Be kategorijos

2023-06-03 LPS 35-mečio minėjimo LMA dalyvių kreipmaisi

Written by Redakcija · 3 min read

Lietuvos Respublikos Seimui,
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei p. Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Nuorašas:
Lietuvos Respublikos Prezidentui JE Gitanui Nausėdai
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įsteigimo 35 metų sukakties minėjimo dalyvių
KREIPIMASIS

Dėl valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektų

Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, 2023 m. birželio 3 d.

***************************************************

Mes, susirinkimo Lietuvos mokslų akademijoje dalyviai, minėdami Lietuvos Atgimimo pradžios
35 metų sukaktį ir išklausę pranešimus apie grėsmes valstybinės kalbos konstituciniam statusui,
k r e i p i a m ė s į Lietuvos Respublikos Seimą, prašydami:

 1. Atmesti LR valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektą Nr. XIVP-880(2), kurį
  įregistravo grupė Seimo narių, atstovaujančių valdančiąją daugumą, nes jame siūlomas
  lietuvių kalbos išvalstybinimas (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos
  inspekcijos naikinimas, atsakomybės už įstatymo pažeidimus panaikinimas, nevalstybinių
  kalbų naudojimas valstybės įstaigose ir kt.). Toks įstatymas, jei jis būtų priimtas,
  akivaizdžiai prieštarautų konstituciniam lietuvių kalbos statusui, kuris yra įtvirtintas
  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje.
 2. Pritarti po pateikimo ir svarstyti alternatyvų valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo
  projektą Nr. XIVP-2687, kurį įregistravo Seimo narių grupė, atstovaujanti daugumą
  Seimo frakcijų, kadangi šiame projekte sistemingai išdėstyti valstybinės kalbos
  reguliavimo pagrindai, apimant visas viešo Lietuvos gyvenimo sritis, valstybinės kalbos
  norminimo ir priežiūros institucijų sudarymą, jų funkcijas, pareigas bei teises,
  atsakomybę už įstatymų pažeidimus, lietuvių kalbos puoselėjimą viešojo
  administravimo, mokslo, švietimo ir kt. srityse, jos raišką žiniasklaidoje, diegiant
  informacines sistemas bei technologijas.

***************************************************

Lietuvos Respublikos Prezidentui JE Gitanui Nausėdai
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei p. Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Ministrei pirmininkei p. Ingridai Šimonytei

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įsteigimo 35 metų sukakties minėjimo dalyvių
KREIPIMASIS

Dėl 1988-1990 m. Lietuvos Atgimimo istorinės atminties puoselėjimo

Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, 2023 m. birželio 3 d.

Mes, susirinkimo Lietuvos mokslų akademijoje dalyviai, minėdami Lietuvos Atgimimo pradžios
35 metų sukaktį ir pažymėdami tautos sąjūdžio reikšmę nepriklausomos valstybės atkūrimui ir
šių įvykių istorinės atminties puoselėjimo svarbą,
k r e i p i a m ė s į svarbiausias valstybinės valdžios institucijas, siūlydami:

 1. Artimiausiu metu parengti ir patvirtinti ilgalaikę valstybinę programą Atgimimo Sąjūdžio
  istorinei atminčiai įtvirtinti. Ši programa turi apimti:
  1.1. Archyvinės medžiagos įsigijimą, kaupimą, sistemingą tvarkymą ir prieinamumą tyrinėtojams
  bei plačiajai visuomenei, įskaitant ir to laikotarpio fotografijų, vaizdo bei garso dokumentų
  išsaugojimą, jų skaitmeninimą ir stenogramų padarymą.
  1.2. XI-ojo ir XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiųjų Tarybų dokumentų sutvarkymą ir
  išsaugojimą, susisteminimą ir prieinamumą plačiajai visuomenei.
  1.3 Atgimimo laikotarpio veiklos išeivijos organizacijose užsienyje archyvų išsaugojimą ir
  prieinamumą plačiajai visuomenei.
  1.4 Atsiminimų ir kitos spausdintinės medžiagos bei istorinių šaltinių publikavimą (įskaitant
  1988-1990 m. Sąjūdžio veiklos ir institucijų priimtų sprendimų bei diskusijų protokolų leidybą);
  1.5. Atgimimo Sąjūdžio muziejaus, apimančio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą visoje
  Lietuvoje, bendradarbiavimą su Estijos Liaudies Frontu ir Latvijos Tautos Fontu, TSRS
  visuomeniniais ir politiniais judėjimais, išeivijos organizacijų veiklą, steigimą ir virtualios
  sistemos, skirtos Atgimimo istorijai, plėtojimą;
  1.6. Atgimimo Sąjūdžio istorijos sistemingą pateikimą švietimo sistemoje bei žiniasklaidos
  šviečiamosiose programose;
  1.7. Kitas Atgimimo istorinės atminties įtvirtinimo ir įprasminimo priemones (atminimo lentas,
  kitą paminklinę, pažintinę ir meninio įprasminimo kūrybą).
  1.8. Atgimimo sąjūdžio istorinės reikšmės tyrinėjimus, įskaitant tarptautinį mokslininkų
  bendradarbiavimą, įvertinant geopolitinę Lietuvos išsilaisvinimo reikšmę.
  Atgimimo istorijos valstybės programa turi numatyti konkrečių priemonių finansavimą, Seimo ir Vyriausybės bendradarbiavimą, įvairių specializuotų institucijų (mokslo institutų, muziejų, bibliotekų, archyvų ir kt.) įtraukimą į šią valstybinę programą, kurios vykdymui turi būti paskirta pagrindinė atsakinga ir koordinuojanti institucija. Manome, kad ja galėtų būti valstybės archyvų sistema, kurios finansavimas yra akivaizdžiai nepakankamas. Šie siūlymai atitinka pagarbos naujausiajai istorijai principus, kurių laikosi mūsų kaimynai latviai ir lenkai. Tikimės, kad siūloma valstybinė programa bus įgyvendinama neatidėliotinai, kol dar gyva ir darbinga karta, dalyvavusi Atgimime. Istorinė atmintis – vienas iš pagrindinių pilietinės galios šaltinių, ginant ir puoselėjant savo šalies kultūrą, kuriant tautos gerovę ir ateitį. Esame pasirengę dalyvauti ir padėti rengiant Atgimimo Sąjūdžio istorijos valstybinę programą ir jos įgyvendinimą.

***************************************************

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įsteigimo 35 metų sukakties minėjimo dalyvių
KREIPIMASIS

Dėl 1988-1990 m. Lietuvos Atgimimo istorinės atminties ir visuomenės susitelkimo

Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, 2023 m. birželio 3 d.

Mes, susirinkimo Lietuvos mokslų akademijoje dalyviai, minėdami Lietuvos Atgimimo pradžios
35 metų sukaktį ir pažymėdami tautos sąjūdžio reikšmę nepriklausomos valstybės atkūrimui ir
šių įvykių istorinės atminties puoselėjimo svarbą, žmonių rūpestį dėl Lietuvos valstybės likimo,
k r e i p i a m ė s į Lietuvos visuomenę.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikla sutelkė didelę dalį Lietuvos žmonių bendram tikslui –
valstybės nepriklausomybės atkūrimui. Tam didelę įtaką padarė Sąjūdžio pasirinktas taikus
kelias, veikimas per tuometes renkamas valdžios institucijas. Sąjūdis veikė per sąjūdiečių
atstovaujamąją instituciją – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimą.
Šiandieninis rūpestis dėl valstybės likimo ir išsaugojimo taip pat turi būti sprendžiamas bendru
visuomenės sutarimu ir taikiu veikimu. Veikti galima būtų per bendrą visuomenės junginį, kurio
veikla būtų orientuota į pagarbą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir jos vykdymą, valstybės
valdžios institucijų įtakojimą ir rinkimą.
Šį Tautos išlikimui gyvybiškai svarbų tikslą pasiekti galime tik susitelkę ir suprasdami, kad
pavieniui liksime suskaldyti ir esminių permainų nesulauksime.
Tai pasiekti gali tik visa Lietuva. Todėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio istorija ir patirtis turi būti
išsaugota ir įvertinta, ja pasiremti galima ir šiuo Lietuvai atsakingu metu
.

******************************************* Laba diena, siunčiu Respublikos  Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei šiandien išsiųstus kreipimusis dėl istorinės atminties puoselėjimo ir valstybinės kalbos. Siunčiu ir kreipimąsi dėl istorinės atminties ir visuomenės susitelkimo. Ačiū visiems dalyvavusiems, renginį nušvietusiems. Pagarbiai, Zigmas Vaišvila 2023 m. birželio 14 d. Vilnius