Aktualijos

Spaudos konferencija Seime „Kreipimasis į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų“

Written by Redakcija · 4 min read

2019 m. rugsėjo 04 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kreipimasis į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų“

Dalyvauja buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Audrius Nakas ir Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Stanislavas Ladinskis.

Pranešėjai kreipiasi į Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą.2016-03-30 spaudos konferencijoje LR Seime buvo paskelbtas 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas, į kurį buvo įrašytas signataras Zigmas Vaišvila ir tuometinis LR Seimo narys Audrius Nakas. Kodėl į šį grėsmingą dokumentą buvo įrašytas A. Nakas, iki šiol nepaaiškino nei LR VSD, nei AOTD prie LR KAM. Dėl signataro įrašymo 2016-03-30 spaudos konferencijoje LR VSD direktorius Darius Jauniškis paaiškino: „Mes ne teisine prasme vertinome signatarų veiklą… Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę,.. parodo, kad Lietuvoje yra ir kitaip mąstančių.“

2016-03-31 susitikimo metu LR VSD direktorius D. Jauniškis signatarams Z. Vaišvilai ir R. Paulauskui, dalyvaujant LR VSD atstovui spaudai V. Makauskui, patvirtino, kad šį dokumentą jis pasirašė jo neskaitęs.

2016-03-31 Z. Vaišvilos raštu kreiptasi į LR VSD ir AOTD prie LR KAM prašant pašalinti šią šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją iš 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, viešai atsiprašyti, taip pat ištirti didelę grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui – Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės buvimą iki šiol Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi.

LR VSD ir AOTD prie LR KAM atsisakė tai daryti, tirti nurodytos grėsmės Lietuvai nepradėjo. Z. Vaišvilai ir A. Nakui buvo paaiškinta, kad informacija, kurios pagrindu jie įrašti į šį Grėsmių vertinimą, slapta.

Po to, kai Z. Vaišvila ir A. Nakas dėl jų apšmeižimo paskelbiant juos grėsmėmis nacionaliniam saugumui privataus kaltinimo tvarka kreipėsi į teismą, 2017-09-29 LR VSD raštu D. Jauniškis pakeitė savo aiškinimą ir nurodė, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nėra grėsmės nacionaliniam saugumui, kad Z. Vaišvila prieš 2016 m. LR Seimo rinkimus bandė konsoliduoti įvairias organizacijas. Tokiu būdu sužinojome, kad siekis dalyvauti rinkimuose ir savo nuomonės skelbimas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Dėl tokių Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovų veiksmų Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Byloje Nr.IBPS-V-224917 Vilniaus apygardos teismas (teisėjas Stasys Punys) 2018-02-27 nutartimi nurodė, kad LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų veikloje yra esminis prieštaravimas – Z. Vaišvila ir A. Nakas „…buvo įtraukti į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą”, tačiau vėliau, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui, įvardinti nebuvo.“

Iš LR Generalinės prokuratūros Z. Vaišvila gavo 2018-05-18 LR VSD atsakymą, kuriuo patvirtinta, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ sudarytas remiantis vieša informacija, bei 2018-05-11 AOTD prie LR KAM atsakymą, kuriuo patvirtinta, kad ši tarnyba nevertino informacijos apie Z. Vaišvilos ir A. Nako įrašymą į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“.

Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į LR VSD, kad ši tarnyba pateiktų viešą informaciją, kurios pagrindu Z. Vaišvila ir A. Nakas buvo įrašyti į šį Grėsmių vertinimą, tačiau šios informacijos jie iki šiol negavo. Pasikeitus Respublikos Prezidentui, LR VSD atsakė, kad neatsakinės į mūsų prašymus pateikti šią viešą informaciją.

Pranešėjų nuomone, šios neteisėtos LR VSD veiklos sudėtine dalimi yra ir šios tarnybos nurodymas VAD prie LR VRM įslaptintos informacijos pagrindu neįleisti į LR Seime vykstančias signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijas dalies jų dalyvių ir net pranešėjų. Dėl šio nurodymo 2018-04-24 VAD prie LR VRM raštu LR Seimo kanceliarijai buvo nurodyta metus laiko, nuo 2018-04-24 iki 2019-04-24, į LR Seimą neįleisti dalį šių asmenų. Šie asmenys pradėti neįleisti į Z. Vaišvilos spaudos konferencijas nuo 2018-04-27 d. signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Teismas dar kartą sako: prokuratūra turi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos saugumo vadovų veiklos“. Administracinėje byloje Nr.I-704-426/2019 (Stanislav Ladinskij v. VAD prie LR VRM) paaiškėjo, kad LR VSD 2019-06-14 d. nutarė neišslaptinti šios informacijos, nes „neišnykęs jos aktualumas“. Tačiau vis dar „neišnykus šios slaptos informacijos aktualumui“ po 2019-04-24 d. į LR Seimą šie asmenys jau įleidžiami į LR Seimą ir net pranešėjais dalyvauja LR Seimo spaudos konferencijose. Jei šių asmenų neįleidimo į Seimą aktualumas, anot LR VSD, nesibaigė, tai jų neįleidimas turėjo būti tęsiamas.

Pranešėjų pagrįsta nuomone, tokia LR VSD veikla yra akivaizdus piktnaudžiavimas tarnybiniais įgaliojimais ir kišimasis į politinę veiklą, dėl ko ši tarnyba ir slepia informaciją apie šią savo veiklą.

Administracinėje byloje Nr.I-704-426/2019 2019-08-08 sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo St. Ladinskio skundą remiantis vien slapta informacija, kuri neprieinama bylos pareiškėjui St. Ladinskiui ir trečiajam asmeniui Z. Vaišvilai. Tai pažeidžia ne tik LR Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl to, bet ir EŽTT praktiką dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. įtvirtinto teisingo bylos nagrinėjimo principo taikymo, bylos dalyvių procesinis lygiateisiškumą – dalis bylos dalyvių žino teismui pateiktą slaptą informaciją, dalis – ne. Tai sukuria fundamentalias įstatymo taikymo problemas, dėl kurių išvis negalimas teisingas teismo procesas tokiose bylose ir net galimo teismo sprendimo įvykdymas. Pranešėjų nuomone, būtina kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimų, kad teismas turėtų teisę ne tik gauti bylos nagrinėjimui būtiną slaptą informaciją, bet ir nurodyti ją išslaptinti, jei slapta informacija yra vienintelis argumentas teismo sprendimui byloje priimti. Tokios aplinkybės sudaro palankią terpę LR VSD piktnaudžiavimui teise įslaptinti informaciją ir naudoti ją ne pagal paskirtį.

Prezidento G. Nausėdos dėmesys atkreipiamas ir į tai, kad 2018-07-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi teisėja Regina Gudienė panaikino 2018-05-08 LR Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų neveikimo – netyrimo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, kuri buvo šioms tarnyboms nurodyta 2016-03-31 signataro Z. Vaišvilos rašte. Teismas nurodė, kad prokuratūra turi išreikalauti iš LR VSD ir AOTD prie LR KAM informaciją, ar šios tarnybos pradėjo tirti Z. Vaišvilos nurodytą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, t.y. tai, kad tuometinė Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė iki šiol yra Rusijos Feredacijos valstybės saugoma paslaptis. Teismas prokuratūrai išaiškino, kad tuo atveju, jei specialiosios tarnybos netiria šios grėsmės, pradėtinas ikiteisminis tyrimas dėl šių specialiųjų tarnybų vadovų neveikimo. Tačiau prokuroras M. Jovaiša nusprendė šios informacijos nereikalauti iš AOTD prie LR KAM, o dėl LR VSD neveikimo ikiteisminio tyrimo nepradėti.

Pranešėjai kreipiasi į Prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydami iš LR VSD ir AOTD prie LR KAM išreikalauti nurodytą informaciją, įvertinti ją ir spręsti klausimą dėl LR VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio atleidimo iš užimamų pareigų, įvertinti kitų pareigūnų veiksmus.

Prezidento G. Nausėdos prašoma kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimų, kad teismas turėtų teisę ne tik gauti bylos nagrinėjimui būtiną slaptą informaciją, bet ir nurodyti ją išslaptinti, jei slapta informacija yra vienintelis argumentas teismo sprendimui byloje priimti.

Dėl šių aplinkybių Prezidento G. Nausėdos prašoma be eilės priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą drauge su buvusiu LR Seimo nariu Audriumi Naku ir Stanislavu Ladinskiu.