Be kategorijos

JAV lietuvių visuomeninis komitetas tęsia kovą už dvigubq pilietybę

Written by admin · 5 min read

JE Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrų tarybos pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

Ką tik surengtas Lietuvos gyventojų surašymas akivaizdžiai patvirtino liūdną statistiką – mūsų vis mažiau ir mažiau… Trijų milijonų skaičius vistiek netrukus ištirps ir daugelį dalykų, kaip ir Seimo narių skaičių, administracinį paskirstymą reikės keisti – kai kuriose apylinkėse nebebus kam balsuoti… O kai kur nebesigirdės lietuvių kalbos. Tai negali nejaudinti Lietuvos žmonių, kad ir kur jie begyventų.

 

Tad kviečiame LR Seimo narius neatidėliotinai – iš naujo svarstyti Pilietybės įstatymą, įsigaliojusį š.m. balandžio 1 d.
LR Konstitucijos 12 str. teigia: ,,Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant.“ LR Konstitucijos, 32 str.: ,,Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.“

2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu LR Konstitucinis Teismas (KT) vienu kirčiu LR pilietybę atėmė didelei daliai Lietuvos piliečių, kurie dėl įvairiausių objektyvių priežasčių išvyko dirbti ir gyventi už Lietuvos ribų.
2008 m. birželio 30 d. LR Seimo priimtas naujas dvigubos pilietybės įstatymas iš dalies buvo ištaisęs KT klaidą. Tačiau Prezidento veto, įstatymo pataisos ir jų priėmimas parodė, kad nei LR Seimas, nei Prezidentas nesiekė, kaip teigiama LR Konstitucijos įvade, ,,… atviros, teisingos ir darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės”. Jiems nerūpėjo Lietuvos piliečių vientisumas ir valstybės išlikimas.

2009 m. gegužės 5 d. viltį įžiebė JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri dar iki jos išrinkimo, teigė: ,,Esame per maža tauta, kad galėtume leisti sau prabangą ignoruoti po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Mes turime saugoti savo žmones, todėl dviguba pilietybė turėtų būti tas įrankis, kuris padėtų tautiečiams, kad ir kur jie begyventų, išsaugoti ryšį su Tėvyne.” (PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė, 2011 m. sausio 6 d., www.bernardinai.lt).

Deja, už Tėvynės ribų gyvenančių Lietuvos piliečių viltį – dvigubą pilietybę išplečiantį Pilietybės įstatymą (LR Seimas priėmė 2010 m. lapkričio 4 d.), ,,nusinešė“ Prezidentės veto (2010 m. gruodžio 2 d.), kurį inspiravo ir spaudė LR Konstitucinio teismo pirmininkas bei jo bendraminčiai.

1997 m. Europos konvencija dėl pilietybės (toliau – Konvencija) patvirtina, kad pilietybės reglamentavimas iš esmės yra valstybės vidaus arba išskirtinės kompetencijos reikalas. Daugelio Europos valstybių praktika dėl dvigubos pilietybės labai įvairi. Konvencija pripažįsta, kad kiekviena valstybės turi teisę skirtingai, atsižvelgiant į jos individualią situaciją, nustatyti dvigubos pilietybės toleravimo principus.

Lietuvos piliečių iniciatyva įsikūręs JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę (toliau – Komitetas), išnagrinėjęs priimto Pilietybės įstatymo nuostatas, siūlo jį tobulinti – trumpinti, supaprastinti ir keisti į:
,,Lietuvos Respublikos pilietybė išsaugoma, įgijusiems kitos šalies pilietybę asmenims (bei jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio 15d. “
Priėmę mūsų siūlomą įstatymo pataisą, reiktų keisti ir Įstatymo septintąjį straipsnį, kuriuo nustatyti atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, pvz.: dvigubą pilietybę galėtų turėti ištremti ir išvykusieji iš Lietuvos iki 1990 metų kovo 11 dienos, jų palikuonys ir t.t. Nepamirškime, kad masinis Lietuvos piliečių pasitraukimas vyko dar karui nesibaigus (apie 1944 m. pavasarį), todėl vėliau išvykusieji iš Lietuvos (tremtiniams galioja pagrindinė nuostata – kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio 15d.), t.y. iki 1990 m. kovo 11 d. – tėra atskiri atvejai.
Konvencijos 5 straipsnis draudžia, reglamentuojant pilietybę, diskriminuoti asmenis etninės kilmės pagrindu. Todėl galiojančiame įstatyme suformuluotas pilietybės įgijimas supaprastinta tvarka lietuvių kilmės asmenims nėra teisingas teisiniu požiūriu.

Šiandien neturime teisės reikalauti dvigubos pilietybės ,,tik etniniams lietuviams, turintiems prigimtinę teisę”. Lietuvoje šimtmečiais gyveno ir sugyveno ne tik lietuviai, bet ir totoriai, karaimai, lenkai, žydai, rusai ir kitos tautybės. Todėl mes, JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę, nesutinkame su š.m. birželio mėn. 15 d. šiaurinėje Čikagos dalyje susikūrusiu ,,Judėjimo Lietuvos pilietybei išsaugoti” pagrindiniu devizu-pozicija paskelbtu birželio 19 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kur Joninių švęsti susirinko apie tūkstantis lietuvių: ,, Visi lietuviai, bet ne rusai, ne lenkai ir t.t., turi prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę”…

Priėmę mūsų siūlomą pataisytą Pilietybės įstatymą, apsaugosite Lietuvos valstybingumą. Dvigubos pilietybės galimybė skatins kilusių iš Lietuvos žmonių pasitikėjimą Tėvyne, išlaikyti jai pagarbą ir meilę, norą sugrįžti, norą jai priklausyti. O perfrazuojant JE Prezidentę, dviguba pilietybė padėtų tautiečiams, kad ir kur jie begyventų, išsaugoti ir sustiprinti ryšį su Tėvyne.

Prašome, svarstant Pilietybės įstatymą, suteikti galimybę dalyvauti Komiteto atstovui, kuris visas išlaidas, susijusis su atvykimu į Lietuvą, pasidengs pats.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę

prof. dr. Rimtautas Marcinkevičius – pirmininkas, JAV LB LA pirmininkas, CA
Ligija Tautkuvienė – pavaduotoja, choreografė, žurnalistė (www.biciulyste.com vyr. redaktorė), IL
Edvinas Giedrimas, inžinierius (www.litua.com įkūrėjas), CT
dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, PA
Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
kun. Jaunius Kelpšas, Marquette Park‘o parapija, Čikaga, IL
Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, IL
Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė), TX
Jolita Paradnytė -Vlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietuvių Verslo tarybos narė, IL
Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius išeivijoje, dienraščio ,,Draugas” direktorių tarybos narys, IL
Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
Stefa Tamoševičienė, žurnalistė (www.biciulystė.com redaktorė), Vilnius- Čikaga
Jurga Tautkutė-Heininga, odontotologė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė, atsakinga už Komiteto Facebook’ą), RI

JAV, 2011m. liepos 10 d.

**********************

Trumpa JAV lietuvių visuomeninio komiteto istorija

JAV lietuvių visuomeninis komitetas (toliau – Komitetas) susikūrė 2006 m. pavasarį, tikslu iškilmingai perkelti prel.Mykolo Krupavičiaus palaikus į Lietuvą. Komiteto pirmininku išrinktas Pranas Povilaitis – Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos (LKDS) generalinis sekretorius išeivijoje, dienraščio ,,Draugas” direktorių tarybos narys, IL, pavaduotojaisEdvinas Giedrimas – www.litua.com įkūrėjas, JAV LB Connecticut apygardos pirmininkas ir Ligija Tautkuvienė – JAV lietuvių laikraščio ,,Bičiulystė” įkūrėja, vyr. redaktorė, JAV LB Kultūros tarybos narė. Nariai: kun. Jonas Duoba, marijonų vienuolyno Čikagoje viršininkas, kun. Jaunius Kelpšas, JAV LB Tarybos narys, dr. Petras Kisielius, visuomeninių org. atstovas, dienraščio ,,Draugas” direktorių tarybos narys, Juozas Končius, LKDS atstovas, Romualdas Kriaučiūnas, PhD, ,,Ateities” žurnalo redaktorius, Rūta Kuncienė, Čikagos pedagoginio lituanistikos instituto direktorė, JAV LB Kultūros tarybos narė, Saulius Kuprys, ALT’o (Amerikos lietuvių Taryba) pirmininkas, Lietuvių Romos katalikų federacijos pirmininkas, dienraščio ,,Draugas” direktorių tarybos pirmininkas, Marija Remienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė, dienraščio ,,Draugas” direktorių tarybos narė, ,,Draugo” fondo pirmininkė, kun. Viktoras Rimšelis, dienraščio ,,Draugas” moderatorius, prel.Ignas Urbonas, Ambasadorius Algirdas Žemaitis.

2006 m. rugsėjo 9 d., Čikagos Marquette Park’o parapijos Švč. Mergelės Marijos Gimimo lietuvių bažnyčioje buvo atsisveikinta su prel. Mykolo Krupavičiaus palaikais. Rugsėjo 11 d., LR Seime kalbą apie prel. Mykolo Krupavičiaus nuopelnus Lietuvai ir lietuviams pasaulyje pasakė Pranas Povilaitis. Po perlaidojimo Pranas Povilaitis suspendavo savo, kaip pirmininko, įgaliojimus.

2007 m. pabaigoje JAV lietuvių visuomeninis komitetas veiklą ir sudėtį atnaujino, prie pavadinimo prijungė ,,už dvigubą pilietybę”, taip pareikšdamas tolesnę veiklos kryptį. Dirbo kolegiškai, pirmininko nerinkdami. Didžiausią akciją – parašų rinkimą po Peticija už dvigubą pilietybę per JAV lietuvių laikrašti internetu www.biciulyste.com ir pasaulio lietuvių bendruomenes, Komitetas surengė 2008m. kovo mėn. pabaigoje. Plakatus už dvigubą pilietybę (buvo išsiuntinėti į visas bendruomenes), Peticijos logo bei Facebook puslapius (http://www.facebook.com/group.php?gid=10269548983&v=info –parašų rinkimo akcijai – 2008 m. balandžio mėn. ,,Dviguba pilietybe – Save My Citizenship” ir http://www.facebook.com/group.php?gid=81408977009 – 2009 m. gegužės mėn. – ,,Lietuva – tu mano pasas” – su nuoroda į www.biciulyste.com peticiją) sukūrė dizaineris Adomas Tautkus. Penkių savaičių bėgyje buvo surinkta per 16 tūkstančių parašų. Pasirašė po visą pasaulį išsiblaškę Lietuvos žmonės. Surinktus parašus į Tėvynę nuvežė ir LR Seime (2008 m. gegužės 14 d.) bei Prezidentūroje (2008 m. gegužės 15 d.) įteikė Komiteto narys, JAV LB Tarybos narys prof. dr. Rimtautas Marcinkevičius. Jau įteikus parašus Lietuvoje, www.biciulystes.com redakcija sulaukė dar apie tris tūkstančius Lietuvos piliečių parašų.

2006 m. birželio 29 d. Peticijos anketoje pasirašė tuometinis LR Užsienio Reikalų ministras Petras Vaitiekūnas: ,,Dėkoju už svarbią pilietinę iniciatyvą”. Ministras su delegacija lankėsi Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL.

2009 m. sausio 31 – vasario 1 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte JAV lietuvių fronto bičiuliai (Los Angeles, CA) surengė Politinių studijų savaitgalį, buvo įteikta Laisvės premija (įsteigėjas, mecenatorius prof. dr. R. Marcinkevičius), disidentei Nijolei Sadūnaitei. Politinio savaitgalio organizavime didelę dalį darbų atliko JAV lietuvių viuomeninio komiteto nariai.

2011 m. birželio 18 d. telekonferencijos metu JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę pirmininku išsirinko prof. dr. Rimtautą Marcinkevičių, MD, JAV LB Los Angeles bendruomenės pirmininką.

Up Next: Dovana