Aktualijos

Tautininkų sąjunga pasmerkė kovo 20 d. provokacinį išpuolį prie Seimo

Written by admin · 3 min read

  Kovo 20 d. Seimo prieigose tęsėsi Kovo 11-osios Akto Signatarų ir referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinės grupės narių akcija prie nuolat degančio Laisvės ugnies aukuro. Kūrenti aukuro ugnį  prie Seimo visuomenininkai ėmėsi reikalaudami, kad Seimas priimtų sprendimą, jog referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams būtų rengiamas gegužės 25 d., kartu su Europos Parlamento rinkimais.

 

Pasak akcijos sumanytojų, tai yra teisėtas pasipriešinimas neteisėtiems valdžios veiksmams ir antidemokratiniams jos sprendimams, suvaržantiems piliečių laisves bei teises, tyčia neleidžiant įgyvendinti Tautos valios – referendumo.

  Tačiau kovo 20 d. Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, toje pačioje vietoje kur dega signatarų ugnis, gavę savivaldybės leidimą į mitingą susirinko ir Vytauto Šustausko vadovaujamos politinės partijos sukviesti žmonės.

  Referendumo „Tautos valia“ laisvės ugnies akcijos dalyviams pareikalavus V.Šustausko šalininkų mitingas pasitraukė nuo Laisvės ugnies akcijos dalyvių atokiau. Pamatę, kad šustauskininkai iškėlė Rusijos vėliava ir provokacinio turinio plakatus palaikančius Krymo aneksiją, referendumo šalininkai kreipėmės į policiją prašydami tai pašalinti, tačiau policija, motyvuodama įstatymais ir savivaldybės leidimu, nieko nedarė…

  Kai kurios žiniasklaidos priemonės ir politikai šį provokacinį išpuoli žaibiškai susiejo su tautininkais ir referendumo „Tautos valia“ iniciatoriais. Tačiau Tautininkų sąjunga ir Laisvės ugnies akcijos rengėjai nuo provokacijos griežtai atsiribojo ir pasmerkė jų vykdytojus išplatinę viešą pareiškimą.

Skelbiame visą šio pareiškimo tekstą:

Tautininkų Sąjungos viešas pareiškimas
Dėl V.Šustausko organizuoto provokacinio mitingo kovo 20d. Nepriklausomybės aikštėje

Šiandien, kovo 20 d., Nepriklausomybės aikštėje, kur prie Seimo vyksta referendumą dėl žemės remianti Laisvės ugnies akcija, įvyko V.Šustausko organizuotas mitingas, kuriam leidimą Vilniaus miesto savivaldybė buvo išdavusi  dar sausio mėnesį.
Šustauskininkų mitingas mums pareikalavus vyko atskirai nuo Laisvės ugnies akcijos dalyvių. Pamatę, kad šustauskininkų mitinge buvo iškelta Rusijos vėliava, kreipėmės į policiją dėl jos pašalinimo, tačiau policija, motyvuodama įstatymais ir savivaldybės leidimu, to neleido daryti.
Tautininkų Sąjunga ir Laisvės ugnies akcijos dalyviai yra pasipiktinę šia provokacija. Smerkiame mitingo organizatorius, kurių veiksmus  vertiname kaip mėginimą pateisinti neteisėtus Rusijos veiksmus Ukrainoje.
Labai nustebome, pamatę ponios Juknevičienės komentarą, kuri esą „savo akimis“ matė Julių Panką mitinge prie Rusijos vėliavos. Kadangi mitingo dalyvių buvo nedaug, o mes ten ponios Juknevičienės nematėme, tikriausiai tiek Rusijos vėliava, tiek menamos Juknevičienės akys buvo iš anksto suplanuota akcija, skirta referendumo iniciatyvai diskredituoti. Provokatoriai planavo suplakti mitingą su referendumo šalininkais, o ponia Juknevičienė planavo tai pamatyti. Kadangi policija mūsų prašymu mitingą patraukė atskirai nuo Laisvės ugnies akcijos, planas nepasisekė.

Julius Panka,   Tautininkų Sąjungos pirmininkas
Gintaras Songaila, Laisvės ugnies akcijos atsakingas už tvarką asmuo

  Laisvės ugnies akcijos rengėjo atsakingo už tvarką, Tautininkų sąjungos nario Gintaro Songailos komentaras apie kovo 20-osios provokaciją (ekspertai.eu video):https://www.youtube.com/watch?v=PHkmqSDBibo

 Nepaisydami provokacijų, Kovo 11-osios Akto Signatarų ir referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinės grupės nariai, nuolat degančio Laisvės ugnies aukuro akciją prie Seimo vykdo visą parą. Ir yra ryžtingai nusiteikęs stovėti tol kol Seimas patvirtins tautos referendumo data gegužės 25-tą.

„Mes pasiryžome ir būtinai laimėsime. Nevalia varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, – sako prie Seimo dieną ir naktį budintys visuomenininkai, visus neabejingus Lietuvos žemės ir Tautos laisvės likimu kviesdami įsijungti į šią akciją:

„Atvykite šiltai apsirengę, atsivežkite maisto ir arbatos. Tam, kad būtų galima sudaryti nuolatinio budėjimo prie ugnies grafikus, prašome registruotis el. paštu: julija.kaulinyte@gmail.com, tel. 8 689 43686. Nurodykite savo vardą, pavardę, kontaktus, dienas ir laiką kada galėsite budėti. Taip pat paminėkite, jei vyksite į Vilnių savo transportu ir galėsite paimti kitus savanorius“.

Kaip žinia Seimui pateiktame nutarimo projekte siūloma, kad referendumas dėl že­mės par­da­vi­mo drau­di­mo vyk­tų bir­že­lio 29-ąją. Re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai šią da­tą sa­ko esant re­fe­ren­du­mo žlug­dy­mu ir rei­ka­lau­ja, kad jis vyk­tų ge­gu­žės 25 die­ną, kar­tu su Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mais bei an­truo­ju pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ru, jei jis vyks.

Vakar, kovo 19 d. Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja pri­ta­rė gru­pės Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, kad re­fe­ren­du­mas dėl že­mės drau­di­mo par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams ir ju­ri­di­niams as­me­nims bū­tų ren­gia­mas ge­gu­žės 25 die­ną.

Už to­kį spren­di­mą tre­čia­die­nį bal­sa­vo 6 ko­mi­si­jos na­riai, 4 su­si­lai­kė. Taip pat at­kreip­tas dė­me­sys, kad re­fe­ren­du­mo da­ta tu­ri bū­ti skel­bia­ma ne vė­liau kaip po 3 mė­ne­sių ir ne anks­čiau kaip po 2 mė­ne­sių nuo jo pa­skel­bi­mo, ir skel­bia­ma da­ta tu­ri ati­tik­ti šiuos rei­ka­la­vi­mus, kaip pa­ste­bė­jo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­vo iš­va­do­je.

Taip pat re­fe­ren­du­mu bū­tų siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad re­fe­ren­du­mui su­reng­ti pa­kak­tų ne­be 300 tūkst., o 100 tūkst. par­ašų.

Alkas.lt, T.Baranausko nuotr.