Aktualijos

Zigmo Vaišvilos ir Referendumo Iniciatyvinės grupės spaudos konferencija

Written by Redakcija · 3 min read

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen 2022-01-21 Vilnius
Kanceliarijai, priim@lrs.lt į 2022-01-20 Nr.S-2022-218

Gavau Seimo kanceliarijos 2022-01-20 atsakymą Nr.S-2022-218 į mano

2022-01-16 raštą. Tačiau negavau Seimo Pirmininkės atsakymo, taip pat

neatsakyta į mano reikalavimą, kad sutinkamai su įstatymo reikalavimais

Seimo Pirmininkė be eilės priimtų signatarą Zigmą Vaišvilą ir Ričardą

Savicką bei atsiprašytų jo Seimo vardu dėl išskirtinio gėdingumo įvykio

– buvusio Vilniaus specialiosios J. Bartašiūno mokyklos milicijos kursantų

būrio vado Ričardo Savicko (1991 m. sausio 13 d. naktį drauge su jo
vadovaujamais kursantais skyrusio prie Vilniaus Televizijos bokšto

susirinkusius Lietuvos piliečius ir puolančius TSRS kariuomenės

ir tankus) neįleidimo į Seimą (leidimo neužsakymo) dėl jo dalyvavimo

2022-01-13 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio

ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime „Sausio 13-osios

Lietuvos žmonių bijanti valdžia – ne Lietuvos valdžia“
( https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=18347 ).

Kanceliarija atsisakė užsakyti leidimus į Seimą ir kitiems mano

prašytiems asmenims – Stanislavui Ladinskiui ir Zenonui Laureckui.


2022-01-21 d. Seimo kanceliarija atsisakė užsakyti leidimus mano prašymu

į 2022-01-13 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos

spaudos konferenciją Seime „Referendumo likimas Lietuvoje“

( https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=18445 ).


Seimas delsia įvykdyti 2020-07-30 Konstitucinio Teismo nutarimą, kuriuo

buvo nustatytas terminas Seimui vėliausiai iki 2021-07-01 d. priimti

konstitucinį LR referendumo įstatymą.
Nebuvo jokių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus

atitinkančių priežasčių, kad Seimo Pirmininkė ir Seimo kanceliarija

nebūtų supratusios šių asmenų dalyvavimo nurodytose spaudos
konferencijose Seime svarbos ir būtinumo, dėl ko ir pačios galėjo užsakyt
i

leidimus šiems asmenims, bet ne tyčiotis iš jų tik dėl to, kad leidimų

į Seimą šiems asmenims paprašė Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras. Tokiu elgesiu ir neveikimu Jūs tyčiojatės ir iš Lietuvos

Nepriklausomybės Akto signatarų – valstybės atkūrėjų, tačiau

nedrįstate net paaiškinti tokio Jūsų elgesio priežasčių.


Seimo kanceliarijos 2022-01-20 atsakyme Nr.S-2022-218 nurodytas

rėmimasis Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu Seimo

valdybos 2016-08-17 sprendimu Nr.SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos
Respublikos Seimo rūmuose“, pažeidžia ne tik teisingumo, protingumo

ir sąžiningumo principus, bet ir dešimtmečiais susiklosčiusią teisinę

tradiciją, suteikiančią teisę Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams

Seime organizuoti spaudos konferencijas ir kviesti į jas asmenis,

pageidaujančius jose dalyvauti ir/ar būti pranešėjais. Pagarbos

būtinumą per valstybės nepriklausomybės dešimtmečius susiklosčiusioms
teisinėms tradicijoms patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis

teismas 2021-10-20 nutartimi, administracinėje byloje Nr. R-14-1062/2021

nagrinėjęs piliečių konstitucinės teisės į referendumo iniciatyvą klausimą

ir nustatęs, kad privalu laikytis per 30 metų valstybėje susiklosčiusios

teisinės referendumo tradicijos.

Deja, Seimo Pirmininkė, viešai patvirtinusi, kad jai žinoma ši teismo nutartis,

pažeidė pareigą artimiausiame Seimo plenariniame posėdyje paskelbti

apie LR VRK 2021-06-29 sprendimu Nr.Sp-170, t.y. dar galiojant LR

referendumo įstatymui, įregistruotą referendumo iniciatyvą, ir padarė tai tik

2021-11-25 d. po ne vieno penkių signatarų – šios referendumo iniciatyvinės

grupės narių – ir Seimo nario Mindaugo Puidoko kreipimųsi į Seimo Pirmininkę.


Tokiu būdu demonstruojama išskirtinė Tautos atstovybės – Seimo – nepagarba ne tik 1991 m. sausio
13-osios įvykių dalyviui Ričardui Savickui, rizikavusiam savo gyvybe pačioje pavojingiausioje vietoje (prie TV
bokšto), o dabar dar ir šios referendumo iniciatyvinės grupės nariams po dar vieno išskirtinės svarbos
valstybėje įvyki, t.y. 2022-01-20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo byloje Nr.R-4-
415/2022 priėmimo ir noro jį pristatyti Seimo spaudos konferencijoje. Tai nesuprantama ir nesuderinama
su konstitucine Seimo prievole būti Tautos atstovybe. Šiose bylose Lietuvos piliečiai yra priversti teisme
ginti savo konstitucines teises tik dėl to, kad Seimas negerbia ir nevykdo Konstitucinio Teismo sprendimo.


Tai yra, visų pirma, Jūsų – Seimo Pirmininkės – atsakomybė. Jei ši

našta Jums nepakeliama, atsistatydinkite iš Seimo Pimininkės pareigų.

Pagrįstai manau, kad tai yra sistemingas ir sąmoningas tyčiojimasis iš šių

garbių Lietuvos piliečių ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų,

kurių veiklos dėka ir dabartiniai Seimo nariai gavo galimybę
dalyvauti LR Seimo rinkimuose bei tapti Seimo nariais.

Dėl susiklosčiusios padėties ir Jūsų – Seimo Pirmininkės – sąmoningo

neveikimo, nepagarbos 15-ai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų,

kurie kreipėsi į Seimo valdybą dėl Seimo komisijos sudarymo,
kad nustatyti, kur dingo išskirtinės svarbos valstybės atkūrimo dokumentai,

tačiau iki šiol Jūs vengiate net atsakyti į šį signatarų kreipimąsi, esu

priverstas šį kreipimąsi į Jus paskelbti viešai.

Dėl šios sąmoningai tęsiamos patyčios prašau Jus:

  1. Pateikti paaiškinimą ir Seimo vardu viešai atsiprašyti šių į Seimą neįleistų asmenų.
  2. Laikytis susiklosčiusios teisinės tradicijos ir užtikrinti, kad Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų prašymu į jų organizuojamas spaudos konferencijas Seime būtų įleidžiami signatarų prašomi pranešėjai ir kiti dalyviai, kaip tai vyko iki šiol ne vieną dešimtmetį. Jei Jums trukdo dabartinė tvarka Seime, nedelsiant ją keiskite.
  3. Atsakyti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams į jų 2021-03-11 d. kreipimąsi ir inicijuoti Seimo laikinosios komisijos sudarymą dėl išskirtinės svarbos valstybės atkūrimo dokumentų dingimo.
  4. Sutinkamai su įstatymo reikalavimais priimti 15 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų dėl jų 2021-03-11 kreipimosi ir inicijuoti Seimo laikinosios komisijos sudarymą dėl išskirtinės svarbos valstybės atkūrimo dokumentų dingimo.
  5. Sutinkamai su įstatymo reikalavimais dėl nurodytų priežasčių nedelsiant priimti Lietuvos
    Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą, Ričardą Savicką, Stanislavą Ladinskį, taip pat LR VRK 2021-06-29 sprendimu Nr.Sp-170 įregistruotos referendumo iniciatyvinės grupės
    koordinatorius Nendrę Černiauskienę, Taurą Jakelaitį, šios referendumo iniciatyvinės grupės narius – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus Audrių Butkevičių, Bronislovą Genzelį, Egidijų Klumbį ir Zigmą Vaišvilą.

Pagarbiai,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila