Mums rašo

Antanas Miškinis. Kainų komisijos nariams kompetencija nebūtina . Svarbu tik Prezidentės ir Seimo pasitikėjimas…

Written by Redakcija · 2 min read

Energetikos įstatymas nustato:

Energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą reguliuoja ir valstybinę energetikos priežiūrą atlieka Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

Komisija yra Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionalinė reguliavimo institucija.
Komisiją sudaro penki nariai. Komisijos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro laipsnio ar jam prilygintą) išsilavinimą. 

Komisijos pirmininką ir keturis narius Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia Seimas.

 Komisija atlieka šias funkcijas:

1) tvirtina reguliuojamosios veiklos apskaitos reikalavimus;

2) tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamas kainas ir kainų viršutines ribas;

  4) kontroliuoja, kaip taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai;

ir t.t.  dar 18 punktų …..

  Tokiu būdu  komisijos nariams kompetencijos reikalavimai nenustatyti ………………..

Svarbu tik  Prezidentės ir Seimo pasitikėjimas….

To įrodymas komisijos nario Jono Makausko kompetencija (beje tą patį galima pasakyti ir apie kitus Komisijos narius).

———————

KOMISIJOS NARYS JONAS MAKAUSKAS

Gimė 1980 m. lapkričio 19 d.

Studijavo Mykolo Romerio universitete: 2006 m. įgijo teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 m. – teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

2001–2007 m. dirbo ikiteisminio tyrimo pareigūnu Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato struktūriniuose padaliniuose. 2007–2016 m. ėjo pareigas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos: Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas, Panevėžio apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas, Utenos apskrities skyriaus viršininko pavaduotojas, Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjas ir vyresnysis tyrėjas.

Turi darbo patirties atliekant ikiteisminius ir kriminalinės žvalgybos tyrimus, susijusius su energetikos įmonių veikla.

Nuo 2017 m. sausio 3 d. Seimas paskyrė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu penkerių metų kadencijai.                                                                     ———————

Įrodymai:

SĄVOKA :Pridėtinė vertė:

Prekių ir paslaugų vertės padidėjimas kiekvienoje gamybos stadijoje; tai vertė, kurią gamintojas, prekybininkas, paslaugų teikėjas prideda prie žaliavų, medžiagų arba prie prekių (paslaugų), kurias jis įsigyja, kad sukurtų naują gaminį ar paslaugą, vertės.

Raštas  Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tikslu sužinoti, kokią dalį  Vilniaus šilumos tinklų šilumos kainoje sudaro pridėtinė vertė:

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai                2017 09 26   Nr. 28

DĖL   AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS  KAINOS PRIDĖTINĖS VERTĖS

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ praneša:

 2017 m. rugsėjo mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 5,37 ct/kWh (su 21 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Pastovioji kainos dedamoji 2017 m. rugsėjo mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 19,9 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,33 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,25 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,16 ct/kWh – investicinė grąža, 0,15 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,18 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2017 m. rugsėjo mėn. yra 3,37 ct/kWh ir sudaro 62,8 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.
Pridėtinės vertės mokestis (21 proc.) 2017 m. rugsėjo mėn. yra 0,93 ct/kWh ir sudaro 17,3 proc. visos kainos
.

    Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome informacijos, kokia yra šioje  šilumos kainoje pridėtinė vertė ct/kWh ir procentais.

Prezidentas   Antanas Miškinis

Buitinių vartotojų sąjunga , tel. 8 686 65 887, e-mail, antanas1940@gmail.com

Atsakymas: daugiau skaityti ČIA: http://krantai.blogspot.lt/2017/09/kainu-komisijos-nariams-kompetencija.html