Aktualijos

SU LIETUVOS VALSTYBĖS DIENA! SU LIETUVOS HIMNU -,,TAUTIŠKA GIEME” PER PASAULĮ!

Written by Redakcija · 1 min read

Šiandien Lietuvos Valstybės diena. Šiandien Lietuvos valstybės himno – ” Tautiškos giesmės” diena. Šiandien Tautinio kostiumo diena. Šiandien Diena, kai Lietuva vis dar GYVA.

Prez. A. Smetonos laikais Lietuva šventė Valstybės dieną RUGSĖJO 8 d. – LDK Vytauto Didžiojo karūnacijos dieną. Prisiminkime – karūnacija neįvyko, nes lenkai visaip trukdė popiežiaus pašventintos karūnos atvežimui ir Vytauto Didžiojo karūnacijai…

Carizmo užvaldytos Lietuvai buvo svarbu kelti tautinę savimonę. Vincas Kudirka sukuria “Tautišką giesmę” 1898 m. Pirmą kartą paskelbta ,,Varpo” 6 numeryje. Pirmą kartą viešai „Tautiška giesmė“ buvo sugiedota 1899 m. lapkričio 13 d. Peterburge vykusiame koncerte, skirtame rinkti lėšas lietuvių studentų šelpimui. Pirmą kartą Lietuvoje Miko Petrausko vadovaujamas choras Vilniaus Seimo išvakarėse atliko “Tautišką giesmę” 1905 m. birželio 6 d.

Ši giesmė Lietuvos himnu buvo pripažinta dar iki Lietuvos valstybės atkūrimo.

Didžiausias tautinis pakilimas, tautiškumo supratimas ir vyko prez. A.Smetonos prezidentavimo metu.

Mindaugą karalių Lietuva visada žinojo, tik carinė, komunistinė Rusija visais įmanomais būdais trynė lietuvio atmintį. Dėka prof. Gudavičiaus nauja Valstybės diena buvo nustatyta su Mindaugo karūnacija – liepos I pusėje. Karūnacija vyko sekmadienį. Iš čia ir apytikrė data – liepos 6-oji.

Nuo 2009 m. ,,Tautiška giesmė” skamba aplink pasaulį dėka Raimundo Daubaro ,,Ambersail” jachtos buriuotojo idėjos.

Giedame ir giedosime per visą pasaulį, kol dar gyvas bent vienas lietuvis.

Lietuvos valstybės himnas (Tautiška giesmė)

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Žodžiai ir muzika Vinco Kudirkos