Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Vytautai Landsbergi, Rusiją ar Lietuvą valdo idiotai?

Written by Redakcija · 5 min read

Paminėjome Medininkų tragedijos 27-ąsias metines.

Vytautas Landsbergis Medininkų poste pasakė kalbą. Ne tik apie blogai tiriamas Medininkų ir Sausio 13-osios bylas, bet ir apie Rusiją valdančius idiotus – Rusijos tardymo departamentas iškėlė baudžiamąją bylą Sausio 13-osios bylą tiriantiems Lietuvos prokurorams ir nagrinėjantiems teisėjams, kad šie Rusijos piliečius teisia pagal vėliau Lietuvos priimtus įstatymus.

Ar tikrai Rusiją valdo idiotai? Internete mačiau ir kitokių paaiškinimų. Kad Rusiją bylą iškėlė dėl tankisto J. Melio laikymo suimtu be galutinio teismo sprendimo ilgiau, nei leidžia tarptautiniai Lietuvos įsipareigojimai. Norėčiau pamatyti dokumentą, o tik po to komentuoti.  Atsarga gėdos nedaro.Prisiminkime 2014 m. rugsėjyje Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Artūro Paulausko viešus pareiškimus ir LR VSD kreipimąsi į Lietuvos piliečius, kurie 1990–1991 m. paklausę Lietuvos valdžios raginimo atsisakė tarnauti Tarybinėje armijoje, primygtinai raginant juos nevykti į Rusiją, Baltarusiją ir kitas ne Europos Sąjungos ar NATO valstybes, nes Rusijos teisėsauga esą bando atgaivinti jiems baudžiamąjį persekiojimą.

Signataras ir pirmasis Lietuvos ambasadorius Tarybų Sąjungoje ir Rusijoje Egidijus Bičkauskas tik po trejų metų bylinėjimosi Lietuvos teismuose gavo leidimą susipažinti su šiuo mūsų prokuratūros iš Rusijos gautu dokumentu. Paaiškėjo, kad Rusijos prokuratūra kreipėsi dėl vienos tokios provincijoje užsilikusios ir nebaigtos baudžiamosios bylos nutraukimo! Kad nevarginti Lietuvos piliečio, paprašė Lietuvos prokuratūros, kad ši jį apklaustų ir gautų pagal Rusijos įstatymus tam būtiną šio mūsų piliečio sutikimą.

Visuotinėje politinėje isterijoje, kurią po 2013-2014 m. įvykių Ukrainoje pradžios sukėlė Lietuvos valdžia, ji stverdavosi ir tebesistveria bet kokio šiaudo, kad demonizuoti Rusiją.

Šiame fone mūsų prokuratūrai pritrūko, sakyčiau, pilietinės drąsos iškart pasakyti tiesą.

Ar kas nors iš mūsų valdžios, dirbtinai palaikiusios šią isteriją, bent pasirūpino sužinoti šio dokumento turinį? Ar pagalvojo mūsų valdžia, kokį stresą sukūrė tūkstančiams Lietuvos piliečių?

Lietuvos užsienio reikalų ministerija išsijuosusi komentavo ir tebekomentuoja kiekvieną ne tik Lietuvos įvykį, kurį tik galima buvo mintyse susieti su Rusija. Dėl įvykių Ukrainoje atšaukė į Vilnių konsultacijoms Lietuvos ambasadorių, nors to nepadarė net pati Ukraina.

Išskirtinis Lietuvos žiniasklaidos ir užsienio reikalų ministerijos pasipiktinimas Rusijos veiksmais griaudėjo 2014 m. rugsėjyje ir dėl Estijos sau­gu­mo agen­to Es­to­no Koh­ve­ro areš­to Ru­si­jo­je ša­lia Es­ti­jos ir Ru­si­jos sie­nos vykusiame su­si­ti­ki­me su Ru­si­jos fe­de­ra­li­ne sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) at­sto­vais. Lietuvos valdžia net nekreipė dėmesio į tai, kad Es­ti­jos sau­gu­mo po­li­ci­jos (Ka­Po) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­nol­das Si­ni­sa­lu spaudos konferencijoje paaiškino, kad E. Koh­ve­ras slap­ta rin­ko in­for­ma­ci­ją apie pa­sie­nio ko­rup­ci­ją mui­ti­nė­je, kad  ne­se­niai oficialiai bu­vo su­si­ti­kęs su FSB pa­sie­ny­je dėl by­los, su­si­ju­sios su sprog­me­nų ir gink­lų kon­tra­ban­da.

Svarbiausias dalykas, ko Lietuvos saugumiečiai ir valdžia turi pasimokyti iš Estijos, yra profesionalumas. Estijos Vyriausybė ir Ka­Po, ne­no­rė­da­mos di­din­ti įtam­pos ša­lies san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja, ne­vie­ši­no pro­to­ko­lo apie vie­tos, iš ku­rios bu­vo pa­grob­tas E.Koh­ve­ras, ap­žiū­rą, ku­rią at­li­ko abie­jų ša­lių pa­sie­nie­čiai: „Mes ne­suin­te­re­suo­ti to­liau kurs­ty­ti ko­kią nors įtam­pą, to­dėl ne­ma­no­me, jog ga­li­ma vis­ką vie­šin­ti, nes tu­ri­me įver­tin­ti ir pa­sver­ti, kas nau­din­giau­sia Es­ti­jai,.. Šia­me eta­pe nė­ra pra­smės spaus­ti ki­tą pu­sę – to­kia mū­sų po­zi­ci­ja“.

Tuo tarpu Lietuvos valdžia „neatkreipė“ dėmesio į KaPo paaiškinimą, kad 2014-09-05 d. ry­tą, kai bu­vo pa­grob­tas E.Koh­ve­ras, Es­ti­jos sie­nos su Ru­si­ja ap­sau­ga bu­vo už­ti­kri­na­ma ki­taip nei įpras­tai – sau­gu­mo po­li­ci­jai buvo su­ku­rtas „lan­gas“, kad ši ga­lė­tų vyk­dy­ti slaptą ope­ra­ci­ją, kad tą die­ną ta­me ra­jo­ne sie­nos ste­bė­ji­mo tech­ni­ka ne­vei­kė, ir tai bu­vo iš anks­to nu­ma­ty­ta veik­la.

Estija be triukšmo po kurio laiko mainais susigrąžino E. Koh­ve­rą. Mask­vos Le­for­to­vo teis­mas buvo lei­dęs dviem mė­ne­siams su­im­ti E. Koh­ve­rą, kal­ti­nant šni­pi­nė­ji­mu, ne­tei­sė­tu vals­ty­bi­nės sie­nos kir­ti­mu ir ne­tei­sė­tu gink­lo ga­be­ni­mu.

Vytautai Landsbergi (o ir Artūrai Paulauskai), jei norite būti Lietuvos politikais, Medininkų, Sausio 13-osios aukų ir žuvusio pasieniečio  Gintaro Žagunio artimųjų akivaizdoje atsakykite bent į keletą klausimų ir paaiškinkite, kodėl tuo jūs nesipiktinote tada, kai sprendimai buvo jūsų rankose:

 • Kodėl nesirūpinote, kad būtų išsiaiškinta, kur dingo Medininkų žudynėse naudoti ginklai, kuriuos Lietuvos-Baltarusijos pasienyje automobilyje rado ir konfiskavo mūsų pareigūnai?
 • Kodėl 1991 m. kovo 19 d. naktį Vilniaus OMON-ui sulaikius LR Krašto apsaugos departamento vadovą Audrių Butkevičių, jūs vertėte LR Vidaus reikalų ministerijoje budėjusį ministro pavaduotoją Arvydą Svetulevičių šturmuoti Vilniaus OMON bazę?
 • Kada LR Seimui bus grąžintos neteisėtai pasisavintos valstybinių komisijų tyrimo medžiagos dėl 1991 m. sausio 8 d. įvykių ir dėl Ministro Pirmininko Alberto Šimėno dingimo aplinkybių?
 • Kodėl LR Generalinė prokuratūra mūsų pasieniečio Gintaro Žagunio nužudymo jo poste baudžiamąją bylą perdavė Baltarusijos prokuratūrai?
 • Kodėl LR Generalinė prokuratūra, 1990 m. balandžio 20 d. iškėlusi baudžiamąją bylą dėl įvykių VĮ „Spauda“ Maironio gatvėje Vilniuje, po mėnesio ją perdavė tirti TSRS karinei prokuratūrai?
 • Kodėl LR Prezidente tapus Daliai Grybauskaitei, Sausio 13-osios byloje panaikinti įtarimai kolaborantams, motyvuojant tuo, kad jie patys nešaudė mūsų piliečius?
 • Kodėl 2014 m. lapkričio 3 d. Sausio 13-osios byla be motyvų nutraukta devyniuose eipzoduose (TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos, Maironio gatvės Vilniuje įvykių ir kt. epizodai)?
 • Kodėl Sausio 13-osios byloje nepareikšti įtarimai LKP/TSKP CK, vadovaujamo Mykolo Burokevičiaus, paskirtam taip vadinamos „Kaspervizijos“ vadovui Gintautui Steigvilai?
 • Kodėl Ukraina, vadovaujama Prezidento P. Porošenkos, neišduoda Lietuvai kaltinamųjų Sausio 13-osios byloje?
 • Kodėl dėl buvusio TSRS Prezidento Michailo Gorbačiovo apklausos nesikreipiama į Vokietijos teisėsaugą, nors būtent šioje šalyje šiuo metu jis gyvena daugiau nei Rusijoje?
 • Kodėl Lietuvos visuomenei nepaaiškinami esminiai Sausio 13-osios bylos dalykai (pvz., TSRS ir Rusijos prokuratūros tyrimai dėl šaudymo)?

Tiems, kuriems rūpi tai išsaiškinti, siūlau susipažinti su Pravda.ru korespondentės pokalbiu  su manimi apie tai per Skype. Nežinau, ar kas nors iš Lietuvos politikų apie Sausio 13-osios bylą yra papasakojęs daugiau Rusijos auditorijai. Aš turiu omenyje ne Algirdą Paleckį, kuris drauge su KGB Alfa-grupės vadovu Michailu Golovatovu pasakojo jo gynybinę versiją Komsomolskaja pravda TV žiūrovams. Komsomolskaja pravda apžvalgininkei Galinai Sapožnikovai (jos knyga apie Sausio 13-osios įvykius uždrausta Lietuvoje), atvykusiai A. Paleckio bylos Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėjimo proga, pasiūliau į Rusiją diskusijai su M. Golovatovu kviesti ne A. Paleckį, o pvz. mane. Kvietimo nesulaukiau.

Tiems, kurie mano, kad pokalbį su Pravda.ru žurnaliste nutraukiau aš, o ne kažkas kitas, suinteresuotas, kad pokalbis nebūtų tęsiamas, siūlau pažiūrėti ne tik pravda.ru įrašą, bet ir Vaidos Juozapaitytės mūsų namų virtuvėje filmuoto šio pokalbio įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=KHhTgzaELy8

Gailiuosi, kad į pokalbius su žuvusiųjų artimaisiais 1991 – 1992 metais nepakviečiau Vytauto Landsbergio.

Ką daryti su sienos apsauga ir muitinės darbu po Medininkų tragedijos teko spręsti mums vieniems – muitinės vadovui Valerijonui Valickui, krašto apsaugos vadovui Audriui Butkevičiui ir Ministro Pirmininko pavaduotojui Zigmui Vaišvilai. Tuo metu nebuvo kitų norinčių prisiimti atsakomybę dėl galimų pasekmių.

Nulenkime galvas žuvusiųjų atminimui.