Aktualijos

SKUNDAS LIETUVOS VYRIAUSIAJAM ADMINISTRACINIAM TEISMUI

Written by Redakcija · 28 min read

This image has an empty alt attribute; its file name is referend2021Spalv.png

LIETUVOS VYRIAUSIAJAM ADMINISTRACINIAM TEISMUI

Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius

Pareiškėja: Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė    2022-02-28  Vilnius

atstovas koordinatorius Zigmas Vaišvila, el.p. zigmas.vaisvila@lrs.lt, 8-69875070  

Atsakovė: LR Vyriausioji rinkimų komisija, k. 188607150,  Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius, rinkim@vrk.lt

S K U N D AS dėl 2022-02-24 LR VRK sprendimo Nr.2-100(2.11) ir LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ dalies

1. Pareiškėja Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė (toliau – ir Grupė), įregistruota 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 (priedas 1), vykdo referendumo iniciatyvą dėl LR Konstitucijos 9 str. ir 147 str. pakeitimo. Atsakovė 2022-01-11 LR VRK raštu Nr.2-13(2.6) (priedas 2) ir kitais raštais patvirtino savo nuomonę, kad „šiuo metu“ (t.y. nuo 2021-07-01 d.) Lietuvoje „nėra galiojančio referendumo įstatymo, numatančio atitinkamus reikalavimus (tvarką, sąlygas) referendumo organizavimui ir vykdymui, o taip pat VRK suteikiančio atitinkamus įgaliojimus referendumo tinkamo vykdymo užtikrinimui“.

2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimu Nr. KT135-N11/2020 nustatyta, kad nuo 2020-07-01 negalioja jokios redakcijos LR referendumo įstatymas. Todėl 2021-07-01 LR VRK sprendimu Nr.Sp-172 Atsakovė atsisakė vykdyti šią įregistruotą referendumo iniciatyvą. Šį Atsakovės sprendimą panaikino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2021-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021, tiesiogiai pritaikęs Konstituciją ir įstatymo analogiją, kad apginti konstitucines piliečių teises į referendumo iniciatyvą. Šiuo teismo sprendimu Atsakovė buvo įpareigota išduoti Pareiškėjai šios referendumo iniciatyvos rėmimo piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą pasirašymui už šią iniciatyvą elektroniniu būdu, taip pat nustatytas 6 mėnesių laikas piliečių parašams rinkti dėl šios referendumo iniciatyvos rėmimo. 2021-07-21 d. Atsakovė išdavė Pareiškėjai piliečių parašų rinkimo lapus (priedas 3 – aktas). Visus kitus sprendimus dėl šios referendumo iniciatyvos vykdymo Atsakovė taip pat priimdavo tik LVAT įpareigota, pvz. dėl LRT eterio suteikimo (2021-09-09 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-12-520/2021 ir 2022-01-20 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-4-415/2022). Pastaruoju sprendimu LVAT pratęsė šios referendumo iniciatyvos vykdymą iki 2022-04-20.

Kitų šios referendumo iniciatyvos vykdymo reguliavimų teismų sprendimais nenustatyta.

2. Atsakovė, prieštaraudama skundo dalyje Nr.1 teismų nustatytoms aplinkybėms ir savo pačios nuomonei, pareikštai 2022-01-11 LR VRK raštu Nr.2-13(2.6) (priedas 2), Pareiškėjai pateikė 2022-01-12 LR VRK elektroninį laišką (priedas 4), kuriuo pateikė LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtintą „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašą“ (toliau – Aprašas) ir jo priedus Nr.1 (Parašus renkančių asmenų registracijos žurnalas), Nr.7 ir Nr.8 (Bylos su parašų rinkimo lapais aprašai), nurodė, kad laikantis šios tvarkos, iki 2022-01-21 d. Pareiškėja turi priduoti Atsakovei parašų rinkimo lapus su šią referendumo iniciatyvą remiančių piliečių parašais (priedai 5)

2022-01-12 LR VRK elektroniniame laiške nurodyta, kad Aprašas buvo pateiktas Pareiškėjai 2021-07-21 d. išduodant parašų rinkimo lapus, tačiau tai neatitinka tikrovės. Drauge su piliečių parašų rinkimo lapais Atsakovės atstovė Reda Daniškevičiūtė Pareiškėjai pateikė tik Parašus renkančių asmenų registracijos žurnalo pavyzdį (vienas priedų 5), bet nepateikė Aprašo ir nenurodė, kad juo reikia vadovautis. Dėl šių aplinkybių nustatymo teismo prašome liudytojais apklausti LR VRK atstovę Redą Daniškevičiūtę ir Pareiškėjos iniciatyvinės grupės narius, 2021-07-21 d. dalyvavusius parašų rinkimo lapų išdavime – Taurą Jakelaitį ir Stanislavą Ladinskį.

3. Dėl susiklosčiusio teisinio neapibrėžtumo (LR Seimui nevykdant 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT135-N11/2020 priimti konstitucinį LR referendumo įstatymą) ši referendumo iniciatyva vykdoma remiantis tik teismo sprendimais. Tai pripažįsta ir Atsakovė. Dėl šių aplinkybių ir pagrindų nėra pagrindo Atsakovei ir Pareiškėjai vadovautis LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtintu Aprašu. Atsakovė nepaaiškino Pareiškėjai, kodėl baigiantis 2021-07-14 LVAT sprendimu nustatytam šios referendumo iniciatyvos vykdymo laikui ir iškart po savo raštiško patvirtinimo dėl šios referendumo iniciatyvos vykdymo tik pagal teismo sprendimus 2022-01-11 LR VRK raštu Nr.2-13(2.6) (priedas 2) jau kitą dieną Atsakovė pakeitė savo nuomonę ir 2022-01-12 LR VRK elektroniniu laišku (priedas 4) pareikalavo, kad Pareiškėja vadovautųsi Atsakovės 2022-01-12 d. Pareiškėjai pateiktu Aprašu. 

Pareiškėjos nuomone, toks Atsakovės elgesys neatitinka ne tik gero administravimo principų šios atsakingos valstybės institucijos veiklai, bet ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo reikalavimams.  

2021-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 ir 2021-09-09 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-12-520/2021 LVAT atkreipė dėmesį į tai, kad VRK yra vienintelė institucija valstybėje, atsakinga už referendumo iniciatyvų įgyvendinimą ir veikianti pagal specialųjį įstatymą, negalinti neveikti šioje situacijoje. Pagal LR Konstitucijos 5 str. 2 ir 3 d. valdžios galias riboja Konstitucija, ir valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o pagal LR Konstitucijos 29 str. 1 d. – Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. LVAT ne kartą yra pažymėjęs, jog „<…> viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų“.

4. Ši referendumo iniciatyva tęsiama iki 2022-04-20, nes 2022-01-20 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-4-415/2022 LVAT nustatė, kad 2021-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 LVAT nustatytas 6 mėnesių laikas piliečių parašams rinkti skaičiuojamas nuo administracinėje byloje Nr.R-14-1062/2021 išplėstinės teisėjų kolegijos priimtos LVAT 2021-10-20 nutarties, vadovaujantis tuo, kad atnaujinus procesą dėl administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 priimto LVAT 2021-07-14 sprendimo, Lietuvos piliečiai buvo teisiniame neapibrėžtume dėl šios referendumo iniciatyvos vykdymo, ir pati referendumo iniciatyva negalėjo būti tinkamai vykdoma. Kadangi ji vykdoma tik pagal teismo sprendimus, ką pripažįsta ir VRK, todėl visapusiškas jos reglamentavimas yra būtinas ne tik dalyje dėl parašų lapų grąžinimo VRK, bet ir dėl kitų nesureglamentuotų ar tinkamai nesureglamentuotų jos vykdymo procedūrų. 

5. Teismai nurodytose bylose nustatė šias aplinkybes ir šį teisės reglamentavimą šiai susiklosčiusiai situacijai, kas įtakoja ir ginčą teisme pagal šį skundą:

5.1 2021-06-29 LR VRK sprendimas Nr.Sp-170 buvo priimtas, galiojant 2018-12-20 d. redakcijos LR referendumo įstatymui, tačiau LR VRK sprendimu Nr.Sp-172 Atsakovei neteisėtai atsisakius vykdyti šią referendumo iniciatyvą, buvo sukelti teisiniai padariniai – neįgyvendinti Pareiškėjos teisiniai lūkesčiai ir konstitucinės teisės. Susidariusi teisės spraga, taip pat ir ta, kuri atsirado po 2022-01-12 LR VRK el. rašto, yra šalintina teisinio reguliavimo neapibrėžtis, kurią šalinti poreikis yra, o teismas turi teisę ir pareigą tai daryti. Teismai neabejotinai turi ir iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia, Konstituciją – aukščiausiąją teisę (žr. Konstitucinio Teismo 2006-08-08 sprendimą). Pagal LR Konstitucijos 6 str. Konstitucija yra tiesioginio taikymo aktas, ir kiekvienas asmuo savo teises gali ginti, remdamasis Konstitucija. Administracinės bylos Nr.R-11-552/2021 LVAT teisėjų kolegijos nuomone, nevykdant iš Konstitucijos kylančios teismo pareigos ginti Pareiškėjos konstitucinę teisę į referendumo iniciatyvą, būtų pažeistos Konstitucijos 9 str. ir principai, garantuojantys piliečių teisę atlikti teisėkūros procedūras, o pati asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą taptų fiktyvi. 

5.2 2021-10-20 nutartimi byloje Nr.R-14-1062/2021 LVAT konstatavo, kad nuo 2002-06-04 iki 2021-07-01 šios bylos ginčui aktualus teisinis referendumo reguliavimas iš esmės nekito, o nuo 1989-11-03 Lietuvoje susiklostė referendumo teisės tradicija, kad piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą galioja apie trisdešimt metų, kad dėl pirminių referendumo organizavimo stadijos veiksmų susiformavo nuosekli teisinio reguliavimo tradicija.

5.3 LVAT 2021-07-14 sprendime (žr. sprendimo 28 punktą) nurodyta, kad teismas išvadas darė, sekdamas teisės tradicija, o įvertinus kai kurias LR referendumo jstatymo nuostatas, LR vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme nurodytus uždavinius (organizuoti ir vykdyti referendumus, užtikrinti, kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais) bei padaryto apibendrinimo (kad LR įstatymuose, užtikrinant,  kad rinkimų teisę turintys piliečiai galėtų realizuoti Konstitucijoje įtvirtintą iniciatyvą referendumui paskelbti, yra įtvirtinta taisyklė, kad VRK per konkretų terminą išduoda iniciatoriams parašų rinkimo lapus bei sukuria prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo ir sudaro galimybę jame pasirašyti; parašams surinkti yra nustatomas tam tikras terminas) matyti, kad pagrįstai buvo remtasi būtent teisinio reguliavimo tradicija.

5.4 2021-10-20 nutartimi byloje Nr.R-14-1062/2021 LVAT išplėstinė teisėjų kolegija papildomai nurodė ir tai, kad LR vyriausiosios rinkimų komisijos istatyme (2021-04-30 redakcija) nustatyti ne tik VRK uždaviniai organizuoti ir vykdyti referendumus, užtikrinti, kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais (3 str. 1 d. 1-2 p.), bet ir spręsti referendumo vykdymo metu techninius klausimus. Pagal LR vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymą VRK yra Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų  organizavimo bei vykdymo valstybės institucija (2 str. 1 d.). Nurodyto įstatymo 3 str. ,,Vyriausiosios rinkimų komisijos uždaviniai ir įgaliojimai” nustatyta, kad VRK, įgyvendindama nurodytus uždavinius (be kita ko, organizuoti ir vykdyti referendumus; užtikrinti, kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais) nustato rinkimų bei referendumo biuletenių, kitų rinkimuose bei referendume naudojamų dokumentų, antspaudų pavyzdžius ir formas, biuletenių ir dokumentų pildymo pavyzdžius, jų antspaudavimo tvarką (3 str. 2 d. 6 p.). Vykdydama referendumus arba kai realizuojama piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, VRK, be kita ko, registruoja piliečių iniciatyvinę grupę referendumui surengti, išduoda piliečių parašų rinkimo lapus; registruoja piliečių iniciatyvinę grupę dėl siūlymo Seimui priimti, pakeisti ar papildyti Konstituciją ar kitą įstatymą, išduoda piliečių parašų rinkimo lapus, teikia Seimui išvadą, kad piliečių parašai surinkti pagal įstatymų reikalavimus (3 str. 6 d. 1, 3 p.). VRK narys turi teisę tikrinti, ar laikomasi rinkimų, Referendumo bei kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių rinkimų ir referendumo organizavimą ir vykdymą, reikalavimų (16 str. 1 d. 5 p.). Šios nuostatos įsigaliojo 2002-08-01 ir galioja šiuo metu. 

VRK, kaip rinkimus organizuojanti institucija (žr. 1992-07-07 LR įstatymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio jstatymo pakeitimo ir papildymo ir Lietuvos Respublikos aukščiausiosios valstybinės valdžios institucijos pavadinimo pakeitimo” Nr.1-2719 701 str.), buvo patvirtinta LR Aukščiausiosios Tarybos 1992-07-23 nutarimu Nr.1-2796 ,,Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos” (įsigaliojo 1992-07-31).

6. Todėl šios referendumo iniciatyvos atveju tiek, kiek tai susiję su VRK įgaliojimais, įtvirtintais LR vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme, nėra pagrindo konstatuoti esant teisės spragai, kuri pagal Konstitucinio Teismo doktriną reiškia, jog atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas apskritai nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra nustatytas nei tam tikrame teisės akte (jo dalyje), nei kuriuose nors kituose teisės aktuose, tačiau yra poreikis tuos visuomeninius santykius teisiškai sureguliuoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006-08-08 ir 2008-11-05 sprendimus). Teisės spragą teismai gali užpildyti ad hoc.

2021-10-20 nutartimi administracinėje byloje Nr.R-14-1062/2021 LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad Konstitucinis Teismas, dar 1994-07-11 sprendime aiškindamas Konstitucijos 67 str. 13 p. nuostatą, kad Seimas ,,sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį”, yra konstatavęs, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo dviem pagrindinėmis organizacinėmis formomis – nacionaliniais rinkimais ir referendumu, ir nurodęs, kad Lietuvoje turi  būti sudaryta viena universali rinkimus organizuojanti institucija – Vyriausioji rinkimų komisija; pagal Konstituciją referendumus turi organizuoti joje expressis verbis (aiškiais žodžiais) įvardyta institucija – Vyriausioji rinkimų komisija. Konstitucinis Teismas yra tyręs atitinkamų LR vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo nuostatų, susijusių su piliečių referendumo iniciatyvos teisės įgyvendinimo užtikrinimu, atitiktį Konstitucijai, tačiau nuostatų, nustatančių pareigą VRK išduoti piliečių parašų rinkimo lapus, konstitucingumu nebuvo abejojama.

Tad nebuvo ir nėra teisės pagrindų Atsakovei beveik visą šios referendumo iniciatyvos vykdymo laikotarpį nereglamentuoti šios referendumo iniciatyvos vykdymo, esant neaiškumui ar neapibrėžtumui atsižvelgiant į jos vykdymo ne pagal LR referendumo įstatymą, bet pagal teismo sprendimus, kreiptis į teismą dėl išaiškinimų. VRK per visą šios referendumo iniciatyvos laikotarpį pirmą ir vienintelį kartą kreipėsi į LVAT dėl išaiškinimo administracinėje byloje Nr.R-4-415/2022, prašydama teismo išaiškinti, ar pratęsus referendumo iniciatyvą įskaičiuoti ar neįskaičiuoti šią referendumo iniciatyvą parėmusių piliečių parašus, jei tai buvo padaryta iki 2021-10-20 d. 

Tačiau besibaigiant teismo nustatytam pirminiam 6 mėnesių laikotarpiui šiai referendumo iniciatyvai vykdyti, 2022-01-12 d., Atsakovė, prieštaraudama pati sau, nusprendė šios iniciatyvos vykdymui taikyti 2020-04-02 d. jos pačios pasitvirtintą Aprašą, kuris dalyje dėl piliečių referendumo iniciatyvos vykdymo buvo priimtas pagal šios referendumo iniciatyvos vykdymo metu nebegaliojančio LR referendumo įstatymo 11 str., kuris, be kita ko, nenustato Atsakovės į Aprašą įrašytų nuostatų ir reikalavimų. Kadangi administracinė byla Nr.R-11-552/2021 išnagrinėta, joje priimtas 2021-07-14 LVAT sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl klausimas dėl kitų, t.y. nurodytu teismo sprendimu nenustatytų, šios referendumo iniciatyvos reglamentavimui būtinų klausimų negali būti sprendžiamas nurodytoje byloje. Teismo tai prašėme padaryti administracinėje byloje Nr.R-5-552/2022, tačiau teismas atsisakė priimti skundą, nurodęs, kad pirmiau Pareiškėja turi kreiptis į VRK.

7. Dėl nurodytų priežasčių Pareiškėja 2022-02-14 prašymu (priedas 6) kreipėsi į Atsakovę, tačiau ši 2022-02-24 LR VRK sprendimu Nr.2-100(2.11) (priedas 7) atsisakė priimti atitinkamą sprendimą, nurodė, kad reikia vadovautis Aprašu, kad negalima keisti Apraše įtvirtintų nuostatų nebaigus šios administracinės procedūros. Atsakovės nuomone, nors Apraše daroma nuoroda į Referendumo įstatymą, kuris nėra galiojantis, tačiau juo reikia vadovautis, nes Aprašas neprieštarauja su referendumo organizavimu ir vykdymu susiklosčiusiai teisinio reguliavimo tradicijai. Sprendime nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas LR ABTĮ nustatyta tvarka. Su tokiu Atsakovės sprendimu nesutinkame, skundžiame jį ir Aprašo dalį skunde nurodytose dalyse dėl piliečių referendumo iniciatyvų vykdymo reglamentavimo pripažinimo negaliojančiu ir/ar pakeitimo. 

Skundą teikiame per nustatytas 5 dienas nuo 2022-02-24 LR VRK sprendimo Nr.2-100(2.11) gavimo pagal analogiją su 2018-12-20 d. LR referendumo įstatymo 30 str. 2 d. ir 4 d., taip pat ABTĮ 21 str. 1 d. 3 p., 23-25 str., 29 str. 2 d. pagrindais. Dėl šio skundo dalyje dėl Aprašo dalies dėl skunde nurodytų aplinkybių teismo prašome atnaujinti terminą skundui pateikti jo dalyje dėl LR VRK 2020-04-02 sprendimo Nr.Sp-33 nurodytose dalyse dėl. Skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas (ABTĮ 36 str. 1 d. 1 p. ir 3 p.).

ABTĮ 88 str. nustato, kad administracinis teismas gali panaikinti skundžiamą teisės aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti jį priėmusį viešojo administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą (2 d.), išspręsti ginčą kitu įstatymų nustatytu būdu. 

Teismo prašome pripažinti negaliojančiais 2022-02-24 LR VRK sprendimą Nr.2-100(2.11) ir LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto Aprašo skunde nurodytas dalis dėl referendumo iniciatyvų vykdymo, ir/arba atitinkamai jas pakeisti, kaip prieštaraujančias įsiteisėjusiems teismo sprendimams, kuriais jau nustatytas dalinis šios referendumo iniciatyvos reglamentavimas, teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principams. Atsižvelgiant į teismo precedentą šios referendumo iniciatyvos vykdymą reglamentuoti teismo sprendimais, šiuo skundu teismo taip pat prašome sureglamentuoti šios referendumo iniciatyvos vykdymui būtinas ir teismo sprendimais nesureglamentuotas procedūras, ką daryti Atsakovė atsisakė 2022-02-24 LR VRK sprendimu Nr.2-100(2.11). 

8. 2020-04-02 LR VRK sprendimu Nr. Sp-33 patvirtintas Aprašas dalyse dėl referendumo iniciatyvų vykdymo buvo priimtas, vadovaujantis šio sprendimo priėmimo metu galiojusios LR referendumo įstatymo redakcijos 11 str., kuris, kaip nustatyta aukščiau nurodytais teismų sprendimais, nuo 2021-07-01 d. negalioja, todėl ir pats Aprašas dalyse dėl piliečių referendumo iniciatyvų reglamentavimo negalioja. LVAT 2021-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 nustačius, kad ši referendumo iniciatyva vykdoma ne pagal LR referendumo įstatymą, bet tiesiogiai taikant Konstitucijos reikalavimus ir įstatymo analogiją dėl piliečių  parašų rinkimo lapų išdavimo, skunde nurodytas Aprašo dalis prašoma pripažinti negaliojančiomis ir/ar atitinamai pakeisti nuo 2021-07-14 d., kada teismo sprendimu pradėta vykdyti ši referendumo iniciatyva. Taip pat prašoma teismo, atsižvelgiant į teismo precedentą reglamentuoti šią referendumo iniciatyvą teismo sprendimais, šios referendumo iniciatyvos vykdymui trūkstamo reglamentavimo nustatymo teismo sprendimu, atsižvelgiant į šios referendumo iniciatyvos vykdymo aplinkybes ir į tai, kad Pareiškėja ir LR piliečiai nėra atsakingi dėl to, kad LR Seimas nevykdo 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT135-N11/2020 priimti konstitucinį LR referendumo įstatymą.

9. Aprašo 3. punkto reikalavimas pildyti Parašus renkančių asmenų žurnalą su šių asmenų duomenimis ir jų parašais yra perteklinis, nes šie asmenys tuos pačius savo asmens duomenis surašo ir pasirašo kiekviename parašų rinkimo lape (priedas 8). Atsakovei atsisakius priimti sprendimą dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių tarnybų dalyvavimo šioje VRK įregistruotoje politinėje kampanijoje  (priedas 9), nepaaiškinus ir nenurodžius teisinio pagrindo, kodėl kitose politinėse kampanijose LR diplomatinės tarnybos dalyvauja, o šioje nedalyvauja, taip pat pačioms diplomatinėms tarnyboms  atsisakius tai daryti  neįvardinto „neutralumo“ (nenurodyta kam) principu (priedai 10), vien parašų rinkimo lapų siuntimas pirmenybine registruota AB Lietuvos pašto siunta į JAV trunka apie 50 dienų (priedai 11). Todėl gauti parašų rinkėjo originalų parašą Parašus renkančių asmenų žurnale yra ne tik sudėtinga, bet ir beprasmiška, nes toks asmuo pasirašo ir pateikia visus tuos pačius savo duomenis parašų rinkimo lape. Ginčas dėl įpareigojimo VRK priimti sprendimą dėl diplomatinių tarnybų dalyvavimo šioje politinėje kampanijoje nagrinėjamas administracinėje byloje Nr.R-3-442/2022. 

Atsižvelgiant į tai, kad ši politinė kampanija pradėta vykdyti be reglamentavimo, taip pat į nurodytus sunkumus renkant parašus, parašų rinkimo lapuose surinkti piliečių parašai pripažintini tinkamais, nepriklausomai nuo to, ar parašus renkantis asmuo savo asmens duomenis pateikė Parašus renkančių asmenų žurnalą, ar Piliečių parašų rinkimo lapo pabaigoje. Aprašo reikalavimas Parašus renkančių asmenų žurnalą nurodyti parašų rinkėjo „teritoriją“, kurioje jis renka parašus, yra beprasmis, nes jokie teisės aktai nedraudžia asmeniui parašus rinkti visoje Lietuvoje ir bet kur užsienyje. Todėl toks dirbtinai Pareiškėjos veiklą apsunkinantis Atsakovės reikalavimas naikintinas. Šis reikalavimas prasmingas tik renkant piliečių parašus dėl kandidato į Seimo narius išsikėlimo konkrečioje vienmandatėje rinkimų apygardoje parėmimo.

Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis ir teisingumo, protingumo bei ekonomiškumo principais, teismo prašome piliečių referendumo iniciatyvos atveju pripažinti negaliojančiais Aprašo 3. punkto perteklinius reikalavimus dėl parašų rinkėjo pasirašymo Parašus renkančių asmenų žurnale ir parašų rinkimo „teritorijos“ nurodymo šiame žurnale. Šios referendumo iniciatyvos vykdymui teismo prašome nustatyti, kad VRK reikalavimas dėl parašų rinkėjo pasirašymo Parašus renkančių asmenų žurnale ir parašų rinkimo „teritorijos“ nurodymas šiame žurnale yra pertekliniai.

10. Aprašo 13. punkto reikalavimas, kad popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamuosius parašų rinkėjų duomenis reikia pildyti pagal Aprašo 13. punto 3-io puslapio pabaigoje pateiktą pavyzdį, ne tik fiziškai neįgyvendintinas, bet ir neatitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų, nes lapo pabaigoje fiziškai nėra vietos surašyti parašus renkančio asmens visus reikalaujamus duomenis spausdintomis raidėmis. Parašų rinkėjui identifikuoti pakanka jo pateiktų duomenų, jei aiškiai įrašyti asmens vardas, pavardė, asmens dokumento numeris ir yra asmens parašas, t.y. duomenys, pagal kuriuos valstybė gali identifikuoti pasirašiusį asmenį, nes pase ir asmens tapatybės kortelėje yra visi Lietuvos piliečio duomenys ir šio asmens parašas. Kiti reikalaujami duomenys, taip pat ir reikalavimas būtinai įrašyti vardą ir pavardę spausdintomis raidėmis, yra pertekliniai. Dažniausiai neįmanoma šiuos duomenis sutalpinti į labai mažą vietą, paliktą gyvenamajai vietai nurodyti. Šie įrašai turi būti įrašyti nebūtinai spausdintomis raidėmis, kurios dažniausiai net fiziškai netelpa, atsižvelgiant ir į tai, kad asmenų rašysena ir jos smulkumas ar stambumas yra individualūs. Svarbu, kad šie įrašai būtų aiškiai įskaitomi. 

Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis ir teisingumo, protingumo bei ekonomiškumo principais, teismo prašome pripažinti negaliojančiu Aprašo 13. punkto perteklinius reikalavimus dėl popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenų pildymo būtinumo pagal Aprašo 13. punkto 3-io puslapio pabaigoje pateiktą pavyzdį ir pakeisti šį reikalavimą, nustatant, kad šie duomenys pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale. 

Šios referendumo iniciatyvos vykdymui prašoma nustatyti, kad popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenys būtų pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale. 

11. Aprašo 14. punktu nustatyta, kad „Suėjus… Referendumo… iniciatyvos įstatymuose nustatytam terminui… piliečių iniciatyvinės grupės gražina popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus juos išdavusiai rinkimų komisijai kartu su Parašus rinkusių asmenų žurnalu, kaip tai yra numatyta Aprašo 3. punkte, ir surašomas Rinkėjų parašų rinkimo grąžinimo aktas (3 priedas).“ 

2022-01-12 LR VRK elektroniniu laišku Pareiškėjai nurodyta iki 2022-01-21 d. grąžinti Atsakovei piliečių parašų rinkimo lapus su rinkimų teisę turinčių ir šią referendumo inciatyvą remiančių piliečių parašais. Toks nurodymas pažeidžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 nustatytą 6 mėnesių terminą šių parašų rinkimui, nes pagal šį teismo sprendimą parašai gali būti renkami, o piliečiai turi teisę pasirašyti ir paskutiniąją šios referendumo inciatyvos vykdymui teismo nustatytą dieną  iki 24.00 val. Todėl visų piliečių parašų rinkimo lapų, nepažeidžiant nurodyto teismo sprendimo, grąžinti Atsakovei nustatyta tvarka fiziškai neįmanoma, juos dar reikia sutvarkyti ir paruošti grąžinimui VRK ir teismo nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Aprašo 7. punktą popierinius parašų rinkimo lapus VRK išduoda Pareiškėjai per 5 darbo dienas po piliečių referendumo iniciatyvinės grupės įregistravimo, taip pat į tai, kad 5 darbo dienų terminą šių lapų išdavimui Atsakovei nustatė ir teismas, taip pat į tai, kad parašų lapus Atsakovė Pareiškėjai išdavė per 5 darbo dienas po 2021-07-14 teismo sprendimo paskelbimo, todėl nustatytinas protingas, teisingas, sąžiningas terminas ir parašų rinkimo lapų grąžinimui po parašų rinkimo pabaigos. Pagrįstai manome, kad šis terminas taip pat turi būti mažiausiai 5 darbo dienos po paskutinės teismo nustatytos dienos šios referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimui. 

Parašus renkantys ir tai organizuojantys asmenys yra labai įvairūs, todėl jie tyčia ar netyčia skirtingai interpretuoja ir parašų lapų grąžinimą. Štai Vaidas Lekstutis, vykdantis sklaidą per musutv.lt ir www.bukimevieningi.lt, viešai skelbė, kad neatiduos parašų rinkimo lapų Pareiškėjos koordinatoriams, o atiduos tiesiogiai VRK ar kitiems asmenims (pvz. Ar referendumas jau parduotas? (musutv.lt) https://youtu.be/jRAfk2JCoxE – 11.03, nuo 4:00 sako, kad patys veš parašus į VRK; „Labai svarbus pranešimas“ (video) (musutv.lt) https://youtu.be/qHdplmHSQhw – 11.04, nuo 10:45 sakoma, kad neatiduos lapų; “Ar jiems pavyks mus apgauti?” (musutv.lt) https://youtu.be/0hYg_VBXIk0  – 11.08, nuo 2:50 sakoma apie panaudos sutartis). Pareiškėjai nėra žinoma, ar V. Lekstutis sąmoningai siekia žlugdyti šią referendumo iniciatyvą, ar tik savaip interpretuojantis VRK atstovų paaiškinimus ir bando įvesti savo tvarką. Tai – dar viena priežastis tam, kad būtina teismo sprendimu reglamentuoti visą šios referendumo iniciatyvos vykdymą, nustatant, kad parašų rinkimo lapus Atsakovei grąžina Pareiškėjos koordinatoriai.

Dėl šių priežasčių ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismo prašome papildyti Aprašo 14. punktą, nustatant, kad referendumo iniciatyvos atveju piliečių parašų rinkimo lapus Pareiškėjos koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos. Šios referendumo iniciatyvos vykdymui teismo prašome nustatyti, kad šios referendumo iniciatyvos atveju piliečių parašų rinkimo lapus  Pareiškėjos koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po teismo nustatytos paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos.

12. Aprašo 15.4 punktu nustatyta, kad kiekvienai piliečių parašų rinkimo lapų bylai, Pareiškėjos grąžinamai Atsakovei, pildomas ir Aprašo 7. priedas – bylos su parašų rinkimo lapais aprašas, kuriame pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo parašus rinkęs asmuo. Tai ne tik fiziškai neįmanoma padaryti, ypač su paskutinėmis parašų rinkimo dienomis baigtais pildyti lapais, bet ir dėl to, kad parašus rinkęs asmuo, įvertinęs  savo surinktus piliečių parašus, savo pastabas surašo pačiame parašų rinkimo lape, specialiuose laukeliuose įrašydamas, jo nuomone, tinkamų ir netinkamų parašų skaičių, pasirašydamas tame pačiame lape dėl jo pateiktų duomenų tikrumo. Todėl Aprašo 7. priede – bylos su parašų rinkimo lapais apraše – pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašyti gali ir galimybę tai padaryti bei pasirašyti turi tik Pareiškėjos atstovas, vadovaudamasis parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo pastarasis pasirašo parašų rinkimo lapuose.

Dėl šių priežasčių ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismo prašome pakeisti Aprašo 7 priedą, nustatant, kad bylos su parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Pareiškėjos atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.

Šios referendumo iniciatyvos vykdymui teismo prašome nustatyti, bylos su parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Pareiškėjos atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.

13. Aprašo 22. punktu nustatyta, kad piliečių iniciatyvas portale „Rinkėjo puslapis“ registruoja ir šį registravimą sustabdo VRK. 2021-11-12 LR VRK atsakymu (priedas 12) Atsakovė abstrakčiai paaiškino, kad VRKIS portalo „Rinkėjopuslapis.lt“ išorės vartotojams viešųjų elektroninių paslaugų teikimas buvo apribotas Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų metu, 2021-10-10 d. ir 2021-10-24 d., remiantis LR kibernetinio saugumo įstatymo 11 str. 1 d.; LR informacinių išteklių valdymo įstatymo 43 str.; Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2018-12-05 nutarimu Nr.1209. Tačiau nurodytos teisės normos riboja tik informacijos, kurios sudaro valstybės ar tarnybinę paslaptį atskleidimo ribojimą.

Tokiu būdu Atsakovė pažeidė LVAT 2021-07-14 sprendimą administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 dalyje dėl 6 mėnesių laiko piliečių parašams rinkti nustatymo, 6 dienas neleisdama piliečiams pasirašyti už šios referendumo iniciatyvos rėmimą elektroniniu būdu. Atsižvelgiant į tai, kad ši referendumo iniciatyva bus vykdoma iki 2022-04-20 d. ir kad per šį laikotarpį VRK vėl gali neleisti piliečiams pasirašyti elektroniniu būdu dėl šios referendumo iniciatyvos rėmimo, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Atsakovė nepaaiškino Pareiškėjai, kaip piliečių balsavimas dviejuose rajonuose popieriniais balsavimo biuleteniais gali įtakoti pasirašymą už šios referendumo iniciatyvos rėmimą visoje Lietuvoje bei užsienyje, teismo prašome papildyti Aprašo 6. punktą, nurodant, kad VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik įstatymo ar teismo sprendimais nustatytais atvejais. Šios referendumo iniciatyvos vykdymui teismo prašome nustatyti, kad VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik teismo sprendimu. 

14. Aprašo 25. punktu nustatyta, kad VRK, gavusi popierinius rinkėjų parašų lapus, per įstatymo nustatytą terminą juos patikrina ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių. Kadangi ši referendumo iniciatyva vykdoma teismo sprendimu ir negaliojant LR referendumo įstatymui, todėl teismo prašome nustatyti protingą terminą rinkėjų parašų skaičiavimui, pvz. 10 darbo dienų, kad tai nesitęstų labai ilgai.

Atsižvelgiant į tai, kad: a) VRK veiksmus ir neveikimą šis referendumo iniciatyvos vykdymo metu bei sprendimų priėmimą tik po to, kai teismai įpareigoja VRK priimti atitinkamus sprendimus; b) tik 2022-01-12 d. pateiktą nurodymą Pareiškėjai vadovautis Aprašu; c) 2022-01-24 LR VRK prašymą Nr.2-48(1.4) (priedas 13) LVAT administracinėje byloje Nr.4-415/2022 dėl išaiškinimo ar papildomo sprendimo priėmimo dėl Atsakovės diskriminacinio siekio neįskaityti piliečių, iki 2021-10-20 d. pasirašiusių už šią referendumo iniciatyvą, parašų; d) 2013-2014 m. rezonansinės, kaip ir šios referendumo iniciatyvos, taip vadinamo Žemės referendumo iniciatyvos rėmimo piliečių parašų tikrinimą VRK vykdė drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais; e) 2021-10-20 LVAT nutartimi administracinėje byloje Nr.R-14-1062/2021 nustatytą reikalavimą laikytis 30 metų trunkančios referendumo teisinės tradicijos Lietuvos Respublikoje; taip pat atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ir siekiant nesupriešinti visuomenės dėl šio klausimo, teismo prašome pakeisti Aprašo 25. punktą, nustatant, kad VRK drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais per įstatymo ar teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių.

Šios referendumo iniciatyvos vykdymui teismo prašome nustatyti, kad VRK drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais per teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių, taip pat nustatyti 10 darbo dienų terminą šiam tikrinimui ir skaičiavimui.

  1. Aprašo 29. punktu nustatyta, kokie piliečių parašai neįskaičiuojami. 

15.1 Aprašo 29.5 punktu nustatyta, kad neįskaitomi visi parašai rinkėjo, kuris už iniciatyvą pasirašė daugiau negu vieną kartą, o 29.6 punktu nustatyta, kad neįskaitomi parašai, jei rinkėjas parašė daugiau nei vieną kartą: elektroniniu būdu ir popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape. Tokie reikalavimai, ypač esant aibei nusiskundimų dėl pasirašymo elektroniniu būdu, neatitinka ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų. Dalis rinkėjų gali pasirašyti keletą kartų ne tik dėl užmiršimo apie ankstesnį pasirašymą, bet ir dėl to, kad jis galėjo pasirašyti elektroniniu būdu ar atvirkščiai (popieriuje) dėl įvairių nesusipratimų pasirašant priešingu būdu, VRK ir kitų asmenų viešai skelbiamą prieštaringą informaciją apie reikalavimus pasirašymui, pvz. gyvenamosios ar deklaruotos gyvenamosios vietos nurodymą. 

Todėl teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitiktų reikalavimas įskaityti vieną asmens parašą, jei jis pasirašė kelis kartus, nepriklausomai nuo pasirašymo būdo, bet ne pašalinti visus, t.y. neįskaityti nė vieno pasirašiusio asmens parašo.

Atsižvelgiant į išdėstytą, teismo prašome pakeisti Aprašo 29.5 ir 29.6 punktus, nustatant, kad tuo atveju, jei rinkėjas pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu.

Šios referendumo iniciatyvos vykdymui teismo prašome nustatyti, kad tuo atveju, jei rinkėjas pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas jo pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu.

15.2 Aprašo 29.3 punktu nustatyta, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie nėra įrašę visų įstatymuose nustatytų duomenų. Šis VRK nustatytas reikalavimas yra abstraktus, nenurodyti jokie įstatymai, kurių reikalavimus, anot Atsakovės, turi atitikti pasirašančio asmens parašų rinkimo lapuose įrašyti duomenys. VRK nepateikė Pareiškėjai jokių išaiškinimų ir nurodymų dėl duomenų įrašymo į popierinius parašų rinkimo lapus, 2021-07-21 d. tik perdavė Pareiškėjai pirmuosius parašų rinkimo lapus ir pateikė Parašus renkančių asmenų žurnalą, nurodė, kad jį reikia pildyti. Kitų nurodymų ar reikalavimų pasirašymui popieriniuose lapuose Pareiškėjai nepateikė. Šias aplinkybes gali patvirtinti šiame parašų rinkimo lapų perdavime dalyvavę Pareiškėjos iniciatyvinės grupės nariai Tauras Jakelaitis ir Stanislav Ladinskij, kuriuos teismo prašome apklausti liudytojais.

Dalis Piliečių parašų rinkimo lapuose nurodytų už referendumo iniciatyvą pasirašančio asmens dumenų yra pertekliniai ir nebūtini, dėl ko, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principais pripažintini pertekliniais ir nebūtinais pasirašiusi asmens identifikavimui:

15.2.1 Pasirašančio asmens prašoma įrašyti pirmiau jo pavardę ir vardą. Tai – iš esmės klaidinantis VRK prašymas, nes Lietuvos piliečiai žino valstybinės lietuvių kalbos ir oficialių dokumentų reikalavimus lietuvių kalbai – pirmiau rašomas asmens vardas, o po to – asmens pavardė. Tai – ir nesąžiningas Atsakovo reikalavimas, siekiant, kad kuo daugiau asmenų parašų nebūtų įskaityti, jei asmuo pirmiau, pagal valstybinės lietuvių kalbos reikalavimus ir praktiką oficialiuose Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamuose dokumentuose, asmuo įrašo įprastą asmens vardą, o po to – pavardę. Pasirašančių asmenų inercija yra didžiulė – parašų rinkėjas jų prašo pirmiau rašyti savo pavardę, o po to – vardą, tačiau pasirašantis asmuo labai dažnai įrašo priešingai, nes taip yra įprasta ir reikalauja valstybinės lietuvių kalbos reglamentavimas. Be to, Apraše nurodyta, kad popieriniuose lapuose surinkti piliečių parašai tikrinami ne automatizuotai, o apžiūros būdu, dėl ko nėra jokio skirtumo, ar pirmiau pasirašantis asmuo lape įrašo savo vardą ar pavardę.

Todėl parašai įskaičiuotini nepriklausomai nuo to, kas pirmiau įrašyta – asmens vardas ar pavardė.

Dalis pasirašančių asmenų dėl jų rašysenos ir vardo bei pavardės ilgumo jų įrašymui skirtame langelyje nesutalpina vardo ir pavardės vienoje eilutėje – įrašo juos arba dviejose eilutėse arba vienoje eilutėje vieną virš kito (vardą ir pavardę). Šios aplinkybės, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat negali būti pagrįsta priežastimi neįskaityti pasirašiusio asmens parašo. 

15.2.2 Pasirašančio asmens vardo ir pavardės įrašymas ne spausdintomis raidėmis. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinka asmens vardo ir pavardės įrašymas aiškiai, bet nebūtinai spausdintomis raidėmis. Priklausomai nuo asmens rašysenos, ir spausdintomis raidėmis įrašytas vardas ir/ar pavardė gali būti sunkiai įskaitomi. 

15.2.3 Ligija Tautkuvienė atsiuntė paaiškinimus dėl Lietuvos piliečių parašų rinkimo JAV (priedas 14), kas patvirtina aplinkybes skunde nurodytas aplinkybes dėl Piliečių parašų rinkimo lapuose pasirašančių asmenų pasirašymo svarbių detalių, kurios netrukdo identifikuoti pasirašiusį asmenį, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos nurodymo aplinkybių, taip pat ir vardo ar pavardės rašymo JAV ar kitose valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių. Į tai teismo taip pat prašome atsižvelgti.

15.2.4 Perskaičius aiškiai įrašytus asmens vardą ir pavardę, gimimo datą ir asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) numerį, atsižvelgiant į tai, kad šiuose asmens dokumentuose yra ir asmens parašas, žinomas valstybei, todėl pagal šiuos duomenis VRK, atstovaujanti valstybę, gali identifikuoti pasirašiusį asmenį ir jo parašo tikrumą. Atsižvelgtina ir į tai, kad Apraše nurodyta, jog popieriniuose lapuose surinkti piliečių parašai tikrinami ne automatizuotai, o apžiūros būdu, dėl ko nėra jokio skirtumo, ar pirmiau pasirašantis asmuo lape įrašo savo vardą ar pavardę.

15.2.5 Kiti piliečių parašų rinkimo lapuose nurodyti asmens duomenys apie jo gyvenamąją vietą yra pertekliniai ir netgi klaidinantys. Apraše ir parašų rinkimo lapuose nenurodyta, kokią gyvenamąją vietą reikia įrašyti – deklaruotą gyvenamąją vietą, tikrąją gyvenamąją vietą ar laikino buvimo gyvenamąją vietą. Nepriklausomai nuo asmens gyvenamosios vietos, kuri nėra būtinai susijusi su asmens tapatybės nustatymu, o kai kuriais atvejais gali būti ir klaidingai suprasta, pasirašiusio asmens tapatybės nustatymui Atsakovės atstovaujamai valstybei pakanka asmens vardo, pavardės, asmens dokumento numerio ir parašo, kuris turi būti toks, kaip ir Atsakovės prašomame asmens dokumente. 

2021-07-21 d. VRK atstovė Reda Daniškevičiūtė, išduodama Pareiškėjai piliečių parašų rinkimo lapus, paaiškino, kad juose nurodyta asmens gyvenamoji vieta yra ne jo deklaruota, o reali gyvenamoji vieta. Tuo tarpu jau antroje šios politinės kampanijos dalyje buvo pradėta plačiai viešai skelbti kita galimai Atsakovės nuomonė, kad reikia nurodyti deklaruotą gyvenamąją vietą Referendumo apžvalga (musutv.lt) https://youtu.be/GHoi6-vUsmw – 11.17, nuo 3:00 – dėl deklaruotos gyvenamos vietos; “Referendumo parašų rinkimo grafikas ir skambutis į VRK (musutv.lt) – 11.25 https://youtu.be/J0E4FUBf7oA  – 11.25, vėl aiškintasi apie gyvenamosios vietos įrašymą. To pasekoje viešai paskelbtos skirtingos Atsakovės nuomonės dėl pasirašiusio asmens gyvenamosios vietos adreso, suklaidinti pasirašantys piliečiai.

Pačiuose piliečių parašų rinkimo lapuose įrašas „Gyvenamoji vieta“ nieko nepaaiškina, kaip ir Apraše nieko apie tai nėra nurodyta. Todėl šis duomuo yra ir klaidinantis, ir perteklinis.

15.2.6 Atsižvelgiant į išdėstytą Skundo dalyje 15.2.1-15.2.5, teismo prašome pakeisti Aprašo 29.3 punktą, nurodant jame, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinkimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos. 

Šios referendumo iniciatyvos vykdymui teismo prašome nustatyti, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinkimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos.

15.3 Aprašo 30. punktu nustatyta, kad „Rinkimų komisija, patikrinusi parašus, surašo Rinkėjų parašų tikrinimo aktą.“ Atsižvelgiant į šio patikslinto skundo dalyje 14. pateiktus argumentus dėl reikalavimo, kad surinktus parašus VRK tikrintų drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais, teismo prašome pakeisti Aprašo 30. punktą, nustatant, kad ir Rinkėjų parašų tikrinimo aktą pasirašytų VRK ir Pareiškėjos koordinatoriai, tą patį nustatyti ir šios referendumo iniciatyvos vykdymui.

16. LR Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas reikalauja, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas, vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (žr. Konstitucinio Teismo 2012-10-26, 2012-11-10 išvadą, 2014-05-27 nutarimą). VRK įgaliojimai kyla ne tik iš LR vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo, bet ir iš Konstitucijos 67 str. 13 punkto, pagal kurį Seimas sudaro VRK ir keičia jos sudėtį, aiškinant jį kartu su Konstitucijos  9 str. 3  dalimi,  Konstitucijos  147  str. 1 dalimi. Pagal Konstitucijos 9 str. 3 dalį referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę. Konstitucinis Teismas 1994-07-22 nutarime yra pažymėjęs, kad piliečių tiesioginis dalyvavimas valdant šalį yra ypač svarbi aukščiausios suverenios galios išraiška. Pabrėžtina, kad pagal Konstitucijos 147 str. 1 dalį: ,,Sumanymą keisti ar papildyti Konstituciją turi teisę pateikti ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau  kaip 300 tūkstančių rinkėjų”. Keisti Konstitucijos 147 straipsnį galima tik referendumu (Konstitucijos 148 str. 2 d.). Pagal Konstituciją pareiga organizuoti referendumus turi joje expressis verbis įvardyta institucija – Vyriausioji rinkimų komisija, ir tik du nurodyti subjektai turi teisę pateikti Seimui konkretų Konstitucijos pataisų – Konstitucijos keitimo įstatymo – projektą. Tokį projektą Pareiškėjai pateikus VRK ir nenustačius trūkumų Projekto turiniui, VRK įregistravus iniciatyvinę grupę pagal Projekto pateikimo metu galiojantj Referendumo jstatymą (2021-06-29 LR VRK sprendimas Nr.SP-170), nesant Konstitucijoje nustatyto pagrindo stabdyti tolimesnius referendumo organizavimo stadijos pradinius veiksmus, VRK neturi teisės nevykdyti pareigos tinkamai įgyvendinti jai Konstitucijos ir jstatymo suteiktus įgaliojimus užtikrinti referendumo organizavimą, tačiau šios referendumo iniciatyvos atveju tai daro tik po atitinkamų teismo sprendimų priėmimo pagal Pareiškėjos skundus dėl VRK neveikimo ar sprendimų netenkinti Pareiškėjos prašymus priėmimo.

Teismas šiame kontekste nurodė, jog Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad iniciatyvinės grupės susikūrimas, piliečių parašų dėl referendumo organizavimo rinkimas, dokumentų pateikimas ir jų tikrinimas bei svarstymas – tai tik būtini referendumo organizavimo stadijos veiksmai, o ne referendumo pradžia (žr. Konstitucinio Teismo 1994-12-01, 2020-07-30 nutarimus).

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, nurodytais teismų sprendimais ir teismų precedento praktika dėl šios referendumo iniciatyvos vykdymo nuo 2021-07-01 d. , išimtinai tik pagal teismo sprendimus, teismo prašome: 

1. Atnaujinti terminą skundui pateikti dalyje dėl LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ dalies ir jo priedų.

2. Panaikinti 2022-02-24 LR VRK sprendimą Nr.2-100(2.11). 

3.1 Pripažinti negaliojančiais nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 3. punkto reikalavimus dėl parašų rinkėjo pasirašymo Parašus renkančių asmenų žurnale ir parašų rinkimo „teritorijos“ nurodymo šiame žurnale.

3.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad VRK reikalavimas dėl parašų rinkėjo pasirašymo Parašus renkančių asmenų žurnale ir parašų rinkimo „teritorijos“ nurodymas šiame žurnale yra pertekliniai.

4.1 Pripažinti negaliojančiu nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 13. punkto perteklinius reikalavimus dėl popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenų pildymo būtinumo pagal 13. punkto 3-io puslapio pabaigoje pateiktą pavyzdį ir pakeisti šį reikalavimą, nustatant, kad šie duomenys pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale. 

4.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape baigiamųjų parašų rinkėjų duomenys būtų pildomi nebūtinai spausdintomis raidėmis, tačiau taikant reikalavimą, kad šie įrašai turi būti aiškiai įskaitomi arba nurodomi Parašus renkančių asmenų žurnale. 

5.1 Papildyti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 14. punktą, nustatant, kad referendumo iniciatyvos atveju piliečių parašų rinkimo lapus Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos.

5.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad piliečių parašų rinkimo lapus Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai grąžina VRK per 5 darbo dienas po teismo nustatytos paskutinės referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo dienos.

6.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 7 priedą, nustatant, kad bylos su piliečių parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.

6.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, bylos su parašų rinkimo lapais apraše pastabas dėl įrašų skaičiaus lape surašo ir pasirašo Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovas, vadovaudamasis piliečių parašus rinkusio rinkėjo duomenimis, dėl kurių tikrumo parašų rinkėjas pasirašė parašų rinkimo lape.

7.1 Papildyti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 6. punktą, nurodant, kad LR VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik įstatymo ar teismo sprendimais nustatytais atvejais. 

7.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad LR VRK stabdyti pasirašymą elektroniniu būdu gali tik teismo sprendimu. 

8.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 25. punktą, nustatant, kad LR VRK drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais per įstatymo ar teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių.

8.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad LR VRK drauge su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės atstovais per teismo nustatytą terminą patikrina parašus ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių, taip pat nustatyti 10 darbo dienų terminą šiam tikrinimui ir skaičiavimui.

9.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 29.5 ir 29.6 punktus, nustatant, kad tuo atveju, jei rinkėjas pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu.

9.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad tuo atveju, jei rinkėjas pasirašė keletą kartų, įskaičiuojamas vienas jo pasirašymas, visų pirma, elektroniniu būdu.

10.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 29.3 punktą, nurodant jame, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinikimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos. 

10.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad neįskaitomi parašai asmenų, kurie piliečių parašų rinkimo lape neaiškiai įrašė nesvarbu kokiu eiliškumu savo vardą, pavardę, dokumento numerį ir klaidingą gimimo datą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir nepriklausomai nuo vardo ar pavardės rašymo užsienio valstybėse be išskirtinių lietuviškų raidžių, taip pat kurie neįrašė pasirašymo datos.

11.1 Pakeisti nuo 2021-07-14 d. LR VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 30. punktą, nustatant, kad Rinkėjų parašų tikrinimo aktą pasirašo LR VRK ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai.

11.2 Šios referendumo iniciatyvos vykdymui nustatyti, kad Rinkėjų parašų tikrinimo aktą pasirašo LR VRK ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai.

12. Apklausti liudytojais Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės narius Taurą Jakelaitį ir Stanislavą Ladinskį.

13. Skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

Priedai: 

1. 2021-06-29 LR VRK sprendimas Nr.Sp-170

2. 2022-01-11 LR VRK raštas Nr.2-13(2.6)

3. 2021-07-21 piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo aktas

4. 2022-01-12 LR VRK elektroninis laiškas

5. 2020-04-02 LR VRK sprendimas Nr.Sp-33 ir juo patvirtinta „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašas“, šio aprašo priedai Nr.1, Nr.7, Nr.8

6. 2022-02-14 piliečių referendumo iniciayvinės grupės prašymas

7. 2022-02-24 LR VRK sprendimas Nr.2-100(2.11)

8. LR VRK 2021-07-21 d. Piliečių referendumo iniciatyvinei grupei išduoto popierinio parašų rinkimo lapo pavyzdys

9.  Referendumo iniciatyvinės grupės įregistravimo politinės kampanijos dalyve patvirtinimas

10. Referendumo iniciatyvinės grupės ir LR diplomatinių tarnybų susirašinėjimo pavyzdžiai

11. Parašus renkančių asmenų žurnalo dalis (Ligija Tautkuvienė) ir www.post.lt duomenys

12. 2021-11-12 LR VRK atsakymas

13. 2022-01-24 LR VRK prašymas Nr.2-48(1.4), administracinė byla Nr.R-4-415/2022

14. Ligijos Tautkuvienės paaiškinimai dėl Lietuvos piliečių parašų rinkimo JAV

15. skundo su priedais egz.

Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės dėl privalomojo referendumo dėl referendumo iniciatyvos, patvirtintos 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170, koordinatorius  Zigmas Vaišvila