Mums rašo

Antanas Miškinis. Seimo nariui tenka priminti jo pilietinę pareigą ….

Written by Redakcija · 3 min read

 

„Lietuvos žinių“ žurnalistas ekonomikai  Arvydas Jockus  kartu su  Seimo nariu  Nagliu Puteikiu pasigyrė aptikę “pilkąjį energetikos kardinolą”.

  Seimo Energetikos ir Seimo Antikorupcijos komisijų nario  bei Seimo Audito komiteto pirmininko pavaduotojo Naglio  Puteikio nuomone tai ministro pirmininko patarėjas energetikos ir aplinkos apsaugos klausimais Tomas Garasimavičius,  valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ deleguotas žmogus Vyriausybėje.Tuo tarpu  valstybės valdoma „Lietuvos energija“ įmonių grupė apima elektros energijos ir šilumos gamybą, suskystintų gamtinių dujų tiekimą per SGD terminalą ir prekybą gamtinėmis dujomis, gamtinių dujų tiekimą, pirkimą (importą) ir pardavimą klientams, elektros ir gamtinių dujų skirstymo operatoriaus funkcijų atlikimą ir t.t.

Savaime suprantama, kad tai yra supermonopolijanatūrali monopolija.

Betgi yra, kaip yra – tai ir didelis pliusas,  priklausomai nuo jos vadovybės kompetencijos ir pilietiškumo.

  Pvz.  ši supermonopolija pradėjo diegti vartotojų elektros ir gamtinių dujų apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų perdavimo sistemą, tuo nutraukiant apskaitos prietaisų parodymų deklaravimą.
(  ESO  išmanieji skaitikliai atnešė 6 procentus sutaupymų )

T. y., ji lygiuojasi  į XXI amžių. Tuo tarpu geriamo vandens tiekėjai toliau įrenginėja vartotojų apskaitos prietaisus be nuotolinio duomenų perdavimo galimybės.

T.y. pasilieka apskaitos prietaisų parodymų deklaravimas …..   kai kam taip mielas  sovietinių laikų reliktas ….

Tokiu būdu šioje vietoje kalbėti apie tikslią geriamo vandens apskaitą akivaizdžiai  yra prasilenkti su sveiko proto logika.

Todėl sumoje  tiktai reiktų stebėtis, jeigu  visos šalies elektros ir dujų energetika neturėtų savo  atstovo prie   Vyriausybės.

O ne elgtis atvirkščiai.

  Bet taip jau yra mūsų šalyje –vos tik pasirodo veiklus, kompetentingas ar tai politikas, ar tai verslo atstovas, tuojau Kremliaus penktoji kolona imasi priemonių jį diskredituoti, eliminuoti, persekioti …..

Tokiu būdu abiems ponams: žurnalistui ir Seimo nariui,  šioje vietoje vertėtų gerai susimastyti …., žinoma jeigu dar nevėlu  …..

Na o ponui   Seimo Energetikos ir Seimo Antikorupcijos komisijų nariui  Nagliui Puteikiui viešai k  siūlome mobilizuoti  savo potenciją ir kompetenciją sekančioms konkrečioms problemoms spręsti:

I. Imtis priemonių, kad Seimas atliktų valstybės gėdos –  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo prievartinio taikymo detalus tyrimas – taip vadinamo „Valstybinio reketo“  tyrimas.

II, Imtis priemonių, kad būtų nustatyta kokius neteisėtus pelnus iš šios „Valstybinio reketo“  nuo 2010 metų gavo šilumos tiekėjai, kaip  per tą laiką  nukentėjo šilumos vartotojai.

III,  Imtis priemonių, kad būtų atliktas išsamus ir dalykiškas  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos auditas, ypatingai atkreipiant dėmesį  į tai, kad  Klaipėdos gamtinių dujų vartotojams naudojantiems  kaloringesnes SGD terminalo dujas, tenka mokėti tiek pat, kiek moka mažiau kaloringų Gazpromo dujų vartotojai, nes tuo  yra suinteresuoti (kas paneigsne kurie Seimo nariai ……

  1. IV. Imtis priemonių, kad  Lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. XI-1608,  Vilnius

8 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

  1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.
  2. Iki bus sudarytos sutartys su šio įstatymo reikalavimus atitinkančiais pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais (eksploatuotojais), šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri esami prižiūrėtojai, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. liepos 1 d.
  3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.                             

Nuostata, kas liečia šilumos tiekėjo šilumos punktų perdavimą, ir investicijų į juos padengimą, būtų pagaliau nors, ir po 6 metų, įvykdytas.

VImtis priemonių, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

  1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 dalis ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 39 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2014 m. spalio 31 d. pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytą kompetenciją priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Nuostata, kiek tai susiję geriamo vandens pirkimu,  karšto vandens ruošimui daugiabučiuose namuose  būtų pagaliau, nors ir po trijų metų, įgyvendinta.

VI. Imtis priemonių, kad Seimui būtų pateiktas jame „užsigulėjęs“:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIMAS

 DĖL ŠILUMOS, KARŠTO, ŠALTO VANDENS NUOTOLINIO APSKAITOS PRIETAISŲ

RODMENŲ NUSKAITYMO SISTEMOS ĮDIEGIMO LIETUVOJE

PROJEKTO

2010 m.   birželio   d.   Nr.  Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas  k o n s t a t u o d a m a s,  kad:

1)   Lietuvos Respublikos Konstitucija gina vartotojų interesus;

2)   kiekvienas vartotojas privalo susimokėti už perkamas prekes ar paslaugas tik tokia kaina, kuri atitinka nupirktų prekių, paslaugų kiekį ir kokybę;

3)   tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje vien 2009 m. su nepaskirstytu karštu vandeniu buvo sunaudota šilumos už 35,4 mln. litų;

4)   nepaisant nuolatinių energetiką reguliuojančių įstatymų pataisų, nepavyksta įdiegti objektyvios ir teisingos vartotojų atsiskaitymo už tik savo sunaudotus energetinius resursus ir paslaugas sistemos;

s i e k d a m a s:

 1)   įteisinti viešųjų interesų įgyvendinimo vidutinės trukmės (3-5 metų) valstybinį reguliavimą;

2)   padidinti Lietuvos mokslo, pramonės ir verslo bendradarbiavimo efektyvumą ir konkurencingumą bei tenkinant Lietuvos viešąjį interesą;

n u t a r i a:

1 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)   parengti šilumos, karšto, šalto vandens, o taip pat elektros energijos, dujų nuotolinio apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos įdiegimo programą iki 2011 m. liepos 1 d.;

2)   šios programos įgyvendinimui numatyti galimybę panaudoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas.

SEIMO PIRMININKAS

Teikia

Seimo nariai:                                                                          

Julius Veselka

Jonas Ramonas

Michal Mackevič

Valentinas Mazuronis

Kęstas Komskis

VII. Imtis priemonių, kad Seimo kanceliarija pradėtų kontroliuoti Seimo priimtų įstatymų vykdymą.

VIII. Imtis priemonių, kad Seime nuo pernai „užstrigęs“  LIETUVOS RESPUBLIKOS  INFRASTRUKTŪRŲ REGULIAVIMO TARYBOS ĮSTATYMAS, padarantis galą nebaudžiamam Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Lietuvos respublikos įstatymų nepaisymui, būtų priimtas.

Mūsų nuomone, ir kas ją paneigs, tai yra pilietinė Seimo nario pareiga ……………

Pranešimą parašė Antanas Miškinis 

Siųsti el. paštu BlogThis!Bendrinti sistemoje „Twitter“Bendrinti sistemoje „Facebook“Bendrinti sistemoje „Pinterest“

Buitinių vartotojų sąjunga , tel. 8 686 65 887, e-mail, antanas1940@gmail.com 

2017 m. rugpjūčio 27 d., sekmadienis