Lietuviai pasaulyje

“Vaiko vartai į mokslą” remiami centrai Lietuvoje susilauks jaunų savanorių iš JAV

Written by admin · 2 min read

   Birželio mėnesio pradžioje, šešiolika lietuvių kilmės jaunuolių iš JAV išvyksta į Lietuvą. Jie vyksta ne turistauti, o savanoriauti trims savaitems šešiuose iš organizacijos “Vaiko vartai į mokslą” vienuolika remiamų dienos centrų ir globos namų Lietuvoje- Vilniuje (dvejuose), Kazlų Rūdoje, Šateikiuose, Varėnoje bei Žemaičių Kalvarijoje. 

   Jaunuoliai, vyresnių klasių gimnazistai ar ką tik gimnaziją baigę lietuviškai kalbantys savanoriai, gyvena Čikagos apylinkėse (Illinois valstijoje), bei kitose valstijose – California, Michigan, Colorado, ir New Mexico.  Nuo vasario iki gegužės mėnesio, būsimi savanoriai, gyvenantys Čikagoje, rinkosi diskusijoms ir pašnekesiams su patyrusia pedagoge, Rita Vencloviene (nuotr.), org. “Vaiko vartai į mokslą” projektų Lietuvoje koordinatore ir valdybos nare.  Kai kuriuose susitikimuose kartu dalyvavo valdybos narė Aldona Kamantienė. Organizacijos narė, pedagogė Viktutė Siliūnienė vedė pašnekesius su būsimų savanorių tėvais. (Rita ir Viktutė taip pat bus Lietuvoje tuo metu, kai savanoriai dirbs centruose, su jais palaikys ryšius.). Ne Čikagoje gyvenantys būsimi savanoriai taip pat ruošėsi būsimam darbui, su tėvais diskutuodami užduotas temas bei užduotis. Centrų lankytojų šeimos patiria ekonomines problemas, bedarbystę, priklausomybę, smurtą, sveikatos problemas, mirtis ir kitokios netektis. Problemos šeimose paveikia ir vaikus bei jų elgesį centruose ir apie tai buvo diskutuojama  su būsimais savanoriais. Lietuvoje jie centruose dirbs kartu su  patyrusiomis komandomis- socialinėmis darbuotojomis, psichologėmis, darbuotojais bei vietiniais savanoriais.
Pagrindinė pomokyklinių dienos centrų veikla yra mokslų metu, kai vaikai ir jaunimas ateina į centrus po mokyklos. Centruose lankytojai atlieka namų darbus, pavalgo, ir užsiima centrų vadovių, darbuotojų bei savanorių vedamomis ugdymo bei užimtumo programomis, dirba meno projektus. Savanoriai centruose dirbs jau mokslo metams pasibaigus ir jie su centrų lankytojais žais komandinius žaidimus, sportuos, dalyvaus centrų vedamose stovyklose ir pan.  Centruose jie žais su jaunimu, praves rankdarbių projektus, kartu dalyvaus jų išvykose ir bendrai, bus kantrūs ir prijaunčiantys centrų lankytojų „vyresnieji broliai ir seserys“. Savanoriai įgys nepamirštamos patiries ir jauni centrų lankytojai susipažins ir bendraus su šiek tiek už juos vyresniais lietuvių kilmės tautiečiais, jų naujais draugais iš JAV.
Nors org. “Vaiko vartai į mokslą” koordinuoja savanorių pasiruošimą bei paskirstymą dirbti specifiniuose centruose Lietuvoje, jaunimo šeimos padengia visas kelionių ir viešnagių išlaidas. Org. “Vaiko vartai į mokslą” yra labai dėkinga jauniems savanoriams bei jų tėvams už jų pasiaukojimą bei parodytą brolišką meilę Lietuvos rizikos grupės šeimų jaunimui.

“Vaiko vartai į mokslą” veikia jau  penkiolika metų ir nuo 1998 metų valdyba telkė lėšas JAV-se, finansiškai remia dienos centrus Lietuvoje bei siunčia mokslo bei užimtumo priemonių. Specialus organizacijos komitetas paruošė penkias ugdymo programas, kurios iki šių dienų yra naudojamos remiamuose centruose.  Nuo 2000 metų, lietuvių kilmės moksleiviai, studentai ir suaugusieji keliauja iš JAV į Lietuvą savanoriauti organizacijos “Vaiko vartai į mokslą“ remiamuose pomokykliniuose dienos centruose ir laikinosios globos namuose.
 Organizacijos valdyba bei nariai 2013 m. savanoriams linki sėkmės bei prasmingos patirties Lietuvoje, jų tėvų bei senelių gimtinėje. Sėkmės Aleksai, Angelytei, Arianai, Gabrytei, Gabrieliui, Gintarei, Kovui, Lijai, Mantui K, Mantui N, Monikai, Norai, Rūtai, Sabynai, Tomui, Vidui! Lauksime pamatyti nuotraukų , išgirsti įspūdžių ir pasisakymų apie įdomią 2013 m. vasaros patirtį.  Jolantos Virbickienės padėkos žodžiai iš Žemaičių Kalvarijos tinka ne tik organizacijai bet ir šios vasaros jauniems savanoriams, “Dar ir dar ačiū iš visos širdies.”
Daugiau informacijos apie org. “Vaiko vartai į mokslą” galima rasti tinklavietėje, www.childgate.org.  Organizacija vėl pradės veikla rudenį, pirma narių susirinkimu, o vėliau, sekmadienį, spalio 13 d., organizacija kviečia visus, narius ir remėjus, į tradicinius labdaros ,,Derliaus pietus”, kurie prasidės 12:30 val. p. p. Pasaulio Lietuvių centre, Lemont, IL.

Nuotr. Dainos Čyvienės