Lietuviai pasaulyje

Janina Survilaitė. Teisybės dėl Šveicarijos LB įkūrimo ieškojimo keliai

Written by Redakcija · 1 min read

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus raštas ir jame padarytos politinės klaidos

„Šiuolaikiniams lietuviams yra įprasta semtis stiprybės iš praeities.
Gyvieji ir gyvenantieji, kad ir netiesiogiai, ne valdiškai, užsisako sau
reikšmingus pasakojimus, kurie pateisina dabarties egzistenciją ir
pagrindžia svarbiausias ateities siekiamybes“, – pasakoja Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) Istorijos katedros profesorius, Išeivijos
instituto direktorius ir Academia cum laude vadovas habil. dr. Egidijus
Aleksandravičius, pristatydamas savo knygą „Amžiaus slenksčiai“,
kuriai, kaip ir kitoms Profesoriaus mokslinėms knygoms, vargu, ar
net garsiausi Lietuvos istorijos tyrinėtojai galėjo išreikšti priekaištus
dėl jų vertės/reikšmės ir vietos Tautos istorijoje.Kodėl apie tokį reikšmingą ir ypatingai save susireikšminusį: tiesiog
žeme vaikštantį tautos istorijos Paminklą šveicaras ponas CH
valstybės Advokatas, pajuokaudamas manęs paklausė:,,Ar šis jūsų
profesorius yra baigęs nors pradžios mokyklą?” Pasakė tada, kai aš
p. Advokatui išverčiau į lietuvių kalbą E. Aleksandravičiaus 2014-12-
03 pasirašytą pažymą dėl Šveicarijos lietuvių bendruomenės
įkūrimo datos nustatymo, nes pažymoje buvo išrikiuota visa eilė
klaidingų, nieko bendro su ŠLB įkūrimo data neturinčių faktų:
PIRMIAUSIA: pažymoje TIKSLIAI IR AIŠKIAI neatsakytas
svarbiausias klausimas: ,,Kada buvo teisiškai ŠLB  įkurta?” 

Gaila, Profesoriaus E. Aleksandravičiaus PAŽYMOJE pateikti
klaidingi arba nieko bendro su ŠLB įkūrimo data neturintys
faktai:
1 -me ir 2-me punkte patikslinama tik ŠLB kūrimosi priešistorė;
2. 3 -čio punkto tvirtinimas, kad 1950m. rugpjūčio 20 d. buvo įsteigta ŠLB – yra
klaidingas, nes dar neturėta Įstatų, o valdybos išrinkimas niekada neįrodo, kad
Bendruomenę galima laikyti įkurta;
3. 4-tame punkte minimas „Šveicarijos LŽ“ 1Nr. laikraščio pranešimas apie ŠLB įsteigimą yra klaidingas, nes p. E.A. nepaskaitė toliau parašyto sakinio, kad: ,,;ŠLB narių teisės ir pareigos BUS IŠDĖSTYTOS ŠLB ĮSTATUOSE, KURIE TIK RENGIAMI”…,,tai patvirtina ,,Alpių lietuviai”, 169 psl. įdėta pilna susirinkimo protokolo kopija;

4. 5-me punkte tvirtinimas, kad nuo 1950 m. buvo renkamas nario mokestis –
klaidingas, nes ZH Berno Kantolalbanke ŠLB sąskaita nario mokesčiui,
pridedant visuotiname susirinkime patvirtintus Įstatus, įregistruota ir atidaryta tik 1952.02.17 d.;
5. 6-me punkte teiginys, kad egzistavo kažkokie Laikini Įstatai – klaidingas,
nes: a) Dr. A. Geručio archyvai parodo, kad dėl Įstatų diskutuota 1950.08.20
Ciuriche ir nuspręsta: „Įstatai taisytini.“ Pavesta Įstatams parengti sudaryti
komisiją.( OIKOS p.133. ); b ) Toliau Įstatai svarstyti susirinkime Berne ir
nuspręsta: “teisiniu atžvilgiu Įstatai neišlaiko kritikos…“ Įstatų svarstymas
atmestas.“ (OIKOS p. 134. );c.) 1950.09.24 susirinkime Berne Įstatų paruošimui
įpareigotas Tarptautinės teisės mokslų daktaras diplomatas Albertas Gerutis.
(OIKOS p. 137.);d) Jokie laikini bendruomenių įkūrimo ĮSTATAI nenumatyti CH
civiliniame kodekse(ZGB);
IŠVADA: Dr. A. Geručio parengti įstatai apsvarstyti, priimti ir
visuotiname susirinkime patvirtinti 1952.02.17 dieną (OIKOS; psl.
139-141.) Tada oficialiai TEISIŠKAI ŠLB ĮKURTA!!!
P.S.
Labai nesėkmingas buvo mano teisybės ieškojimas:
1. Tris kartus kreipiausi į p. E. Aleksandravičių ir p. Iną Vaisiūnaitę
(J.Casperson  spaudoje skelbė, kad ji atliko archyvų tyrimą), kad atsiųstų
teisingą pažymą, tačiau JOKIO ATSAKYMO NEGAVAU;
2. Kreipausi į Kauno VDU rektorių, kurio atsakymas – į
Lietuvos išeivijos instituto reikalus, jis nesikiša, nes tai savarankiškas,
prof. E. Aleksandravičiaus vadovaujamas institutas… (?!);