarimas dėl Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo ekonominei ir socialinėje – kultūrinėje Kaliningrado srities raidoje, Protokolas dėl pasikeitino  įgaliotomis atstovybėmis. PAŽYMĖTINA, kad šie susitarimai susilaukė didžiulio dėmesio Lietuvoje, Rusijoje ir pasaulyje.  Šie susitarimai yra pažymimi kaip B. Jelcino Rusijos išsivadavimo iš komunizmo priespaudos ir žygis į demokratinį pasaulį. Atėjęs į valdžią V. Putinas sukėlė karus prieš Čėčėniją, Gruziją, Ukrainą. Šis laikotarpis vadinamas putinizmo fašizmu. 

PRIMENAME, kad 2000 metų birželio 12 –14 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje pirmą kartą pasaulio istorijoje vyko Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”. Jame dalyvavo 24 valstybių atstovai, kurie įsteigė Tarptautinį Vilniaus Visuomeninį Tribunolą, daugelio žmonių pavadintą “Niurnbergas-2”. Kongresas pavedė Tribunolui teisiniu, politiniu ir socialiniu požiūriu įvertinti komunizmo ideologiją, nusikalstamas komunistų sukurtų režimų veikas.  Jis išklausė 15 valstybių atstovų kaltinimus.Tribunolas nuosprendį paskelbė 2000-09-27 d.

PRIMENAME,  kad Tarptautinio Vilniaus Visuomeninio Tribunolo NUOSPRENDYJE tvirtinama: 

 1.Atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad pasaulyje tebevykdomi nuožmūs nusikaltimai taikai, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui (genocidas). Pasaulio visuomenė, valstybės ir ypač didžiųjų valstybių vadovai buvo ir tebėra abejingi nekaltų  žmonių naikinimui. Tribonolas pažymėjo, kad buvo prarasta apie 100 milijonų gyvybių.  

2. Komunistinių režimų komunistinės partijos yra nusikalstamos represinės organizacijos. 

5. Privalu pripažinti, kad Antrąjį pasaulinį karą sukėlė nacistinė Vokietija ir komunistinė SSRS. 1939 m. SSRS sudarė  Molotovo-Ribentropo paktą ir jo slaptuosius protokolus, kuriais remiantis įvykdė agresiją prieš Lenkiją, Suomiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas valstybes. SSRS kartu vykdė nusikaltimus taikai, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui. Rusijos Federacija būdama SSRS  teisių perėmėja, turi atsiprašyti patyrusių SSRS agresiją šalių už jos padarytus nusikaltimus ir bent iš dalies atlyginti materialinę žalą.

9. Tribunolas ragino visas pasaulio žmonių bendrijas  daryti įtaką savo vyriausybėms, kurios turėtų prašyti Jungtinių Tautų Organizacijos  siūlyti savo narėms steigti komunistinio režimo padarytų nusikaltimų tyrimo institucijas…  Nusikaltimus padarę režimai ar jų teisių perėmėjai turėtų atlyginti nukentėjusiems žalą, kaip tai padarė ir tebedaro Vokietija.  

     14. Tarptautinio Vilniaus Visuomeninio Tribunolo nuosprendį, jo surinktus įrodymus būtina pateikti Jungtinių Tautų Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui.

Tribunolo nuosprendis neskundžiamas.

PRISIMINDAMI komunizmo ir nacizmo – Stalino ir Hitlerio 1939-08-23 sąmokslą, Lietuvos okupaciją ir masinius trėmimus ir pasaulyje neturintį analogo 10 metų (1944-1953) trukusį partizaninį karą, 50 metų vykdytą SSRS Lietuvos genocidą,  turime vertinti Antrąjį pasaulinį karą Rusijos karus Čėčėnijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje. PAGERBDAMI IR NUSILENKDAMI AUKOMS PRAŠOME LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ, KAD PAREIKALAUTŲ RUSIJĄ ATLYGINTI PADARYTĄ ŽALĄ LIETUVAI.  

.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius 

Pirmininko pavaduotojas    G. Adomaitis 

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė                           

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com