Be kategorijos, Šalis, kurioje gyvename

Artėjant Nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui

Written by Redakcija · 1 min read

IN Lituan visiunnamedgera Indianoje, kaip ir beveik kitose 49-niose JAV valstijose, gyvena lietuviai, atvykę įvairiais laikotarpiais. Didesnė dalis antrabangiai – Di-Pi (išvietinti žmonės) arba dipukai, kūręsi ant Michigan‘o ežero pakrantės nedideliame Beverly Shores miestelyje. Ežero vanduo ir smėlio kopos neretam asocijuojasi su Baltijos pajūriu. Daugumą čia apsigyvenusių tautiečių sudarė iš Lietuvos pasitraukę inteligentai. Puikioje architekto Erdvilo Masiulio suprojektuotoje šv. Onos (Snt. Ann) bažnytėlėje kartą  per mėnesį vyksta  šv. Mišios lietuvių kalba.Antrosios bangos lietuvių iniciatyva, Lietuvos Nepriklausomybės  50-osioms metinėms paminėti, 1968 m. čia įkuriamas Lituanica parkas.

IN paminkl akmuo 1971 m. liepos 18 d., Lituanica’os skrydžiui pažymėti parke buvo pastatytas akmuo su įrašu anglų kalba apie mūsų šauniųjų lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 1933 m. didvyrišką ir, deja, tragiškai pasibaigusį skrydį per Atlantą. Parko viduryje esančiame tvenkinyje įtvirtinta skulptoriaus, keramiko Juozo Bakio pusdevinto metro aukščio metalo skulptūra ,,Palūžę sparnai”.

IN paminkl akmuo uzrasa

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės ŠIMTMETIS, kurį švęsime ateinančių metų Vasario 16-ąją. Kiekviena lietuvių bendruomenė rengiasi kuo įspūdingiau ją pažymėti. Indianos valstijos Beverly Shores Lietuvių klubas gerokai anksčiau išsprendė šią užduotį  – praėjusį šeštadienį (rugpjūčio 5-ąją) Lituanica parke  atidengė specialų ženklą – akmenyje įamžintas šio parko pavadinimas (žr. nuotrauką).

IN paluze sparnai Ta proga čia susirinko nemažai tautiečių bei svarbių asmenų. Tai – naujasis LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Beverly Shores miestelio konsulė Donna Norkus ir „Lituanica“ parko tarybos pirmininkas Rafi Wilkenson. Lietuvių Fondui atstovavo Marius Kasniūnas ir kiti garbūs asmenys. Jie sveikino, džiaugėsi gražia lietuvių iniciatyva.

Beverly Shores lietuviai, kuriems šiuo metu vadovauja trečiabangė Rūta Sidabras, rūpinasi parku, tvarko jo aplinką. Tai jiems kilo mintis Šimtmečio proga pastatyti Lituanica parką žymintį ženklą. Kompanija ,,Boulder Dising 84”  išpildė šio klubo narių užsakymą. Ženklo kaina 4500 JAV dolerių, kuriuos suaukojo tautiečiai.

Susirinkusieji vaišinosi gėrimais, valgiais, maloniai bendravo. Jiems grojo ir dainavo čikagiečiai Algis ir Ligita Barniškiai.

Oras  buvo puikus, visų nuotaika taip pat.

Nuotraukos Juozo Karsoko ir Ligijos Tautkuvienės

biciulyste.com