Mums rašo

Super duper

Written by admin · 4 min read

Lietuviškai išvertus tai turėtų reikšti – dvigubai ypatingas. Štai tokį dvigubai ypatingą 80-ties metų jubiliejaus minėjimą seimūnai surengė Lietuvos Parlamente komunistų partsekretoriui a.a. A.M..Brazauskui?!! Ir minėjimą besitęsiantį 4 dienas (nuo rugsėjo 19 iki 22 dienos imtinai), su jubiliato tėvų kapų lankymu, mirusiojo minėjimu tėviškėje bei specialia paroda Kultūros ir meno centre Vilniuje.
Tai čia tik pati pradžių pradžiausia pradžia. Tiesa, ne visai pagal Dievo išrinktos Tautos pavyzdį, kurią taip mylėjo ir gerbė AMB  –  Izraelyje be įgaliojimo atsiprašęs žydų už nebūtus lietuvių tautos nusikaltimus, bei pabučiavęs žydą – tai yra seimūnai gėles padėjo ant tėvų kapo, o ne ant motinos atskirai, nors A.Kubiliaus 2 patarėjai, atrodo, irgi ne lietuviškos kilmės, tiesiog privalėjo priminti motinos išimtinę reikšmę žydų gyvenime, bet…

Bet tai nebe pirmas kartas, kai patarėjai kažkodėl tai vis sumenkina motinos reikšmę. Antai ir V.Adamkaus biografijoje (ir Voldemaro Akamkavičiaus taip pat) išvis nei vieno žodelio apie motinėlę nėra…
Tuo tarpu visų didžiųjų žmonių biografijos prasideda nuo motinos, nuo jos įnašo į genijaus ugdymą ir puoselėjimą…
Pati iškilmingiausia jubiliejaus minėjimo diena – tai Seime, kur parengta ir AMB skirta paroda, ir minėjimas Seimo posėdyje, ir gėlių padėjimas ant kapo, ir jubiliato medžioklės trofėjų kolekcijos pristatymas Medininkų pilyje!!!
Sekančią dieną minėjimas pratęsiamas Rokiškyje, kur AMB buvo paskelbtas garbės piliečiu, todėl Krašto muziejuje eksponuojama jo garbei paroda.
Visą  jau a.a. AMB 80-jų gimtadienio minėjimą vainikuos Šventos mišios Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčioje, konferencija su paroda Lietuvos Mokslų Akademijoje bei vardinio pašto ženklo (dailininkas V.Butrimas!!!) išleidimas į apyvartą Vilniaus Centriniame pašte, ir pasibaigs minėjimu Švenčionyse – Tūkstantmečio ąžuolyne.
Tokio jau mirusio jubiliejaus plataus paminėjimo neturėjo nei Stalinas, nei Leninas, nei Hitleris ar Maudzedūnas – net gyvi būdami, o jau amžiną atilsį – tai tik kulto pasmerkimo tesulaukė.
Kažin, kodėl konservatorių valdžia taip nematytai-neregėtai aukštai iškėlė opozicijos jau Anapilyje esantį lyderį? Ar pratęsiant V.Landsbergio tradiciją – laimėjus rinkimus, Vyriausybę sudaryti iš komunistų-cėkašnikų? Ar vis dar galioja  2K (Kubilius-Kirkilas) sutartis, ar čia premjero nelietuviškos kilmės patarėjai gal ir pranašingai parekomendavo, taip užsitikrinant savo ateitį rinkimų pralaimėjimo atveju?
O gal ir viskas kartu sudėjus?
Kažinkaip Tauta įvertins tokį Pasaulyje neregėtą mirusiojo AMB gimtadienio paminėjimą, kai jokio pagerbimo taip ir nesulaukė nei Lietuvos sukilėliai, nustebinę žmoniją netikėtu, bet sėkmingu žygdarbiu prieš sovietinę galybę?! Nepagerbti liko (o dar ir apšmeižti) ir 20 000 Lietuvos partizanų, 10 metų tramdę okupantus. Neįamžinta ir KGB aukų kančia, Sibiro varguolių dalia, psichiatrinių kankinių likimai, rezistentų kalėjimai ir Katalikų kronikos leidėjų skleistos Pasauliui tiesos šviesa.
Tauta per visus 50 okupacijos metų komunistus laikė tėvynės išdavikais, o kagėbistus – okupantiniais budeliais-pakalikais. Net neįvykdžius desovietizacijos – jie žmonių neatsiprašė, atleidimo negavo, bet persikrikštijo (TSKP-LKP-LDDP-LSDP) ir dabar lyg ir be praeities nuodėmių vėl valdžioje?!
Bet ir konservatoriai panašiai pasielgė – „išleido pensijon“ Sąjūdį (iš politinės padarė visuomeninę organizaciją), pasiėmė jo turtą – ir politinį, ir materialinį, – bet „užmiršo“ Sąjūdžio priesakus ir programą?!! Ranka rankon, petis į petį bendradarbiauja su perkrikštais (atima neliečiamybę N.Venckienei, įteisina narkotikus, alkoholio reklamą ir t.t.), nors vaizduoja Seime poziciją ir opoziciją…
Kas galėtų paneigti, kad 2K tokiu grandioziniu AMB jubiliejumi praktiškai įvykdė socdemų rinkiminės kampanijos įspūdingą pradžią?! Ir ne bet kaip – o iš biudžeto lėšų?!! Nei kyšiu jų neapkaltinsi (juk opozicija?!), nei lėšų švaistymu – AMB ir buvęs signataras, ir Seimo pirmininkas, ir 2 kartus premjeras, ir net buvo prezidentas!!!
Apie TSKP, LKP ir perkrikštytų partijų sekretoriavimą – kukliai nutylint…
Kažin, ar sekanti Seimo kadencija kartais nenuspręs ir paminklą jam pastatyti? Lukiškių aikštėje – vietoj Lenino?
Štai ką reiškia neįvykdyti desovietizacijos!
Na, bet darbų kažkokių tai jubiliatas padarė – juk ne veltui foto nuotraukoje matosi ant krūtinės 4 žvaigždės žėri, o ant kaklo – 2 kryžiai kabo?
Vienas žymiausių jo pasiekimų – tai prezumpcijos „vsio zakonno“ įdiegimas, tam paaukojant Lietuvos Baudžiamojo kodekso tiek atskirus straipsnius, tiek ir iškopiuruojant ištisus skyrius…
Ir prasidėjo.
Iššaudyti ištisi kaimai, sudegintos kelios gyvenvietės, nužudyti pensininkai dėl kelių litų…Žmogžudysčių skaičius staigiai šoktelėjo ir toliau auga…Mirties bausmė tai panaikinta?!
„Suprichvatizuotos“ gamyklos, subankrotinti bankai – Sekunde pradedant ir Snoru nebaigiant – išparceliuoti valstybės strateginiai objektai… Nebeliko šiuos nusikaltimus reguliuojančių straipsnių kodekse.
Suklestėjo milijardinė korupcija, o Lietuvoje atsirado 1 200 milijonierių bei 1 milijardierius, nes nėra jokios ir už nieką valdžios vyrų atsakomybės…
Tai čia tik „nuopelnų“ pradžia. Dar tiktai, dar pamažu, dar toliau, dar bus gražiau… Sėkmingai pradėjus nuo Baudžiamojo kodekso, drąsiau ir Konstitucijos vieną kitą straipsnį pakutenti…Kad ir su Lietuvos teritorijos neliečiamumu – juk jūros šelfas tai ne žemė? Kas ten suskaičiuos kiek bangelių į vieną ar į  kitą šoną ir dar pavėjui? Taip ir nubangavo ties Nida D-6 naftos platforma su visais gelmių ištekliais Kaliningrado pusėn už 9 km2 žemės plotelį ties Vištyčiu…
Ir nieko!!
Nei pozicija, nei opozicija su V.Landsbergiu priešaky net necyptelėjo. Tai kodėl nepakartoti to paties su latviais? Bet šiuokart, žalčiai, žurnaliūgos nupaparacino…
Tiek to – dar ir Lietuvos teritorijoje yra apie pusšimtis naftos bokštelių!Ir ne bet kokios naftos – o aukščiausios rūšies – nors iškart į lėktuvą ar į raketą pilk ar netgi į parfumeriją be jokio valymo įkomponuok. O svetimų „investitorių“ ir „pompuotojų“ netrūksta… Ir vėl Seime  nei pozicija, nei opozicija – nei žodelio, kad Konstitucijoje įrašyta kitaip…
O be to juk ir  „ivano vamzdį“ reikia „šerti“?Tai kam mums savos naftos?
Bet didžiausias AMB nuopelnas – tai įstojimas į ES!!! Atsidžiaugti kažkas negali, žiūrėdamas į nuotrauką, kurioje buvęs komunistų partsekretorius AMB ir kagėbistų rezervistas A.Valionis pasirašinėja stojimo į dar vieną Sąjungą sutartį…
O Lietuvos patriotai tyliai skaičiuoja, kiek metų reikės atpakūtavoti šioje europinėje „saulėje“, kol išaiškės balsavimo „už lipdukus“ afera, kaip kad išaiškėjo Ribentropo-Molotovo paktas ir užgęso Stalino saulutė?
Bet…patriotai, tai gerai visiems žinomi idiotai ir nėra apie ką bešnekėti. Niekas jiems paminklų nestatė 22 metus – nestatys ir vėliau. O tuščia vieta Lukiškių aikštėje negali būti – ji tiesiog skirta pačiam pačių pačiausiam superiniam jubiliatui. Ir ilgai nelaukiant – tegul tik Kristutė patenka į Seimą…