Lietuviai pasaulyje

Konkursas dėl valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose

Written by admin · 3 min read

Valstybinis studijų fondas 2010 m. rugpjūčio 23 d. pradedama valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkursą (toliau – Paramos skyrimo konkursas).

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1899 (Žin., 2009, Nr. 152-6859); Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1899 „Dėl valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. V-1214) (toliau – Aprašas), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 874 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34- 1098; 2009, Nr.102-4256; 2010, Nr. 59-2901), Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V1-2 (toliau –paramos skyrimo nuostatai).

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija už studijų rezultatus ir/ar socialinė išmoka.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, pretenduojantys gauti valstybės paramą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi būti:

1. priimti į pirmosios ar antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams).
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.
Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose yra: stipendija už studijų rezultatus. Šios stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos mėnesinis dydis, išskyrus stipendijų dydį pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams, yra nustatomas atsižvelgiant į pretenduojančio gauti stipendiją asmens paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį, pagal studijų sritis (nuo 150 Lt iki 400 Lt). Pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams stipendijos mėnesinis dydis yra 200 Lt; socialinė išmoka. Tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą
asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).

Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.
Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, norintys gauti valstybės paramą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, nuo 2010 m. rugpjūčio 23 d. iki 2010 m. rugsėjo 15 d. Fondui turi pateikti:

1. užpildytą ir pasirašytą prašymą, kurio dalimi yra ir paramos suteikimo sąlygos (forma
pridedama);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
3. pažymą iš aukštosios mokyklos, patvirtinančią studento statusą su nurodytomis semestro pradžios ir pabaigos datomis, įskaitant atostogų laikotarpį;
4. pažymą apie paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį (išskyrus pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentus);
5. pažymą apie tai, kad neturi akademinių skolų arba akademinių skolų už paskutinę sesiją skaičių (išskyrus pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentus);
6. prašantys socialinės išmokos taip pat pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir panašiai);
7. lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, privalo pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą;
8. išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau negu 3 metus jie gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Vadovaujantis Aprašu ir paramos skyrimo nuostatais, aukštosios mokyklos teikia Fondui informaciją apie tai, ar pretenduojantis gauti paramą asmuo ar paramą gavęs asmuo yra tos aukštosios mokyklos studentas, to asmens paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį (pirmąjį studijų semestrą – stojamąjį balą) bei akademinių skolų už paskutinę sesiją (jeigu jų turi) skaičių, paramą gavusius asmenis nutraukusius studijas, išbrauktus iš studentų sąrašų, sustabdžiusius studijas ar išleistus akademinių atostogų ir kitą informaciją, kurios reikia skiriant ir administruojant Paramą.

Fondas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pretenduojančių gauti paramą asmenų sąrašo sudarymo kreipiasi į aukštąsias mokyklas prašydamas nurodyti toje aukštojoje mokykloje studijuojančių pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentų, pateikusių prašymą skirti paramą, stojamąjį balą. Aukštoji mokykla šią informaciją Fondui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Per 5 darbo dienas nuo nurodyto dokumentų priėmimo termino pabaigos, Fondas išsiųsdamas pranešimą paštu ir elektroniniu paštu informuoja aukštąsias mokyklas, kad šių aukštųjų mokyklų
studentai įrašyti į pretenduojančių gauti paramą asmenų sąrašą.

Jeigu studento, pretenduojančio gauti paramą, duomenys, nurodyti Aprašo 6 punkte, pasikeičia, aukštoji mokykla per 5 darbo dienas paštu ir elektroniniu paštu informuoja Fondą apie duomenų pasikeitimą, konkrečiai nurodydama, kurio studento ir kokie duomenys pasikeitė. Paramą gavusiam asmeniui nutraukus studijas, išbraukus jį iš studentų sąrašų, sustabdžius studijas ar išėjus akademinių atostogų, aukštosios mokyklos apie tai informuoja Fondą per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo pradžios.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5)

2639158 (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt.