Kultūra ir menas

“Grandies” metinis koncertas

Written by admin · 17 sec read

Čikagos ir apylinkių Lietuviu tautinių šokių ansamblis “GRANDIS” kviečia į metinį koncertą,

GYVENIMO TĖKMĖ – nuo lopšelio iki sutuoktuvių“. Pasirodys visi ansamblio šokėjai. Bus švenčiamas vaikų ratelio 20-asis jubiliejus. Koncertas rengiamas šeštadienį, 2013m. gegužės 11d., 5:30v.v. Pasaulio lietuvių centre (Lemonte), Ritos Riškienės salėje.

Po koncerto- vaišės ir užsiėmimai jauniesiems koncerto dalyviams bei svečiams. Rezervacijos bei informacija: Žibute Pranckevičienė 630-257-0153 ir Beatričė Čepelienė 630-243-6313.