Mums rašo

Edvardas Satkevičius . Atvirai konservatoriams TS-LKD partijai ir už ją balsuojantiems

Written by Redakcija · 6 min read

Lietuvos valdžia, o ypač TS-LKD, Socialdemokratų. Liberalų sąjūdžio partijos, V.Landsbergis, prezidentai V.Adamkaus, D.Grybauskaitė,  dabartinis TS-LKD partijos vadovas G.Landsbergis, atsakingi už gynybą ir saugumą Anušauskas Arvydas ir Juknevičienė Rasa, kartu su JAV, NATO ir ES vykdo galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir galutinį Lietuvos valstybingumo sunaikinimą. Jie slepia tikrą padėtį Lietuvoje, Jie slepia, jog įvykdė neregėto masto lietuvių tautos šiuolaikinį genocidą.

  1. Tarybų valdžia į Sibirą ištrėmė apie 140 tūkstančių Lietuvos gyventojų, o išvardytos organizacijos ir asmenys šiuolaikiniais trėmimo būdais iš Lietuvos į Vakarų NATO valstybes jau ištrėmė virš 2 milijonų. Ten buvo didelis nusikaltimas, o dabartinis ištrėmimas yra 15 ar 20 kartų didesnis nusikaltimas.

   2. Tarybų valdžia nuo 1940 metų iki 1952 metų sunaikino apie 1 procentą Lietuvos gyventojų ir lietuvių tautos atsigaminimo galių, o išvardytos organizacijos ir asmenys jau sunaikino nuo 80 iki 90 procentų atsigaminimo galių; Ten buvo didelis nusikaltimas, o dabartinis atsigaminimo galių sunaikinimas yra 90 kartų didesnis nusikaltimas už tarybinį.

3. Oficialiai 2016–2017 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 504 tūkst. mokinių ir studentų, o nuo 2010 metų per 6 metus jų sumažėjo 148 tūkst. Išvada. Visiškai neliks mokinių ir studentų po (504 000 : 148 000)x6 = 20,4 metų; Ar tai nerodo, jog po 20 metų Lietuvoje liks tik saujelė pensininkų? Ar tai ne šiuolaikinis tautos genocidas, kurį slepia buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, o dabar narys A.Anušauskas? Ar tai ne nusikaltimas, o labai vertinga Vakarų labdara?   http://www.alfa.lt/straipsnis/50175874/lietuvoje-besimokanciu-mokiniu-ir-studentu-skaicius-kasmet-mažėja.

4. Nuo 1992 metų, per 25 deportacijos metus vis mažėjo jaunų gimdančių ir auginančių vaikus žmonių skaičius Lietuvoje ir dabar jų lieka tik 20 ar 10 procentų. Tai rodo, kad tokių žmonių vidutiniškai kasmet mažėjo daugiau kaip po 3 procentus. Išvada. Po 7 ar net po 4 metų jaunų gimdančių ir auginančių vaikus žmonių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuva taps bevaisė išmirštanti. Ar tai nerodo, jog po 7 metų Lietuvoje liks tik šiek tiek vyresnių negimdančių žmonių ir saujelė pensininkų? Ar tai ne šiuolaikinis tautos genocidas be tiesioginių šaudymų ir išvežimų prekiniuose vagonuose? Ar tai ne nusikaltimas? Ar tą genocidą įvykdė Razminas, kuriam už nusikalstamų organizacijų ir asmenų išvardijimą iškelta baudžiamoji byla ar išvardytos organizacijos ir asmenys?

5. Arti 9/10 jaunų žmonių išvaroma į Vakarų NATO valstybes ir taip vykdomas penkiakartinis ar net dešimt kartinis valstybės gynybinių galių sumažinimas; Tai yra nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę ir jį pagrindinai įvykdė išvardytos organizacijos ir asmenys.

6. Tarybinė Lietuvos okupacija prasidėjo nuo nedidelio kariuomenės skaičiaus įvedimo ir NATO jau įvedė nedidelį skaičių. Ar tai nėra ruošimas pilnai Lietuvos okupacijai? Ar išvardytos organizacijos ir asmenys, siekiantys didinti JAV ir NATO kariuomenės skaičių, nevykdo nusikalstamą politiką tikslu galutinai pavergti Lietuvą ir sunaikinti jos valstybingumą

7. Lietuvos sienų ilgis virš 1600 kilometrų ir 1000 NATO karių negali apsaugoti Lietuvos sienų, nes 1 karys tenka beveik 2 kilometrams sienos; Ar tai nėra pasityčiojimas iš Lietuvos apsaugos? 700 tūkstančių išvarytų vyrų galėtų sudaryti 10 ar daugiau gynybinių linijų, jei jų tankis būtų 1 karys kas 20 gynybinės linijos metrų.

8. 2016 metų Seimo rinkimuose rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų – 2 514 657, o gyventojų nuo 1992 m., kai gyventojų skaičius Lietuvoje buvo didžiausias – 3 706 299, yventojų Lietuvoje oficialiai sumažėjo ir 2017 m. rugsėjo 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje oficialiai buvo 2 817 537. Atėmus iš gyventojų rinkėjų skaičių, gausime vaikų iki 18 metų skaičių 2 817 537 – 2 514 657 = 302880 ir tas skaičius yra artimas tikrovei; Tai rodo, jog oficialus 510 tūkstančių vaikų iki 18 metų skaičius yra.klastotė. Tai rodo, kad prezidentinė statistika, valdžios partijų vadovybės ir Prezidentė užsiima klastotėmis. Prezidentei ir valdžios partijų vadovybėms reikia kelti baudžiamąsias bylas už melą ir nusikaltimų nuslėpimą.

9. Oficialiai vaikai iki 18 metų sudaro penktadalį ar net tik 18 procentų gyventojų. Suaugusių oficialiai yra 4 kart daugiau, t.y. 302880x 4 = 1 211 520, o viso gyventojų tik 1 211 520 + 302880 = 1 514 400; Tai kuris skaičius 2 847 904 ar 1 514 400 ar dar koks nors yra tikras gyventojų skaičius? Būtina nustatyti klastotojus ir jiems reikia kelti baudžiamąsias bylas.

10. Jau apie 700 tūkstančių vyrų yra išvaryti į NATO Vakarų valstybes, kuriuos ypatingu atveju galima būtų mobilizuoti karo ar stichinės nelaimės atveju. Padarytas neregėtai didelis gynybinių galių sumažinimas ir neregėto masto nusikaltimas Lietuvos valstybei; Tai yra Prezidentės, išvardytų organizacijų ir asmenų neregėtai didelis nusikaltimas. Už tai reikia Prezidentei ir Lietuvoje esančioms išvardytoms organizacijoms bei asmenims kelti baudžiamąsias bylas.

11. Oficialiai prezidentinė statistika skelbia, kad 2017 m. rugsėjo 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 817 537. 1992 metais Lietuvoje gyventojų buvo 3706300.

Oficialiai gyventojų sumažėjo   3706300-2 817 537 = 888763

Oficialiai šiuo metu Lietuvoje yra 510 tūkstančių vaikų iki 18 metų, o 1990 metais jų buvo 996,7 tūkstančio. Gauname, jog vaikų iki 18 metų sumažėjo 996,7 – 510  = 486,7 tūkstančio. Oficialiai jie sudaro mažiau penktadalio gyventojų, tai suaugusių turi sumažėti 4 kart daugiau, t.y. 486,7 x 4  = 1946,8 tūkstančio. Viso gyventojų sumažėjo 1946,8 + 486,7 =  2433,5 tūkstančio, t.y. 2,4 milijono. Kiek tikrovėje sumažėjo gyventojų, ar 888763, ar 2,4 milijono? Tai rodo , jog prezidentinė statistika užsiima klastotėmis ir Statistikos departamentui bei prezidentei reikia kelti baudžiamąsias bylas.

  1. Oficiali statistika skelbia, kad 2017 metais į universitetus ir kolegi-jas įstojo 21 tūkstantis ir įstojusių sumažėjo 2,2 tūkstančio. Jei išvardytos organizacijos ir asmenys toliau tokiu pat spartumu vykdys lietuvių tautos naikinimą, tai po 10 metų jau nebus stojančiųjų į kolegijas ir universitetus. Tai akivaizdus pavyzdys kaip sparčiai vykdomas lietuvių tautos šiuolaiki-nis genocidas ir Lietuvos valstybingumo naikinimas.
  1. Buvęs Kauno meras konservatorius Andrius Kupčinskas sąmoningai slėpė tikrą gyventojų skaičių Kaune ir tuo pagrindu grobstė valstybės pinigus. Šio nusikaltimo nuslėpimui tikriausiai kartu su Prezidente inicijavo baudžiamąją bylą Žilvinui Razminui;

Konstitucijos 3 straipsnis skelbia:
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. …

Dabar vykdomas galutinis Lietuvos gyventojų išvarymas iš Lietuvos (išva-roma Tauta) ir tuo yra panaikinamos Konstitucijos garantuotos Tautai su-verenios galios. Tai grubus Konstitucijos pažeidimas ir didelis nusikaltimas valstybei ir lietuvių tautai.

V.Landsbergis, būdamas Aukščiausios Tarybos pirmininku, galutinai įtvirtino LR Konstituciją, kuri konstituciniu požiūriu panaikino lietuvių tautą ir tuo sudarė sąlygas nebaudžiamam galutiniam jos sunaikinimui. Ar lietuvių tautos galutinis sunaikinimas yra nusikaltimas ar Krikščionių ir Judėjų Dievo bausmė už tautiškumo išsaugojimą? Kam išvardytos organizacijos ir asmenys atiduoda pirmenybę?

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d. priimtoje programoje parašyta:

Sąjūdis laiko antihumaniškais ir nusikalstamais ir atmeta stalinistinį genocidą, tautų sumaišymo ir „suliejimo”, nacionalinio nihilizmo politiką, ne vieną tautą įstūmusią į etninio išnykimo situaciją.

Paminėtos organizacijos ir asmenys įvykdė priešingus veiksmus ir tuo pačiu išdavė skelbiamus tikslus bei apgavo Lietuvos žmones. Ar tai nusikaltimas, ar Sąjūdžio ir išvardintų Lietuvos veikėjų aukščiausia dorybė, kuri pateisina bet kokius nusikaltimus ir melą lietuvių tautos sunaikinimui pasiekti?

Visa tai slepia išvardytos organizacijos ir asmenys. Nėra galimybės apie tuos nusikaltimus pranešti per jų valdomą žiniasklaidą. Prezidentės valdomi prokuratūros bei teismai iki šiol nemato šių nusikaltimų. Spren-džiant iš baudžiamųjų bylų, Lietuvos teisėsauga išvardytas organizacijas bei asmenis laiko šventais, nenuodėmingais ir bet kokį neigiamą jų įvertinimą jie laiko nuodėme ir nusikaltimu.

Išvardytos organizacijos ir asmenys tikriausiai atiduoda pirmenybę judaizmo ir krikščionybės pasaulėžiūrai, kuri laiko jų dievo Didįjį tvaną, sunaikinusi žmoniją, kaip aukščiausią dorybę ir todėl žmonijos ir tautų naikinimą (ypač lietuvių tautos) nelaiko nusikaltimu. 

Papildomi paaiškinimai

Išvardyti nusikaltimai rodo, jog iškilo didelis pavojus, jog po 20 metų ar greičiau lietuvių ir bendrai Lietuvos senbuvių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuvos valstybė bei tauta bus galutinai sunaikintos.

Iškilo būtinybė ginti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą nuo galutinio sunaikinimo. Asmenys, kurie savo veiksmais demaskuoja išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimus, turi būti gerbiami ir jų veiklos užslopinimui bei nusikaltimų nuslėpimui neturi būti keliamos nusikalstamos baudžiamosios bylos..

Išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimai, įvykdyti šiuolaikinėmis genocido vykdymo priemonėmis, yra dešimtimis kartų didesni už tarybų valdžios įvykdytus nusikaltimus. Tuo pagrindu šias organizacijas ir asmenis, įvykdžiusius neregėto masto nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, būtina laikyti įvykdžiusiais nusikaltimus, ypač šiuolaikinį genocidą, ir prieš juos būtina kovoti.

Išvardytų statistinių domenų pagrindu būtina pradėti baudžiamąją bylą šiuolaikinio genocido vykdytojams ir nusikaltimų masto slėpėjams. Būtina ištirti nusikalstamą TS-LKD, Socialdemokratų ir Liberalų sąjūdžio partijų vadovybių nusikalstamą veiką ir imtis priemonių jų uždraudimui, kaip įvykdžiusiais daug kartų didesnius nusikaltimus Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai už tarybinius.

TS-LKD partijoje yra daug lietuvių tautos patriotų, bet jie yra apgauti nusikalstamos partijos vadovybės. Partiją galima išsaugoti tik tuo atveju, jeigu iš partijos bus pašalinti lietuvių tautos naikintojai, t.y. didžioji dalis partijos vadovybės. Galimas ir kitas partijos išsaugojimo kelias. Susitepę tautos ir valstybės naikinimu bei šiuolaikiniu genocido vykdymu partijos veikėjai išstoja iš partijos, atsisako Seimo narių mandatų, atsiprašo partijos narių ir Lietuvos žmonių už įvykdytus nusikaltimus ir išvyksta pas savo globėjus už jūrų marių, nes ten juos nepasieks baudžiamosios bylos.

Kuo greičiau reikia pradėti baudžiamąją bylą prieš TS-LKD partijos vadovybę, kaip labiausiai prisidėjusią prie Lietuvos valstybingumo naikinimo ir lietuvių tautos naikinimo. Labiausiai prie tautos ir valstybingumo naikinimo prisiėjo šie, užimantys svarbias pareigas valstybėje ir partijoje, TS-LKD partijos veikėjai:

Gabrielius Landsbergis, Vytautas Landsbergis, Irena Degutienė, Mantas Adomėnas, Andrius Kubilius, Arvydas Anušauskas, Rimantas Jonas Dagys, Rasa Juknevičienė, Jurgis Razma, Emanuelis Zingeris.

Aš dar turiu kažkiek vilties, kad padorūs TS-LKD partijos nariai, iki šiol apgaudinėti nusikalstamų partijos vadų, sugebės juos pašalinti iš partijos ir partija atsisakys lietuvių tautą naikinančios politikos.

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl., ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; labgebas@gmail.com; online.savivalda.lt;

Kaunas, 2017m. spalio 21 d.