Lietuviai pasaulyje

Anapilin išlydime Reginą Gytę Narušienę 1936 – 2022

Written by Redakcija · 2 min read

Balandžio 25 d. eidama 86-tuosius metus savo namuose Solt Leik Sitije (Jutoje, JAV) mirė teisininkė, buvusi Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vadovė, mecenatė, visuomenininkė Regina Gytė Narušienė.

Į  Viešpaties globą  ir pas  a. a. mylimą  vyrą Bernardą (susituokė – 1959 m. birželio 8 d.) bei  a. a.  tėvelius Eugeniją (Česnavičiutę) ir Viktorą Firantą, bei kūdikį broliuką Vytą išėjo ramiai, savo artimųjų apsuptyje, kartu prisimenant gražiausias gyvenimo akimirkas Amerikoje ir Lietuvoje, gimines, artimuosius ir draugus. 

Regina gimė 1936 m. spalio 12 d. Kaune, Lietuvoje. Kartu su vyru  Bernardu  gyveno Oukvud Hilse, Ilinojaus valstijoje ir Vilniuje, Lietuvoje, o  prieš metus  sugrįžusi iš Lietuvos – Solt Leik Sitije, Jutoje.

Liūdėti liko sūnus Viktoras Narušis, dukros: Elena Narušytė-Behrens ir Suzana Narušytė-Losurdo, devini anūkai: Jonas, Juozas, Teresė, Marytė, Mata, Onutė, Aleksas, Enzo ir Zana (Zanna) bei  proanūkas Leonas Harcas (Hartz), giminės bei artimieji JAV ir Lietuvoje.

Regina į JAV  su tėvais atvyko 1949 m. rugsėjo 13 d., JAV  piliečiais  tapo1954 m. gruodžio 2 d.

Atkūrus Nepriklausomą Lietuvą, Reginai atstatyta ir Lietuvos Respublikos pilietybė, ji buvo JAV ir LR pilietė.

1957 m. Ilinojaus universitete, įgijo politinių mokslų Bakalauro, o 1959 m. jai buvo suteiktas Teisės  mokslų daktarės laipsnis.  

Regina buvo patyrusi advokatė, aistringa bendruomenės,  pilietinės visuomenės  ir Lietuvos teisių gynėja.

Nuo 1960 m. ji pradėjo  teisinę advokato praktiką savo  namuose Oukvud Hile, Illinojuje. Nuo 1968 iki 1975 m. ėjo Ilinojaus valstijos advokato padėjėjo pareigas Makhenrio apygardoje. 1969 m. kartu su vyru Bernardu sukūrė „Narusis ir Narusis“ advokatų kontorą.

Kaip bendruomenės ir pilietinės  visuomenės gynėja, ji buvo išrinkta Preri Grov mokyklų apygardos (Prairie Grove School District) nare, ir keletą kadencijų iki 1979 m. ėjo prezidentės pareigas. Nuo 1980 m., ji tarnavo Rokfordo vyskupijai, o nuo  1990 m., buvo Rokfordo vyskupijos finansų tarybos narė,  taip pat ir Vyskupijos fondo narė bei  pirmininkė,  vykdomoji narė Vyskupijos asociacijos fondo narė,  ir Marianų centrinės katalikų vidurinės mokyklos valdybos narė.  Kartu su  vyru Bernardu, Regina  buvo MakHenry apygardos koledžo įkūrėja, Rajono sveikatos tarybos (District Health Council) valdybos narė, Socialinės paramos tarybos (Social Assistance Council), taip pat Ilinojaus Valstybinių kelių patariamosios tarybos (State Highways Advisory Board) narė.

Ji ir vyras Bernardas buvo lietuvių advokatų – Amerikos lietuvių advokatūros (American Lithuanian Bar Association) (LABAS) įkūrėjai, ėjo pirmininkės pareigas ir buvo tarybos narė. Regina aktyviai veikė Respublikonų Partijoje. Darbas joje jai padėjo gauti Lietuvai JAV paramą, siekiant  nepriklausomybės ir įstojimo į NATO.

Į lietuvišką veiklą įsijungė nuo studentavimo metų, dalyvaudama lietuvių kultūrinėje veikloje, tautinių šokių grupėje „Klumpė“, vėliau įsijungdama į veiklą Vaukegano – Leik Kaunti  apylinkėje. Buvo šios apylinkės pirmininkė, vėliau –  JAV LB  Krašto Valdybos vicepirmininkė ir pirmininkė, Tarybos narė ir  Tarybos pirmininkė (2000-2006 m.). 2006-2012 m.  išrinkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininke. Aktyviai dalyvavo LR Seimo ir JAV LB ir PLB komisijos veikloje.

Prasidėjus aktyviam Lietuvos išsilaisvinimui iš  Sovietų Sąjungos jungo  1987–1990 metais, jos aistringas  Lietuvos nepriklausomybės siekio palaikymas dar labiau suklestėjo.  Vienas iš jos svarbesnių  pasiekimų buvo sėkmingas darbas  ir pagalba Lietuvai, dalyvaujant  Vidurio/Rytų Europos koalicijos NATO plėtros darbo grupės valdyboje,  rengiant  Lietuvos įstojimą  į NATO 2004 metais.

Lietuvos valstybingumo stiprinimui ji paskyrė savo knygas „JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą – Lai gyvuoja laisva Lietuva” ir „Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai – Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt”.

Regina buvo Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimo aistringa rėmėja ir Valdovų rūmų Paramos fondo steigėja, narė ir valdybos pirmininkė (2003-2020); Valdovų Rūmų atstatymo paramos komiteto JAV pirmininkė. Nuo  2018 m.  Regina buvo Vilniaus klubo narė, labai džiaugėsi dalyvaudama jų renginiuose, kur susirado daug naujų ir ypatingų draugų.

Ji ir jos vyras Bernardas  buvo Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino riteriai, kuriame dalyvaudami jie įgavo daug stiprybės ir paguodos.

Tarp daugybės turėtų apdovanojimų, ji ypač džiaugėsi  gavusi Gedimino II laipsnio ordiną, LR garbės medalį už nuopelnus tautai (1998), Grigaliaus Didžiojo Ordiną, jai Popiežiaus įteiktą už nuopelnus Katalikų bažnyčiai.

Atsisveikinimas su velione vyks Laidojimo biure „Querhammer & Flag“ (500 W. Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014) gegužės 5 d., ketvirtadienį, nuo 16 val iki 20 val..

Šv. Mišios už Velionės sielą bus aukojamos Petro ir Povilo katalikų bažnyčioje  (Sts. Peter & Paul Catholic Church, 410 N. First Street, Cary, IL 60013) gegužės 6 d., penktadienį, 11 val. ryto. 

Velionė bus palaidota Krystal Leiko memorialinėse kapinėse (Crystal Lake, IL). 

Artimieji vietoje gėlių prašo aukoti Lietuvių Fondui (Lithuanian Foundation,Inc.), 14911 127 th Street, Lemont, IL 60439 (www.lithuanianfoundation.org) arba Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmams (Katedros a. 4, Vilnius 01143, Lietuva, https://www.valdovurumai.lt).

Liūdintys artimieji

*******************************

Nuoširdi užuojauta artimiesiems.

biciulyste.com redakcija