Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Melo dėl referendumo paneigimas  

Written by Redakcija · 4 min read
2022-04-022022-03-25 d. dienraščio „Klaipėda“ ir 2022-03-26 d. interneto  puslapio https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/penktoji-kolona-kelia-galvas-ir-eina-i-butus-1070331 Astos Aleksėjūnaitės straipsnyje „Penktoji kolona kelia galvas ir eina į butus“ paskelbta ne tik tikrovės neatitinkanti ir sąmoningai klaidinanti informacija, bet ir Piliečių referendumo iniciatyvos dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo iniciatorių šmeižtas, kad jie vykdo antivalstybinę veiklą – yra penktoji kolona. 

Nepristatomo klaipėdiečio vardu skaitytojamas paskelbta, kad piliečių parašai tariamai renkami dėl to, kad tariamai Konstituciją pakeisti galėtų 35 LR Seimo nariai. Tai yra sąmoningas melas, nes LR Konstitucijos 147 straipsnio dabartinė redakcija nustato, kad 35 LR Seimo nariai gali inicijuoti LR Konstitucijos pakeitimą, bet ne pakeisti ją. 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 (priedas) įregistruota piliečių referendumo iniciatyvinė grupė dėl referendumo inicijavimo dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumui inicijuoti reikėtų ne 300000, o 100000 piliečių parašų, bet ne dėl LR Seimo narių teisių. Siūlomo LR Konstitucijos pakeitimo tekstas yra piliečių parašų rinkimo lapuose, todėl redakcija ir straipsnio autorė negali nežinoti, kad šia referendumo iniciatyva nesiūloma keisti LR Konstitucijos dėl LR Seimo narių teisių. Remdamasi šia žinomai melaginga informacija, straipsnio autorė pateikė anonimo klaipėdiečio nuomonę, kad po siūlomo referendumo 35 LR Seimo nariai galės keisti pagrindinį šalies įstatymą, kad pakeistų valstybinę kalbą į rusų, nuspręstų inkorporuoti Lietuvą į Rusijos Federacijos sudėtį. Remiantis šia žinomai melaginga ir šmeižikiška informacija, agituojama nepasirašyti už šią referendumo iniciatyvą, o straipsnio pavadinimu ir tekstu referendumo iniciatoriai apšmeižti  – apkaltinti antivalstybine veikla, pavadinti penktąja kolona, veikiančia Rusijos Federacijos naudai. 

Šiam šmeižto įspūdžiui sustiprinti remiamasi ir 2022-03-03 dienraščio „Klaipėda“ straipsniu „Troliai vėl manipuliuoja rusų korta“ (https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/troliai-vel-manipuliuoja-rusu-korta-klaipedoje-1066664), melagingai nurodoma, kad Edikas Jagelavičius yra vienas šio parašų rinkimo iniciatorių, nors 2021-06-29 LR VRK sprendimas Nr.Sp-170 yra viešai skelbiamas LR Seimo teisės aktų duomenų bazėje (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c13921c0d97511eb866fe2e083228059). Šiame sprendime nurodyti visi šios referendumo iniciatyvos iniciatyvinės grupės nariai: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Bronislovas Genzelis, Audrius Butkevičius, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys ir Zigmas Vaišvila, LR Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, taip pat Aušra Blažėnienė, Nendrė Černiauskienė, Janina Dovydaitienė, Tauras Jakelaitis, Danutė Jasilionienė, Kęstutis Krikštaponis, Stanislav Ladinskij, Aldas Mačiulis, Audrius Nakas, Vilmantas Povilaitis, Vida Stankūnienė, Daiva Šeškauskaitė, Danguolė Tautvydienė. Jų tarpe Ediko Jagelavičiaus nėra, referendumo iniciatyvinei grupei jis nežinomas.
Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 įregistruota piliečių referendumo iniciatyvinė grupė nepagrįstai apšmeižta vykdanti antivalstybinę veiklą, susieta su prorusiška propaganda, 2022 m. vasario 24 d. pradėto Rusijos karo Ukrainoje aplinkybėmis. Tokiu būdu Asta Aleksėjūnaitė ir dienraštis „Klaipėda“ bei interneto portalas www.klaipeda.diena.lt sąmoningai apšmeižė šią piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, be jokio pagrindo apkaltindama ją nusikaltimų darymu – antivalstybine veikla, tyčia paskleidus melagingus prasimanymus apie šią referendumo iniciatyvą ir jos iniciatorius. Be šmeižto, t.y. veikos, atitinkančios LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos požymius, Asta Aleksėjūnaitė ir dienraštis „Klaipėda“ bei interneto portalas www.klaipeda.diena.lt nurodytais straipsniais sąmoningai vykdo kurstymą prieš referendumo iniciatyvinės grupės narius ir šios referendumo iniciatyvos vykdytojus (LR BK 170 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos požymiai), taip pat trukdo pasinaudoti konstitucine referendumo iniciatyvos teise, kas šiuo atveju pasireiškė ir psichinės prievartos naudojimu, apgaule, siekiant referendumo iniciatoriams pasinaudoti konstitucine teise inicijuoti referendumą ir apsunkinti jiems šios teisės įgyvendinimą (veikos, atitinkančios BK 172 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo požymius), viešai skelbiant apgaulę dėl šios referendumo iniciatyvos tikslų ir iniciatorių.

Asta Aleksėjūnaitė, dienraštis „Klaipėda“ ir interneto portalas www.klaipeda.diena.lt piliečių referendumo iniciatyvinės grupės narių ir koordinatorių Nendrės Černauskienės, Tauro Jakelaičio ir Zigmo Vaišvilos neklausė nuomonės apie šią referendumo iniciatyvą ir jos tikslus.

Informacija apie šios piliečių referendumo iniciatyvos tikslus, vykdomus išskirtinėje situacijoje pagal 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą byloje Nr.R-11-552/2021, skelbiama www.ltreferendumas.lt. Ši referendumo iniciatyva vykdoma tik pagal teismo sprendimus, nes LR Vyriausioji rinkimų komisija sprendimus dėl jos vykdymo priima tik po to, kai ją tai daryti įpareigoja teismas. Tik teismo sprendimais šiai piliečių referendumo iniciatyvai pristatyti ir buvo suteikiamas LRT eteris. Ši padėtis susiklostė dėl to, kad LR Seimas iki šiol neįvykdė 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo dėl konstitucinio LR referendumo įstatymo priėmimo. To pasekoje nuo 2021-07-01 d. Lietuvoje nebegalioja referendumo įstatymas. 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje Nr.R-11-552/2021 priimtas tiesiogiai pritaikius LR Kosntituciją ir kitų įstatymų analogiją, kad būtų apginta konstitucinė Lietuvos Respublikos piliečių teisė inicijuoti referendumą.

************************************

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA 

SPRENDIMAS DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS PRIVALOMAJAM REFERENDUMUI PASKELBTI 

ĮREGISTRAVIMO 

2021 m. birželio 29 d. Nr. Sp170  Vilnius 

Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į 19 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą privalomajam referendumui paskelbti, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, nusprendžia: 

  1. 1. Įregistruoti 19 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo paskelbti ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą (priedas). 

  2. 2. Nustatyti, kad iniciatyvinės grupės teikimu iniciatyvinės grupės koordinatoriais skiriami Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis ir Zigmas Vaišvila. 

Komisijos pirmininkė   Jolanta Petkevičienė 

*****************************************

Už šios referendumo iniciatyvos parėmimą galima pasirašyti ir elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Šią referendumo iniciatyvą galima paremti ir finansiškai. Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; 
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Tai vykdoma pagal LR politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.