Lietuviai pasaulyje

Janina Survilaitė. Kas atsako už TEISINĮ IŠEIVIJOS ISTORINĖS VEIKLOS IŠLIKIMĄ?

Written by Redakcija · 3 min read

survilaite  Janina Survilaitė, (1998-2006) ŠLB valdybos pirmininkė: „Kas atsako už TEISINĮ IŠEIVIJOS ISTORINĖS VEIKLOS IŠLIKIMĄ?“

Negailestingai iškraipomi, falsifikuojami ir naikinami istorinės tikrovės faktai ne  tik Lietuvoje. Pasaulio lietuvių bendruomenėse (PLB) taip pat daroma politinė veidmainystė ir pažeidžiama tarptautinė konvencija:1.Lietuvių karo pabėgėlių( mirusios išeivijos) 1952-02-17d Šveicarijoje įkurtos istorinės TEISINĖS  (pagrįstos tarptautinės konvecijos Lietuvos / Šveicarijos privalomais įstatymais!) ŠLB data sąmoningai sufalsifikuota į 1950-08-20 t.y. NETEISINĘ/pogrindinę, (be  privalomų statutų!) datą;

2.Šveicarijos išeiviai po mirties apšmeižti nesilaikę Lietuvių chartijos Konstitucijos(1949) ir Šveicarijos Civilinio kodekso įstatymų: menamai Šveicarijoje(1950-08-20) įsikūrę pogrindyje;

  1. 10 metų neteisinė (1950-08-20) data garsiai skelbiama iš PLB tribūnos, spaudoje, internete, pirmininkės interviu, Wikipedijoje, niekiniais įrodinėjimais apgaudinėjamos emigrantų bendruomenės ir atvirai demonstrojamias LR Seimo ir LR URM tarptautinės konvencijos įstatymų ignoravimas. Ypač aktyviai ŠLB naujųjų emigrantų pirmininkės J. Caspersen dezinformacija  paremiama PLB valdybos (pirm. D. Henkė) ir LR URM(N. Germanas), atsirašinėjama absurdiškomis nesąmonėmis (pvz.ŠLB įkurta1950-08-20, o statutai patvirtinti  po dviejų metų t.y. 1952-02-17 ir t.t…).

ŠLB senosios išeivijos nerimas, kad visa Bendruomenės veikla nenusiristų iki mišraininių pobūvių, o visą ŠLB veiklą finansuotų LR biudžetas, pagaliau pasiekė tą ribą.

Dar pavojingiau, kad p. Pirmininkei pavyko atgimusioje Lietuvoje pratęsti klasikinį sovietinio režimo propagandos metodą patriotinei išeivijos veiklai suniekinti, apšmeižiant ŠLB, jog ji menamai  įsikūrusi pogrindyje t.y. lygiai taip, kaip 50 metų skelbė sovietinis režimas!!!

Emigrantai su išeivijos ŠLB statutais nesupažindinami, kad nauji bendrapiliečiai nesusigaudytų ir Pirmininkei būtų patogu visus mulkinti, pritaikant savo ilgametį sovietinio įdirbio metodą. Mirusios išeivių  1952-02-17d. teisiškai įkurta  ir 50 metų visuose PLB dokumentuose įrašyta LB data begėdiškai sufalsifikuota,  sukuriant Kremliui palankią terpę, melu grindžiama ir stiprinama  Kremliaus versija apie tarybinės/sovietinės Lietuvos išdavikus, užsienyje kuriančius buržuazinių nacionalistų pogrindines  gaujas…(iš sovietinės spaudos…)

Pirmininkės naudojamas sovietinio šmeižto metodas ciniškai  išvarto autentiškus  išeivijos archyvus, demonstruoja arogantišką visažinystę, be jokių moralinių stabdžių iš archyvų  sukuriamas kvailas dezinformacinis kratinys, kuriuo patiki ne tik eiliniai, bet ir mokslų daktarai, ir profesoriai…

Visus Lietuvos  okupacijos metus senosios ŠLB išeivijos veikla Šveicarijos konfederacijoje vadovavosi tik 1952-02-17 d. priimtais ir visuotiname susirinkime patvirtintais  STATUTAIS (www.lietuviai.ch), kurių 1-me punkte  pabrėžta būtinybė laikytis CH civilinio kodekso ir  Lietuvių chartijos konstitucijos(1949) įstatymų.

Šveicarijos konfederacijoje įstatymų laikytis griežtai BŪTINA, o  teisinis ŠLB įsikūrimas yra svarbiausias politinis veiksnys abiejų šalių  pasirašytas  tarptautinėje konvencijoje.  ŠLB išeivija savo veikloje oficialiai stengėsi tęsti sovietų sunaikintų prieškario Lietuvos diplomatinių tarnybų uždavinius ir tikslus: išsaugoti teisėtą Lietuvos vyriausybės tęstinumą egzilyje ir apginti istorinę tiesą: Lietuvos prievartinį įjungimą į TSRS.

Atskirai paminėsiu LR Išeivijos instituto vadovą prof. E. Aleksandravičių, kuris pasirašė ant  ŠLB Pirmininkės melagingai sukurpto ( 2013-12-03 ) kratinio-rašto, kuriuo lyg skydu ji 10 metų dangstosi….

Visus mano archyvais paremtus straipsnius J. Caspersen spaudoje ragino uždrausti, kaltino bendruomenės skaldymu, ribojo žodžio laisvę, klijavo šmeižikės etiketę, šalino iš bendruomenės, veidmainiavo ir kritikavo net už tai, kad 1999-2005 metais kartu su senąja išeivija, kuriems istorinė tautos atmintis, patriotizmas ir  tautinis  teisingumas buvo brangiausios vertybės, sutvarkėme ŠLB išeivijos archyvus.

Mano patriotinė pareiga neleido ir neleis nusmukti taip žemai, kad sutikčiau su p. Pirmininkės provokaciniu įžūlumu po mirties paniekinti garbingai patriotiškai 2952-02-17d. Šveicarijoje įkurtą ŠLB-nę, kuri  Lietuvos okupacijos metais vykdė tautai šventą pasipriešinimo režimui politiką. Niekas negali man nurodinėti kaip aš turiu vertinti ir gerbti  Šveicarijos ir viso pasaulio išeivijos įnašą mūsų valstybės prisikėlimui.

Kam reikalinga Pasaulio Lietuvių bendruomenės valdyba, kuriai imasi vadovauti  piliečiai nejaučiantys jokios atsakomybės už Tautos istorijos paveldo teisingumą ir jo išsaugojimą, o visus organizuojamus renginius  apmoka LR mokesčių mokėtojai. Ar iš viso atgimus Lietuvai emigrantų bendruomenėms reikalinga nieko apie išeivijos veiklą nenutuokianti, kvailai  susireikšminusi valdžia: PLB valdyba?!

Teisinės istorinės atminties išsaugojimas – kertinis mūsų valstybės saugumo akmuo.  ŠLB teisinės ŠLB išeivijos įkūrimo istorijos  perrašymas į nelegalią – žala visai išeivijos istorijai, kuri yra  ir bus reikšmingiausia bendrosios Lietuvos kovų prieš okupacinį režimą istorijos dalis!

ATVIRAS LAIŠKAS KAUNO VD UNIVERSITETO rektoratui ir mokslo TARYBAI

Dėl LR Išeivijos instituto direktoriaus prof. p. Egidijaus Aleksandravičiaus padarytų politinių klaidų, patvirtinant teisinę ŠLB įkūrimo datą:

PRAŠAU viešai pasmerkti 2013-12-03 prof. p. E. Aleksandravičiaus pasirašytos  pažymos politines klaidas, dėl ŠLB įkūrimo datos teisėtumo:

1) pažymoje nepaminėta, kokių tarpvalstybinių Lietuvos/Šveicarijos įstatymų turėjo būtinai laikytis Šveicarijos konfederacijoje ir visame pasaulyje besikuriančios Lietuvių Bendruomenės;

2) p. Profesorius nepaneigė J. Caspersen suformuluotų niekinių įrodinėjimų, kaip: a) 1950-08-20 susirinkime tarybos išrinkimas b) nutarimas rinkti nario mokestį –visa tai neparodo, kad bendruomenę galima laikyti teisiškai įkurta;

3) p. Profesorius pritaria J. Caspersen propagandai, kad galėję galioti kažkokie „Laikini statutai“, kai tuo tarpu nei LR , nei CH įstatymuose jokie LAIKINI STATUTAI niekur nenumatyti;

4) p. Profesorius leidžia J. Caspersen remtis klaidinga laikraščio „Šveicarijos lietuvių žinios“ Nr.1, interpretacija, nors laikraštis 1970 metais  iš visų ŠLB archyvų pašalintas kaip  dezinformacinis;  

 5) Nuo 1950 metų negalėjo būti renkamas joks nario mokestis, nes ŠLB banko sąskaita, tik pristačius patvirtintus statutus,  atidaryta 1952-02-17.

(Išverstą į vokiečių kalbą Profesoriaus pažymą paskaitęs CH  valstybės advokatas dr. J. Boolag pasiteiravo, ar „Lietuvos profesorius“ yra baigęs bent pradžios mokyklą?)

Tokia klaidinga pažyma rėmėsi ŠLB Pirmininkė, o ja tikėjo LR Seimas, LR URM ir PLB.

IŠVADA: nors tris kartus prašėme p. Profesoriaus paneigti pažymoje padarytas grubias politines klaidas,- jokio atsakymo nesulaukėme.